Menetlus : 2012/2908(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0005/2013

Esitatud tekstid :

B7-0005/2013

Arutelud :

PV 16/01/2013 - 14

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 12.6

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 106kWORD 62k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.510v01-00
 
B7-0005/2013

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP))


Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon hiljutiste tekstiilivabrikute põlengute inimohvrite kohta, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP))  
B7‑0005/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ILO töö põhimõtete ja -õiguste deklaratsiooni,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ülemaailmset kokkulepet,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Bangladesh on maailmas suuruselt teine valmisrõivaste tootja ning et seal on ligi 4500 õmblusvabrikut, mis annavad tööd enam kui kahele miljonile inimesele;

B.  arvestades, et kuni 80% Bangladeshi 24 miljardi Ameerika dollari (15 miljardit Inglise naela) suurusest aastasest ekspordimahust moodustavad rõivad;

C. arvestades, et rõivatööstuse töötajate õiguste eest võitleva ühingu Clean Clothes Campaign hinnangul on pärast 2006. aastat Bangladeshis toimunud vabrikupõlengutes hukkunud kuni 700 inimest ning et paljusid põlenguid oleks saanud ära hoida või saanud vähendada hukkunute arvu, kui oleks kohaldatud ohutusstandardeid;

D. arvestades, et hiljuti sai Karachis asuvas õmblusvabrikus surma 289 inimest ning Lahores asuvas vabrikus hukkus põlengus vähemalt 25 inimest;

1.  tunneb kahetsust traagiliste elukaotuste üle töökohal toimunud tulekahjudes Bangladeshis, Pakistanis ja mujal Lõuna-Aasias, eriti äsja, 24. novembril 2012. aastal Dhakas toimunud põlengu üle, milles hukkus vähemalt 112 inimest ning tulekahju üle Karachi vabrikus, milles sai surma vähemalt 289 inimest;

2.  märgib, et paljud nendest traagilistest surmajuhtudest oleks saanud ära hoida, kui vabrikutes oleks järgitud peamisi ohutusstandardeid;

3.  võtab teadmiseks Bangladeshi valitsuse korraldatud uurimise tulemused, milles järeldati, et Dhakas juhtunu oli sabotaažiakt; märgib sellegipoolest, et paljud Bangladeshi valitsusvälised organisatsioonid on väljendanud oma muret nende tulemuste üle;

4.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et mõned ettevõtted esialgu eitasid oma seotust Dhaka põlengus kannatada saanud ettevõttega ning tunnistasid alles hiljem, et nende rõivad toodeti kõnealuses vabrikus;

5.  peab taunitavaks asjaolu, et suure riskiga vabrikutes Bangladeshis ja üle kogu Lõuna-Aasia tunduvad halvad või olematud evakuatsioonivõimalused olevat tavapärased;

6.  kutsub Bangladeshi valitsust, Pakistani valitsust ja muid valitsusi üles võtma rohkem meetmeid, et tagada töötajate õigust turvalisele töökeskkonnale ning korraldada piisavalt inspektsioone, et kontrollida tuleohutust suurtes käitistes;

7.  rõhutab tungivat vajadust tagada, et sõltumatuid inspektsioone viiksid läbi koolitatud tuleohutusspetsialistid, kes ei oleks seotud inspekteeritavate ettevõtete ega vabrikutega ning kes annaksid avalikult teada kõikide inspektsioonide tulemustest ja kohustuslikest remondi- ja renoveerimistöödest, mida on vaja teha tuvastatud ohukollete likvideerimiseks;

8.  võtab teadmiseks väited töötervishoiu- ja -ohutusinspektorite ning vabrikuomanike vahel laialt levinud korruptsioonist paljudes Lõuna-Aasia riikides ning nõuab, et võetaks rohkem meetmeid selliste tavade vastu võitlemiseks;

9.  tunneb heameelt Euroopa Komisjoni praeguste algatuste üle, mille eesmärk on toetada vabrikute ohutuse suurendamist Bangladeshis, näiteks ELi valmisrõivaste sektori tööstandardite edendamise projekti kaudu ning koostöö abil Bangladeshi tuletõrjeteenistuse ja kodanikukaitse direktoraadiga; nõuab sellise koostöö tugevdamist ja laiendamist, et see hõlmaks vajaduse korral ka naaberriike;

10. kutsub rahvusvahelisi ettevõtteid, rõivaste tootemarke ja jaemüüjaid üles liituma Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse lepinguga, mis oleks esimene samm, mida tuleks nõuetekohaselt edasi arendada, ning osalema muude riikide sarnastes projektides, mis võivad aidata luua õnnetuste ärahoidmiseks vajalike meetmete raamistiku;

11. kutsub üles rahvusvahelisi ettevõtteid, jaemüüjaid, valitsusväliseid organisatsioone ja muid asjaosalisi, sealhulgas vajaduse korral ka komisjoni, tegema koostööd eesmärgiga töötada välja märgistamise standard, et tagada toote tootmine kooskõlas põhiliste töötingimustega; märgib, et see aitaks ka tagada asjaolu, et tarbijatele antakse toote tootmise kohta rohkem teavet;

12. on arvamusel, et kõnealuses sektoris töötavad ettevõtted üle kogu Lõuna-Aasia ja mujal vastutavad selle eest, et aidata muuta ohutusnõudeid karmimaks vabrikutes, kus valmivad nende tooted;

13. võtab teadmiseks asjaolu, kui oluline võib olla töötajate ja ametiühingute roll, näiteks töötajate juhitud ohutuskomiteede jätkuv edasiarendamine kõikides vabrikutes ning ametiühingute võimalused anda töötajatele teavet selle kohta, kuidas nad saavad oma õigusi ja ohutust kaitsta, sealhulgas õigus keelduda ohtlikust tööst;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa välisteenistusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO inimõiguste nõukogule ning Bangladeshi valitsusele ja parlamendile.

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2013Õigusalane teave