Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/3006(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0707/2010

Συζήτηση :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0492

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18. Η κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Η κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elie Hoarau, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens και Niccolò Rinaldi.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0707/2010

- Cristian Dan Preda και Vito Bonsignore, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0716/2010

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez και Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού (B7-0721/2010

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με .με την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού (B7-0722/2010

- Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0723/2010

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0724/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2010.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου