Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2260(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0019/2013

Debatai :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Balsavimas :

PV 07/02/2013 - 5.4

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0054

Protokolas
Antradienis, 2013 m. vasario 5 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

11. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2013 m. metinė augimo apžvalga. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje. Bendrosios rinkos valdymas (diskusijos)
CRE

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2013 m. metinė augimo apžvalga [2012/2256(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2012/2257(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl bendrosios rinkos valdymo [2012/2260(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné ir Elisa Ferreira pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Olli Rehn (Komisijos Pirmininko pavaduotojas), László Andor (Komisijos narys) ir Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eider Gardiazábal Rubial (BUDG komiteto nuomonės referentė), Milan Cabrnoch (EMPL komiteto nuomonės referentas), Lambert van Nistelrooij (REGI komiteto nuomonės referentas), Mojca Kleva Kekuš (REGI komiteto nuomonės referentė), Oldřich Vlasák (REGI komiteto nuomonės referentas), Paulo Rangel (AFCO komiteto nuomonės referentas) (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Elisa Ferreira pateiktą klausimą), Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Elisa Ferreira ir Pervenche Berès pateiktus klausimus), Antolín Sánchez Presedo S&D frakcijos vardu, Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Elisa Ferreira pateiktą klausimą), Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę ) Hans-Peter Martin ir Alexander Graf Lambsdorff pateiktus klausimus), Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Elisa Ferreira ir Sylvie Goulard pateiktus klausimus), Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Hans-Peter Martin pateiktą klausimą), Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Lajos Bokros ir Jean-Paul Gauzès pateiktus klausimus) ir nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Hans-Peter Martin (jis atsakė į pakėlus mėlynąją kortelė Gay Mitchell pateiktą klausimą), Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Lajos Bokros pateiktą klausimą), Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sven Giegold pateiktą klausimą), Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Anni Podimata pateiktą klausimą), Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Zigmanto Balčyčio pateiktą klausimą), Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt ir Thomas Mann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné ir Liem Hoang Ngoc (pavaduojantis Elisa Ferreira).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.2 protokolo 7.2.2013, punktas 5.3 protokolo 7.2.2013 ir punktas 5.4 protokolo 7.2.2013.

Atnaujinta: 2013 m. kovo 5 d.Teisinis pranešimas