Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000117/2013

Esitatud tekstid :

O-000117/2013 (B7-0528/2013)

Arutelud :

PV 09/12/2013 - 21

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
17. oktoober 2013
O-000117/2013
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Juan Fernando López Aguilar, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

 Teema: Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel
 Vastus 

26. juunil 2013. aastal esitas komisjon eduaruande romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise kohta järelmeetmena 2011. aastal jõustunud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistikule. Aruande kohaselt on liikmesriigid teinud vähe edusamme, isegi selleks, et luua vajalikud eeltingimused riiklike strateegiate edukaks rakendamiseks. Aruandes leitakse ka, et enamik liikmesriike ei ole riigieelarvest eraldanud piisavalt vahendeid strateegiate rakendamiseks. Samuti esitas komisjon ettepaneku võtta vastu nõukogu soovitus romade tõhusaks integreerimiseks liikmeriikides võetavate meetmete kohta (COM(2013)0460). Kuigi ELi raamistikus kutsuti liikmesriike üles tagama, et romasid ei diskrimineerita ja et neid koheldakse vastavalt inimõiguste põhimõtetele, esineb jätkuvalt romadevastane rassism ja diskrimineerimine.

– Milliseid meetmeid on komisjon võtnud seoses romade põhiõiguste rikkumistega liikmesriikides, eriti mis puudutab õigust liikumis- ja elukohavabadusele, õigust võrdsele kohtlemisele ja mitte-diskrimineerimisele, õigust tundlike isikuandmete kaitsele, etnilise päritolu ja rassi alusel koostatavate registrite keelustamist, juurdepääsu majanduslikele ja sotsiaalsetele õigustele ja romade kohtlemist nendele vastavalt?

– Kuidas jälgib komisjon Euroopas toimuvaid romade vastaseid intsidente?

– Mida teeb komisjon selleks, et hõlbustada liikmesriikidel romasid käsitlevate riiklike strateegiate väljatöötamist? Milliseid konkreetseid järelvalve ja mõju hindamise mehhanisme näeb komisjon ette seoses riiklike strateegiate rakendamisel võetavate meetmetega?

– Kas komisjon on valmis liikmesriikidelt nõudma, et need eraldaksid piisavalt rahalisi vahendeid oma poliitiliste kohustuste täitmiseks ja lisaksid riiklikesse strateegiatesse romasid käsitlevate strateegiate arendamise hõlbustamiseks tulemuslikkuse näitajad, algnäitajad ja arvulised põhieesmärgid?

– Kuidas kavatseb komisjon tõsta romade esindajate teadlikkust ning kaasata neid nimetatud strateegiate edasiarendamisse, jälgimisse ja rakendamisse?

– Kas komisjon on valmis alustama sektoriüleste integreeritud arenguprogrammide edendamisega kõige mahajäänumates piirkondades, suunates nendesse kõik olemasolevad ühise strateegilise raamistiku fondid ja muud ELi rahastamisvahendid? Kas komisjon nõuab jätkuvalt, et taolised integreeritud programmid lisatakse nende partnerluslepingutesse ja toetab liikmesriike rakenduskavade kehtestamist viisil, mis edendaks võrdseid võimalusi ja hoiaks ära diskrimineerimist ja segregatsiooni.

– Kas komisjon näeb romade segregatsiooni koolides, ainult mustlaste kogukonnale mõeldud koolide ja klasside kujunemist ja alles hoidmist ning romadele kohtade leidmist erikoolidesse kui direktiivi 2000/43/EÜ rikkumist ja võtab meetmeid selliste rikkumiste peatamiseks?

– Kuidas toetab komisjon suure romade elanikkonnaga kandidaatriikide osalemist Euroopa romasid kaasavas protsessis?

Keel, milles küsimus esitati:: EN
Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2013Õigusalane teave