Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0116/2008

Внесени текстове :

O-0116/2008 (B6-0492/2008)

Разисквания :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
6 ноември 2008 г.
O-0116/08
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП от Ingeborg Gräßle, от името на Комисия по бюджетен контрол към Съвета

 Относно: Подхода на Съвета към преразглеждането на Регламента за Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 
 Отговор 

Каква процедура е предвидена от Съвета за предложението на Комисията относно Регламент (ЕО) No 1073/1999(1) (OLAF)? 

Какъв график е предвиден от Съвета за преговорите с Парламента относно Регламент (ЕО) No 1073/1999? 

Дали Съветът споделя гледната точка на Парламента по отношение на необходимостта да се разясни правната рамка на мисията на OLAF?

(1)  OВ L 136 от 31.5.1999 г., стp. 1

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 10 ноември 2008 г.Правна информация