Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2954(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0675/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0443

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.11. Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 και B7-0682/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0675/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 και B7-0682/2010)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Ιωάννης Κασουλίδης, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Ernst Strasser, Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana, Norbert Neuser, Ana Gomes, Gilles Pargneaux, Ulrike Rodust, Andres Perello Rodriguez, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller, José Bové, Indrek Tarand, Emilie Turunen, Margrete Auken, Alyn Smith, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Willy Meyer, João Ferreira, Sabine Lösing, Sabine Wils, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Bairbre de Brún, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Τάκης Χατζηγεωργίου, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·
Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0443)

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου