Menetlus : 2012/2908(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0021/2013

Esitatud tekstid :

B7-0021/2013

Arutelud :

PV 16/01/2013 - 14

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 12.6

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.530v01-00
 
B7-0021/2013

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP))


Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt, Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon hiljutiste tekstiilivabrikute põlengute inimohvrite kohta, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP))  
B7‑0021/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsioone inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes(1) ning ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes(2),

–   võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aruannet „Sotsiaalõiguste globaliseerumine: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ja sellele järgnev”,

–   võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aruannet „Tööjõud lõunapoolkeral: töötajate probleemid ja alternatiivid”,

–   võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aruannet „Üleilmastumine, paindlikustamine ja töötingimused Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas”,

–   võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika kohta(3),

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi raportit töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta (A7-0390/2012),

–   võttes arvesse OECD 2011. aastal ajakohastatud suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Bangladeshis Dhakas Ashulia piirkonnas asuva Tazreeni vabriku põlengus sai 24. novembril 2012 surma vähemalt 112 inimest ning Pakistanis Karachis toimunud tulekahjus hukkus 2012. aasta septembris 289 inimest;

B.  arvestades, et Tazreeni põlengu esialgse uurimise käigus selgus, et vabriku juhtkond takistas töötajatel põgenemast, ning selle põhjal soovitati vabrikuomanik hooletuse eest kohtu alla anda;

C. arvestades, et Bangladeshis on ligi 4000 tekstiilivabrikut, mis annavad tööd enam kui kahele miljonile inimesele, ja et Bangladesh on Hiina järel maailmas suuruselt teine valmisrõivaste eksportija;

D. arvestades, et Euroopa turg on Bangladeshi rõivaste ja tekstiilitoodete suurim ekspordi sihtpunkt, ja et tuntud lääne äriühingud tunnistavad, et neil olid sõlmitud Tazreeni vabriku omanikega lepingud rõivaste tootmiseks;

E.  arvestades, et muudes maailmajagudes tõusva tööjõukulu tõttu on madalat kvalifikatsiooni nõudvad tootmisvaldkonna töökohad koondunud Indiasse, Pakistani, Kambodžasse, Vietnami ja eelkõige Bangladeshi, kus rõivad moodustavad praegu juba 75% ekspordist;

F.  arvestades, et poodidest töötajani viiv vahendajate ahel ei ole sageli läbipaistev ega loo vastutusahelat, sest suured rõiva ja tekstiili allhanketellimused antakse mitmele tootjale;

G. arvestades, et paljud selliste vabrikute omanikud on jäänud karistuseta ning ei ole seega töötingimuste parandamiseks midagi ette võtnud;

H. arvestades, et Euroopas valitseb kulusid vähendada püüdvate äriühingute seas allhanke suundumus, mis põhjustab sageli allhankeahelaid, kus kontroll tervise ja turvalisuse üle on väike või puudub sootuks;

1.  väljendab kurbust hiljuti toimunud vabrikupõlengutes kaotatud elude pärast; avaldab kaastunnet leinavatele peredele ja vigastatuile; ei pea vastuvõetavaks, et viimastel aastatel on Lõuna-Aasias kaotanud vabrikutes toimunud tulekahjudes elu nii paljud töötajad;

2.  kutsub Bangladeshi ja Pakistani valitsusi üles jätkama hiljutiste sündmuste põhjalikku uurimist ning võtma kuriteo toimepanijad kohtulikule vastutusele; eeldab, et ametivõimud kehtestavad meetmed selliste tragöödiate kordumise ärahoidmiseks; kutsub komisjoni üles tegema koostööd kohalike ametiasutuste, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja tekstiilitootmise tarneahela sidusrühmadega, et parandada töötingimusi;

3.  kutsub komisjoni üles edendama aktiivselt kohustuslikku vastutustundlikku ärialast käitumist välismaal tegutsevate ELi äriühingute seas, pöörates erilist tähelepanu selle tagamisele, et nad järgiksid rangelt kõiki õiguslikke kohustusi, eelkõige inimõiguste-, töö- ja keskkonnaalaseid rahvusvahelisi standardeid ja eeskirju;

4.  tuletab meelde, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kaheksat peamist konventsiooni tuleb rakendada järjepidevalt; toonitab, kui olulised on kindlad tervist ja turvalisust käsitlevad sätted töötajate jaoks, ükskõik mis riigis nende töökoht ka ei asuks;

5.  nõuab piiriülese õigusalase koostöösüsteemi loomist ELi ja nende kolmandate riikide vahel, kellega liit on allkirjastanud kahepoolsed kaubanduslepingud, et tagada ohvritele juhul, kui rahvusvahelised ettevõtted ja nende vahetud tütarettevõtted ei järgi sotsiaalvaldkonda või keskkonda käsitlevaid õigusakte või ei austa ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtteid või õiglase kaubavahetuse tavasid, tõhus juurdepääs õigussüsteemile riigis, kus asjaomane rikkumine toimus, ning toetada rahvusvaheliste kohtumenetluste kasutuselevõttu, et tagada vajaduse korral ettevõtete karistamine õigusrikkumiste eest;

6.  kutsub Euroopa välisteenistust üles tagama, et ELi saatkondades töötavad kaubandusnõunikud saavad korrapäraselt ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevat koolitust – eelkõige seoses ÜRO kaitsmise, austamise ja heastamise raamistiku rakendamisega – ning et ELi saatkonnad toimivad ELi ettevõtete ja nende filiaalidega seonduvate kaebuste puhul ELi kontaktpunktidena, kuna OECD riiklikud kontaktpunktid eksisteerivad ainult OECD liikmesriikides ning ei ole OECDsse mittekuuluvates riikides asuvate ettevõtete töötajatele juurdepääsetavad;

7.  nõuab täielikku ja aktiivset konsulteerimist esindusorganisatsioonidega, sealhulgas vabad ja sõltumatud ametiühingud, ja nende kaasamist ettevõtete sotsiaalse vastutuse protsesside ja struktuuri väljatöötamisse, toimimisse ja jälgimisse; kutsub selliseid esindusorganisatsioone üles tegema koostööd tööandjatega, et edendada kvaliteetseid töökohti ja inimväärseid töötingimusi;

8.  palub presidendil edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile ning Pakistani ja Bangladeshi valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 31.

(2)

ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 101.

(3)

ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 131.

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2013Õigusalane teave