Menetlus : 2012/2908(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0022/2013

Esitatud tekstid :

B7-0022/2013

Arutelud :

PV 16/01/2013 - 14

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 12.6

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 118kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.531v01-00
 
B7-0022/2013

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Tekstiilivabrikute hiljutiste põlengute ohvrid, eelkõige Bangladeshis  (2012/2908(RSP))


Willy Meyer, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon tekstiilivabrikute hiljutiste põlengute ohvrite kohta, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP))  
B7‑0022/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid raporteid ettevõtete ühiskondliku vastutuse kohta,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee poolt 16. detsembril 1966. aastal heaks kiidetud ja 3. jaanuaril 1976. aastal jõustunud majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti (mille Bangladesh ratifitseeris 5. oktoobril 1998),

–   võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni tähtsamaid konventsioone, eelkõige konventsiooni nr 138 töölevõetava isiku vanuse alammäära kohta, konventsiooni nr 182 lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise kohta, konventsiooni nr 184 ohutuse ja tervishoiu kohta põllumajandussektoris, konventsiooni nr 87 ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta, konventsiooni nr 98 organiseerumise ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta, konventsiooni nr 141 maatöötajate organisatsioonide kohta ja konventsiooni nr 155 tööohutuse ja -tervishoiu kohta ning ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Bangladeshist on saanud maailma suuruselt teine rõivaste eksportija kogumahuga 19 miljardi dollari eest 2011. aastal; arvestades ka, et tekstiiltooteid ELi tarnivate riikide hulgas on Bangladesh Hiina ja Vietnami järel kolmandal kohal; arvestades, et see sektor annab 13 % riigi SKPst ja 80 % ekspordist;

B.  arvestades, et Transparency Internationali hinnangul on Bangladesh üks kõige korrumpeerunumaid riike maailmas (2010. aastal oli ta 178 riigi hulgas 134. kohal);

C. arvestades, et 40 % Bangladeshi elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri (vähem kui 1,25 USA dollarit päevas), mis inimarengu indeksi kohaselt asetab selle riigi 182 klassifitseeritud riigi hulgas 146. kohale; arvestades, et selline äärmuslik olukord on põhjustanud mitmeid rahutusi, sealhulgas 2008. aasta näljaproteste;

D. arvestades, et töötajad ja tekstiilitöötajad (umbes 40 % tööstustöölistest, kokku kolm miljonit inimest, kellest kolmveerand on naised) korraldavad korrapäraselt proteste oma halbade töötingimuste ning suure ebakõla pärast töötajate töötasu ja Bangladeshi rõivatootjate ja -eksportijate liitu koondunud ettevõtjate kasumi vahel;

E.  arvestades, et relvajõud on need rahutused süstemaatiliselt maha surunud, mille tagajärjel on saanud surma mitukümmend ja haavata sadu inimesi;

F.  arvestades, et Bangladesh ratifitseeris 1967. aastal 1948. aasta ühinemisõiguse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsiooni; arvestades siiski, et ametliku tunnustuse on saanud vaid vähesed töötajate õigusi kaitsvad organisatsioonid ja paljud neist kannatavad võimude pideva ahistamise all;

G. arvestades, et laupäeval, 24 novembril jäi üle 1000 töötaja tulekahju tõttu lõksu Dhaka äärelinnas asuvas Tazreen Fashionsi vabrikus, mis valmistab toodangut sellistele Lääne ettevõtetele nagu Madalmaade kontsern C&A, Prantsusmaa Carrefour, Rootsi Ikea ja USA Walmart; arvestades, et 110 töötajat hukkus ja umbes sada sai põletushaavu;

I.   arvestades, et esmaspäeval, 26. novembril puhkes Dhakas ühes tekstiilivabrikus uus põleng; arvestades, et teine põleng, milles keegi küll surma ei saanud, puhkes ühes 12-korruselises hoones, kus töötab neli tekstiiliettevõtet;

J.   arvestades, et valitsusväliste organisatsioonide hinnangul on Bangladeshis alates 2006. aastast põlengute tõttu hukkunud umbes 700 tekstiilitöölist;

K. arvestades, et teisipäeval, 11. septembril puhkes tulekahju ühes Lõuna-Pakistani hiidlinnaku Karāchi tehases, kus hukkus üle 310 inimese; arvestades, et mõni tund varem oli sarnane õnnetus toimunud Pakistani suuruselt teise linna Lahore ühes jalatsitehases, kus hukkus 21 inimest;

L.  arvestades, et hoolimata „käitumisjuhendist”, mille on kehtestanud mõned Lääne ettevõtted, on töötingimused – eelkõige tööaja, töötasu, laste töö ja tööohutuse seisukohalt – ikka veel äärmiselt halvad; arvestades, et igal aastal on leekide ohvriks langenud mitmed lagunevate hoonetega ja ülerahvastatud tehased;

M. arvestades, et esialgsete hinnangute kohaselt on nimetatud põlengute põhjuseks ohutuseeskirjade eiramisest põhjustatud lühised, milles tulekahjud alguse said;

N. arvestades, et puuvilla ökoloogiline jalajälg on pestitsiidide ja insektitsiidide liigse kasutamise (vastavalt 10 % ja 25 % ülemaailmsest tarbimisest) ning vee liigse tarbimise tõttu mitmekordistunud, mille tagajärjeks on mulla degradatsioon, reostuse suurenemine ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine;

1.  avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; on seisukohal, et need tragöödiad toovad Bangladeshi ja Pakistani tekstiilitooteid eksportivate ettevõtete äärmiselt viletsad töötingimused uuesti tähelepanu keskpunkti;

2.  avaldab toetust mitmete valitsusväliste ja töötajate organisatsioonide üleskutsele algatada sõltumatu uurimine, et teha kindlaks vastutavad isikud ja mõista neile vajalikud karistused; leiab, et ohvrite perekonnad peaksid saama õiglast hüvitust, et uurimise tulemused tuleks avalikustada ja selle järeldused tuleks ellu viia, et ära hoida selliste tragöödiate toimumine tulevikus;

3.  rõhutab, et ohtlike töötingimuste ja tulekahjuohu kohta nendes ettevõtetes oli korduvalt kaebusi esitatud, kuid ametiasutused ja asjaomased rahvusvahelised ettevõtted olid neid kaebusi eiranud;

4.  nõuab, et Bangladeshi valitsus ja asjaomased ettevõtted teostaksid viivitamata kõikide tuvastatud ohtude kõrvaldamiseks vajalikud remondi- ja renoveerimistööd; nõuab, et rahvusvahelised ettevõtted lõpetaksid koostöö tarnijatega, kes keelduvad oma töötajate täieliku ohutuse tagamiseks vajalike renoveerimistööde tegemisest;

5.  nõuab, et Bangladeshi valitsus tagaks kooskõlas Bangladeshi poolt ratifitseeritud ILO rahvusvaheliste konventsioonidega töötajate ohutuse, luues selleks tõhusa ja erapooletu tööstushoonete kontrolli süsteemi, eraldaks vajalikud vahendid selle ülesande täitmiseks, moodustaks töötajate juhitavad ohutuskomiteed ja tagaks ühinemisvabaduse, ametiühingute loomise vabaduse ja töötajate esindatuse kollektiivläbirääkimistel;

6.  toetab asjaomaste ettevõtete töötajate liikumisi, eelkõige neid, mis on toimunud alates viimastest põlengutest, ning rõhutab, et töötajate nõutud paremaid töötingimusi, suuremat palka ja paremat ohutuskaitset tuleks pidada põhiõigusteks;

7.  mõistab hukka selle, et Euroopa ettevõtted ei austa hoolimata omaenda kehtestatud „käitumisjuhendist” töötajate õigusi; nõuab, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide pädevad asutused algataksid koostöös pädevate rahvusvaheliste organitega läbiviidud uurimiste põhjal sõltumatu uurimise, et võtta vajalikud meetmed tagamaks, et nimetatud ettevõtted ei riku kolmandates riikides inimõigusi; rõhutab, et sellele häbitule ekspluateerimisele lõpu tegemiseks on vaja õiguslikult siduvat ettevõtete ühiskondliku vastutuse tagamise süsteemi;

8.  nõuab tungivalt, et kõik puuvillasektoris osalejad vähendaksid keskkonna saastamist, sealhulgas veekasutuse jalajälge ning pestitsiidide ja insektitsiidide kasutamist absoluutse miinimumini; rõhutab, et niisugused jätkusuutmatud tootmismeetodid õõnestavad puuvillatootmise tulevikku;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooni liikmesriikidele ning Bangladeshi valitsusele.

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2013Õigusalane teave