Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0116/2008 (B6-0492/2008)

Разисквания :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
сряда, 17 декември 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

15. Подход на Съвета към преразглеждане на регламента за OLAF (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0116/2008) зададен от Ingeborg Gräßle, от името на комисията CONT, към Съвета: Подхода на Съвета към преразглеждането на Регламента за Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (B6-0492/2008)

Ingeborg Gräßle разви въпроса, изискващ устен отговор.

Rama Yade (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE-DE, Herbert Bösch, от името на групата PSE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, José Javier Pomés Ruiz и Inés Ayala Sender.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig, Markus Pieper и Mairead McGuinness.

Изказа се Rama Yade.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE-DE, Paulo Casaca, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Mogens Camre, от името на групата UEN, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, и Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, относно подхода на Съвета към прегледа на регламента относно OLAF (B6-0627/2008)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.17 от протокола от 18.12.2008.

Последно осъвременяване: 21 януари 2009 г.Правна информация