Διαδικασία : 2010/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0706/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0706/2010

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0493

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 120kWORD 84k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0705/2010
13.12.2010
PE450.537v01-00
 
B7-0706/10

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7‑0657/2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τον κλάδο των ωοτόκων ορνίθων στην ΕΕ: η απαγόρευση για τη χρήση συστοιχιών κλωβών από το 2012


George Lyon, Chris Davies εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κλάδο των ωοτόκων ορνίθων στην ΕΕ: η απαγόρευση για τη χρήση συστοιχιών κλωβών από το 2012  
B7‑0706/10

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 1999/74/EΚ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Αυγούστου του 1999 και απαγόρευσε τη χρήση συστοιχιών κλωβών για την εκτροφή ωοτόκων ορνίθων, παραχωρώντας συγχρόνως μεταβατική περίοδο μεγαλύτερη των 12 ετών προκειμένου οι παραγωγοί να αλλάξουν τα συστήματα εκτροφής των εν λόγω ορνίθων,

 έχοντας υπόψη τον Κανονισμό της Επιτροπής 589/2008/EΚ για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών,

 έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1234/2007 της 22ας Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών και με ειδικές διατάξεις για ορισμένα αγροτικά προϊόντα (Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με διάφορα συστήματα εκτροφής ωοτόκων ορνίθων και ιδίως εκείνων που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/EΚ,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την καλή διαβίωση των ωοτόκων ορνίθων (1999/74/EΚ), απαγορεύει, από 1ης Ιανουαρίου 2012, την εκτροφή ωοτόκων ορνίθων σε μη διευθετημένους κλωβούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και οι παραγωγοί θα έχουν ως τότε περισσότερο από 12 έτη για να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφωθούν με τους όρους της νομοθεσίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Επιτροπή ενέκρινε Ανακοίνωση σχετικά με τα διάφορα συστήματα εκτροφής ωοτόκων ορνίθων και ιδίως εκείνων που καλύπτονται από την οδηγία του Συμβουλίου 1999/74/EΚ, επιβεβαιώνοντας ότι η απόφαση για τη σταδιακή μείωση των συστοιχιών κλωβών έως την 01.01.2012 είναι δικαιολογημένη και ότι δεν είναι αναγκαία καμία τροποποίηση της οδηγίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επανέλαβε τη θέση της στο Γεωργικό Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου 2010,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυγά που δεν παράγονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/74/EΚ δεν είναι νομίμως εμπορεύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία την οδηγία του Συμβουλίου 1999/74/EΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των ωοτόκων ορνίθων, οι οποίες, ωστόσο δεν διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής μείωσης της χρήσης των συστοιχιών κλωβών έως την 1η Ιανουαρίου 2012,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη θεσμοθέτηση αναλογικών, αποτελεσματικών και αποτρεπτικών συστημάτων επιβολής κυρώσεων για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της οδηγίας, ενώ η Επιτροπή – ως θεματοφύλακας της συνθήκης – εποπτεύει τη διαδικασία εφαρμογής στην ΕΕ και λαμβάνει μέτρα όταν χρειάζεται,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκθέσεις της ΓΔ AGRI σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και εκτιμήσεις του τομέα για τα προσεχή έτη εμφανίζουν ότι ένας ουσιαστικός αριθμός κρατών μελών και το 30% των παραγωγών αυγών δεν αναμένεται να συμμορφωθούν με την απαγόρευση για τις συστοιχίες κλωβών έως την 1η Ιανουαρίου 2012,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 1999/74/EΚ δεν εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν τυχόν κυρώσεις κατά άλλων κρατών μελών τα οποία έχουν παραλείψει να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 1999/74/EΚ έως το 2012,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί του τομέα αυγών και πουλερικών δεν λαμβάνουν άμεσες πληρωμές στο πλαίσιο της ΚΓΠ ενώ οφείλουν να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της ΕΕ για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων που είναι μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος παραγωγής για τους παραγωγούς αυγών που χρησιμοποιούν διευθετημένους κλωβούς είναι 8% υψηλότερο σε σύγκριση με το κόστος των συμβατικών κλωβών και ότι η διαφορά εισοδήματος εκτιμάται σε 3 με 4%,

1.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την απαγόρευση για τις συστοιχίες κλωβών έως την 1η Ιανουαρίου 2012, όπως καθορίζεται από την οδηγία για τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ωοτόκων ορνίθων (1999/74/EΚ) και να εναντιωθεί με σθένος σε κάθε προσπάθεια των κρατών μελών για αναβολή της εν λόγω προθεσμίας·

2.  τονίζει ότι τυχόν αναβολή ή παρέκκλιση της απαγόρευσης θα έβλαπτε σοβαρά την ευεξία των ωοτόκων ορνίθων, θα στρέβλωνε την αγορά και θα τιμωρούσε εκείνους τους παραγωγούς που έχουν ήδη επενδύσει σε διευθετημένα συστήματα κλωβών ή σε συστήματα διατροφής άνευ κλωβών·

3.   εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τον σοβαρό αριθμό κρατών μελών και παραγωγών αυγών που δεν έχουν προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την τήρηση της προθεσμίας του 2012·

4.  εκφράζει την βαθειά του απογοήτευση για την απουσία σχεδίου δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό και για την απροθυμία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερώσουν επαρκώς τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις της στις 30 Αυγούστου 2010 και 29 Σεπτεμβρίου 2010·

5.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να συναντηθεί με τους κύριους ενδιαφερόμενους και τις αρμόδιες αρχές τον Ιανουάριο του 2011 προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, αλλά υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω προσπάθειες είναι πολύ καθυστερημένες·

6.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει επειγόντως και να αποκαλύψει, το αργότερο την 1η Μαρτίου 2011, τα μέτρα που σχεδιάζει να λάβει προκειμένου να διασφαλίσει συμμόρφωση με την οδηγία·

7.  τονίζει ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει κατά πρώτον και πάνω απ’ όλα να διατηρήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού και να προστατεύσουν τους νομότυπους παραγωγούς – τήρηση της ημερομηνίας 1 Ιανουαρίου 2012 – από τον αθέμιτο ανταγωνισμό παραγωγών εντός της ΕΕ οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν παράνομα συστοιχίες κλωβών μετά από αυτήν την ημερομηνία·

8.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε επείγουσες ενέργειες προς τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι οι παραγωγοί αυγών συμμορφώνονται με την απαγόρευση της 1ης Ιανουαρίου 2012 και προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης όπου θα συμπεριλαμβάνονται και μέτρα αποτροπής, για να εξασφαλισθεί ότι η χρήση των συστοιχιών κλωβών έχει οριστικά τερματιστεί στην επικράτειά τους το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012·

9.  υπογραμμίζει ότι τα αυγά που δεν παράγονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/74/ΕΚ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νόμιμων εμπορικών συναλλαγών ούτε μέρος του ενδοκοινοτικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση· κατά συνέπεια, προτρέπει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να παρεμποδίσει στρεβλώσεις του εμπορίου και τους μη συμμορφούμενους παραγωγούς από την εξαγωγή των προϊόντων τους εκτός της ΕΕ·

10. επιμένει ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες κατά κράτους μέλους που παρεμποδίζει την εμπορευματοποίηση και την εισαγωγή αυγών που δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία·

11. επισημαίνει την εταιρική κοινωνική ευθύνη των μεταποιητών αυγών και του τομέα λιανικής πώλησης ως προς τη χρήση και την εμπορευματοποίηση αυγών και προϊόντων από αυγά που δεν παράγονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/74/ΕΚ·

12. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με αυτό το θέμα και με τα αποτελέσματα της ύπαρξης αυγών που δεν έχουν παραχθεί με τρόπο συμβατό προς τη συγκεκριμένη οδηγία για την καλή διαβίωση των ωοτόκων ορνίθων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ αγροτών·

13. σημειώνει ότι τα αυγά πρέπει να θεωρούνται ως βασικό είδος διατροφής και επισημαίνει ότι η μη συμμόρφωση με την οδηγία 1999/74/EΚ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή «παράνομων» αυγών με συνέπεια να ελλοχεύει ο κίνδυνος για την έλλειψή τους και για σημαντική αύξηση της τιμής τους για τους καταναλωτές·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την επιβολή της οδηγίας με αυξημένες επιθεωρήσεις που θα διεξάγονται από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων·

15. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει κατάλογο παραγωγών αυγών και προϊόντων από αυγά, μεταποιητών και λιανοπωλητών που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/74/EΚ, από 31.12.2011·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου