Menetlus : 2012/2908(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0004/2013

Esitatud tekstid :

B7-0004/2013

Arutelud :

PV 16/01/2013 - 14

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 12.6

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 106kWORD 49k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.509v01-00
 
B7-0004/2013

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP))


Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon hiljutiste tekstiilivabrikute põlengute inimohvrite kohta, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP))  
B7‑0004/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma eelmisi resolutsioone Bangladeshi kohta,

–   võttes arvesse ELi Bangladeshi delegatsiooni 27. novembri 2012. aasta avaldust,

–   võttes arvesse komisjoni 24. mai 2006. aasta teatist inimväärse töö tagamise kohta kõigi jaoks (COM(2006)0249),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 24. novembril 2012. aastal sai Dhaka lähedal Ashulias asuva Tazreen Fashionsi tekstiilivabriku põlengus surma rohkem kui 110 inimest;

B.  arvestades, et Bangladeshis asub üle 4500 õmblusvabriku, kus töötab rohkem kui neli miljonit töötajat, kellest suur osa on noored naised; arvestades, et riigi majandusele on see tööstusharu nii tööandjana kui ka välisvaluuta allikana väga oluline, sest rõivad moodustavad riigi ekspordist umbes 80 protsenti;

C. arvestades, et Bangladeshi õmblusvabrikutes toodetakse mitmete rahvusvaheliste, sh Euroopa kaubamärkide rõivaid ja et 57 protsenti riigi ekspordist suundub Euroopa Liitu;

D. arvestades, et tingimused tekstiilivabrikutes on tihti halvad ja seal ei järgita Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioonides tunnustatavaid töötajate õigusi ja et mõnedes kohtades eiratakse osaliselt või täielikult tuleohutuseeskirju;

E.  arvestades, et Tazreen Fashionsi vabrik valmistas rõivaid teiste hulgas ka C&A-le; arvestades, et C&A on lubanud anda 5 miljonit eurot ohvrite kompensatsioonideks ja Bangladeshi tekstiilivabrikute töötajate tervisekaitse- ja tööohutusstandardite parandamise programmideks;

F.  arvestades, et EL toetab Bangladeshi töö- ja tööhõiveministeeriumi ning Bangladeshi tekstiiltoodete tootjate ja eksportijate assotsiatsiooni, et valmisrõivaste sektori tööstandardite edendamise projekti raames korraldada vabrikutes vastavusauditeid ning koolitada tööinspektoreid ja vabrikute vastavuse auditeerijaid; arvestades samuti, et EL on andnud Bangladeshi tuletõrje ja tsiviilkaitse direktoraadile varustust ja koolitust;

G. arvestades, et möödunud kuude jooksul on suurenenud tulekahjude arv nii Bangladeshi kui teiste riikide tekstiilivabrikutes, sealhulgas põlengud 11. septembril 2012. aastal Pakistani linnades Karachis ja Lahore'is, kus sai surma 315 ja raskelt vigastada üle 250 inimese;

1.  on Tazreeni vabriku põlengust vapustatud ning avaldab kahetsust ja kaastunnet nii ohvritele kui ka nende perekondadele;

2.  väljendab sügavat muret tekstiilivabrikute korduvate põlengute üle nii Bangladeshis kui ka teistes rõivaid tootvates madala palgatasemega riikides, näiteks Pakistanis;

3.  kutsub Bangladeshi valitsust üles jätkama põlengu põhjuste uurimist ja tooma kohtu ette juhtunu eest vastutavad isikud; kutsub Bangladeshi valitsust üles investeerima ka üleriigilisse järelevalveprogrammi, millega tagataks, et kasutuselolevad hooned sobiksid oma otstarbeks ja et nii ehitised kui ka nende elektrisüsteem vastaks töötervishoiu ja -turvalisuse nõuetele;

4.  kutsub kõiki Bangladeshi vabrikute omanikke üles viivitamatult üle vaatama oma vabrikutes kehtestatud ohutusmenetlused ja viima läbi hoonete, sealhulgas elektrisüsteemi ohutuse kontrolli;

5.  kutsub Euroopa rõivaste kaubamärke üles uurima tähelepanelikult oma tarneahelaid ja tegema alltöövõtjatega koostööd, et parandada töötervishoidu ja -turvalisust;

6.  nõuab tungivalt, et kõik sidusrühmad võitleksid korruptsiooni vastu tarneahelas, sest see võib viia eluohtlike olukordade tekkimiseni, näiteks kui kasutatakse võltsitud või ebaseaduslikult saadud ohutustunnistusi;

7.  palub komisjonil jätkata ja võimaluse korral laiendada oma praegust tegevust nii Bangladeshis kui ka teistes riikides asuvate vabrikute turvalisusega seoses;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Bangladeshi valitsusele, parlamendile ja siseministeeriumile ning ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2013Õigusalane teave