Διαδικασία : 2010/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0714/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0714/2010

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0493

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 109kWORD 68k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0705/2010
13.12.2010
PE450.546v01-00
 
B7-0714/2010

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0657/2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τον ευρωπαϊκό κλάδο ωοτόκων ορνίθων : απαγόρευση της χρήσης συστοιχιών κλωβών από το 2012


Martin Häusling εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ευρωπαϊκό κλάδο ωοτόκων ορνίθων : απαγόρευση της χρήσης συστοιχιών κλωβών από το 2012  
B7‑0714/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου που ετέθη σε ισχύ στις 3 Αυγούστου 199 και θέσπισε απαγόρευση χρήσης συστοιχιών κλωβών για την εκτροφή ωοτόκων ορνίθων, με μια μεταβατική περίοδο άνω των 12 ετών για να αλλάξουν οι παραγωγοί τα συστήματα εκτροφής,

 

-     έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/2008/ΕΚ σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας αυγών,

 

-     έχοντας υπόψη τον από 22 Οκτωβρίου 2007 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ),

 

-     έχοντας υπόψη την από 8 Ιανουαρίου 2008 Ανακοίνωση αριθ. 2007/865 της Επιτροπής περί των διαφόρων συστημάτων εκτροφής ωοτόκων ορνίθων και ειδικότερα εκείνων που καλύπτονται από την Οδηγία 1997/74/ΕΚ,

 

-     έχοντας υπόψη τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 798/2008, όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1291/2008 και 411/2009 και με τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) 215/2010, 241/2010, 254/2010, 332/2010, 925/2010, 955/2010, που θεσπίζουν έναν κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από όπου επιτρέπεται η εισαγωγή πουλερικών και προϊόντων πτηνοτροφίας ή η διαμετακόμισή τους μέσα από την ΕΕ καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης (σε αντικατάσταση της Απόφασης 2006/696/ΕΚ της Επιτροπής από 1ης Ιανουαρίου 2009),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

1.  ζητεί να έχουν θέσει όλα τα κράτη μέλη μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012 σε εφαρμογή όλες τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ περί καλής μεταχείρισης των ωοτόκων ορνίθων· δηλώνει πως οποιαδήποτε παράταση της προθεσμίας ή περίοδος σταδιακής εφαρμογής από οποιοδήποτε κράτος μέλος θα ήταν απαράδεκτη, δεδομένου ότι οι παραγωγοί είχαν ήδη στη διάθεσή τους 10 χρόνια για να συμμορφωθούν, και θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στην επιτυχή και έγκαιρη εφαρμογή τυχόν μελλοντικών κανονισμών περί καλής μεταχείρισης των ζώων·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να εκκινήσει ταχείες και αποτελεσματικές προσφυγές επί παραβάσει με βαριά και αποτρεπτικά πρόστιμα εάν υπάρξει μη συμμόρφωση προς όλα τα στοιχεία της Οδηγίας·

3.  εκτιμά πως οι παραγωγοί αυγών και τα κράτη μέλη που κατέβαλαν προσπάθεια να συμμορφωθούν προς την Οδηγία του Συμβουλίου 1999/74/ΕΚ δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν μέσω του αθέμιτου και παράνομου ανταγωνισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές αυγών και προϊόντων από αυγά από τρίτες χώρες·

4.  υποστηρίζει πλήρως τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που κατέστησαν την ΕΕ παγκόσμιο ηγέτη στο θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων και επισημαίνει πως οι πολίτες μας ζητούν αυτές τις προδιαγραφές, οι οποίες δικαιολογούν δημόσια οικονομική στήριξη της γεωργίας μέσω της ΚΓΠ·

5.  εκτιμά πως τα βιομηχανικά αγροκτήματα και η βιομηχανική κτηνοτροφία είναι τελείως ακατάλληλα, δεδομένου ότι βλάπτουν το περιβάλλον, τις τοπικές κοινότητες και τη δημόσια υγεία, τόσο των εργατών γης όσο και των καταναλωτών, ενώ επίσης δεν σέβονται τις περί καλής μεταχείρισης των ζώων απαιτήσεις·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου