Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2155(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0110/2011

Debatten :

PV 23/06/2011 - 5
PV 23/06/2011 - 7
CRE 23/06/2011 - 5
CRE 23/06/2011 - 7

Stemmingen :

PV 23/06/2011 - 12.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 23 juni 2011 - BrusselDefinitieve uitgave

5. Vijfde cohesieverslag en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 - Uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013 - Europese stedelijke agenda en toekomst van deze agenda in het cohesiebeleid - Doelstelling 3: de toekomstige agenda voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking - De synergievoordelen die kunnen worden bereikt door het EFRO en andere structuurfondsen beter op elkaar af te stemmen (debat)
CRE

Verslag over het vijfde cohesieverslag van de Commissie en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 [2011/2035(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Verslag over het verslag 2010 over de uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013 [2010/2139(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

Verslag over een Europese stedelijke agenda en de toekomst van deze agenda in het cohesiebeleid [2010/2158(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

Verslag over doelstelling 3: een uitdaging voor territoriale samenwerking: de toekomstige agenda voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking [2010/2155(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

Verslag over de bestaande situatie met betrekking tot het EFRO en andere structuurfondsen en de synergievoordelen die kunnen worden bereikt door deze beter op elkaar af te stemmen [2010/2160(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

Markus Pieper, Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid en Georgios Stavrakakis leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Derek Vaughan (rapporteur voor advies van de Commissie CONT).

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Veronica Lope Fontagné (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Antigoni Papadopoulou (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Anna Rosbach (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Tadeusz Cymański (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Jaromír Kohlíček (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Erminia Mazzoni, namens de PPE-Fractie, Constanze Angela Krehl, namens de S&D-Fractie, Ramona Nicole Mănescu, namens de ALDE-Fractie, Philip Bradbourn, namens de ECR-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miloslav Ransdorf, Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie, John Bufton, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid , Nuno Teixeira, Pervenche Berès, Riikka Manner, Tomasz Piotr Poręba, Karima Delli, Cornelia Ernst, Juozas Imbrasas, Lambert van Nistelrooij, Karin Kadenbach, Adam Bielan, François Alfonsi, Danuta Maria Hübner, Andrea Cozzolino, Michail Tremopoulos, Jan Olbrycht, Vasilica Viorica Dăncilă en Iosif Matula.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mojca Kleva, Alain Cadec, Sergio Gaetano Cofferati (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL) en José Manuel Fernandes (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jan Kozłowski, María Irigoyen Pérez, Kristiina Ojuland, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Patrice Tirolien, Anneli Jäätteenmäki, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Sabine Verheyen, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski, Victor Boştinaru, Monika Hohlmeier, Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut en Nadezhda Neynsky.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Miroslav Mikolášik.

(voortzetting van het debat: zie punt 7 van de notulen van 23.6.2011).

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2011Juridische mededeling