Διαδικασία : 2013/2994(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0011/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0011/2014

Συζήτηση :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0043

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 160kWORD 104k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0008/2014
8.1.2014
PE527.196v01-00
 
B7-0011/2014

εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους (2013/2994(RSP))


Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Νίκος Χρυσόγελος εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους (2013/2994(RSP))  
B7‑0011/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 και 3,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 9,

–   έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ιδίως το άρθρο 31,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το άρθρο 34,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–   έχοντας υπόψη τις τελικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Συναίνεσης για την έλλειψη στέγης της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης των υπουργών που είναι αρμόδιοι για τους άστεγους η οποία διοργανώθηκε από την Ιρλανδική Προεδρία τον Μάρτιο του 2013,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 19ης ανεπίσημης συνάντησης των ευρωπαίων υπουργών που είναι αρμόδιοι για θέματα στέγασης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης των αρμοδίων για τους άστεγους υπουργών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2013, τα οποία περιλαμβάνουν έξι αρχές της πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης καθώς και μια έκκληση προς την Επιτροπή για την υποστήριξη και διευκόλυνση των προσπαθειών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης μέσω της εφαρμογής της δέσμης μέτρων της ΕΕ για τις κοινωνικές επενδύσεις,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2012 της επιτροπής κοινωνικής προστασίας με τίτλο «Social Europe: Current challenges and the way forward» (Κοινωνική Ευρώπη: Τρέχουσες προκλήσεις και η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί) στην οποία αναφέρεται μια γενική τάση αύξησης της έλλειψης στέγης σε μεγάλο μέρος της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 με τίτλο «Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία(4)», με το οποίο απευθύνει έκκληση προς την ουγγρική κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά την έλλειψη στέγης και να θέσει τέλος στην ποινικοποίηση των αστέγων,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την κοινωνική στέγαση» του Οκτωβρίου 2011, με την οποία απευθύνεται έκκληση προς την Επιτροπή να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση μια στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του το 2011,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με «Το πρόβλημα των αστέγων» της 27ης Οκτωβρίου 2011, στην οποία απευθύνεται έκκληση προς την Επιτροπή να αναπτύξει φιλόδοξη στρατηγική όσον αφορά το θέμα των αστέγων και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εθνικών στρατηγικών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της έλλειψης στέγης εξακολουθεί να πλήττει ανθρώπους σε όλα τα κράτη μέλη και αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη στέγης συνιστά την πλέον ακραία μορφές φτώχειας και στέρησης και αποτελεί φαινόμενο που εντάθηκε κατά τα τελευταία έτη σε όλα σχεδόν κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια δεν αποτελεί έγκλημα και ότι η έλλειψη στέγης δεν συνιστά ούτε έγκλημα ούτε και επιλογή τρόπου ζωής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση βιώνουν μία άνευ προηγουμένου αύξηση του φαινομένου των αστέγων, ιδίως ανάμεσα στους νέους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της έλλειψης στέγης έχει αναχθεί σε σαφή προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ κατά της φτώχειας, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της δέσμης μέτρων της ΕΕ για τις κοινωνικές επενδύσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 το Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα που ζητούσε μια ενιαία στρατηγική της ΕΕ υποστηριζόμενη από εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές, με μακροπρόθεσμο στόχο την εξάλειψη του φαινομένου των αστέγων.

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης των αρμοδίων για τους άστεγους υπουργών που πραγματοποιήθηκε στο Leuven την 1η Μαρτίου 2013 συμφωνήθηκαν έξι αρχές·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι φορείς της ΕΕ, όπως είναι το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν καλέσει την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τους άστεγους ή κάτι παρόμοιο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ της πολιτικής για τους άστεγους στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ενίσχυσε τις προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κατά την προηγούμενη δεκαετία προσδίδοντάς τους προστιθέμενη αξία και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη και ζήτηση για περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του έργου με μία περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα και σε μακροπρόθεσμη κλίμακα προσέγγιση·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των αστέγων είναι από τη φύση του ένα πολυσχιδές πρόβλημα που απαιτεί μια πολυσχιδή απόκριση σε επίπεδο πολιτικής·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι προσεγγίσεις του φαινομένου των αστέγων που έχουν ως γνώμονα τη στέγαση είναι οι πλέον αποτελεσματικές·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ο πρωταρχικός της στόχος που είναι η άρση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2020 απαιτούν να καταβληθούν νέες προσπάθειες από τα κράτη μέλη και την ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει επίσης να αποσκοπούν στη μείωση του φαινομένου των αστέγων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η εμβληματική πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, όπου περιλαμβάνονται πολλές δράσεις που σχετίζονται με την έλλειψη στέγης οι οποίες δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των αστέγων έρχεται διαρκώς περισσότερο στο προσκήνιο στο πλαίσιο του εξαμήνου της ΕΕ, με πολλά κράτη μέλη να εγγράφουν τους άστεγους ως προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης 2012 και 2013·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ και η κοινωνική πραγματικότητα επί τόπου ευνοούν την ανάληψη ενισχυμένης και περισσότερο φιλόδοξης δράσης σχετικά με το φαινόμενο των αστέγων στο επίπεδο της ΕΕ·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Συναίνεσης του Δεκεμβρίου 2010 παρέχει σταθερή βάση για περισσότερο φιλόδοξη δράση της ΕΕ σχετικά με τους άστεγους·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι την άμεση ευθύνη για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων την έχουν τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα δε οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος μίας στρατηγικής της ΕΕ είναι συμπληρωματικός·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατή η ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής εντός των πεδίων αρμοδιότητας που έχει επί του παρόντος και με τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΓΔ Απασχόλησης είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για να ηγηθεί της προσπάθειας σχετικά με το φαινόμενο των αστέγων, αλλά και ότι διάφορες άλλες ΓΔ θα πρέπει να επιληφθούν του θέματος των αστέγων στο πλαίσιο των δικών τους τομέων αρμοδιότητας·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται ο αριθμός των κρατών μελών που έχουν ολιστική στρατηγική για τους άστεγους και που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οφέλη από μία ευρωπαϊκή συνεργασία για να αναπτύξουν περαιτέρω τις πολιτικές τους·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικά κράτη μέλη της ΕΕ οι δημόσιες αρχές έχουν λάβει μέτρα επιβολής κυρώσεων κατά των αστέγων ή ποινικοποίησης του φαινομένου, κινήσεις που όχι μόνο δεν σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των αστέγων αλλά είναι αναποτελεσματικές και συνήθως δαπανηρές στην εφαρμογή τους·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινικοποίηση του φαινομένου των αστέγων δεν συνάδει με μία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία και συνιστά την επιβολή διπλής ποινής στους ήδη κοινωνικά αποκλεισμένους και φτωχούς·

1.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση μια στρατηγική της ΕΕ για το φαινόμενο των αστέγων ακολουθώντας τα όσα ορίζονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους και σε προτάσεις από άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

2.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που θα την στηρίζει στην προπαρασκευή και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους· τονίζει ότι η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπροσώπους των κύριων ενδιαφερόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων, περιλαμβανομένων των εθνικών και τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής, των ερευνητών, των ΜΚΟ και των ανθρώπων που πλήττονται από το πρόβλημα της έλλειψης στέγασης·

3.  παροτρύνει το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών να συζητήσει και να εγκρίνει στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους με βάση συγκεκριμένη πρόταση από την Επιτροπή·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει δεόντως τις παραπομπές στους άστεγους στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις όσον αφορά τα κράτη μέλη όπου απαιτείται να σημειωθεί επειγόντως πρόοδος για τους άστεγους· καλεί τα κράτη μέλη να εγγράψουν εκτενέστερα το φαινόμενο των αστέγων στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συνολικές στρατηγικές για τους άστεγους που να έχουν γνώμονα τη στέγαση και να περιέχουν στο επίκεντρό τους την πρόληψη και οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη την καθοδήγηση που παρέχει η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή» και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Confronting Homelessness in Europe» (Αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση)·

6.  εφιστά την προσοχή όσον αφορά τα βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με τους άστεγους στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τους άστεγους και ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

•   την τακτική ευρωπαϊκή παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών σχετικά με        το φαινόμενο των αστέγων·

•   έναν δείκτη της ΕΕ σχετικά με το φαινόμενο των αστέγων με βάση το πρότυπο της ευρωπαϊκής τυπολογίας για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία (ETHOS) που να αποσκοπεί στη μέτρηση του βαθμού του κοινωνικού αποκλεισμού που σχετίζεται με τη στέγαση·

•   την έρευνα και συσσώρευση γνώσεων σχετικά με πολιτικές και υπηρεσίες για άστεγους, περιλαμβανομένων και μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας·

•   την κοινωνική καινοτομία στις πολιτικές και υπηρεσίες για τους άστεγους, περιλαμβανομένων της δοκιμής και της ανοδικής κλιμάκωσης καινοτόμων λύσεων·

•   τη σύνδεση με τα ταμεία της ΕΕ, και ιδίως με τα ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και ΤΕΒΑ·

7.  προσκαλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (EaSI) ως κύρια πηγή πόρων για μια στρατηγική της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και των διακρατικών ανταλλαγών, να διευρύνει τη συνεργασία της με βασικούς Ευρωπαίους εταίρους, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που ασχολούνται με τους Άστεγους (FEANTSA) και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανταλλαγών σχετικά με Τοπικές Στρατηγικές για τους Άστεγους (HABITACT)·

8.  τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνική καινοτομία τόσο μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όσο και μέσω του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα προκειμένου να αναλυθούν νέες πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης στη στέγαση και τη μείωση του αριθμού των αστέγων·

9.  καλεί τα κράτη μέλη και την Προεδρία της ΕΕ να διοργανώνουν σε τακτική βάση Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Υπουργών της ΕΕ αρμοδίων για τους άστεγους, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Ιρλανδική Προεδρία τον Μάρτιο 2013· καλεί την Επιτροπή να παρέχει πρακτική και οικονομική στήριξη για την εν λόγω συνάντηση·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του τις έξι αρχές που συμφωνήθηκαν στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης των αρμοδίων για τους άστεγους υπουργών που πραγματοποιήθηκε στο Leuven την 1η Μαρτίου 2013 υπό την Ιρλανδική Προεδρία·

11. ζητεί από την επιτροπή κοινωνικής προστασίας να ενσωματώσει το φαινόμενο των αστέγων στις εργασίες παρακολούθησής της στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του δείκτη επιδόσεων κοινωνικής προστασίας, με βάση το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης και τις εθνικές κοινωνικές εκθέσεις·

12. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φαινομένου των ανέργων σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής της ΕΕ και ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιτύχει τη συμμετοχή διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων στην ανάπτυξη και υλοποίηση μιας στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους υπό την ηγεσία της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης·

13. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει στα εξής ως θέματα προτεραιότητας για μια στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους:

•    προσεγγίσεις του φαινομένου των αστέγων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εξασφάλισης στέγης / στην πρωτοβουλία «Η στέγη πριν απ’ όλα» («Housing first»)

•    σύνδεση μεταξύ της ελεύθερης κυκλοφορίας και των αστέγων

•    ποιότητα των υπηρεσιών για τους άστεγους

•    πρόληψη του φαινομένου των αστέγων

•    άστεγοι νέοι·

14. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές τους θα πρέπει, σε συνεργασία με οργανώσεις ενοίκων, να εφαρμόζουν αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης προκειμένου να σταματήσουν τις εξώσεις ενοίκων, και συγκεκριμένα των πλέον ευάλωτων νοικοκυριών και κυρίως κατά τις πολύ ψυχρές περιόδους, βάσει του ότι, εκτός του ανθρώπινου κόστους των εξώσεων, ιδίως για τις οικογένειες, η κάλυψη και η αποτροπή μη καταβολής πληρωμών ενοικίου και καθυστερούμενων ποσών ενοικίου συνιστά λιγότερο δαπανηρή επιλογή για τις σχετικές αρχές·

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο καθιέρωσης εγγύησης της ΕΕ για να εξασφαλίζεται ότι κανένας δεν αναγκάζεται να κοιμάται έξω λόγω έλλειψης υπηρεσιών (κατεπείγοντος χαρακτήρα) προσαρμοσμένων στις ανάγκες του/της· θεωρεί ότι μια εγγύηση τέτοιου είδους θα πρέπει να έχει ως πρότυπο την «Εγγύηση για την νεολαία» και να χρησιμοποιεί την ίδια διοικητική δομή·

16. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση προσαρμοσμένη στα πλέον ευάλωτα άτομα έτσι ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και το φαινόμενο των αστέγων·

17. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα και να παρέχουν κίνητρα, με βάση τις αναλύσεις για την πρόβλεψη των αναγκών κατοικίας, για να μην μένουν κατοικίες σε μακροπρόθεσμη κλίμακα χωρίς ενοίκους, ειδικότερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, και τούτο με σκοπό την καταπολέμηση των κερδοσκοπικών φαινομένων και την αξιοποίηση των εν λόγω κατοικιών χάρις στη μετατροπή τους σε οικονομικά προσιτές κοινωνικές κατοικίες·

18. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση των ενυπόθηκων δανείων στην Ισπανία, την Ιρλανδία και τώρα πλέον και στην Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά τα κύματα εξώσεων που θα οδηγήσουν σε μεγάλο αριθμό αστέγων· θεωρεί ότι ο επικαιροποιημένος ισπανικός νόμος περί ενυπόθηκων δανείων δεν συνάδει με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 14ης Μαρτίου 2013· ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει την Ισπανία να εγγυηθεί την ορθή μεταφορά τη οδηγίας 93/13/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο· ζητεί να μεταρρυθμιστεί ο τραπεζικός τομέας ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας μέσω της απαγόρευσης των κατασχέσεων λόγω μη καταβεβλημένων πληρωμών ενυπόθηκων δανείων· συνιστά στα κράτη μέλη να εγκρίνουν μια ουδέτερη πολιτική στέγασης έτσι ώστε να μην δημιουργούνται «φούσκες» στον στεγαστικό τομέα·

19. παροτρύνει τόσο την Επιτροπή όσο και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) να εστιάσουν περισσότερο με τις επιπτώσεις της ακραίας φτώχειας όσον αφορά την πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα και την πλήρη άσκηση αυτών, έχοντας κατά νου ότι η πραγμάτωση του δικαιώματος στη στέγαση είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση ενός ολόκληρου φάσματος άλλων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων πολλών πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων·

20. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους για να καταπολεμήσουν τις χειρότερες μορφές φτώχειας, περιλαμβανομένου του φαινομένου των αστέγων· προειδοποιεί ότι η ολοένα και μικρότερη προβολή των ανθρώπων που πλήττονται από το φαινόμενο της έλλειψης στέγης επιδεινώνει την κατάσταση·

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν επειγόντως τέλος στην ποινικοποίηση των αστέγων, για παράδειγμα στην Πολωνία, την Ουγγαρία και το Βέλγιο, και να εγκαταλείψουν τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να αποτραπεί η πρόσβαση των αστέγων σε κοινωνικές υπηρεσίες και καταφύγια, ιδίως στην Αγγλία και τις Κάτω Χώρες·

22. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά αυτή τη διαδικασία και να εκδίδει ειδικές κατά χώρα συστάσεις όπου είναι αναγκαίο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλη την ΕΕ·

23. ζητεί από τα κράτη μέλη να σταματήσουν να παραβιάζουν τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σέβονται πλήρως τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του αναθεωρημένου Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές της και οι συστάσεις της σε θέματα πολιτικής δεν οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

25. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά την αποτελεσματική πραγμάτωση του δικαιώματος στη στέγαση·

26. είναι της γνώμης ότι μια στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους πρέπει να τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας (ΣΛΕΕ), η οποία εδραιώνει «τον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στην παροχή, ανάθεση και οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών»· θεωρεί ότι αρμόδια για την καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων είναι τα κράτη μέλη και ότι μια στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους θα πρέπει συνεπώς να στηρίζει τα κράτη μέλη στην ανάληψη αυτής της ευθύνης τους κατά τον όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο τηρώντας παράλληλα πλήρως την αρχή της επικουρικότητας·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1)

ΕΕ C 169 E, 15.06.12, σ. 139.

(2)

ΕΕ C 51 E, 22.2.2013, σ. 101.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0246

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιανουαρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου