Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000025/2012

Predkladané texty :

O-000025/2012 (B7-0037/2012)

Rozpravy :

PV 13/02/2012 - 19
CRE 13/02/2012 - 19

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
6. februára 2012
O-000025/2012
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Danuta Maria Hübner, v mene Výboru pre regionálny rozvoj

 Vec: Zmena programov využívajúcich prostriedky zo štrukturálnych fondov s cieľom lepšie bojovať proti nezamestnanosti mladých a pomôcť MSP
 Odpoveď 

Na neformálnom zasadnutí Európskej rady 30. januára 2012 predseda Barroso navrhol, aby členské štáty presmerovali prostriedky, ktoré sa majú ešte prideliť zo štrukturálnych fondov EÚ, na pomoc MSP a boj proti nezamestnanosti mladých. Predseda Barroso pri tejto príležitosti odhadol, že na financovanie je k dispozícii celkom 82 miliárd EUR. Požiadal členské štáty, aby spolu s Komisiou preskúmali výhody presmerovania prostriedkov z fondov do iných programov.

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky prostriedky zo štrukturálnych fondov na obdobie 2007-2013 už boli rozdelené členským štátom a že všetky sú vyčlenené na operačné programy a priority, výbor by uvítal, keby Komisia mohla odpovedať na tieto otázky:

- Mohla by Komisia poskytnúť Parlamentu presné informácie o tom, ako dospela k sume 82 miliárd EUR, ktoré by ešte mohli byť vyčlenené, respektíve ako ju vypočítala? Mohla by poskytnúť podrobné informácie o ich rozdelení prostredníctvom rôznych štrukturálnych fondov? Mohla by poskytnúť informácie o doterajšej miere čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov?

- Mohla by nás Komisia informovať o presných opatreniach, ktoré plánuje s cieľom presmerovať na iné programy tie prostriedky zo štrukturálnych fondov v roku 2012 a 2013, ktoré ešte neboli pridelené právne záväzným spôsobom, a ako chce Komisia riešiť situáciu tých členských štátov, ktoré nebudú ochotné tieto prostriedky presmerovať na iné programy?

- Mohla by Komisia poskytnúť Parlamentu hodnotenie vplyvu nedávnej zmeny všeobecného nariadenia, ktorou sa zavádza zvýšená miera spolufinancovania?

- Pokiaľ ide o zmenu a doplnenie všeobecného nariadenia o nástrojoch s rozdelením rizika, ktoré Komisia nedávno navrhla, mohla by Komisia vysvetliť možný vplyv týchto zmien na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 7. februára 2012Právne oznámenie