Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0245/2014

Debatter :

PV 13/03/2014 - 19.1
CRE 13/03/2014 - 19.1

Omröstningar :

PV 13/03/2014 - 20.1

Antagna texter :

P7_TA(2014)0253

Protokoll
Torsdagen den 13 mars 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva

20.1. Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014 och B7-0250/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0245/2014

(ersätter B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014 och B7-0250/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella och Silvia-Adriana Ţicău för S&D-gruppen,

Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Phil Bennion för ALDE-gruppen,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg och Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric och Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0253)

Senaste uppdatering: 10 april 2014Rättsligt meddelande