Procedură : 2010/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0180/2010

Texte depuse :

B7-0180/2010

Dezbateri :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0058

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 128kWORD 91k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0154/2010
8.3.2010
PE439.696v01-00
 
B7-0180/2010

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0020/2010

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor privind ACTA


Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la transparență și situația actuală a negocierilor privind ACTA  
B7‑0180/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluția sa din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2009 referitoare la accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (reformare), considerată drept poziția Parlamentului în primă lectură(2),

–   având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2008 referitoare la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional(3),

–   având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 22 februarie 2010 referitor la negocierea actuală de către Uniunea Europeană a unui Acord comercial împotriva contrafacerii (ACTA),

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8,

–   având în vedere Directiva 95/46/CE și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009,

–   având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic),

–   având în vedere articolul 218 din TFUE,

–   având în vedere întrebarea adresată la 24 februarie 2010 Comisiei privind transparența și situația actuală a negocierilor privind ACTA (O-0026/2010 – B7-0020/2010),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în 2008, SUA, Japonia, UE și câteva alte țări membre au inițiat negocieri privind un nou acord multilateral menit să consolideze aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și să combată contrafacerea și pirateria (Acordul comercial împotriva contrafacerii - ACTA);

B.  având în vedere necesitatea de a combate contrafacerea și de a proteja anumite drepturi care totuși nu pot avea prioritate în fața drepturilor omului și a libertăților fundamentale care reprezintă piatra de temelie a societăților noastre și a democrației; având în vedere diferitele domenii pe care negociatorii urmăresc să le acopere prin acest acord și faptul că negociază în secret;

C. întrucât, în raportul său din 11 martie 2009, Parlamentul a invitat Comisia să „pună imediat la dispoziția publicului toate documentele referitoare la negocierile internaționale în curs de desfășurare privind Acordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA)”;

D. întrucât Comisia și-a asumat la 27 ianuarie 2010 angajamentul de a consolida asocierea cu Parlamentul pe baza Rezoluției sale din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură, în care se solicită „furnizarea de informații imediate și complete Parlamentului, în fiecare etapă a negocierilor privind acordurile internaționale (…), în special în chestiunile legate de comerț și alte negocieri care implică procedura de aprobare, astfel încât să se asigure punerea în aplicare deplină a articolului 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”;

E.  întrucât, în calitate de gardian al tratatelor, Comisia este obligată să respecte acquis-ul comunitar atunci când negociază acorduri internaționale care afectează legislația UE;

F.  întrucât, conform documentelor parvenite pe cale neoficială, negocierile privind ACTA se referă, printre alte aspecte, la legislația UE în curs de adoptare privind respectarea DPI [(COD/2005/0127 - Măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (IPRED-II)] și așa-numitul „Pachet telecom” și nu respectă legislația UE în vigoare privind comerțul electronic și protecția datelor;

G. întrucât eforturile întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile menite să asigure respectarea DPI nu ar trebui eludate prin negocieri comerciale care depășesc sfera proceselor decizionale normale ale UE;

H. întrucât este de o importanță crucială să se garanteze că măsurile de aplicare a DPI sunt elaborate astfel încât să nu împiedice inovarea sau transferul de tehnologie, să nu submineze limitările DPI și protecția datelor personale, să nu restrângă circulația liberă a informațiilor și să nu împovăreze în mod necorespunzător comerțul legitim;

I.   întrucât orice acord încheiat de Uniunea Europeană privind ACTA trebuie să respecte obligațiile juridice impuse UE referitoare la viața privată, libertatea de exprimare și protejarea datelor, după cum se prevede în special în Directiva 95/46/CE, în Directiva 2002/58/CE și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție;

J.   întrucât acțiunile UE la nivel internațională ar trebui să se ghideze după principiul universalității și indivizibilității drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

1.  denunță, sprijinind totodată intensificarea combaterii contrafacerii reale, lipsa de transparență și de legitimitate democratică a negocierilor privind ACTA și respinge faptul că ACTA se negociază în secret sub conducerea SUA, Japoniei, UE și a altor câteva țări industrializate și fără niciun temei juridic pentru UE și se opune negocierilor care constituie o nouă încercare de a lărgi sfera și de a majora costurile DPI pentru a aduce și mai multe profituri intereselor societăților;

2.  condamnă procedura utilizată care nu este democratică și atitudinea Consiliului și a Comisiei față de Parlamentul European și cetățenii Uniunii Europene;

3.  respinge decizia voită a părților implicate de a nu negocia prin OMPI, care dispune de cadre consolidate privind informarea și consultările publice;

4.  invită Comisia să se abțină de la participarea la orice negocieri comerciale care nu sunt inclusive, multilaterale, supuse controlului parlamentar și public și cu implicarea adecvată a țărilor în curs de dezvoltare la negocieri care au un impact asupra dezvoltării lor;

5.  consideră că nu există argumente legitime în favoarea nedivulgării informațiilor referitoare la negocierile internaționale privind punerea în practică a drepturilor de proprietate intelectuală sau chestiuni similare cu caracter legislativ și care au un impact asupra drepturilor fundamentale;

6.  solicită Comisiei să acorde Parlamentului acces la toate textele de bază referitoare la ACTA, în special la mandatul de negociere acordat de Consiliu privind ACTA, la procesele-verbale ale reuniunilor referitoare la negocierile privind ACTA, la proiectele de capitole ale ACTA, precum și la comentariile participanților ACTA pe marginea proiectelor de capitole;

7.  admite faptul că, în plus față de obligația legală clară de a informa Parlamentul, documentele ACTA ar trebui puse și la dispoziția opiniei publice din UE și din alte țări care participă la negocieri; consideră criticile publice de amploare referitoare la climatul secret în care au loc negocierilor privind ACTA drept un semnal clar privind lipsa de sustenabilitate politică a procedurii de negociere alese;

8.  invită Comisia să denunțe imediat acordurile neoficiale și ilegale interne privind natura confidențială a derulării negocierilor și invită Comisia să informeze la timp Parlamentul cu privire la inițiativele sale în această privință; se așteaptă din partea Comisiei să facă deja acest lucru înainte de următoarea rundă de negocieri din Noua Zeelandă din aprilie 2010 și să solicite ca problema transparenței să fie inclusă pe ordinea de zi a acelei reuniuni;

9.  invită Comisia să respecte drepturile fundamentale și să realizeze o evaluare a impactului aplicării ACTA asupra acestor drepturi și asupra protecției datelor, asupra eforturilor în curs ale UE de a armoniza măsurile de punere în practică a DPI și asupra comerțului electronic, precum și a posibilului său impact asupra drepturilor omului și a statului de drept în țările terțe, în special în țările în curs de dezvoltare, înaintea oricărui acord UE privind un text consolidat de tratat ACTA și să se consulte la timp cu Parlamentul cu privire la rezultatele acestei evaluări;

10. se opune oricărei negocieri care ar limita procesul juridic corespunzător sau care ar slăbi în vreun fel garanțiile drepturilor fundamentale stabilite în Convenția Europeană a Drepturilor Omului;

11. consideră că orice acord trebuie să includă dreptul la examinare de către o instanță înainte de a întrerupe cuiva accesul la Internet;

12. consideră că anchetarea posibilelor încălcări a legislației privind dreptul de autor sau brevetele ar trebui să fie exclusiv de competența autorităților judiciare de stat și în niciun caz de competența organelor administrative sau a părților care reprezintă interese private;

13. consideră că orice impunere sau propunere de sancțiuni penale în cazurile în care există deja măsuri civile nu ar trebui să inhibe transferul de tehnologie și inovarea economică prin majorarea costurilor și sporirea riscurilor pentru producători și importatori;

14. insistă ca dreptul la intimitate și protecția datelor comunicațiilor digitale ar trebui să fie respectate și nu ar trebui să fie subordonate unor drepturi mai puțin fundamentale;

15. consideră că orice acord pentru consolidarea capturilor și a inspecțiilor transfrontaliere de bunuri ar aduce prejudicii accesului global la medicamente legale și sigure, inclusiv la cele generice;

16. consideră că orice acord pentru interzicerea tehnologiei împotriva eludării nu ar trebui să limiteze libertatea de expresie și dreptul la o presă liberă la nivel mondial și dreptul la informare;

17. ia act de afirmația Comisiei conform căreia orice acord ACTA se va limita la punerea în practică a DPI existente, fără a prejudicia elaborarea de dispoziții legislative esențiale în domeniul proprietății intelectuale în Uniunea Europeană; afirmă că orice eventual aviz conform privind acordul ACTA depinde de respectarea în totalitate a afirmației de mai sus;

18. se opune oricărei măsuri care ar include supravegherea la scară largă a utilizatorilor de Internet și a comunicațiilor prin Internet și care ar include o obligație pentru furnizorii de Internet de a adopta politica deconectării în trei etape cu răspuns progresiv; invită Comisia să propună măsuri pentru combaterea contrafacerii respectând dreptul la intimitate, la confidențialitatea poștei și la protecția datelor personale; reamintește necesitatea de a respecta și garanta neutralitatea Internetului;

19. îndeamnă Comisia să se asigure că aplicarea dispozițiilor ACTA - în special a dispozițiilor sale privind procedurile de punere în practică a dreptului de autor în mediul digital - respectă pe deplin litera și spiritul acquis-ului comunitar și nu implică impunerea unor măsuri de autoreglementare de către întreprinderile private, în afara sferei proceselor decizionale democratice;

20. subliniază faptul că viața privată și protecția datelor sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene, recunoscute în articolul 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și în articolele 7 și 8 ale Cartei drepturilor fundamentale a UE, care trebuie respectate în toate politicile și reglementările adoptate de UE în temeiul articolului 16 din TFUE;

21. își exprimă regretul profund pentru faptul că UE negociază de ani de zile acorduri comerciale internaționale cu parteneri comerciali importanți, incluzând numeroase măsuri contrare principiilor democrației; va utiliza toate mijloacele și procedurile pentru a impune respectarea corespunzătoare a acestora;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor partenerilor la negocierile privind ACTA.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2010)0009.

(2)

Texte adoptate, P6_TA(2009)0114.

(3)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0634.

Ultima actualizare: 13 mai 2010Notă juridică