Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2987(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0733/2010

Συζήτηση :

PV 15/12/2010 - 5
CRE 15/12/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.6
CRE 16/12/2010 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0491

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (16-17 Δεκεμβρίου 2010) - Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (16-17 Δεκεμβρίου 2010)

Προφορική ερώτηση (O-199/2010) που κατέθεσε Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ (B7-0659/2010).

Οι Olivier Chastel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Η Sharon Bowles αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνει ο Werner Langen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Martin Schulz και Victor Boştinaru, για να θέσουν στον Werner Langen ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα, στις οποίες και απαντά.

Παρεμβαίνουν οι Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Νικόλαος Χουντής, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira και Wolf Klinz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Άννυ Ποδηματά, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά επίσης σε πέντε ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα που του θέτουν οι Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen και Άννυ Ποδηματά.

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, Gay Mitchell, Tunne Kelam και Jean-Paul Gauzès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn, Hannes Swoboda και Proinsias De Rossa, οι δύο τελευταίοι επί της διεξαγωγής της συζήτησης, και ο Olivier Chastel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ (B7-0733/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου