PREDLOG PRIPOROČILA SVETU
PDF 125kWORD 55k
12.4.2013
PE509.780v01-00
 
B7-0164/2013

v skladu s členom 121(1) Poslovnika


o osnutku smernic EU o spodbujanju in zaščiti svobode veroizpovedi ali prepričanja


Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu   o osnutku smernic EU o spodbujanju in zaščiti svobode veroizpovedi ali prepričanja  
B7‑0164/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju strateškega okvira EU za človekove pravice demokracijo ter akcijskega načrta za njegovo izvajanje, ki ju je Svet sprejel 28. junija 2012,

–   ob upoštevanju resolucije z dne 16. decembra 2010 o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu (2009) in politike Evropske unije na tem področju(1) in resolucije z dne 13. decembra 2012 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu (2011) in politike Evropske unije na tem področju(2),

–   ob upoštevanju člena 121(1) Poslovnika,

A. ker osrednja načela EU za vse njene zunanje dejavnosti zajemajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracijo in pravno državo in ker je svoboda veroizpovedi ali prepričanja bistveni del temeljnih svoboščin;

B.  ker je Parlament večkrat pozval k ambicioznemu priročniku za spodbujanje pravice do svobode veroizpovedi ali prepričanja v okviru zunanje politike EU;

C. ker je Parlament v zvezi s tem pozdravil zavezo EU oblikovanju smernic o svobodi veroizpovedi ali prepričanja v skladu z akcijskim načrtom EU o človekovih pravicah in demokraciji, in ker je poudaril, da je treba Parlament in organizacije civilne družbe vključiti v pripravo teh smernic;

1.  naslavlja naslednja priporočila na Svet:

     a)  Razlog za ukrepanje

Svoboda veroizpovedi ali prepričanja je najbolj bistvena in osnovna človekova pravica, ki jo je treba spoštovati. Diskriminacija na podlagi verskega prepričanja je še vedno prisotna povsod v svetu in pripadniki različnih verskih skupnosti, tudi verskih manjšin, v številnih državah še vedno ne uživajo človekovih pravic.

b)  Namen in področje uporabe

Namen in področje uporabe teh smernic je: spodbujanje in zaščita svobode veroizpovedi ali prepričanja, vključitev svobode veroizpovedi ali prepričanja v politiko in ukrepe EU na področju človekovih pravic ter razvoj jasnih referenčnih standardov, meril in norm, s katerimi bi okrepili spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja pri delu državnih uradnikov in uradnikov EU;

c)  Opredelitve pojmov

Uspešno izvajanje smernic bo odvisno od jasnosti uporabljenih opredelitev pojmov, tudi pravice do verskega izobraževanja otrok, svobode združevanja in zbiranja, svobode izražanja, pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti, pravice do azila in temeljne pravice do zaščite lastnine.

d)  Operativne smernice

Osnovna načela za ukrepanje EU na področju svobode veroizpovedi ali prepričanja in prednostna področja za te ukrepe so opredeljena v delu 2 osnutka smernic EU. Smernice so podprte z mednarodnim pravom in pogodbami, ki jih priznava mednarodna skupnost, države članice pa so jih ratificirale.

e)  Skupna razsežnost svobode veroizpovedi ali prepričanja

Bistvena komponenta svobode veroizpovedi ali prepričanja je pravica do njenega izražanja v skupnosti z drugimi. Zajema pravico do ustanovitve in vzdrževanja krajev verskih obredov, ustanovitve in vzdrževanja ustreznih institucij s pravnim statusom in imenovanje voditeljev teh institucij brez zunanjega vmešavanja države.

f)   Podpiranje civilne družbe in sodelovanje z njo

Spodbujanje civilne družbe in sodelovanje z njo pri izvajanju smernic je bistvena za podpiranje in zaščito svobode veroizpovedi ali prepričanja.

g)  Uporaba zunanjih finančnih instrumentov EU

Zunanji finančni instrumenti EU bi se morali uporabiti kot spodbude in kot odvračalni ukrep (zamrznitev sredstev) v zvezi s spoštovanjem svobode veroizpovedi ali prepričanja v posamezni državi, kar bi bilo povezano s splošno oceno položaja človekovih pravic v dani državi.

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0489.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0503.

Zadnja posodobitev: 15. april 2013Pravno obvestilo