Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0705/2010

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0493

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0178/2010) που κατέθεσε ο Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Οι ωοπαραγωγοί όρνιθες στην ΕΕ - η απαγόρευση της χρήσης μη διευθετημένων κλωβών από το 2012 (B7-0657/2010)

Ο Paolo De Castro αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Mike Nattrass, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Esther Herranz García, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Vicky Ford, Mairead McGuinness, Iratxe García Pérez, Jarosław Kalinowski, Csaba Sándor Tabajdi, Γεώργιος Παπαστάμκος, Σπύρος Δανέλλης και Giovanni La Via.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Andrew Henry William Brons, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Diane Dodds, Czesław Adam Siekierski, Paul Rübig και Mairead McGuinness

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Lange, James Nicholson και Paul Rübig, ο τελευταίος επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κλάδο ωοτόκων ορνίθων: απαγόρευση της χρήσης συστοιχιών κλωβών από το 2012 (B7-0705/2010)

- George Lyon και Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον κλάδο των ωοτόκων ορνίθων στην ΕΕ: η απαγόρευση για τη χρήση συστοιχιών κλωβών από το 2012 (B7-0706/2010)

- Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κλάδο ωοτόκων ορνίθων : απαγόρευση της χρήσης συστοιχιών κλωβών από το 2012 (B7-0714/2010)

- Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την καλή διαβίωση των ωοτόκων ορνίθων (B7-0720/2010)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2010.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου