Процедура : 2012/2866(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0186/2013

Внесени текстове :

B7-0186/2013

Разисквания :

PV 22/05/2013 - 16
CRE 22/05/2013 - 16

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 13.10
CRE 23/05/2013 - 13.10

Приети текстове :

P7_TA(2013)0226

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 204kWORD 132k
14.5.2013
PE509.810v01-00
 
B7-0186/2013

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония през 2012 г. (2013/2866(RSP))


Ричард Хауит от името на комисията по външни работи
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония през 2012 г. (2013/2866(RSP))  
B7‑0186/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. да даде статут на страна – кандидатка за членство в ЕС, и заключенията на председателството, публикувани след заседанията на Европейския съвет, проведени на 15 и 16 юни 2006 г. и на 14 и 15 декември 2006 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 13 декември 2012 г.,

–   като взе предвид съвместното изявление на ръководителите на мисии на ЕС и на САЩ от 11 януари 2013 г.,

–   като взе предвид доклада на Комисията за напредъка през 2012 г. (SWD(2012)0332) и съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2012–2013 г.“ (COM(2012)0600),

–   като взе предвид Резолюции 845 (1993 г.) и 817 (1993 г.) на Съвета за сигурност на ООН, както и Резолюция 47/225 (1993 г.) на Общото събрание на ООН и Временното споразумение от 1995 г.,

–   като взе предвид решението на Международния съд относно прилагането на Временното споразумение от 13 септември 1995 г.,

–   като взе предвид Препоръка 329 (2012 г.) на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа по въпросите на местната демокрация в страната,

–   като взе предвид своите предишни резолюции, включително резолюцията си от 22 ноември 2012 г. на тема „Разширяване: политики, критерии и стратегическите интереси на ЕС(1),

–   като взе предвид 10-ото заседание на съвместния парламентарен комитет от 7 юни 2012 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че в процеса на интеграция отношението към всички страни – кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, следва да бъде съобразено с техните собствени качества;

Б.  като има предвид, че диалогът на високо равнище във връзка с присъединяването внесе нова динамика в процеса на реформи в страната;

В.  като има предвид, че присъединяването към ЕС е от основно значение за дългосрочната стабилност на страната и добрите междуетнически отношения;

Г.  като има предвид, че Европейският съвет реши за четвърта поредна година да не започва преговори за присъединяване със страната, независимо от положителната препоръка на Комисията в това отношение; като има предвид, че това по-нататъшно отлагане допълнително засилва нарастващата фрустрация на обществено мнение в страната по отношение на застоя в процеса на интеграция към ЕС и рискува да изостри вътрешните проблеми и напрежение; като има предвид, че двустранните въпроси не следва да представляват пречка пред официалното започване на преговори за присъединяване, въпреки че те следва да бъдат разрешени преди края на процеса на присъединяване;

Д. като има предвид, че страната е подготвена да започне преговори за присъединяване с ЕС;

Е.  като има предвид, че регионалното сътрудничество и добросъседските отношения продължават да бъдат съществена част от процеса на разширяване;

Ж. като има предвид, че двустранните въпроси следва да бъдат разглеждани в дух на конструктивност, като се вземат предвид интересите и ценностите на ЕС като цяло;

Общи съображения

1.  отправя отново призива си към Съвета да определи без допълнително забавяне дата за начало на преговорите за присъединяване;

2.  изразява съжаление, че за четвърта поредна година Съветът реши да не последва препоръката на Комисията по време на последното си заседание от 11 декември 2012 г. и все още не е започнал преговорите за присъединяване; въпреки това счита за истинска стъпка напред заключенията на Европейския съвет, които единодушно подкрепиха вземането на обвързано с краен срок решение въз основа на последващ доклад на Комисията, като се признава значението на достатъчния напредък в ключови области, както е посочено в заключенията на Европейския съвет от декември 2012 г.; поздравява члена на Комисията, отговарящ за разширяването, за неговите инициативи и го призовава да включи в предстоящия си доклад оценка на разходите, произтичащи от неразширяването, включително и основните рискове за страната, в случай че статуквото бъде запазено; призовава ирландското председателство да положи интензивни дипломатически усилия, за да постигне задоволителен резултат, насочен към приемане на решение на Съвета за започване на преговорите преди края на юни 2013 г.;

3.  подчертава факта, че добросъседските отношения са основен стълб в процеса на присъединяване към ЕС; приветства конструктивната като цяло роля на страната във връзка с отношенията й с други страни, участващи в процеса на разширяване; насърчава продължаващия дипломатически обмен между Атина, София и Скопие и подчертава значението на това, че всички страни показват истинска ангажираност към „добросъседските отношения“, основани най-вече на приятелство, взаимно уважение, конструктивен диалог и истинско желание за разрешаване на недоразуменията и за преодоляване на враждебните настроения; призовава за избягване на жестове, изявления и действия, които могат да окажат отрицателно въздействие върху добросъседските отношения; приветства в това отношение първата среща, проведена неотдавна между представители на правителствата в Скопие и София и насочена към възможността за подписване на споразумение между двете страни; призовава настоятелно члена на Комисията, отговарящ за разширяването, да обърне специално внимание в своя доклад на въпроса за „отношенията в дух на добросъседство“; призовава също така за по-обширно социално-икономическо сътрудничество с оглед засилване на връзките между народите от региона;

4.  отново заявява своята позиция, че двустранните въпроси следва да бъдат разглеждани възможно най-рано в процеса на присъединяване, в дух на конструктивност и съседство, и за предпочитане преди започването на преговорите за присъединяване; отново изразява становището си, че двустранни въпроси не следва да бъдат използвани, за да се възпрепятства процесът на интеграция в ЕС;

5.  настоява по време на процеса на интеграция всички страни – кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, да бъдат третирани съобразно с техните собствени качества;

6.  изразява твърдо убеждение, че началото на преговорите може само по себе си да промени положението, като даде положителен импулс и ефективен инструмент за по-нататъшни реформи, подобри вътрешното положение, улесни междуетническия диалог и насърчи благоприятни отношения със съседните държави;

7.  счита, че диалогът на високо равнище във връзка с присъединяването е важен инструмент за преодоляване на настоящото проблемно положение и за внасяне на нова динамика в процеса на присъединяване към ЕС; приветства постигнатия напредък в 75 % от определените области на политиката; отново повтаря значението на пълното и необратимо прилагане; подчертава, че диалогът на високо равнище във връзка с присъединяването не е заместител на преговорите за присъединяване; призовава Съвета да изиска от Комисията да започне процеса на проверка възможно най-скоро, за да позволи осъществяването на по-нататъшен напредък;

8.  приветства и напълно подкрепя неотдавнашното споразумение, водещо до преодоляване на застоя във вътрешното политическо развитие в страната, и счита, че настоящото споразумение ще позволи по-нататъшен напредък в посока към присъединяване към ЕС преди обсъжданията на Европейския съвет; призовава всички страни да продължат политическия диалог и подчертава необходимостта от широка междупартийна подкрепа и ангажираност към програмата на ЕС; подчертава факта, че националният парламент е ключова демократична институция за обсъждане и решаване на политическите различия, и изисква от всички политически сили в страната да действат в този дух, като спазват процедурите и демократичните ценности, на които се основава парламентът; подкрепя инициативи, които водят до подобряване на функционирането на парламента, включително предложението за анкетна комисия с цел установяване на отговорността за събитията от 24 декември, изготвяне на допълнителни препоръки за всеобхватна реформа на парламентарните процедурите на същинска многопартийна основа, подобряване на авторитета, независимостта и законността на парламента и предотвратяне на подобни инциденти в бъдеще; изразява съжаление, че журналистите са били отстранени от парламента, и призовава за възобновяване на диалога между правителството и Сдружението на журналистите при условия, при които самите журналисти могат да имат доверие и сигурност;

9.  изразява дълбока загриженост относно напрежението в междуетническите отношения, което възникна през годината; счита, че засиленият политически диалог е от съществено значение за продължаване на напредъка към постигане на мирно многоетническо, многокултурно и многорелигиозно общество и за отстраняване на риска от поляризация на обществото на етнически признак; категорично осъжда всички инциденти и прояви на нетърпимост на етническа основа;

10. приветства доклада на правителството относно прилагането на Охридското рамково споразумение и очаква докладът да бъде представен публично, за да предизвика широка социална и политическа подкрепа за многоетническото бъдеще на страната; насърчава правителството бързо да премине към следващия етап на прегледа;

11. приветства програмата за децентрализация за 2011–2014 г. и призовава за цялостно прилагане на Закона за регионалното развитие; насърчава правителството да продължи фискалната децентрализация, която има за средносрочна цел 9 % от БВП да се изразходват от местните и регионалните органи; поздравява работата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и широката общност от донори, която действа в партньорство с правителството за изграждане на капацитет на местната администрация, за да се осигури добро управление и равен достъп за всички граждани;

12. приветства усилията на органите за скъсване с комунистическото минало, публичното оповестяване на имената на агенти, свързани с бившите югославски тайни служби, и удължаването на срока за прилагане на Закона за лустрацията до приемането на Закон за свободен достъп до публична информация; същевременно насърчава органите да получат обратно от Сърбия югославските архиви на тайните служби и да включат в процеса на лустрация персонала на службите за разузнаване и контраразузнаване; насърчава укрепването на мандата на Комисията за удостоверяване на данни чрез прехвърляне за постоянно на всички необходими документи от службите за разузнаване и контраразузнаване в помещенията на комисията; подчертава необходимостта от реформа на сектора за сигурност и укрепване на парламентарния надзор върху службите за разузнаване и контраразузнаване;

13. счита, че най-добрият начин за постигане на многоетническо общество е чрез укрепване на политическия диалог, ръководство, базирано на даването на пример, което показва приемане и толерантност към другите етноси, и образователна система, която възпитава в ценностите на едно многоетническо общество; следователно приветства многоетническия образователен проект на правителството и призовава всички училища да следват примера на пионери като тези в Куманово, които се стремят да сложат край на разделното образование на различните етнически общности;

14. насърчава решително органите и гражданското общество да предприемат подходящи мерки за историческо помирение, за да се преодолее разделението между и в рамките на различните етнически и национални групи, включително гражданите с българска идентичност; потвърждава призива си за постигане на положителен напредък в съвместното честване на общи събития и личности със съседните държави членки на ЕС; насърчава опитите за създаване на съвместна експертна комисия по въпросите на историята и образованието, с цел да се допринесе за обективно, основаващо се на факти тълкуване на историята, да се засили академичното сътрудничество и да се поощри положително отношение на младите хора към съседните страни; настоятелно призовава органите да въведат образователни материали без идеологически тълкувания на историята, които са насочени към подобряване на взаимното разбирателство; отбелязва със загриженост явлението на т. нар. „антиквизация“; изразява убеждението, че културата и изкуството следва да се използват, за да сближават хората, а не да ги разделят; настоятелно призовава правителството да изпрати ясни сигнали до обществеността и медиите, че в страната не се толерира дискриминация въз основа на националната идентичност, включително по отношение на съдебната система, медиите, заетостта и социалните възможности; подчертава значението на тези действия за интеграция на различните етнически общности и за стабилността и европейската интеграция на страната;

15. приветства напредъка в укрепването на нормативната рамка в областта на справедливостта за децата, включително измененията на особените правила за търсене на отговорност от малолетни и непълнолетни, създаването на система за мониторинг и развитието на национална стратегия за превенция на общественоопасните прояви на малолетни и непълнолетни; отбелязва със загриженост оставащите пропуски в областта на защитата на децата, жертви на престъпления, по-конкретно жертви на малтретиране, в резултат на недостатъчни ресурси, ограничен капацитет на експертния персонал и липсата на ефективна система за реакция за деца жертви; призовава за повишаване на финансовите и човешките ресурси за центровете за социална работа и за създаване на мултидисциплинарни екипи, способни да осигурят услуги по възстановяване, рехабилитация и реинтеграция на деца жертви;

Добросъседските отношения и въпросът за името

16. продължава да изразява съжаление, че неспособността за решаване на спора за името блокира пътя на страната към членство в ЕС; изразява съгласие с Европейския съвет, че въпросът за името трябва да бъде окончателно разрешен, без забавяне и от двете страни, и че Решението от Хага, което е част от международното право, трябва да влезе в сила; решително подкрепя усилията на специалния пратеник на ООН да постигне общо приемливо решение; приветства предложението, направено от члена на Комисията, отговарящ за разширяването, относно тристранна среща между Скопие, Атина и Брюксел; счита, че тази инициатива може да помогне да се даде тласък на водените от ООН преговори; приветства импулса за меморандум за разбирателство и неотдавнашните контакти с посредника на ООН; призовава всички страни да използват всяка възможност за постигане на успех на това действие, да провеждат конструктивен диалог в посока към намиране на решение и да преодолеят положението; счита, че ръководителите на страната и Европейският съюз следва последователно да разясняват пред обществеността ползите от решението, ако то бъде договорено преди провеждането на референдума по този въпрос;

17. отново отправя призива си към Комисията и Съвета да започнат да разработват, в съответствие с Договорите на ЕС, общоприложим арбитражен механизъм, целящ разрешаването на двустранни въпроси между държави, участващи в процеса на разширяване, и държави членки;

18. приветства използването на термина „Македония“ в доклада за напредъка за 2012 г., като същевременно се зачитат различните езици, идентичности и култури в страната и в съседните държави – членки на ЕС;

Политически критерии

19. споделя оценката на Комисията, че страната продължава да изпълнява политическите критерии;

20. призовава за укрепване на надзорната роля на Парламента по отношение на правителството, подобряване на избирателния закон и увеличаване на прозрачността на финансирането на политическите партии; подчертава в това отношение, че препоръките ОССЕ/СДИЧП, представени след парламентарните избори от 2011 г. са само частично приложени, и във връзка с това призовава правителството да измени законите с цел пълно прилагане на препоръките;

21. приветства продължаващите усилия за постигането на напредък в законодателната рамка за граждански и публични услуги и общи административни процедури, по-специално по отношение на Закона за служителите в администрацията и Закона за общите административни процедури; призовава за допълнителни усилия за гарантиране на прозрачност, безпристрастност и професионализъм на публичната администрация, за осигуряване на набиране на персонал въз основа на качества и за засилване на финансовия контрол, стратегическото планиране и управлението на човешките ресурси;

22. призовава за допълнителни усилия за гарантиране независимостта и безпристрастността на съдебните органи; счита за важно да се определят ясни изисквания за отстраняването на съдии, за да се премахнат рисковете за независимостта на съдебната система; приветства напредъка в намаляването на общия обем висящи съдебни дела, но настоятелно призовава за мерки, които да преодолеят натрупването на висящи дела във Върховния съд и в Административния съд; настоятелно призовава за постепенно рационализиране на системата от съдилища и за продължаване на подкрепата за Академията за съдии и прокурори поради нейната ключова роля за гарантиране на непрекъснато обучение, професионално развитие и набиране на служители, основано на заслуги;

23. приветства усилията за повишаване на ефикасността и прозрачността на системата от съдилища и по-специално на публикуването на съдебните решения на съдилищата на всички инстанции на техните съответни интернет страници; подчертава необходимостта да се създаде регистър на постигнатите резултати при заведените дела и осъдителните присъди, спрямо които да може да се измерва напредъкът; призовава за уеднаквяване на юриспруденцията с цел гарантиране на предсказуема съдебна система и обществено доверие;

24. подкрепя специалната група на EULEX за разследване и насърчава държавата да сътрудничи изцяло на специалната група и да я подпомага в нейната работа;

25. приветства укрепването на правната рамка за борба с корупцията, включително промените в закона относно конфликтите на интереси, но изразява загриженост, че корупцията продължава да е широко разпространена както в страната, така и в региона като цяло; приканва към повече усилия за прилагане на понастоящем действащите закони и настоятелно призовава да продължат усилията за постигането на резултати, така че да се стигне до присъди по делата за корупция на високо равнище; приветства програмата за борба с корупцията, подкрепена от ОССЕ, проекта PrijaviKorupcija.org, който позволява случаи на корупция да се съобщават чрез SMS съобщения, и декларацията на десет кмета за нулева толерантност към корупцията в техните общини;

26. отбелязва, че въпреки че осъдителните присъди за престъпления, свързани с корупция, са по-строги, заповедите за налагане на възбрана или конфискация на активи продължават да бъдат по-скоро изключение; счита, че налагането на възбрана и конфискацията на активи са основни инструменти в борбата срещу корупцията и организираната престъпност; призовава македонските органи да прилагат изцяло разпоредбите на Наказателния кодекс във връзка с разширяването на конфискацията, незаконното обогатяване и наказателноправната отговорност на юридически лица;

27. приветства измененията в закона за финансиране на политическите партии; отбелязва по-специално водещата роля, отредена на Държавната служба за одит (ДСО) за упражняване на надзор върху финансирането на политическите партии; призовава македонските органи да предоставят на ДСО достатъчни средства, така че тя да може да упражнява проактивен и щателен контрол върху финансирането на политическите партии и кампании, както и значително да подобрят прозрачността на обществените разходи и на финансирането на политическите партии;

28. отбелязва, че продължават усилията за създаване на национална база данни за разузнавателна информация; насърчава органите да приключат тръжната процедура и да вземат решение кой да създаде национална база данни за разузнавателна информация в най-кратък срок с цел осигуряване на пълна подкрепа за борбата срещу организираната престъпност, корупцията, измамите, изпирането на пари и други тежки престъпления, включително престъпления с трансгранично измерение;

29. приветства законното декриминализиране на клеветата и задълбочаването на диалога между правителството и журналистите по въпроси, свързани със свободата на изразяване на мнение; призовава органите да продължават да засилват и насърчават свободата на информация и плурализма на медиите, като тези принципи трябва да бъдат свободни от всяка форма на политическо или финансово влияние и да се прилагат последователно; при все това изразява загриженост, че страната се намира на значително по-ниско място в индекса за свободата на „Репортери без граници“, и призовава за по-нататъшни усилия за укрепване на професионалните стандарти в журналистиката, насърчаване на плурализма на медиите, независимост на публичния радио- и телевизионен разпространител, прилагане на трудовите права на работещите в медиите, прозрачност на собствеността над медиите, устойчивост и спазване на европейските стандарти; отбелязва със загриженост широкото разпространение сред журналистите на самоцензура и отсъствието на саморегулираща се медийна организация; изразява загриженост поради факта, че по-голямата част от предоставяните от правителството средства за реклама се насочва към проправителствени медии; подкрепя активистите на социалните медии, които лобират срещу цензурата в интернет;

30. отбелязва решението на Голямата камара на Европейския съд по правата на човека от 13 декември 2012 г. по делото Ел-Масри, което установи множество нарушения на Европейската конвенция по правата на човека във връзка с отвличането, извънредното предаване и изтезаване на германския гражданин Халед Ел-Масри на 31 декември 2003 г. и неговото задържане в продължение на 23 дни в хотел в Скопие, преди да бъде прехвърлен през летището на Скопие в Афганистан; призовава правителството да се съобрази незабавно с всички аспекти на решението на ЕСПЧ, включително да поднесе официално извинение на г-н Ел-Масри, да изплати обезщетението, определено от съда, и да се ангажира със създаването на международна анкетна комисия;

31. приветства новия закон за равните възможности, първата петгодишна стратегия за бюджетиране, съобразено с пола, разработена при партньорство със Службата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените, средствата, отпуснати за плана за действие за ромското приобщаване, и проекта за оказване на помощ на ромите да узаконят своите домове; приветства отварянето на новото Бюро за подкрепа на общностите на ЛГБТ, но изразява загриженост поради вандалския акт, извършен срещу него; насърчава правителството да продължава своите усилия за засилване на политиките, насочени срещу дискриминацията, особено тези, свързани с дискриминацията въз основа на етническа принадлежност и на национално самосъзнание;

32. призовава министри и длъжностни лица публично да осъдят дискриминацията срещу хора от общността на ЛГБТ, да гарантират, че планираният гей парад или други дейности на общността на ЛГБТ могат да се проведат безопасно и успешно, и да се ангажират с недискриминация на каквато и да е основа, както е посочено в Договора за ЕС; призовава медиите да се въздържат от използването на език, насочен срещу ЛГБТ, включително изказвания, проповядващи вражда и омраза, и подстрекаване към омраза;

33. изразява загриженост във връзка със случаи на малтретиране от страна на полицията; призовава за продължаване на обучението, повишаване на професионализма и деполитизиране на полицейските служители; счита, че е необходим независим механизъм за надзор за правоприлагащите органи с цел водене на борба срещу безнаказаността и гарантиране на демократични и подлежащи на отчетност полицейски служби;

34. подчертава, че безвизовият режим, предоставен на гражданите на страната и на всички държави от Западните Балкани, е изключително важно предимство в процеса на интеграция в ЕС и много силен стимул за ускоряване на реформите в областта на правосъдието и вътрешните работи;

35. призовава органите да предприемат мерки и да сътрудничат на държавите членки на ЕС за предотвратяване на необосновани искания за убежище в ЕС от македонски граждани, като едновременно с това се гарантира правото на всички граждани на безвизови пътувания и се предотвратява всяка проява на дискриминация или стигматизация на ромите и на лицата, принадлежащи към етнически малцинства; призовава правителствата на държавите членки на ЕС да не оспорват или възпрепятстват правото на безвизово пътуване на македонските граждани, но да призовават настоятелно македонските органи да прилагат политики, които ще предложат достойно бъдеще за всички граждани в тяхната държава;

36. приветства големия брой жени в парламента в сравнение с някои държави членки на ЕС, но едновременно с това продължава да бъде загрижен относно слабото участие на жените на пазара на труда; призовава органите да укрепят услугите за гледане на деца с увреждания, бездомни деца, деца, употребяващи наркотици, и деца жертви на домашно насилие, сексуална злоупотреба или трафик;

37. приветства продължаващия напредък, направен от Комисията за защита срещу дискриминацията; призовава тя да разполага с необходимия персонал и счита, че нейното приемане в Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството дава пример на други агенции и организации да популяризират присъединяването към ЕС чрез интегрирането си в съответните европейски мрежи;

Гражданско общество

38. счита, че развитието на политическа култура, която се възползва от едно независимо, плуралистично, междуетническо, междукултурно и надпартийно гражданско общество, е от съществено значение за по-нататъшния демократичен напредък в страната и че констатациите на гражданското общество могат да обогатят възможностите за основано върху доказателства разработване на политики; подчертава, че организациите на гражданското общество трябва да бъдат укрепени, да станат независими от политическите интереси и да засилят съвместните проекти от взаимна полза с организации на гражданското общество от съседни държави и от целия ЕС изобщо;

39. приветства консултацията, проведена с организации на гражданското общество във връзка с промените на законите за правната помощ и за фондациите; призовава за пълноценни и навременни консултации с гражданското общество по всички относими политически инициативи, включително диалога на високо равнище за присъединяване, и за включването на прозрачно избрани наблюдатели от гражданското общество във всички съответни правителствени работни групи;

40. подчертава решаващата роля на организациите на гражданското общество за повишаване на прозрачността, отчетността и приобщаващия характер на процеса на интеграция в ЕС;

41. счита, че парламентарното проучване относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) показва необходимост правителството да се ангажира с целта за партньорство с гражданското общество и да установи национален фонд за осигуряване на съфинансиране, за да се даде възможност на организациите на гражданското общество изцяло да участват в програми, финансирани от ЕС; призовава организациите на гражданското общество да участват пълноценно в програмни решения за следващия ИПП;

Икономически въпроси

42. поздравява страната за поддържането на макроикономическа стабилност; отбелязва обаче увеличаването на задлъжнялостта на публичния сектор, влошаването на качеството на фискалното управление и отрицателните последствия от световната икономическа криза върху притока на преки чуждестранни инвестиции към страната;

43. приветства законодателните мерки за подобряване на бизнес средата и непрекъснатите действия за разработване на стабилни средносрочни макрофискални стратегии; насърчава политическите сили да влязат в прозрачен политически диалог относно фискалното положение и кредитните задължения на страната;

44. отбелязва със загриженост, че безработицата продължава да бъде много висока, като младежката безработица е една от най-високите в света, и че заетостта сред жените продължава да бъде много ниска; приветства плана за действие за младежка заетост, разработен съвместно с програмата на МОТ за достоен труд; призовава правителството да подобрява координацията между органите, отговарящи за прилагането на трудовото законодателство, и да се основава на опита на съвместното обучение, организирано от Европейския конгрес на синдикатите, за да повишава капацитета на социалните партньори за участие в ефективен социален диалог; счита, че са необходими допълнителни инвестиции за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и способността за новаторство с цел улесняване на изграждането на икономика, основана на знания;

45. приветства постигнатия напредък при модернизирането на транспортните, енергийните и телекомуникационните мрежи, и по-специално усилията за завършване на Коридор Х(2); с оглед на важното значение на железопътните връзки в рамките на една устойчива транспортна система приветства намерението на правителството да подобри или изгради железопътни връзки от Скопие до столиците на съседните държави и призовава за по-голям напредък, включително за финализиране на финансирането за железопътните връзки в рамките на Коридор VIII(3);

46. подчертава, че е важно да бъде създаден механизъм за консултации между правителството и частните дружества, когато се обсъжда предприемането на мерки за борба срещу икономическата криза; отбелязва също така, че този механизъм би могъл да спомогне за приспособяването на образователната система към нуждите на пазара, което би могло да намали безработицата сред младите хора;

47. отбелязва усилията на правителството за възстановяване на местната пътна инфраструктура в страната, имащи за цел подобряването на алтернативния туризъм и живота на гражданите; във връзка с това насърчава страната да възприеме по-динамичен подход при проектите за регионално развитие по ИПП, което ще засили трансграничното сътрудничество и връзките между държавите в региона;

48. изтъква, че са необходими значителни усилия в областта на околната среда и по-конкретно на качеството на водата, опазването на природата, контрола над промишленото замърсяване и управлението на риска; подчертава, че не може да се постигне съществен напредък без достатъчно укрепване на административния капацитет; призовава македонското правителство да предприеме необходимите мерки в тази насока;

49. изтъква отново потенциала на производството на енергия от възобновяеми източници за страната и приветства направения напредък с даването на 21 нови концесии за малки водноелектрически централи, с една вече действаща водноелектрическа централа и с настоящото изграждане на парк за вятърна енергия; призовава правителството да повиши равнището на общественото разискване по ефекта от изменението на климата и да положи допълнителни усилия за привеждане на националното законодателство в съответствие с достиженията на правото на ЕС в тази област и за прилагане на националното законодателство, по-конкретно относно управлението на водите, контрола над промишленото замърсяване, опазването на природата и изменението на климата; подчертава необходимостта от засилване на административния капацитет както на централно, така и на местно равнище;

50. насърчава органите да повишат своите усилия за въвеждане на електронно управление като част от реформата на публичната администрация, имаща за цел предоставянето на ефикасни, достъпни и прозрачни услуги на гражданите и предприятията;

Регионално и международно сътрудничество

51. приветства факта, че в момента страната председателства и допринася за Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, и се надява, че това ще укрепи силния европейски дневен ред, добросъседските отношения и приобщаването; подчертава значението на регионалното сътрудничество в съответствие с програмата и ценностите на ЕС и призовава за допълнителен напредък в тази област; потвърждава отново, че за ЕС е важно да се стреми към присъединяването на всички страни от региона без изключение;

52. счита, че една промяна в начина на мислене в посока от „Западни Балкани към Югоизточна Европа“ би могла да подпомогне това усилие;

53. приветства участието на страната в мисията на EUFOR „ALTHEA“ и споразумението тя да вземе участие в операции за управление на кризи по Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); приканва страната да съгласува позицията си с тази на ЕС по отношение на Международния наказателен съд;

54. призовава правителството и всички компетентни организации да се стремят да изпълнят необходимите критерии и условия за отмяна на необходимостта от виза за пътувания в Шенгенското пространство; подчертава необходимостта да се гарантира, че обществеността е напълно информирана относно ограниченията за премахване на визите, както и че няма злоупотреби с отмяната на изискването за визи или с политиката за либерализиране на визовия режим; подчертава, че прекратяването на договореностите за премахване на визите би довело до значителни и неблагоприятни социални и икономически последици;

°

°         °

55. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на страната.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2012)0453.

(2)

Коридор Х е един от десетте паневропейски транспортни коридори, който преминава от Залцбург (Австрия) до Солун (Гърция). Неговото разклонение Г следва маршрута Велес – Прилеп – Битоля – Флорина – Игуменица (Виа Егнатия).

(3)

Коридор VІІІ е един от десетте паневропейски транспортни коридори, който преминава от Дуръс (Албания) до Варна (България). Той минава и през Скопие.

Последно осъвременяване: 17 май 2013 г.Правна информация