Procedūra : 2009/2735(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0100/2009

Pateikti tekstai :

RC-B7-0100/2009

Debatai :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Balsavimas :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0061

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 126kWORD 77k
21.10.2009
PE428.708v01-00}
PE428.709v01-00}
PE428.713v01-00}
PE428.721v01-00}
PE428.724v01-00}
PE428.735v01-00} RC1
 
B7-0100/2009}
B7-0101/2009}
B7-0105/2009}
B7-0113/2009}
B7-0116/2009}
B7-0127/2009} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

ECR (B7‑0100/2009)

ALDE (B7‑0101/2009)

S&D (B7‑0105/2009)

PPE (B7‑0113/2009)

GUE/NGL (B7‑0116/2009)

Verts/ALE (B7‑0127/2009)


dėl Šri Lankos


Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu
Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva ECR frakcijos vardu
Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Šri Lankos  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes 2000 m. gegužės 18 d., 2002 m. kovo 14 d., 2003 m. lapkričio 20 d. ir 2006 m. gegužės 18 d. rezoliucijas dėl Šri Lankos, 2005 m. sausio 13 d. dėl Europos Sąjungos pagalbos cunamio Indijos vandenyno regione aukoms ir 2009 m. vasario 5 d. dėl padėties Šri Lankoje,

–   atsižvelgdamas į Europos Komisijos nario, atsakingo už išorės santykius, 2009 m. birželio 16 d. ir 2009 m. rugsėjo 21 d. atvirus laiškus dėl padėties Šri Lankoje,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 4 d. Europos Sąjungai pirmininkaujančios valstybės narės deklaraciją dėl nuosprendžio Šri Lankos žurnalistui J. S. Tissainayagam,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 18 d. Tarybos išvadas dėl Šri Lankos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi atkovota visa šiaurės Šri Lankos teritorija, kurią anksčiau kontroliavo Tamil Elamo išsivadavimo tigrai (angl. LTTE),

B.  kadangi 25 metus trukęs konfliktas, kuris 2009 m. baigėsi Tamil Elamo išsivadavimo tigrų pralaimėjimu, daugiau negu 90 000 žmonių kainavo gyvybę,

C. kadangi pasibaigus šiam konfliktui daugiau negu 250 000 civilių tamilų laikoma patikrinimo ir perkėlimo gyventi į kitą vietą stovyklose, kurios kelia didelį susirūpinimą, nes yra perpildytos ir netinkamai aprūpinamos švariu vandeniu, o jų sanitarinė ir medicininė įranga taip pat netinkama, be to, šiose stovyklose varžoma žmonių judėjimo laisvė,

D. kadangi Šri Lankos vyriausybė į šias stovyklas neįsileidžia humanitarinės pagalbos ir žmogaus teisių gynėjų organizacijų,

E.  kadangi tarptautinė bendruomenė ir toliau privalo teikti humanitarinę pagalbą, įskaitant kvalifikuoto personalo siuntimą,

F.  kadangi Šri Lankos vyriausybė, spręsdama savo piliečių, kurie yra tamilai, problemas ir gindama jų interesus, privalo būti dosni ir veiksni, be to, privalo greitai ir visapusiškai įgyvendinti 13-ąjį Šri Lankos konstitucijos pakeitimą, taip pat turi imtis tolesnių veiksnių valdžios perdavimo vietos valdžios institucijoms priemonių, kad ir tamilai manytų, kad Tamil Elamo išsivadavimo tigrų sutriuškinimas yra jų išsivadavimas,

G. kadangi nėra tikėtina, kad žmogaus teisių padėtis gerės, jei nebus užtikrintas nuolatinių tarptautinių stebėtojų, visų pirma, atstovaujančių tokioms organizacijoms, kaip Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas, dalyvavimas,

H. kadangi daugelis žurnalistų, pranešančių apie padėtį Šri Lankoje konflikto metu ir po jo, patyrė smurtą ir bauginimų,

I.   kadangi Šri Lankos ekonomikos atsigavimas labai priklausys nuo tiesioginių užsienio investicijų taip pat ir toliau teikiamos ES paramos,

J.   didelėje buvusios konflikto zonos teritorijos dalyje esama priešpėstinių minų ir kitų nuo karo likusių sprogmenų,

1.  labai apgailestauja dėl to, kad daugiau nei 250 000 žmonių vis dar laikoma stovyklose ir ragina Šri Lankos vyriausybę imtis visų reikiamų veiksmų, kad visi sulaikytieji galėtų nedelsdami grįžti į namus, taip pat ragina nedelsiant pradėti teikti šiems asmenims humanitarinę pagalbą vadovaujantis savo prisiimtais įsipareigojimais ginti visus jos jurisdikcijoje esančius asmenis; pabrėžia, kad Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus Komitetui turėtų būti suteiktas pagrindinis vaidmuo šiame procese;

2.  ragina Šri Lankos valdžios institucijas leisti tarptautinėms organizacijoms be suvaržymų lankytis šiose stovyklose, kad būtų galima sulaikytiesiems teikti būtiną humanitarinę pagalbą, visų pirma, atsižvelgiant į artėjančią lietų sezono pradžią šalies šiaurėje;

3.  ragina viso pasaulio visuomenę ir toliau teikti humanitarinę pagalbą, kad būtų prisidedama prie ilgalaikės taikos kūrimo, ir ragina tarptautinius donorus susieti stovyklų finansavimui skiriamas lėšas su perkėlimo gyventi į kitą vietą įsipareigojimų vykdymu, taip pat pradėti vykdyti ribotos trukmės pagalbos teikimo stovykloms programą;

4.  ragina tamilų vadovus įsipareigoti siekti politinio sprendimo ir visiems laikams išsižadėti terorizmo ir smurto;

5.  primygtinai tvirtina, kad Šri Lankos vyriausybė, rengdama Tamil Elamo išsivadavimo tigrų narių teismo procesus, yra įsipareigojusi laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų;

6.  pripažįsta, kad Šri Lanka tobulina nacionalinį pagarbos žmogaus teisėms skatinimo veiksmų planą;

7.  ragina Šri Lankos vyriausybę įgyvendinti susitaikymo ir valdžios perdavimo regionų valdžios institucijoms planus, kurie įtraukti į šalies konstituciją;

8.  ragina Šri Lankos vyriausybę liautis persekioti žiniasklaidos priemones naudojantis kovai su terorizmu skirtais teisės aktais ir užtikrinti spaudos laisvę; taip pat ragina vyriausybę dabar, jau pasibaigus konfliktui, persvarstyti savo kovai su terorizmu skirtus teisės aktus; be to, ragina užtikrinti visapusišką, atvirą ir skaidrų visų pareiškimų apie žiniasklaidos laisvės pažeidimus tyrimą;

9.  ragina Šri Lankos vyriausybę skirti daugiau ypatingo dėmesio išminavimui, nes minos – tai didelė kliūtis šalies atkūrimui ir ekonomikos atsigavimui; turėdamas tai mintyje, ragina vyriausybę ryžtis labai teigiamam žingsniui ir pasirašyti Otavos konvenciją (Konvencija dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo), be to, ragina Komisiją, visų pirma, skirti lėšų papildomos pagalbos neatidėliotiniems išminavimo darbams Šri Lankoje teikimui;

10. palankiai vertina tai, kad pateiktas pasiūlymas dėl teisės akto dėl pagalbos aukoms ir liudytojams ir jų apsaugos ir tai, kad šiuo metu Šri Lankos parlamente vyksta antrasis jo svarstymas;

11. pripažįsta, kad šiaurės Šri Lankoje surengti taikūs vietos valdžios institucijų rinkimai;

12. paveda Primininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Britanijos tautų sandraugos generaliniam sekretoriui, Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus Komitetui, organizacijai „Human Rights Watch“, Tarptautinė sausumos minų uždraudimo kampanijai, Šri Lankos vyriausybei ir visoms kitoms Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacijos (angl. SAARC) valstybėms narėms;

 

 

Atnaujinta: 2010 m. gegužės 20 d.Teisinis pranešimas