Procedură : 2010/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0179/2010

Texte depuse :

B7-0179/2010

Dezbateri :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0058

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 122kWORD 83k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0154/2010
8.3.2010
PE439.695v01-00
 
B7-0179/2010

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0020/2010 – O-0026/2010

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor asupra ACTA


Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor asupra ACTA  
B7‑0179/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere Rezoluția sa din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2009 referitoare la accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (reformare), considerată drept poziția Parlamentului în primă lectură(2),

–   având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2008 referitoare la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional(3),

–   având în vedere Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 22 februarie 2010 referitor la negocierea actuală de către Uniunea Europeană a unui Acord comercial împotriva contrafacerii (ACTA),

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8,

–   având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009,

–   având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Tratatul de la Lisabona este în vigoare de la 1 decembrie 2009;

B.  întrucât în 2008 Uniunea Europeană și alte țări membre ale OCDE au inițiat negocieri privind un nou acord multilateral menit să consolideze aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și să combată contrafacerea și pirateria (Acordul comercial împotriva contrafacerii - ACTA);

C.  întrucât, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul va trebui să aprobe textul Tratatului ACTA înaintea intrării sale în vigoare în Uniunea Europeană;

D.  întrucât în raportul său din 11 martie 2009 Parlamentul a invitat Comisia să „pună imediat la dispoziția publicului toate documentele referitoare la negocierile internaționale în curs de desfășurare privind Acordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA)”;

E.  întrucât la 27 ianuarie 2010 Comisia a dat asigurări cu privire la angajamentul său de a consolida asocierea cu Parlamentul conform Rezoluției Parlamentului din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură în care se solicită „furnizarea de informații imediate și complete Parlamentului, în fiecare etapă a negocierilor privind acordurile internaționale (…), în special în chestiunile legate de comerț și alte negocieri care implică procedura de aprobare, astfel încât să se asigure punerea în aplicare deplină a articolului 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”;

F.  întrucât reprezentanții Consiliului au participat la rundele de negocieri împreună cu reprezentanți ai Comisiei;

G.  întrucât, în calitate de gardian al tratatelor, Comisia este obligată să respecte acquis-ul comunitar atunci când negociază acorduri internaționale care afectează legislația UE;

H.  întrucât, conform documentelor parvenite pe cale neoficială, negocierile asupra ACTA se referă, printre altele, la legislația UE în curs de adoptare privind respectarea DPI (COD/2005/0127 - Măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (IPRED-II), precum și la legislația UE în vigoare privind comerțul electronic și protecția datelor;

I.  întrucât eforturile întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile menite să asigure respectarea DPI nu ar trebui eludate prin negocieri comerciale care depășesc sfera proceselor decizionale normale ale UE;

J.  întrucât este de o importanță crucială să se garanteze că măsurile care vizează respectarea DPI sunt dezvoltate astfel încât să nu se creeze obstacole în calea inovării sau a concurenței, să nu se submineze limitările DPI și protecția datelor cu caracter personal, să nu se restrângă libera circulație a informațiilor și să nu se creeze sarcini nejustificate asupra comerțului legitim;

K.  întrucât orice acord la care ajunge Uniunea Europeană cu privire la ACTA trebuie să respecte obligațiile juridice ale UE referitoare la legislația privind contrafacerea și protecția datelor, în special Directiva 95/46/CE, Directiva 2002/58/CE și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție,

 

1.  subliniază faptul că de la 1 decembrie 2009 Comisia are obligația juridică de a informa Parlamentul European de îndată și pe deplin în toate etapele negocierilor internaționale;

2.  își exprimă deosebita preocupare cu privire la lipsa unei proceduri transparente și a legitimității democratice în desfășurarea negocierilor asupra ACTA, fapt ce contravine literei și spiritului TFUE;

3.  invită Comisia și Consiliul să permită accesul Parlamentului la toate textele de bază referitoare la ACTA, în special la mandatul de negociere a ACTA conferit de Consiliu, la procesele-verbale ale reuniunilor de negociere a ACTA, la proiectul de text al capitolelor ACTA, precum și la comentariile participanților la ACTA pe marginea proiectului de text;

4.  invită Comisia și Consiliul să își ia în mod proactiv angajamentul, împreună cu partenerii la negocierile asupra ACTA, de a anula orice acord intern formal sau informal cu privire la caracterul confidențial al negocierilor și să informeze la timp și pe deplin Parlamentul în legătură cu inițiativele adoptate în această direcție; se așteaptă din partea Comisiei să înainteze propuneri înainte de următoarea rundă de negocieri din Noua Zeelandă, din aprilie 2010, și să solicite ca problema transparenței să fie inclusă pe ordinea de zi a acelei reuniuni;

5.  subliniază că, cu excepția cazului în care este informat imediat și pe deplin cu privire la toate etapele negocierilor, Parlamentul își rezervă dreptul de a înainta o acțiune în fața Curții de Justiție pentru a-și proteja prerogativele;

6.  invită Comisia să facă o evaluare a impactului aplicării ACTA asupra drepturilor fundamentale și a protecției datelor, asupra eforturilor întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile menite să asigure respectarea DPI și asupra comerțului electronic, înainte ca UE să își dea acordul asupra textului ACTA, precum și să consulte la timp Parlamentul cu privire la rezultatele acestei evaluări;

7.  solicită Comisiei și Consiliului să limiteze negocierile din cadrul ACTA referitoare la respectarea DPI existente, pentru a se asigura că nu este prejudiciată dezvoltarea unei legislații de fond privind proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană; afirmă că orice eventual aviz conform privind acordul ACTA depinde de respectarea în totalitate a unui angajament în acest sens;

8.  îndeamnă Comisia și Consiliul să se asigure că aplicarea dispozițiilor ACTA, în special a dispozițiilor sale privind procedurile menite să asigure respectarea drepturilor de autor în mediul digital, sunt în deplină conformitate cu acquis-ul comunitar;

9.  subliniază că respectarea vieții private și protecția datelor sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene, recunoscute în articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și în articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care trebuie respectate în toate politicile și reglementările adoptate de UE în conformitate cu articolul 16 din TFUE;

10. consideră că acordul propus nu ar trebui să permită unor entități private sau administrative să impună așa numita „procedură a celor trei greșeli” sau măsuri similare pentru a respecta drepturi fundamentale precum libertatea de exprimare sau dreptul la viață privată, cu respectarea integrală a subsidiarității;

11. subliniază că măsurile care vizează consolidarea competențelor în materie de inspecții transfrontaliere și de confiscare de bunuri nu ar trebui să prejudicieze accesul global la medicamente legale, sigure și la prețuri abordabile;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor care participă la negocierile asupra ACTA.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2010)0009.

(2)

Texte adoptate, P6_TA(2009)0114.

(3)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0634.

Ultima actualizare: 13 mai 2010Notă juridică