Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2203(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0031/2010

Συζήτηση :

PV 25/03/2010 - 3
CRE 25/03/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2010 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0072

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

3. Έκθεση της ΕΚΤ για το 2008 - Έκθεση σχετικά με την Ετήσια δήλωση του 2009 για την ευρωζώνη και τα δημόσια οικονομικά (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2008 – Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή – [2009/2090 (INI)]. Εισηγητής: Edward Scicluna (A7-0010/2010)

Εκθεση σχετικά με την έκθεση που αφορά την Ετήσια Δήλωση του 2009 για την Ευρωζώνη και τα Δημόσια Οικονομικά [COM(2009)0527 - 2009/2203(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0031/2010)

Οι Edward Scicluna και Sven Giegold παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Trichet (Πρόεδρος της ΕΚΤ) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sophie Auconie, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liem Hoang Ngoc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pál SCHMITT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Peter van Dalen, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Άννυ Ποδηματά, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Νικόλαος Χουντής, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaş, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas και Danuta Jazłowiecka.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Alajos Mészáros, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Karin Kadenbach, Zoltán Balczó και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Trichet και Olli Rehn

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2010 και σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου