Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0030/2014

Pateikti tekstai :

B7-0030/2014

Debatai :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Balsavimas :

PV 16/01/2014 - 8.6

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 110kWORD 56k
13.1.2014
PE527.220v01-00
 
B7-0030/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl parduodamos ES pilietybės (2013/2995(RSP))


Timothy Kirkhope, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl parduodamos ES pilietybės (2013/2995(RSP))  
B7‑0030/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 1 ir 2 dalis,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pagal ES sutartis apsigyvenimo ir pilietybės klausimai priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai;

B.  kadangi vis daugiau valstybių narių trečiųjų šalių piliečiams, kurie atitinkamoje valstybėje narėje tiesiogiai investuoja, pvz., į nekilnojamąjį turtą, įmones ar padėdami indėlį banke, išduoda laikinus leidimus gyventi šalyje; kadangi kai kuriose valstybėse narėse galima gauti nuolatinį leidimą gyventi, kuris suteikia prieigą prie visos Šengeno erdvės; taip pat kadangi tam tikrose valstybėse narėse imtasi veiksmų, kuriuos įgyvendinus tų valstybių narių pilietybė gali būti iš tikrųjų parduodama;

C. kadangi investicijų į nekilnojamąjį turtą atveju atrodo, kad kai kurios šalys tarpusavyje konkuruoja, ir dėl to mažinama mažiausia investicijų suma, reikalinga siekiant gauti leidimus gyventi;

D. kadangi kai kuriose valstybėse narėse tokios investicijų programos gali daryti neigiamą šalutinį poveikį, pavyzdžiui, iškreipti vietos būsto rinką;

E.  kadangi taip pat išreikštas susirūpinimas dėl vertinimo proceso kokybės ir su tuo susijusių saugumo klausimų, nes kai kurių valstybių narių teisėsaugos institucijos tariamai ne visada gali tinkamai susitvarkyti su augančiu prašymų suteikti leidimą gyventi, pateikiamų pagal šias programas, skaičiumi;

F.  kadangi kai kuriose valstybėse narėse didelę prašymų suteikti leidimą gyventi dalį sudaro trečiųjų valstybių, kurios ne visada tinkamai bendradarbiauja su atsakingomis teisėsaugos institucijomis keičiantis duomenimis ir vykdant asmens patikrinimus, piliečiai;

1.  atkreipia dėmesį į įvairias programas, kurias valstybės narės įgyvendina siekdamos pritraukti investicijų, ir pripažįsta, kad šios programos gali padėti gauti naujų lėšų krizės sukrėstai šalių ekonomikai;

2.  laikosi nuomonės, kad apsigyvenimo ir pilietybės sritys turi ir toliau priklausyti išimtinei valstybių narių kompetencijai;

3.  pabrėžia savo susirūpinimą dėl saugumo visoje Šengeno erdvėje, taip pat pabrėžia, kad valstybėse narėse įgyvendinamos įvairios leidimų gyventi suteikimo programos ir procedūros daro tiesioginį poveikį galimybei patekti į visą Šengeno erdvę;

4.  ragina valstybes nares išlaikyti aukščiausius asmens patikrinimo standartus siekiant užtikrinti, kad šia tvarka nepiktnaudžiautų nusikaltėliai ir pinigų plovėjai;

5.  pažymi, kad dėl dabartinio konkuravimo siekiant sudaryti palankesnes investavimo sąlygas gali būti sumažinti standartai ir reikalavimai, taikomi leidimams gyventi Šengeno erdvėje; ragina valstybes nares įgyvendinti tokias investuotojams skiriamas programas, iš kurių jų piliečiai ir ekonomika galėtų gauti daugiausia naudos;

6.  išreiškia susirūpinimą dėl kai kurių valstybių narių tam tikrose ekonominės veiklos srityse, pvz., būsto rinkoje, pastebėtų trūkumų; be to, yra susirūpinęs dėl to, kad tam tikros valstybės narės yra ypač pažeidžiamos dėl dirbtinės turto kainų infliacijos ir nesąžiningos konkurencijos dėl komercinių paskolų, dėl kurių vietiniai gyventojai atsiduria nepalankioje padėtyje ir dėl kurių gali kilti socialinė įtampa;

7.  ragina valstybes nares elgtis atsargiai naudojantis savo kompetencija šioje srityje ir prašo atsižvelgti į galimą šalutinį poveikį;

8.  ragina valstybes nares veiksmingai bendradarbiauti tarpusavyje ir su atitinkamomis ES įstaigomis, pvz., Europolu, siekiant išvengti nusikalstamo piktnaudžiavimo jų vykdomomis investuotojams skiriamomis programomis;

9.  ragina Komisiją stebėti įvairias valstybių narių programas ir išnagrinėti su šiomis programomis susijusias galimas finansines, kriminalines ir saugumo grėsmes;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

 

Atnaujinta: 2014 m. sausio 15 d.Teisinis pranešimas