Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0178/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0178/2010 (B7-0657/2010)

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Ψηφοφορία :

OJ 16/12/2010 - 199

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
28 Οκτωβρίου 2010
O-0178/2010
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

 Θέμα: Οι ωοπαραγωγοί όρνιθες στην ΕΕ - η απαγόρευση της χρήσης μη διευθετημένων κλωβών από το 2012
 Απάντηση 

Από την 1 Ιανουαρίου 2012, η χρήση μη διευθετημένων κλωβών για ωοπαραγωγούς όρνιθες θα απαγορευθεί, όπως προβλέπεται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

1. Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί από τα κράτη μέλη σχετικά με την προετοιμασία της απαγόρευσης εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων σε συμβατικές συστοιχίες κλωβών από την 1 Ιανουαρίου 2012;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή κατά κράτους μέλους στο οποίο οι παραγωγοί θα παραλείψουν να συμμορφωθούν με την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2012;

3. Προκειμένου να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ενωσιακή αγορά αβγών, πώς θα εξασφαλίσει η Επιτροπή να μην διατίθενται στην αγορά της ΕΕ αβγά που παράγονται με συστήματα που είναι ασύμβατα με την ισχύουσα νομοθεσία;

4. Τι μέτρα θα πάρει η Επιτροπή για να παρεμποδίσει ενδεχόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή αγορά αβγών μετά την 1η Ιανουαρίου 2012;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 3 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου