Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0044(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0311/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0311/2010

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 2
CRE 16/12/2010 - 2

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0486

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

2. Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς [COM(2010)0076 - C7-0071/2010- 2010/0044(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Χρυσούλα Παλιαδέλη (A7-0311/2010)

Η Χρυσούλα Παλιαδέλη παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mary Honeyball, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Oriol Junqueras Vies, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Marco Scurria, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Maria Badia i Cutchet, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, João Ferreira, Corneliu Vadim Tudor, Hella Ranner, Silvia Costa, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raffaele Baldassarre, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sógor και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Piotr Borys, Γεώργιος Παπανικολάου, Iosif Matula και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Ανδρούλλα Βασιλείου και Χρυσούλα Παλιαδέλη.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου