Procedūra : 2013/2542(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0096/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0096/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 14/03/2013 - 8.8
CRE 14/03/2013 - 8.8

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0095

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 150kWORD 80k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0095/2013
6.3.2013
PE507.366v01-00
 
B7-0096/2013

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par stāvokli Ēģiptē (2013/2542(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ēģiptē (2013/2542(RSP))  
B7‑0096/2013

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ēģipti,

–   ņemot vērā augstās pārstāves Catherine Ashton 2012. gada 20. jūnija paziņojumu par politisko situāciju Ēģiptē, 2012. gada 13. septembra paziņojumu par jaunu ES un Ēģiptes darba grupu, 2012. gada 5. decembra paziņojumu ar aicinājumu sākt valsts mēroga politisko dialogu un 2012. gada 25. decembra paziņojumu par referendumu par Konstitūcijas projektu, kā arī augstās pārstāves preses dienesta 2013. gada 25. janvāra paziņojumu par slepkavībām Port Said, Ēģiptē,

–   ņemot vērā Ārlietu padomes 2012. gada 27. februāra un 25. jūnija un 2013. gada 31. janvāra un 8. februāra sanāksmju secinājumus,

–   ņemot vērā ES un Ēģiptes darba grupas 2012. gada 13. un 14. novembra sanāksmi un tās secinājumus,

–   ņemot vērā 2001. gada Eiropas Savienības un Ēģiptes asociācijas nolīgumu (stājās spēkā 2004. gadā), kuru nostiprināja rīcības plāns un Eiropas kaimiņattiecību politika, par kuriem vienošanos panāca 2007. gadā,

–   ņemot vērā referendumu par konstitūciju, kas notika 2012. gada 15. un 22. decembrī,

–   ņemot vērā Komisijas 2013. gada 8. februāra memorandu „ES reakcija uz Arābu pavasara notikumiem — stāvoklis pēc diviem gadiem”,

–   ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 8. februāra secinājumus par Arābu pavasari,

–   ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Ēģipte,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2012. gada maijā un jūnijā notikušajās prezidenta vēlēšanās ar 51,7 % balsu uzvarēja Mohammed Morsi;

B.  tā kā 2012. gada 13. un 14. novembrī Kairā notika ES un Ēģiptes darba grupas sanāksme, kuras līdzpriekšsēdētāja bija augstā pārstāve / priekšsēdētāja vietniece Catherine Ashton, un šajā sanāksmē tika panākta vienošanās par lielu ekonomiskās palīdzības un politiskā atbalsta paketi, lai palīdzētu Ēģiptei tās pārejas procesā, turklāt Eiropas Savienība apņēmās 2012. un 2013. gadā nodrošināt gandrīz EUR 5 miljardu lielus aizdevumus un dotācijas;

C. tā kā konstitūcijas projekts tika apstiprināts 2012. gada 15. un 22. decembra referendumā, 63,8 % nobalsojot „par”, taču vēlētāju līdzdalības līmenis referendumā bija tikai 32,9 %;

D. tā kā 2013. gada 26. janvārī Al-Masry futbola kluba 21 līdzjutējam tika piespriests nāvessods, apsūdzot viņus par 74 cilvēku bojāeju pēc 2012. gada 1. februāra spēles Port Said pilsētā; tā kā juridiskais process vēl turpinās un apsūdzēt var vēl arī citus līdzjutējus;

E.  tā kā Eiropas Savienība iebilst pret nāvessodu ikvienā gadījumā un jebkādos apstākļos un konsekventi aicinājusi to atcelt visā pasaulē, lai aizsargātu cilvēka cieņu;

F.  tā kā ziņas par šiem nāvessodiem turpmākajās dienās izsauca ielu nemierus un sadursmes ar policiju, vēl pavairojot bojāgājušo un ievainoto skaitu;

G. tā kā 2013. gada 28. janvārī Konsultatīvā padome (Shura) pēc prezidenta Morsi pieprasījuma apstiprināja jaunus drošības pasākumus, tostarp ieviešot ārkārtas stāvokli kanāla pārvaldības provincēs Suez, Ismailia un Port Said, un sniedzot Ēģiptes bruņotajiem spēkiem pilnvaras aizsargāt valsts iestādes pret diversantiem un atjaunot drošību;

H. tā kā ielu vardarbības pieaugums un politiskā spriedze valstī liecina par to, ka, no vienas puses, pašlaik nenotiek dialogs starp valdību un opozīciju, un, no otras puses, ievērojami un ātri pasliktinās ekonomiskā situācija;

I.   tā kā sievietes sabiedriskās vietās arvien vairāk saskaras ar seksuālu uzmākšanos un uzbrukumiem; tā kā šāda rīcība ir smags sieviešu tiesību pārkāpums;

J.   tā kā arvien pieaug bažas par ierobežojumiem, kas tiek noteikti attiecībā uz ticības un reliģijas brīvību, kā arī saistībā ar žurnālistu un blogeru darbībām;

K. tā kā likumprojekts par tiesībām uz miermīlīgām demonstrācijām sabiedriskās vietās nopietni ierobežotu sabiedrības tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos;

L.  tā kā likumprojekts par pilsoniskajām apvienībām un nodibinājumiem varētu uzlikt stingrus ierobežojumus NVO finansēšanai, it īpaši no ārvalstīm, kā arī varētu nepieļaut vai ierobežot pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespējas uzraudzīt parlamenta vēlēšanas;

M. tā kā Eiropas Savienība vairākkārt ir paudusi apņemšanos aizstāvēt domas brīvību, apziņas un reliģijas brīvību un uzsvērusi, ka valdībām visā pasaulē ir pienākums nodrošināt šo brīvību ievērošanu;

N. tā kā Eiropas kaimiņattiecību politikas, kā arī cilvēktiesību jomas un jo īpaši sieviešu tiesību jomas reformu panākumi būs atkarīgi no pilsoniskās sabiedrības iesaistes attiecīgās politikas īstenošanā;

O. tā kā ES un Ēģiptes asociācijas nolīguma 2. pantā teikts, ka „Pušu attiecības un visi šā nolīguma noteikumi pamatojas uz demokrātijas principiem un cilvēka pamattiesību ievērošanu, kas noteikti Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, pēc kuras vadās to iekšpolitikā un starptautiskajā politikā un kas ir šā nolīguma būtisks elements”;

P.  tā kā pašreizējā ekonomikas krīze kavē sarunas par USD 4,8 miljardu lielo aizdevumu no SVF; tā kā pasākumi aizdevuma saņemšanai paredz nodokļu palielināšanu un citas darbības budžeta deficīta samazināšanai, kas pašlaik pārsniedz 10 %, tādējādi radot risku, ka sabiedrība var turpināt protestus;

Q. tā kā aprīļa beigās paredzēts rīkot pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas; tā kā prezidents Morsi aicinājis opozīcijas partijas iesaistīties valsts mēroga dialogā, lai nodrošinātu vēlēšanu integritāti un pārredzamību; tā kā opozīcijas partijas kritiski vērtē vēlēšanu rīkošanas laiku un to ticamību, turklāt galvenā opozīcijas koalīcija ir nolēmusi tajās nepiedalīties;

R.  tā kā Konstitucionālā tiesa kā neatbilstošus pamatlikumam ir noraidījusi desmit pantus vēlēšanu likuma projektā; tā kā šā lēmuma dēļ vēlēšanas var nākties atlikt;

S.  tā kā Ēģiptes valdība ir pagarinājusi ielūgumu Eiropas Savienībai veikt vēlēšanu novērošanu,

1.  atkārtoti apliecina solidaritāti ar Ēģiptes tautu šajā kritiskajā pārejas posmā un uzsver, ka demokrātisko pārmaiņu process prasa ilgstošu piepūli un apņemšanos; vēlreiz apstiprina pilnīgu atbalstu tam, lai demokrātiskās reformas Ēģiptē turpinātos;

2.  pauž nopietnas bažas par pēdējā laikā arvien pieaugošo politisko spriedzi, vardarbību un nemieriem Ēģiptē;

3.  pauž dziļu nožēlu par daudzajiem upuriem un lielo ievainoto skaitu pagājušā mēneša sadursmēs un izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm; aicina veikt neatkarīgu izmeklēšanu par notikumiem, kuru rezultātā cilvēki gāja bojā un tika savainoti, un prasa veikt efektīvus un konkrētus pasākumus, lai vainīgos sauktu pie atbildības;

4.  atkārtoti apliecina savu nostāju pret nāvessodu ikvienā gadījumā un jebkādos apstākļos, tostarp saistībā ar nesenajām norisēm, un aicina noteikt moratoriju tā piemērošanai;

5.  uzsver nepieciešamību turpināt krimināltiesību sistēmas reformu, lai izveidotu atbilstošu tiesisko regulējumu nesodāmības novēršanai un cilvēktiesību aizsardzībai;

6.  uzsver nepieciešamību dialogā un konsultācijās ar pilsonisko sabiedrību izstrādāt atbilstošu tiesisko regulējumu, lai garantētu tiesības uz miermīlīgām demonstrācijām un miermīlīgu pulcēšanos un ļautu pilsoniskās sabiedrības organizācijām darboties bez nepamatotiem ierobežojumiem un saņemt palīdzību no ārvalstīm; mudina protestētājus, aktīvistus un opozīcijas spēkus protesta akcijas rīkot miermīlīgā veidā; atkārtoti aicina pilnībā atcelt ārkārtas stāvokli;

7.  pauž pilnīgu atbalstu šo organizāciju izrādītajai apņēmībai un uzsver, cik svarīgs un kvalitatīvs ir to darbs miera, demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanā;

8.  pauž nopietnas bažas par pieaugošo vardarbību un ļaunprātībām pret Ēģiptes sievietēm un aicina Ēģiptes iestādes veikt atbilstošus pasākumus, lai mainītu šo tendenci;

9.  pauž bažas par reliģijas un ticības brīvības ierobežojumiem; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 2013. gada 18. februārī notikušo Ēģiptes Baznīcu padomes nodibināšanu, kuru veido valsts piecas lielākās kristīgās konfesijas un kura uzņēmusies sekmēt musulmaņu un kristiešu dialogu;

10. pauž bažas par pasākumiem pret žurnālistiem un blogeriem; aicina valdību veikt nepieciešamos pasākumus preses brīvības nodrošināšanai;

11. pauž lielas bažas par arvien pieaugošo politisko polarizāciju starp valdību un opozīciju; apliecina pilnīgu atbalstu nekavējošai valsts mēroga dialoga uzsākšanai ar visiem valsts un reģionālajām dalībniekiem;

12. atzinīgi vērtē Ēģiptes valdības uzaicinājumu Eiropas Savienībai piedalīties gaidāmo parlamenta vēlēšanu novērošanā; aicina valdību veikt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu vēlēšanu pārredzamību un uzticamību; aicina Ēģiptes iestādes un opozīciju rast kompromisu, lai apturētu vardarbības eskalāciju un šķelšanos, un uzsver, ka ir svarīgi organizēt brīvas, godīgas un pārredzamas vēlēšanas, piedaloties visiem spēkiem, lai turpinātu pāreju uz patiesu demokrātiju Ēģiptē; mudina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis arī turpmāk sniegt atbalstu un palīdzību Ēģiptes iestādēm, politiskajām partijām un pilsoniskajai sabiedrībai to centienos sasniegt šo mērķi;

13. pauž dziļas bažas par Ēģiptes ekonomiskās situācijas straujo pasliktināšanos un ieilgušajām sarunām par aizdevuma līgumu ar SVF; atzinīgi vērtē valdības atkārtotos centienus turpināt šīs sarunas;

14. pauž gandarījumu par ES un Ēģiptes darba grupas veikumu un vienošanos par lielo ekonomiskās un politiskās palīdzības paketi Ēģiptes pārejas procesam; aicina abas puses diskusiju priekšplānā izvirzīt demokratizācijas, cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jautājumus un partnerību ar cilvēktiesību un sieviešu tiesību organizācijām, tādējādi nodrošinot atbilstību Eiropas kaimiņattiecību politikas pamatnostādnēm, kas pārskatītas pēc Arābu pavasara norisēm;

15. atzinīgi vērtē likumprojektu, ar kuru Port Said pilsētā atjaunota brīvās tirdzniecības zona;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Ēģiptes Arābu Republikas valdībai.

 

 

Pēdējā atjaunošana - 2013. gada 8. martaJuridisks paziņojums