Menetlus : 2013/2638(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0230/2013

Esitatud tekstid :

B7-0230/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0230

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 112kWORD 54k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0223/2013
20.5.2013
PE509.843v01-00
 
B7-0230/2013

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Töötingimused ning tervisekaitse- ja ohutusnormid, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (2013/2638(RSP))


Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon töötingimuste ning tervisekaitse- ja ohutusnormide kohta, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (2013/2638(RSP))  
B7‑0230/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 17. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni(1),

–   võttes arvesse 2001. aastal Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi Rahvavabariigi vahel sõlmitud koostöölepingut,

–   võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni ja ELi kaubandusvoliniku Karel de Guchti 30. aprilli 2013. aasta ühisavaldust,

–   võttes arvesse ILO avaldusi pärast Rana Plaza hoone kokkuvarisemist ja eelkõige Bangladeshi külastanud ILO kõrgetasemelise missiooni järeldusi,

–   võttes arvesse Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkulepet,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 24. aprillil 2013. aastal varises Dhaka lähedal Savaris kokku kaheksakorruseline hoone Rana Plaza, mille tagajärjel hukkus vähemalt 1127 inimest, kümned on siiani leidmata ja ligikaudu 2500 inimest sai vigastada;

B.  arvestades, et Rana Plaza hoone kokkuvarisemine on Bangladeshi kõigi aegade rängim tööstusõnnetus ja kõige ohvriterohkem ehitusveast tingitud õnnetus lähiajaloos;

C. arvestades, et hoone evakueeriti eelmisel päeval, kui seintesse tekkisid suured praod; arvestades, et varingupäeva hommikul sisenesid töötajad hoonesse vastumeelselt, aga teadaolevalt kinnitasid ülevaatajad hoone ohutust või ähvardasid neid tööst ilmajäämisega;

D. arvestades, et Rana Plaza hoone kokkuvarisemine on kõige hiljutisem sündmus Bangladeshi vabrikuhoonete tragöödiate pikas nimekirjas, kuhu kuulub ka Tazreeni tehasepõleng 2012. aasta novembris, milles hukkus 110 inimest;

E.  arvestades, et Bangladeshis on üle 5000 tekstiilitoodete vabriku, kus töötab ligikaudu 4 miljonit inimest; arvestades, et Euroopa turg on Bangladeshi rõivaste ja tekstiilitoodete suurim ekspordi sihtpunkt;

F.  arvestades, et kümned rahvusvahelised rõivatootjad on allkirjastanud Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkuleppe, mis hõlmab rohkem kui tuhandet rõivaid tootvat tehast; arvestades, et kokkulepe sisaldab sätteid usaldusväärse järelevalve korra, heastamise, tule- ja ehitusohutuse koolitusprogrammi, kaebuste menetlemise ja rahalise toetuse klauslite kohta; arvestades, et nimetatud kokkulepe jõustus 16. mail 2013;

G. arvestades, et EL toetab praegu Bangladeshi töö- ja tööhõiveministeeriumi ning Bangladeshi rõivatootjate ja -eksportijate ühingu jõupingutusi korraldada vabrikutes vastavusauditeid ning koolitada tööinspektoreid ja vabrikute vastavuse auditeerijaid;

H. arvestades, et ka muudes suure rõivaekspordiga riikides on toimunud tehaseõnnetusi, eriti Pakistanis, kus 2012. aastal hukkusid tekstiilivabrikute põlengutes sajad inimesed;

1.  on šokeeritud ja kurb Rana Plaza hoone kokkuvarisemise pärast ning selle traagilise sündmuse ulatuse ning selle põhjustatud surmade ja kahjustuste pärast; avaldab kaastunnet leinavatele peredele ja vigastatuile;

2.  kordab oma sügavat ja üha suurenevat muret tekstiilivabrikutes toimuvate sagedaste õnnetuste pärast Bangladeshis ja mujal ning sageli ohtlike töötingimuste pärast tekstiilitööstuses;

3.  palub Bangladeshi valitsusel jätkata varingu põhjuste uurimist, tagada uurimiste sõltumatuse ja läbipaistvuse ning võtta vastutusele juhtunu eest vastutajad; palub lisaks Bangladeshi valitsusel laiendada ja parandada töötingimuste järelevalve süsteemi;

4.  võtab teadmiseks, et Bangladeshi valitsus võttis 13. mail 2013 vastu Bangladeshi muudetud 2013. aasta tööseaduse, mis võimaldab riigi tekstiilitööstuse töötajatel moodustada ametiühinguid ilma tehaseomanike eelneva loata ning sisaldab sätteid grupikindlustuse ja tehase tervishoiuteenuste kohta; nõuab tungivalt, et Bangladeshi parlament võtaks muudatusettepaneku oma järgmisel istungil viivitamatult vastu;

5.  väljendab heameelt Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkuleppe üle ning nõuab tungivalt, et kokkuleppe osalised ja muud asjaosalised võtaksid kokkuleppes sätestatud meetmeid, sealhulgas määraksid kvalifitseeritud ohutusinspektori, viiksid läbi kokkuleppe alla kuuluva iga tehase kiire esmase kontrolli, austaksid töötaja õigust keelduda töötamast, kui ta leiab põhjendatud kaalutlustel, et see ei ole ohutu, ilma et teda seetõttu diskrimineeritaks või ta palka vähendataks, ning looksid tervishoiu- ja ohutuskomisjonid kõigis kokkuleppes osalevates vabrikutes; nõuab tungivalt, et kokkuleppe osalised töötaksid välja rakenduskava ja lepiksid selles kokku 45 päeva jooksul pärast kokkuleppe jõustumist;

6.  väljendab heameelt paljude kaubamärgiettevõtjate avalikkuse ees võetud kohustuse üle maksta kahjutasu Rana Plaza hoone varingu ohvritele ja nende sugulastele; innustab kaubamärgiettevõtjaid lähtuma oma arvutustes ILO standarditest ning tagama kahjutasu maksmise kõigile asjaomastele töötajatele;

7.  palub kõigil Bangladeshi vabrikuomanikel, sealhulgas kokkuleppega mitteliitunutel, võtta viivitamatult kõik vajalikud meetmed selleks, et vaadata üle oma vabrikute ohutusmeetmed ning kontrollida hooneid, sealhulgas nende elektri- ja ehitusohutust;

8.  kutsub Euroopa ja maailma rõivaste kaubamärgiettevõtjaid üles uurima tähelepanelikult oma tarneahelaid ja tegema alltöövõtjatega koostööd, et parandada töötervishoidu ja ‑turvalisust;

9.  nõuab tungivalt, et kõik sidusrühmad võitleksid korruptsiooni vastu tarneahelas, sest see võib viia eluohtlike olukordade tekkimiseni, näiteks kui kasutatakse võltsitud või ebaseaduslikult saadud ohutustunnistusi;

10. palub suure tekstiilitööstuse ja -ekspordiga riikidel, sealhulgas Bangladeshil, Hiinal, Indial, Pakistanil ja Kambodžal võtta kõik vajalikud meetmed, et hoida ära tulevased tekstiilivabrikuõnnetused; nõuab tungivalt, et tekstiilitootjad riigid austaksid kogunemisvabadust ja sõnavabadust; nõuab tungivalt, et need riigid lisaks allkirjastaksid ja ratifitseeriksid kaheksa peamist ILO konventsiooni ja rakendaksid neid;

11. toetab Bangladeshi edukaid jõupingutusi lapstööjõu vähendamiseks tekstiilitööstuses ning nõuab tungivalt, et teised riigid, eelkõige Pakistan, tõhustaksid oma meetmeid lapstööjõu kasutamise vastu;

12. väljendab heameelt abi üle, mida komisjon on andnud Bangladeshi töö- ja tööhõiveministeeriumile ning Bangladeshi rõivatootjate ja -eksportijate ühingule; nõuab sellise koostöö tugevdamist ja vajaduse korral selle laiendamist ka piirkonna teistesse riikidesse;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Bangladeshi valitsusele, parlamendile ja siseministeeriumile, Pakistani, India ja Kambodža valitsustele ja parlamentidele, Hiina valitsusele ja rahvakongressile, nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ILO peadirektorile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0027.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2013Õigusalane teave