Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2202(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0339/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0339/2010

Συζήτηση :

PV 15/12/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.4
CRE 16/12/2010 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0489

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2009 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2009 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα [2010/2202(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Η Laima Liucija Andrikienė παρουσιάζει την έκθεσή της

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Παρεμβαίνουν οι Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Leonidas Donskis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Νικόλαος Σαλαβράκος, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi και Barbara Matera.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Μαρία-Ελένη Κοππά, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz και Heidi Hautala.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Laima Liucija Andrikienė.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου