Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2954(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0675/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0443

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (συζήτηση)
CRE

Δήλωση σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής), εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jarosław Leszek Wałęsa, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Pier Antonio Panzeri, Frédérique Ries, Marco Scurria, Norbert Neuser, Ana Gomes, Guido Milana και Gilles Pargneaux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Antonio Masip Hidalgo, Salvatore Iacolino, Metin Kazak, Janusz Władysław Zemke, Nicole Kiil-Nielsen, Dominique Vlasto, John Bufton, Bernadette Vergnaud, Andreas Mölzer, Ulrike Rodust, Ulrike Lunacek και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα (B7-0675/2010

- Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller και José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρασχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (B7-0676/2010

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon και Guido Milana, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρασχετικά με την κατάσταση στη δυτική Σαχάρα (B7-0677/2010

- Fiorello Provera και Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα (B7-0678/2010

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki και Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα (B7-0679/2010

- Willy Meyer, João Ferreira, Rui Tavares, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Ilda Figueiredo, Marisa Matias και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα (B7-0680/2010

- Ιωάννης Κασουλίδης, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria και Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις της κατάστασης στη δυτική Σαχάρασχετικά με τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις της κατάστασης στη δυτική Σαχάρα (B7-0682/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου