Процедура : 2006/2200(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0020/2007

Внесени текстове :

A6-0020/2007

Разисквания :

PV 14/02/2007 - 2
CRE 14/02/2007 - 2

Гласувания :

PV 14/02/2007 - 3.1
PV 14/02/2007 - 5.1
CRE 14/02/2007 - 3.1
CRE 14/02/2007 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0032

ДОКЛАД     
PDF 699kWORD 1204k
30 януари 2007 г.
PE 382.246v02-00 A6-0020/2007

относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници

(2006/2200(INI))

Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници

Докладчик: Giovanni Claudio Fava

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPLANATORY STATEMENT
 Annex 1:
 Annex 2:
 Annex 3:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници

(2006/2200(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид резолюцията си от 15 декември 2005 г. относно предполагаемото използване на европейски държави за транспортиране и незаконно задържане на затворници от страна на ЦРУ(1),

 като взе предвид решението си от 18 януари 2006 г. за създаване на Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници(2),

 като взе предвид резолюцията си от 6 юли 2006 г. относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници, приета въз основа на междинния доклад на временната комисия(3),

 като взе предвид делегациите, изпратени от временната комисия в Бивша югославска република Македония, Съединените щати, Германия, Обединеното кралство, Румъния, Полша и Португалия,

 като взе предвид изслушванията, не по-малко от 130 на брой, проведени от временната комисия в хода на нейните заседания, мисии на делегации и поверителни разговори,

–       като взе предвид всички получени от временната комисия писмени сведения, или сведенията, до които тя е имала достъп, особено предадените й поверителни документи (в частност от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и германското правителство) или сведенията, които е получила от различни източници,

–       като взе предвид резолюцията си от 30 ноември 2006 г. относно напредъка на ЕС в създаването на пространство на свобода, сигурност и справедливост (ПССС) (членове 2 и 39 от Договора за ЕС)(4), и особено параграф 3 от него,

–       като взе предвид резолюцията си от 13 юни 2006 г. относно положението на затворниците в Гуантанамо(5),

–       като взе предвид член 175 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на Временната комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници (А6-0020/2007),

A.  като има предвид, че в резолюцията си от 6 юли 2006 г. Парламентът реши, че „временната комисия ще продължи работата си за остатъка от определения за дейността й дванадесетмесечен срок, без да се накърняват разпоредбите на член 175 от Правилника за дейността на ЕП относно възможността за удължаване на срока“,

Б.     като има предвид, че при приемането на резолюцията си от 22 ноември 1990 г. относно операцията „Гладио“(6), преди повече от 16 години той обърна внимание на съществуването на нелегални операции с участието на разузнавателни служби и военни организации без достатъчен демократичен контрол,

В.     като има предвид, че държавите-членки не могат да заобикалят изискванията, наложени им от Европейската общност (ЕО) и международното право, като позволяват на разузнавателни служби на други държави, които са обект на по-малко строги нормативни разпоредби, да работят на тяхна територия; като има предвид освен това, че действията на разузнавателните служби съответстват на основните права, само при условие че съществуват подходящи механизми за тяхното наблюдение и контрол,

Г.     като има предвид, че принципът за неприкосновеност на човешкото достойнство е залегнал в международното право в областта на правата на човека, и в частност в преамбюла на Всеобщата декларация за правата на човека, както и в преамбюла и в член 10 на Международния пакт за граждански и политически права, и като има предвид, че този принцип се гарантира от съдебната практика на Европейския съд за правата на човека; като има предвид, че този принцип е застъпен в конституциите на повечето държави-членки, както и в член 1 от Хартата на Европейския съюз за основните права(7), и като има предвид, че този принцип не следва да се застрашава, дори и от съображения за сигурност, нито в мирно време, нито по време на война,

Д.     като има предвид, че принципът за неприкосновеност на човешкото достойнство в е основата на всички други основни права, гарантирани от международни, европейски и национални актове в областта на правата на човека, в частност правото на живот, правото на човека да не бъде подлаган на изтезания и нечовешко или унизително отношение или наказание, правото на свобода и сигурност, правото на защита в случай на отстраняване, експулсиране или екстрадиране и правото на ефективни средства за правна защита и справедлив съдебен процес,

Е.     като има предвид, че извънредното предаване и тайното задържане са свързани с многобройни нарушения на правата на човека, в частност нарушаване на правото на свобода и сигурност, правото на човека да не бъде подлаган на изтезания и жестоко, нечовешко или унизително отношение, правото на ефективни средства за правна защита и, в изключителни случаи, правото на живот; като има предвид, че в някои случаи, в които предаването води до тайно задържане, това съставлява насилствено изчезване,

Ж.    като има предвид, че забраната на изтезанията е императивна норма на международното право (jus cogens), от която не са възможни дерогации, и че задължението за осигуряване на защита срещу изтезание, неговото разследване и санкциониране е задължение, поето от всички държави (erga omnes), както е предвидено в член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека, член 7 от Международния пакт за граждански и политически права, член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и свързаната с него съдебна практика, член 4 от Хартата на основните права и в националните конституции и законодателства; като има предвид, че специфичните конвенции и протоколи относно изтезанието и механизмите за неговия контрол, приети на европейско и международно равнище, показват значението, което международната общност отдава на тази неприкосновена норма; като има предвид, че използването на дипломатически уверения е несъвместимо с това задължение,

З.      като има предвид, че в демократичните общества, в които зачитането на принципите на правовата държава е вътрешно присъща черта, борбата срещу тероризма не може да бъде спечелена като се жертват или ограничават именно принципите, които тероризмът се стреми да унищожи, а именно никога не трябва да се прави компромис със защитата на правата на човека и основните права; като има предвид, че борбата с тероризма може и трябва да се води със законни средства и тази борба трябва да се спечели при условията на зачитане на международното и националното право,

И.      като има предвид, че стратегията на администрацията на Съединените Щати (САЩ) за борба срещу тероризма е използвала повсеместни инструменти за контрол на чувствителни данни, свързани с европейски граждани, като например споразумението за списък на пътниците (Passenger Names Record, PNR), както и за контрол на банкови данни чрез мрежата SWIFT,

Й.     като има предвид, че на 6 септември 2006 г. президентът на САЩ Джордж Буш потвърди, че Централното разузнавателно управление (ЦРУ) е работило по програма за тайно задържане извън Съединените щати,

К.     като има предвид, че президентът Джордж Буш е заявил, че жизненоважната информация, получена в резултат на програмата за извънредно предаване и тайно задържане, е била споделена с други държави, и че програмата ще продължи, като следователно съществува сериозна вероятност някои европейски държави, съзнателно или несъзнателно, да са получили информация, придобита в резултат на изтезания,

Л.     като има предвид, че временната комисия е получила от поверителен източник протоколи от неофициалната трансатлантическа среща на 7 декември 2005 г. между министрите на външните работи на Европейския съюз (ЕС) и Организацията на северноатлантическия договор (НАТО), включително държавния секретар на САЩ Кондолиза Райс, в потвърждение на това, че държавите-членки са знаели за програмата за извънредно предаване, като в същото време всички официални събеседници на временната комисия са предоставили неточна информация по този въпрос,

М.    като има предвид, че временната комисия е получила от поверителен източник протоколи от заседания на Работната група на Съвета по международно публично право (COJUR) и Работната група по трансатлантически отношения (COTRA) с участието на висши представители на Държавния департамент на САЩ, състояли се през първата половина на 2006 г. (по-точно на 8 февруари и 3 май 2006 г.), като в същото време председателството на Съвета й е предоставило само обобщен вариант на въпросните документи; като има предвид, че документите, отнасящи се до тези заседания, изпратени от Съвета в отговор на изричното запитване на Парламента, представляват непълни резюмета, от които липсват съществени части,

Н.     като има предвид, че информацията относно въпросните заседания не е предоставена на Парламента и протичането им е пазено в пълна тайна,

О.     като има предвид, че в настоящата резолюция под „европейски страни“ следва да се разбира държави-членки, страни кандидатки и асоциирани държави, както е посочено в приетия на 18 януари 2006 г. мандат на временната комисия,

1.     подчертава, че борбата срещу тероризма трябва да се води въз основа на и в защита на нашите общи ценности като демокрация, правова държава, правата на човека и основните свободи; освен това подчертава, че цялата дейност, извършена от временната комисия, цели да допринесе за разработването на ясни и конкретни мерки в борбата срещу тероризма, по които е постигнато общо съгласие, и които зачитат нормите на националното и международното право;

2.     счита, че, както отбелязва напускащия длъжността генерален секретар на ООН Кофи Анан, след 11 септември 2001 г. така наречената „война срещу терора“, в нейните крайни форми, е причина за сериозно и опасно подкопаване на правата на човека и основните свободи;

3.     изразява убеждение, че личните права и пълното зачитане на правата на човека допринасят за сигурността; счита, че в отношението между нуждата от сигурност и личните права е необходимо винаги изцяло да се зачитат правата на човека, като се гарантира, че лицата, заподозрени в тероризъм, се предават на съд и се осъждат при надлежно спазване на процедурата;

4.     подчертава, че задължението за зачитане, защита и насърчаване на правата на човека има обвързващ характер, независимо от правното положение на съответното физическо лице, и че трябва да се избягва всякаква дискриминация спрямо граждани на ЕС, лица, постоянно пребиваващи в държави-членки, или всяко друго лице, имащо право на защита или намиращо се под юрисдикцията на държавите-членки;

5.     припомня, че целта на настоящата резолюция, основаваща се на доклада на временната комисия, е да се определят отговорностите за фактите, които комисията е успяла да проучи, от една страна, и, от друга страна, да се обмислят начини за предотвратяване на повторни злоупотреби и нарушения, извършени във връзка с мерки срещу тероризма;

6.     отбелязва изявлението, направено от президента на САЩ Джордж Буш на 6 септември 2006 г., според което „малък брой лица, заподозрени като лидери или участници в терористична дейност и заловени по време на войната, са били задържани и подложени на разпит извън Съединените щати, в рамките на отделна програма, изпълнявана от ЦРУ“, както и че много от лицата, задържани там, са били впоследствие преместени в Гуантанамо, като съществуват сериозни подозрения, че други затворници все още се намират в тайни затвори; отбелязва доклада на Федералното бюро за разследване (ФБР) от 2 януари 2007 г., в който се споменават 26 свидетелски показания за малтретиране в Гуантанамо след 11 септември 2001 г.;

7.     в тази връзка, изразява неодобрение по повод на неспособността на Съвета, дължаща се на противопоставянето на някои държави-членки, да приеме заключения в отговор на въпросното заявление по време на Съвета по общи въпроси и външни отношения на 15 септември 2006 г. и отправя искане към Съвета да направи това незабавно, за да разсее всякакви съмнения относно сътрудничеството на правителствата на държавите-членки в програмата за извънредни предавания и тайни затвори и тяхното негласно одобрение за нея в миналото, настоящето и в бъдеще;

8.     призовава Съвета и държавите-членки да излязат с ясна и категорична декларация, призоваваща администрацията на САЩ да сложи край на практиката на извънредни арести и предавания, в съответствие с позицията на Парламента;

9.      изразява неодобрение по повод на факта, че правителствата на европейските държави не са почувствали необходимост да поискат разяснения от администрацията на САЩ относно съществуването на тайни затвори извън територията на САЩ;

10.    отбелязва изявленията на юридическия съветник на Държавния департамент на САЩ на срещата на 3 май 2006 г. с представители на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, според които при изпълнение на програмата за извънредни предавания, чието съществуване той потвърди, винаги е бил зачитан суверенитетът на заинтересованите държави ; отбелязва, че впоследствие това твърдение е било потвърдено по време на срещата с делегацията на временната комисия, която посети Вашингтон;

11.   изказва благодарност на бившите агенти на ЦРУ, съгласили се да сътрудничат на временната комисия, особено на някои поверителни заседания, по време на които те са потвърдили, че през деветдесетте години програмата за извънредни предавания е била вече започнала;

12.   приветства изявлението на новото мнозинство, установено след изборите за Сенат на САЩ, че то ще разследва програмата на ЦРУ за извънредни предавания; отбелязва, че това е допълнително потвърждение на значението на работата на временната комисия;

13.   осъжда липсата на сътрудничество от страна на много държави-членки и на Съвета на Европейския съюз по отношение на временната комисия; подчертава, че това поведение на държави-членки и особено на Съвета и неговите председателства е много под стандартите, които Парламентът има право на очаква;

14.   вярва, че сериозната липса на конкретни отговори на въпросите, повдигнати от пострадали лица, неправителствени организации (НПО), средствата за осведомяване и членове на Парламента, само засилва валидността на вече добре документирани твърдения;

15.   подчертава сериозната и усърдна работа, извършена от съдебните власти на Италия, Германия и Испания относно твърденията от кръга на компетентност на временната комисия, и приканва съдебните власти на други държави-членки да предприемат подобни действия въз основа на предоставената от временната комисия съществена информация;

16.   насърчава националните парламенти на европейските държави да продължат или да започнат щателни разследвания относно тези твърдения, по начините, които считат за най-подходящи и ефективни, включително чрез създаване на парламентарни анкетни комисии;

17.   отдава дължимото уважение на световния печат, в частност на американските журналисти, които първи разкриха злоупотребите и нарушенията на правата на човека, свързани с извънредните предавания, като по този начин доказаха голямата демократична традиция на американския печат; признава също усилията и добрата работа, извършена от няколко неправителствени организации, работещи в тази област, в частност "Стейтуоч", "Амнести Интернешънъл" и "Хюман Райтс Уоч";

18.   признава, че част от информацията в настоящия доклад, включително относно съществуването на тайни затвори на ЦРУ, е получена от официални и неофициални американски източници, което показва жизнеспособността и самоконтрола, присъщи на американската демокрация;

19.   изразява дълбоката си благодарност на всички пострадали лица, имали смелостта да споделят своите силно травматични преживявания с временната комисия;

20.   призовава всички европейски държави да се въздържат от предприемане на каквито и да било действия срещу служители, бивши служители, журналисти или други лица, които чрез даването на свидетелски показания или друга информация пред временната комисия или пред други разследващи органи са помогнали за изясняване на системата за извънредно предаване, незаконно задържане и транспортиране на лица, заподозрени в тероризъм;

21.   повторно отправя призива си към Съвета, изразен в неговата резолюция от 6 юли 2006 г., да приеме обща позиция, изключваща приемането на дипломатически уверения от страна на трети страни като основа за каквато и да е разпоредба за законно екстрадиране в случаите, в които са налице съществени основания да се счита, че съответните лица биха били застрашени от подлагане на изтезания или малтретиране;

Сътрудничество с институции на ЕС и международни организации

22.   изразява неодобрение по повод на неспособността на Съвета и председателството да спазят задълженията си да информират подробно Парламента относно главните аспекти и избори в областта на общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС), както и относно работата, извършена в областта на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси съгласно членове 21 и 39 от Договора за Европейски съюз;

23.   в тази връзка подчертава, че е напълно неприемливо Съветът първо да укрива, а след това, по искане на Парламента, да предостави само частична информация относно редовните разисквания, провеждани с висши служители от администрацията на Съединените щати, като твърди, че това е единствената налична версия; освен това, осъжда и факта, че Съветът се е позовал на отправено от правителството на трета страна искане информацията да остане поверителна;

24.   изтъква, че тези пропуски на Съвета замесват правителствата на всички държави-членки, тъй като те носят колективна отговорност в качеството на негови членове;

25.    изразява негодувание от предложението, което е трябвало да бъде изготвено от тогавашното председателство на Съвета за създаване на съвместна "рамка" със САЩ относно стандартите за извънредни предавания на лица, заподозрени в тероризъм, както беше потвърдено от участниците в заседанието на Работната група на Съвета по публично международно право (COJUR) и Работната група по трансатлантически отношения (COTRA) с висши представители от Държавния департамент на САЩ, проведено в Брюксел на 3 май 2006 г.;

26.    призовава за оповестяване на резултатите от разискванията, проведени според Гейс де Врийс със Съединените щати, относно определенията за "предаване" и "извънредно предаване";

27.    отбелязва факта, че генералният секретар (и върховен представител за Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС)) на Съвета на Европейския съюз, Хавиер Солана, потвърди, че държавите-членки трябва да гарантират, че всички мерки, които предприемат за борба срещу тероризма, са съвместими със задълженията им според международното право; изразява загриженост относно пропуските в изявленията, направени от генералния секретар пред временната комисия, относно разискванията и знанието на Съвета за методите, използвани от Съединените щати в кампанията им срещу тероризма; изразява неодобрение по повод на обстоятелството, че той не е могъл да допълни доказателствата, с които временната комисия вече разполага; призовава го да обяви всички факти и разисквания, за които има информация и да насърчава европейска външна политика и международна стратегия за борба срещу тероризма, която зачита правата на човека и основните свободи;

28.  поставя под съмнение истинската същност на длъжността координатор на ЕС в борбата срещу тероризма, заеман от Гейс де Врийс, тъй като той не е могъл да даде задоволителни отговори на въпросите, повдигнати от временната комисия; счита, че в близко бъдеще следва да се преразгледат и засилят неговите компетенции и правомощия, както и да се повишат прозрачността и контролът на неговите действия от Парламента, за да се подобри европейското измерение в борбата срещу тероризма;

29.   изразява неодобрение по повод на отказа на директора на Европейската полицейска служба (Европол), Макс-Петер Рацел, да се яви пред временната комисия, по-специално защото е станало ясно, че офицери за връзка, по-конкретно с разузнавателните служби на САЩ, са били командировани в Европол; отправя искане той да предостави на Парламента изчерпателна информация относно ролята на тези офицери за връзка, техните задачи, данните, до които са имали достъп, и условията за получаване на такъв достъп;

30.   благодари на заместник-председателя на Комисията Франко Фратини за сътрудничеството му във връзка с работата на временната комисия и насърчава Комисията да ускори работата си в контекста на продължаващите усилия за установяване на истината и за намиране на начини да се предотврати повтарянето на фактите, анализирани от временната комисия;

31.   по-конкретно, приветства проявената от заместник-председателя Фратини ангажираност да се постави начало на евроатлантическа рамка за сътрудничество в борбата срещу международния тероризъм с хармонизирани правила относно защитата на правата на човека и основните свободи;

32.   изразява благодарност на Евроконтрол, и особено на нейния директор, за отличното сътрудничество и за изключително полезната информация, предоставена на временната комисия;

33.   оценява тясното сътрудничество, поддържано със Съвета на Европа, по-специално с неговата парламентарна асамблея и генерален секретар, и насърчава комисията по правни въпроси и права на човека, и нейния председател, сенатор Дик Марти, да продължат работата си; подкрепя препоръките, отправени към Комитета на министрите от генералния секретар Тери Дейвис; подчертава съответствието на заключенията на двете комисии към днешна дата;

34.   изразява дълбоката си загриженост по повод на отказите на бившия и на настоящия генерален секретар на НАТО, лорд Робъртсън и Яп де Хоп Схефер, да се явят пред временната комисия и от отхвърлянето от страна на НАТО на отправеното от комисията искане за достъп до решенията, взети от Северноатлантическия съвет на 4 октомври 2001 г. относно прилагането на член 5 от Северноатлантическия договор след извършените в САЩ нападения на 11 септември 2001 г.; повторно отправя искането си за даване на публичност на документа и най-малко да се предостави информация относно съдържанието му, миналото му и настоящото му прилагане, дали още остава в сила и дали в рамките на него са извършвани полети на ЦРУ;

35.   изразява благодарност на специалните докладчици на ООН, Манфред Новак (относно изтезанията) и Мартин Шайнин (относно насърчаването и защитата на правата на човека във връзка с мерките за борба срещу тероризма), за техния принос към работата на временната комисия и изразява съжаление, че върховният комисар по правата на човека, Луиз Арбур, не можа да се срещне с нея; изразява благодарност на европейската мрежа от експерти по права на човека и особено на нейния координатор Оливър де Шутър за техния принос към работата на временната комисия;

Информация, анализирана от временната комисия

Извънредни предавания и злоупотреба с въздушно пространство и летища

36.   припомня, че програмата за извънредно предаване е извънсъдебна практика, която противоречи на установените международни норми за правата на човека, и при която дадено лице, заподозряно в извършването на терористична дейност, незаконно се отвлича, арестува и/или предава за задържане под стража от американски служители и/или се транспортира в друга страна за разпит, което, в повечето случаи, включва задържане в изолация и изтезание;

37.   изразява неодобрение по повод на факта, че семействата на пострадалите лица се държат в пълна неизвестност за съдбата на техните близки;

38.   подчертава, че въпреки преднамереното объркване, предизвикано от някои представители на САЩ в частни и публични изказвания, извънредните предавания са напълно различна практика от използваната от някои европейски страни само при много извънредни обстоятелства, а именно задържането или приемането за задържане под стража в трети страни на лица, официално обвинени в извършването на много тежки престъпления, с цел да бъдат прехвърлени на европейска територия, за да им бъдат предявени наказателни обвинения пред съд с всичките законови гаранции на съдебната система;

39.   осъжда извънредните предавания като незаконно средство, използвано от Съединените щати в борбата срещу тероризма; освен това, осъжда неколкократното приемане и укриване на тази практика от тайните служби и държавните органи на някои европейски държави;

40.   осъжда всяко участие в разпитите на лица, които са жертви на извънредни предавания, защото то представлява възмутително легитимиране на този вид незаконна процедура, дори когато лицата, участващи в разпита не носят пряка отговорност за отвличането, задържането, изтезанието или малтретирането на пострадалите;

41.   счита, че практиката на извънредни предавания се е оказала непродуктивна в борбата срещу тероризма, и че извънредните предавания всъщност нарушават и подкопават нормалните политически и съдебни процедури срещу лицата, заподозрени в тероризъм;

42.   подчертава, че в периода между края на 2001 г. и края на 2005 г. в европейското въздушно пространство са извършени най-малко 1 245 експлоатирани от ЦРУ полета или са били извършени междинни кацания на европейски летища, към които следва да се прибавят и неопределен брой военни полети със същата цел; припомня, че, от една страна, е възможно да са извършени повече полети на ЦРУ от потвърдените от разследванията, проведени от временната комисия, докато, от друга страна, не всички такива полети са били използвани за извънредни предавания;

43.   изразява съжаление, че европейски държави са отслабвали контрола над въздушното си пространство и летища, като са си затваряли очите или са допускали полети, експлоатирани от ЦРУ, които, в някои случаи, са били използвани за извънредни предавания или незаконно транспортиране на задържани лица, и напомня за задълженията на тези държави, произтичащи от съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, потвърдени от Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия);

44.   изразява загриженост, по-специално, че тайните прелитания и разрешения за междинно кацане, давани на експлоатирани от ЦРУ самолети, наред с другото, може да са се основавали на споразумението на НАТО относно прилагането на член 5 от Северноатлантическия договор, приет на 4 октомври 2001 г.;

45.   припомня, че член 1 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (Чикагска конвенция) установява принципа, че договарящите държави имат пълен и изключителен суверенитет върху въздушното пространство над своята територия и съответно не предполага никакво изключение от носенето на пълна отговорност на държавите относно спазването на правата на човека на тяхна територия, включително и във въздушното пространство над нея;

46.   подчертава, че ЦРУ е използвал правилата на гражданската авиация за прекрачване на юридическите задължения за държавни самолети, включително самолети, експлоатирани от военните и полицията, предвидени в Чикагската конвенция; припомня, че член 4 от Чикагската конвенция предвижда, че: "Всяка договаряща държава изразява съгласие да не използва гражданска авиация за цели, несъвместими с целите на настоящата конвенция";

47.   потвърждава, с оглед на допълнителната информация, получена през втората част от работата на временната комисия, че е малко вероятно някои европейски правителства да не са били наясно с действията по извънредни предавания, които са се състояли на тяхна територия;

48.   подчертава, че работни документи № 7 и 8(8) предоставят ясни доказателства за извънредните предавания, анализирани от комисията, както и за свързаните с ЦРУ компании, за използваните от ЦРУ самолети и за европейските държави, в които самолети на ЦРУ са извършили междинни кацания;

Италия

49.   изразява неодобрение по повод на факта, че представители на настоящото и предишното правителство на Италия, които носят или са носили отговорност за италианските тайни служби, са отклонили поканата да се явят пред временната комисия;

50.   осъжда извънредното предаване от ЦРУ на египетския имàм Абу Омар, на когото беше предоставено политическо убежище в Италия, и който беше отвлечен в Милано на 17 февруари 2003 г., прехвърлен от Милано във военната база "Авиано" на НАТО с кола и след това транспортиран със самолет, през военната база на НАТО "Рамщайн", до Египет, където е бил държан в изолация и подлаган на изтезания;

51.   осъжда активната роля, изпълнявана от един карабинер и някои служители от Италианската служба за разузнаване и сигурност (SISMI) при отвличането на Абу Омар, според съдебното разследване и доказателствата, събрани и проучени от миланския държавен прокурор Армандо Спатаро;

52.   заключава и изразява неодобрение по повод на факта, че генерал Николо Полари, бивш директор на SISMI, е укрил истината при явяването си пред временната комисия на 6 март 2006 г., когато е заявил, че италианските агенти не са изпълнявали никаква роля в нито едно от отвличанията на ЦРУ, и че Италианската служби за разузнаване не е знаела за плана за отвличане на Абу Омар;

53.   счита за твърде вероятно, с оглед участието на неговите тайни служби, че тогавашното италианско правителство е знаело за извършеното от италианска територия извънредно предаване на Абу Омар;

54.   изразява благодарност на държавния прокурор Спатаро за свидетелските му показания пред временната комисия, приветства проведените от него ефективни и независими разследвания за изясняване на извънредното предаване на Абу Омар и изцяло подкрепя заключенията и решението му да подведе под съдебна отговорност 26 американски граждани, агенти на ЦРУ, седем висши служители на SISMI, един карабинер (R.O.S.) и помощник-редактора на всекидневника "Либеро"; приветства образуването на съдебно производство в Миланския съд;

55.   изразява съжаление, че отвличането на Абу Омар застраши разследването на държавния прокурор Спатаро на терористическата мрежа, с която Абу Омар беше свързан; припомня, че ако Абу Омар не е бил заловен нелегално и прехвърлен в друга държава, той е щял да получи нормален и справедлив процес в Италия;

56.   отбелязва липсата на съответствие между свидетелските показания на генерал Полари и няколко документа, намерени в помещенията на SISMI и иззети от миланската прокуратура; счита, че тези документи показват, че SISMI е била редовно информирана от ЦРУ относно задържането на Абу Омар в Египет;

57.   изразява дълбоко съжаление за системното въвеждане в заблуждение, наред с други служби, на миланската прокуратура от ръководството на SISMI с цел да се застраши разследването на извънредното предаване на Абу Омар; изразява силна загриженост относно факта, че ръководството на SISMI явно е работило с паралелен дневен ред, както и относно липсата на подходящи вътрешни и правителствени проверки; отправя искане до италианското правителство да предприеме неотложни мерки за коригиране на положението като установи механизъм за засилени парламентарни и правителствени проверки;

58.   осъжда факта, че италианските журналисти, разследвали извънредното предаване на Абу Омар, са били незаконно преследвани, че телефонните им разговори са били подслушвани, а компютрите им са били иззети; подчертава, че свидетелските показания на тези журналисти са били изключително полезни за работата на временната комисия;

59.   отправя критика относно продължителното време, което беше необходимо на италианското правителство да вземе решение за отстраняване от длъжност на генерал Полари;

60.   изразява съжаление, че един документ относно сътрудничеството между САЩ и Италия в борбата срещу тероризма, който щеше да помогне за разследването на извънредното предаване на Абу Омар, беше засекретен от предишното италианско правителство, и че настоящото правителство потвърди секретния статут на този документ;

61.   настоятелно призовава италианския министър на правосъдието възможно най-бързо да придвижи исканията за екстрадиране на гореспоменатите 26 граждани на САЩ, за да се явят на съд в Италия;

62.   осъжда извънредното предаване на италианския гражданин Абу ал-Касим Брител, арестуван в Пакистан през м. март 2002 г. от пакистанската полиция и разпитван от американски и пакистански служители, и впоследствие предаден на мароканските власти и поставен в затвора "Темара", където продължава да е задържан; подчертава, че наказателните разследвания в Италия срещу Абу ал-Касим Брител приключиха без предявяване на обвинения срещу него;

63.   изразява съжаление, че според документацията, предоставена на временната комисия от адвоката на Абу ал-Касим Брител, италианското министерство на вътрешните работи е било по това време в "непрекъснато сътрудничество" с чуждестранни тайни служби по случая на Абу ал-Касим Брител след ареста му в Пакистан;

64.   настоятелно призовава италианското правителство да предприеме конкретни мерки за незабавното освобождаване на Абу ал-Касим Брител и Абу Омар с оглед осъществяване на съдебно преследване срещу последния в миланския съд;

65.   изразява дълбоко съжаление за използването на италианската територия от ЦРУ за извършване на междинни кацания по време на полета от Съединените щати до Сирия, през Рим, използван за извънредното предаване на Махер Арар, който е свидетелствал пред временната комисия;

66.   отбелязва междинните кацания на експлоатирани от ЦРУ самолети на италиански летища и изказва дълбока загриженост относно целта на тези полети от и за държави, свързани с вериги за извънредно предаване и трансфер на задържани лица; изразява неодобрение за междинните кацания на италиански летища на самолети, за които е доказано, че са били използвани в други случаи от ЦРУ за извънредното предаване на Бишер Ал-Рави, Джамил Ел-Бана, Абу Елкасим Брител, Халед Ел-Масри, Биням Мохамед, Абу Омар и Махер Арар, както и за експулсирането на Ахмед Агиза и Мохамед Ел Зари;

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

67.   изразява неодобрение относно начина, по който правителството на Обединеното кралство, представлявано от министъра по европейските въпроси, е сътрудничило на временната комисия; изразява огромната си изненада от писмото на министъра до председателя на Парламента;

68.   изразява благодарност на смесената парламентарна комисия по извънредните предавания, включваща членове на Камарата на общините и Камарата на лордовете, за нейната работа и за предоставените на делегацията на временната комисия в Лондон много ценни документи;

69.   осъжда извънредното предаване на Бишер Ал-Рави, иракски гражданин, постоянно пребиваващ в Обединеното кралство, и на Джамил Ел-Бана, йордански гражданин, постоянно пребиваващ в Обединеното кралство, задържани в Гамбия от гамбийските власти през м. ноември 2002 г., предадени на американски агенти и транспортирани в Афганистан, а оттам - в Гуантанамо, където са все още задържани без съдебен процес и без всякаква правна помощ;

70.   изтъква, че телеграмите на британската служба за сигурност МИ5 до неназовано чуждо правителство, предоставени на председателя на смесената парламентарна комисия Андрю Тайри, навеждат на предположението, че отвличането на Бишер Ал-Рави и Джамил Ел-Бана е било улеснено от отчасти невярна информация, предоставена от британската служба за сигурност;

71.   отправя критики към британското правителство за нежеланието да предостави консулска помощ на Бишер Ал-Рави и Джамил Ел-Бана с мотива, че не са граждани на Обединеното кралство;

72.   осъжда многократното извънредно предаване на Биням Мохамед, етиопски гражданин, постоянно пребиваващ в Обединеното кралство; изтъква, че Биням Мохамед е бил задържан в поне два тайни затвора, а освен това и във военни затвори;

73.   изразява дълбоко безпокойство от свидетелските показания на адвоката на Биням Мохамед, който е разказал пред официалната делегация на временната комисия в Обединеното кралство за най-ужасяващите изтезания, на които е бил подложен неговият клиент;

74.   изтъква, че бившият британски министър на външните работи и Британската общност на нациите, Джак Стро, призна през м. декември 2005 г., че служители на британското разузнаване са се срещали с Биням Мохамед по време на задържането му в Пакистан; в тази връзка подчертава, че някои от въпросите, задавани на Биням Мохамед от мароканските служители, изглеждат продиктувани от информация, предоставена от Обединеното кралство;

75.   осъжда извънредното предаване на гражданина на Обединеното кралство Мартин Мубанга, който се е срещнал с официалната делегация на временната комисия в Обединеното кралство, и който е бил задържан в Замбия през м. март 2002 г. и впоследствие транспортиран в Гуантанамо; изразява съжаление, че Мартин Мубанга е бил разпитван от британски служители в Гуантанамо, където е бил задържан и измъчван в продължение на четири години, без съдебен процес и без всякаква правна помощ, а впоследствие е бил освободен, без срещу него да е повдигнато обвинение;

76.   изказва благодарност на Крейг Мъри, бивш британски посланик в Узбекистан, за много ценните му свидетелски показания пред временната комисия относно обмена на разузнавателна информация, изтръгната чрез изтезания, както и за предоставения от него екземпляр от правното становище на Майкъл Ууд, бивш юридически съветник в британското министерство на външните работи и Британската общност на нациите;

77.   изразява възмущение от правното становище на Майкъл Ууд, съгласно което "получаването или притежаването" на информация, изтръгната чрез изтезания, доколкото не е налице участие в изтезанията, не е само по себе си забранено от Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; изразява възмущение от всеки опит за изтръгване на информация чрез изтезание, независимо от замесените лица;

78.   изразява сериозна загриженост за 170-те междинни кацания на британски летища на експлоатирани от ЦРУ самолети, които в много случаи са идвали от или са пътували за държави, свързани с вериги за извънредни предавания и трансфер на задържани лица; изразява неодобрение по повод на междинните кацания на британски летища на самолети, за които е доказано, че са били използвани в други случаи от ЦРУ за извънредното предаване на Бишер Ал-Рави, Джамил Ел-Бана, Абу Елкасим Брител, Халед Ел-Масри, Биням Мохамед, Абу Омар и Махер Арар, както и за експулсирането на Ахмед Агиза и Мохамед Ел Зари;

ГЕРМАНИЯ

79.   признава доброто сътрудничество от страна на германското правителство при предоставяне на председателя и на докладчика на временната комисия на документи с ограничен достъп; съжалява, от друга страна, че нито един представител на германското правителство не успя да се яви пред временната комисия;

80.   поздравява анкетната комисия на германския парламент за отличната й работа и изразява пълна подкрепа за продължаването на дейността на тази комисия;

81.   изразява благодарност на мюнхенския държавен прокурор Мартин Хофман за свидетелските му показания пред временната комисия и приветства всички провеждащи се в Германия съдебни разследвания;

82.   изразява неодобрение по повод на обстоятелството, че германските власти най-малкото са знаели за незаконното отвличане на германския гражданин Халед Ел-Масри, който е дал показания пред временната комисия, и иска от анкетната комисия на германския парламент по-нататъшно разглеждане и изясняване на ролята на германски агенти в този случай;

83.   осъжда извънредното предаване на турския гражданин Мурат Курназ, постоянно пребиваващ в Германия, който е дал показания пред временната комисия, и който е бил задържан в Пакистан през м. ноември 2001 г., прехвърлен от пакистанската полиция на американските части оттатък границата с Афганистан и накрая транспортиран в Гуантанамо в края на м. януари 2002 г., откъдето е бил освободен на 24 август 2006 г., без срещу него да е повдигнато обвинение, и след като е бил измъчван навсякъде, където е бил задържан;

84    изтъква, че според поверителна ведомствена информация германското правителство не е приело отправеното от САЩ през 2002 г. предложение да освободи Мурат Курназ от Гуантанамо; отбелязва, че от 2002 г. нататък германското правителство многократно е заявявало на адвоката на Мурат Курназ, че е невъзможно да започне преговори с правителството на САЩ за освобождаване на Мурат Курназ, тъй като същият е турски гражданин; отбелязва, че още в края на октомври 2002 г. всички разследвания заключиха, че Мурат Курназ не представлява терористична заплаха;

85.   изразява съжаление, че на два пъти - през 2002 г. и през 2004 г. - Мурат Курназ е бил разпитван от германски служители в Гуантанамо, където е бил задържан без официално обвинение, без съдебен процес и без правна помощ; съжалява, че германските служители са му отказвали каквато и да е помощ и са се интересували единствено от това да го разпитват;

86.   напълно подкрепя разследването, започнато от потсдамския държавен прокурор и прехвърлено на държавния прокурор в Тюбинген/Карлсруе на 25 октомври 2006 г. срещу неизвестен извършител, целящо да установи дали преди да бъде изпратен в Гунатанамо, Мурат Курназ е бил малтретиран в Афганистан от германски войници, принадлежащи към Kommando Spezialkräfte (KSK), специалните оперативни сили на германската армия;

87.   отбелязва, че по време на разпитите на Мурат Курназ са били използвани подробности от личния му живот; подчертава, че това дава основание за подозрение, че дори преди заминаването си от страната Мурат Курназ е бил обект на наблюдение от толкова близо, колкото е осъществимо само от местни разузнавателни служби;

88.   оценява инициативата на германското правителство от м. януари 2006 г., която доведе до освобождаването на Мурат Курназ;

89.   осъжда извънредното предаване на германския гражданин Мохамед Замар, задържан без официално обвинение на 8 декември 2001 г. на летището в Казабланка, Мароко, и задържан и измъчван в Мароко и Сирия;

90.   отбелязва, че според поверителен ведомствен източник на 26 ноември 2001 г. германската федерална криминална полиция е предоставила сведения за местонахождението на Мохамед Замар на Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ и това е улеснило задържането на Мохамед Замар;

91.   изтъква, че вследствие на среща между служители на германското федерално канцлерство и служители на сирийското разузнаване през м. юли 2002 г., германски прокурори са оттеглили обвиненията срещу няколко сирийски граждани в Германия, докато сирийските власти са позволили на германските служители да се срещнат с Мохамед Замар в сирийския затвор Far' Falastin, което също е потвърдено от поверителен ведомствен източник; изразява съжаление, че Мохамед Замар е бил разпитван от германски агенти в този затвор;

92.   приканва първа анкетна комисия на германския Бундестаг, в контекста на наближаващото разширяване на нейната компетентност, да разследва новопоявилия се случай с незаконното предаване на египетския гражданин Абдел-Халим Хафаги, постоянно пребиваващ в Германия от дълги години; Абдел-Халим Хафаги вероятно е бил задържан в Босна и Херцеговина през м. септември 2001 г. по подозрение в тероризъм и е бил отвлечен в затвор в американската военна база "Ийгъл" в Тузла, където е бил жестоко малтретиран и задържан при нечовешки условия;

93.   изразява дълбока загриженост относно информацията, съдържаща се в некласифициран документ, предоставен на временната комисия, който показва, че незаконното предаване на поне шестима алжирци от Тузла през Инджирлик към Гунатанамо е било планирано във военната база на Европейското военно командване на САЩ (USEUCOM) близо до Щутгарт; призовава германския Бундестаг незабавно да разследва дали тези предполагаеми предавания са свързани с нарушения на споразумения за статута на силите или на други споразумения или договори, сключени с военните сили на САЩ на германска територия, дали от USEUCOM са били планирани и други незаконни предавания и дали германски офицери за връзка са били замесени по какъвто и да е начин;

94.   изразява сериозна загриженост за 336-те междинни кацания на германски летища на експлоатирани от ЦРУ самолети, които в много случаи са идвали от или пътували за държави, свързани с вериги за извънредни предавания и трансфер на задържани лица; изразява огорчение от междинните кацания в Германия на самолети, за които е доказано, че са били използвани в други случаи от ЦРУ за извънредното предаване на Бишер Ал-Рави, Джамил Ел-Бана, Абу Елкасим Брител, Халед Ел-Масри, Биням Мохамед, Абу Омар и Махер Арар, както и за експулсирането на Ахмед Агиза и Мохамед Ел Зари; изразява особена загриженост, че един от споменатите полети е бил за Гуантанамо; настоятелно призовава германските власти да проведат по-нататъшно разследване във връзка с този полет;

95.   отбелязва твърденията за временно задържане и малтретиране на заподозрени в тероризъм във военния затвор на САЩ в Манхайм-Блуменау, приветства разследванията, започнати от службата на федералния държавен прокурор, и се надява германският Бундестаг и/или компетентната анкетна комисия да разследват този случай по-отблизо;

ШВЕЦИЯ

96.   отчита позицията на шведското правителство, изразена в писмото на министъра на външните работи Карл Билд до временната комисия; съжалява, че нито един представител на шведското правителство не е успял да се яви пред временната комисия, за да се осъществи обмяна на възгледи относно неговата позиция;

97.   осъжда факта, че експулсирането от Швеция през м. декември 2001 г. на Мохамед Ел-Зари и Ахмед Агиза, египетски граждани, търсещи убежище в Швеция, е изпълнено въз основа единствено на дипломатически уверения от египетското правителство, което не е предоставило ефективни гаранции срещу изтезания; отчита също, че шведското правителство ги е възпрепятствало да упражнят правата си по Европейската конвенция, като е информирало техните адвокати едва след като те са пристигнали в Кайро; изразява неодобрение по повод на обстоятелството, че шведските власти са приели предложението на САЩ да поставят на тяхно разположение самолет, ползващ се със специално разрешение за прелитане, с който да транспортират двамата мъже до Египет;

98.   изразява неодобрение по повод на това, че шведската служба за сигурност е изгубила контрол над експулсирането на Ахмед Агиза и Мохамед Ел-Зари в Египет като, в противоречие с принципите на правовата държава, е останала бездейна на летище Брома пред унизителното отношение спрямо двамата мъже от страна на американските агенти;

99.   подчертава, че решението за експулсиране е взето на най-високо ръководно равнище, на което обжалване не е било възможно;

100. изразява пълна подкрепа за решението на Комисията на ООН по правата на човека от 6 ноември 2006 г., в което се установява, че Швеция е нарушила пълната забрана на изтезанията; също подкрепя отделното решение на Комитета на ООН срещу изтезанията от 20 май 2006 г., в което се заключава, че Швеция е нарушила Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказаниеи се заявява, че "предоставянето на дипломатически уверения (от страна на Египет), които, още повече, не предвиждат механизъм за изпълнение, не е било достатъчна защита от този явен риск";

101. изразява благодарност към шведския главен парламентарен омбудсман Матс Мелин за свидетелските му показания пред временната комисия и поздравява неговото разследване, което заключи, че шведската служба за сигурност и полицията на летището "са били забележимо подчинени на американските служители" и "са изгубили контрол над изпълнението", което е довело до малтретирането на Ахмед Агиза и Мохамед Ел-Зари, включително физическо насилие и други унижения, на летището, непосредствено преди транспортирането им към Кайро;

АВСТРИЯ

102. отбелязва писмените обяснения, дадени от австрийското правителство, но съжалява, че австрийското правителство не счете за уместно да се яви пред временната комисия, за да се проведе обмяна на възгледи по неговата позиция;

103.  отбелязва, че лицата, посочени в следващите параграфи, Масад Омер Бехари и Гамал Меншауи, са лица, които не са имали и все още нямат австрийско гражданство и чиято свобода на движение не е била ограничена; отбелязва, че двамата мъже са напуснали Австрия доброволно и без да са подложени на проверки от страна на австрийските власти, че са били задържани от чужди агенции, извън територията на Австрия, извън зоната на влияние на австрийските власти и без австрийско участие; отбелязва съответно, че това явно не са случаи на предаване на лица на чужди власти;

104. осъжда факта, че Масад Омер Бехари, судански гражданин, постоянно пребиваващ в Австрия от 1989 г., който е дал показания пред временната комисия, е бил отвлечен на летището в Аман на 12 януари 2003 г. на връщане от Судан към Виена;

105. изразява неодобрение по повод на обстоятелството, че Масад Омер Бехари впоследствие е бил незаконно и тайно задържан в затвор недалеч от Аман, управляван от йорданския отдел за общо разузнаване, без съдебен процес или правна помощ, и че е бил измъчван и малтретиран там до 8 април 2003 г., когато е освободен, без срещу него да е повдигнато обвинение; припомня, че през м. септември 2001 г. австрийските власти са образували съдебно производство срещу Масад Омер Бехари, което впоследствие е било прекратено през м. август 2002 г., без да бъде повдигнато обвинение;

106. изразява неодобрение по повод на това, че според изявлението на Масад Омер Бехари пред временната комисия, по неговото дело може да е имало сътрудничество между американските, австрийските и йорданските власти;

107. осъжда отвличането на египетския гражданин Гамал Меншауи, постоянно пребиваващ в Австрия, който е бил задържан на летището в Аман на отиване към Мека през м. февруари 2003 г., впоследствие транспортиран до Египет, където е бил тайно задържан до 2005 г., без съдебен процес или законни права; напомня, че в Австрия никога не е имало твърдения по адрес на Гамал Меншауи;

108. изразява съжаление, че въпреки изложеното в по-горните параграфи, в Австрия не е проведено нито специално, нито парламентарно разследване относно евентуалното участие на австрийските власти в двата посочени случая; настоятелно приканва австрийския парламент в най-кратък срок да започне съответните разследвания;

Испания

109. приветства декларацията на испанското правителство за добро сътрудничество с временната комисия, в частност свидетелските показания на министъра на външните работи пред временната комисия; въпреки това, изразява съжаление, че испанското правителство в крайна сметка не разреши на директора на испанските разузнавателни служби да се яви пред временната комисия, въпреки отправеното няколко месеца по-рано искане в тази връзка;

110. изразява благодарност на главния прокурор Хавиер Сарагоса и на прокурор Гонзалес Мота от Audiencia Nacional за свидетелските им показания пред временната комисия и приветства разследванията им относно използването на испански летища за транзитно преминаване на самолети на ЦРУ в рамките на програмата за извънредни предавания; насърчава прокуратурата да проведе допълнително разследване на междинните кацания на самолетите при извънредното предаване на Халед Ел-Масри;

111. приветства журналистическото разследване на Диарио де Майорка, което изигра важна роля при разкриването на транзитното преминаване на самолети на ЦРУ през летищата на Балеарските острови и при установяването на самоличността на екипажите им;

112. припомня думите на главния прокурор Сарагоса, че „не е имало пречки, възражения или проблеми от страна на испанското правителство при разследванията на Audiencia Nacional“;

113. призовава испанските власти да вземат всички необходими мерки за осигуряване на испанския гражданин Мустафа Сетмариам Насар, отвлечен в Сирия през м. октомври 2005 г. и предаден на американски служители, на справедлив съдебен процес пред компетентни съдебни органи;

114. изразява сериозна загриженост за 68-те междинни кацания на испански летища на експлоатирани от ЦРУ самолети, които в много случаи са идвали от или пътували за държави, свързани с вериги за извънредни предавания и трансфер на задържани лица; изразява неодобрение на междинните кацания в Испания на самолети, за които, според течащите в момента съдебни разследвания в Испания и Италия е доказано, че са били използвани от ЦРУ в други държави за извънредното предаване на Ахмед Агиза, Мохамед Ел-Зари, Бишер Ал-Рави, Джамил Ел-Бана, Абу Елкасим Брител, Халед Ел-Масри, Биням Мохамед, Абу Омар и Махер Арар; изразява особена загриженост за обстоятелството, че три от гореспоменатите полети са били от или за Гуантанамо; настоятелно призовава испанската прокуратура да проведе допълнително разследване във връзка с тези полети;

Португалия

115. приветства срещата в Лисабон с португалския министър на външните работи и факта, че португалското правителство е предоставило документи и обяснения; изразява съжаление, че португалските власти не са били в състояние или не са били склонни да отговорят на въпросите, повдигнати от делегацията на временната комисия в Португалия;

116. призовава португалските власти да разследват случая с Абдурахман Хадр, за когото се предполага, че е бил превозен на борда на самолет „Гълфстрийм“ с регистрационен номер IV N85VM от Гуантанамо до Тузла в Босна и Херцеговина на 6 ноември 2003 г. с междинно кацане в Санта Мария на Азорските острови на 7 ноември 2003 г.; призовава португалските власти да проучат този случай и случаите с други възможни пострадали лица, транспортирани през Португалия с оглед да се определи дали следва да има обезщетения за нарушения на правата на човека;

117. приветства създаването на междуведомствена работна група на 26 септември 2006 г. и влизането в сила на 13 октомври 2006 г. на наредба, предвиждаща на португалските гранични власти да се представят списъци с имената на членовете на екипажа и пътниците по време на частни полети;

118. изразява неодобрение по повод на факта, че бившият министър на отбраната Пауло Портас и бившият министър на вътрешните работи Антонио Фигуейредо Лопес са отказали на отправените им покани да се срещнат с делегацията на временната комисия;

119. отбелязва, че някои от 91 на брой междинни кацания в Португалия са позволили на ЦРУ и на американски военни части да извършат извънредните предавания на Бишер Ал-Рави, Джамил Ел-Бана, Халед Ел-Масри, Биням Мохамед и Абу Омар и екпулсирането на Ахмед Агиза и Мохамед Ел Зари; изразява особена загриженост, че поне три от тези полети са били от или за Гуантанамо; отбелязва, че самолетът, с който е осъществено извънредното предаване на Махер Арар и Абу Елкасим, е извършил междинни кацания в Португалия при обратния полет;

120. изразява дълбока загриженост по повод на получения от временната комисия допълнителен списък, чиято автентичност не е отречена от португалското правителство, което показва, че освен извършените 91 междинни кацания, самолети от голям брой държави, пътуващи от и за Гуантанамо, са извършили 17 междинни кацания (в т.ч. три междинни кацания, които фигурират в списъците на Евроконтрол) на португалските летища Лажес и Санта Мария между 11 януари 2002 г. и 24 юни 2006 г.;

Ирландия

121. приветства свидетелските показания пред временната комисия на ирландския министър на външните работи от името на ирландското правителство, както и неговото недвусмислено критично отношение по повод на процеса на извънредни предавания; въпреки това, отбелязва факта, че той не е успял да отговори на всички въпроси във връзка с тревогите, че ирландски летища може да са били използвани от самолети на ЦРУ, изпълняващи мисии за извънредни предавания (както в случая с Абу Омар);

122. благодари на Ирландската комисия по правата човека (ИКПЧ) за свидетелските й показания пред временната комисия и подкрепя становището й, според което с приемането на дипломатически уверения от страна на ирландското правителство не се изчерпват задълженията на Ирландия в областта на правата на човека, които задължават правителството активно да се стреми да предотвратява всякакви действия, които по някакъв начин биха могли да улесняват извършването на изтезания и малтретиране в Ирландия или извън нея; изказва съжаление относно решението на ирландското правителство досега да не последва съвета на ИКПЧ по този въпрос; отбелязва наличието на постоянен диалог между ИКПЧ и ирландското правителство;

123. изразява сериозна загриженост за 147-те междинни кацания на ирландски летища на експлоатирани от ЦРУ самолети, които в много случаи са идвали от или пътували за държави, свързани с вериги за извънредни предавания и трансфер на задържани лица; изразява неодобрение на междинните кацания в Ирландия на самолети, за които е доказано, че са били използвани в други случаи от ЦРУ за извънредното предаване на Бишер Ал-Рави, Джамил Ел-Бана, Абу Елкасим Брител, Халед Ел-Масри, Биням Мохамед, Абу Омар и Махер Арар, както и за експулсирането на Ахмед Агиза и Мохамед Ел Зари;

124. отбелязва липсата на парламентарен контрол в Ирландия по отношение на ирландски и чуждестранни разузнавателни служби и създаващите се по този начин възможности за злоупотреби;

125. счита, че при отсъствие на система за случайни претърсвания трябва да се наложи забрана за кацане в Ирландия на всички експлоатирани от ЦРУ самолети;

126. предвид заключенията на временната комисия, настоятелно приканва ирландското правителство да се съгласи да започне парламентарно анкетно проучване по повод използването на ирландска територия като част от веригата на ЦРУ за извънредно предаване;

Гърция

127. изразява сериозна загриженост за 64-те междинни кацания на гръцки летища на експлоатирани от ЦРУ самолети, които в много случаи са идвали от или пътували за държави, свързани с вериги за извънредни предавания и трансфер на задържани лица; изразява неодобрение на междинните кацания в Гърция на самолети, за които е доказано, че са били използвани от ЦРУ в други случаи за извънредните предавания на Ахмед Агиза, Мохамед Ел-Зари, Бишер Ал-Рави, Джамил Ел-Бана, Абу Елкасим Брител, Халед Ел-Масри, Биням Мохамед и Махер Арар;

Кипър

128. изразява сериозна загриженост за 57-те междинни кацания на кипърски летища на експлоатирани от ЦРУ самолети, които в много случаи са идвали от или пътували за държави, свързани с вериги за извънредни предавания и трансфер на задържани лица; изразява неодобрение на междинните кацания в Кипър на самолети, за които е доказано, че са били използвани от ЦРУ в други случаи за извънредните предавания на Ахмед Агиза, Мохамед Ел-Зари, Бишер Ал-Рави, Джамил Ел-Бана, Абу Елкасим Брител, Халед Ел-Масри, Биням Мохамед и Абу Омар;

Дания

129. приветства оказаното сътрудничество от страна на датските власти, като същевременно изразява съжаление, че нито един представител на правителството не е счел за уместно да се яви пред временната комисия;

Белгия

130. приканва белгийското правителство да разкрие резултатите от всички проведени разследвания и изразява неодобрение по повод на обстоятелството, Белгия не е провела щателно разследване относно използването на белгийски летища и на белгийското въздушно пространство от самолети, които очевидно са участвали в програмата за извънредно предаване или с които са превозвани задържани лица;

131. отбелязва изявленията на председателя на белгийския Сенат Ан-Мари Лизин и се позовава на заключенията в доклада на белгийския Сенат, в които се изразява неодобрение на липсата на сътрудничество между белгийските разузнавателни служби и белгийските власти;

Турция

132. изразява сериозната си загриженост за неспособността на турските власти да осигурят дипломатическа защита на техния гражданин Мурат Курназ и за отсъствието на каквито и да са стъпки за осигуряване на освобождаването му от затвора в Гуантанамо;

133. изразява съжаление, че, напротив, същите власти са използвали незаконното задържане на техния гражданин, за да го разпитат в Гуантанамо;

134. изразява неодобрение по повод на мълчанието на турските власти относно използването на тяхна територия за междинно кацане на самолет, превозил до Гуантанамо шестима граждани или постоянно пребиваващи лица в Босна и Херцеговина от алжирски произход, които са били незаконно арестувани в Босна и Херцеговина;

Бивша югославска република Македония

135. подчертава, че делегация на временната комисия е била приета в Скопие през м. април 2006 г. от президента на републиката, членове на правителството и няколко длъжностни лица и им благодари за оказаното на делегацията гостоприемство; въпреки това, отбелязва липсата на щателно разследване по случая Халед Ел-Масри от страна на властите на Бивша югославска република Македония;

136. осъжда извънредното предаване на германския гражданин Халед Ел-Масри, отвлечен на граничния пропускателен пункт Табановце в Бивша югославска република Македония на 31 декември 2003 г., незаконно държан в Скопие от 31 декември 2003 г. до 23 януари 2004 г. и след това транспортиран в Афганистан на 23-24 януари 2004 г., където е бил държан до м. май 2004 г. и подложен на унизително и нечовешко отношение;

137. настоятелно приканва Съвета и върховния представител за ОВППС изцяло да осветлят обстоятелството, че полицейската мисия на ЕС (PROXIMA) е била включена в министерството на вътрешните работи на Бивша югославска република Македония и е участвала в работата на македонската служба за сигурност и контраразузнаване (DBK) по времето, когато Халед Ел-Масри е бил предаден на ЦРУ; би искал да знае дали е вярно, че Съветът е разпитвал служителите на ЕС, участвали в мисията PROXIMA, за да установи степента на сведенията, с които те разполагат по случая Халед Ел-Масри; по целесъобразност, приканва Съвета да предостави на Парламента пълен отчет за разследването;

138. изцяло подкрепя предварителните заключения на мюнхенския държавен прокурор Мартин Хофман за отсъствието на доказателства, въз основа на които да се отхвърли версията на Халед Ел-Масри за събитията;

139. изразява дълбоко съжаление от обстоятелството, че властите на Бивша югославска република Македония не са последвали отправените от временната комисия препоръки в междинния й доклад от 6 юли 2006 г.;

140. отново изтъква, че от властите на Бивша югославска република Македония се очаква да проведат разследвания; настоятелно приканва новоизбрания национален парламент на Бивша югославска република Македония да създаде възможно най-скоро анкетна комисия, която да разгледа случая Халед Ел-Масри и да окаже пълно сътрудничество на воденото в момента анкетно проучване от германския парламент;

Босна и Херцеговина

141. приветства обстоятелството, че правителството на Босна и Херцеговина е единственото, което не отрича участието си в извънредното предаване на четирима граждани и две постоянно пребиваващи лица в Босна и Херцеговина, всички от алжирски произход, и подчертава, че правителството на Босна и Херцеговина е единственото правителство, поело официално отговорност за незаконните си действия; въпреки това, изразява съжаление, че предприетите от правителството на Босна и Херцеговина стъпки все още не са довели до освобождаването на шестимата мъже от Гуантанамо;

142. осъжда извънредното предаване на тези шестима мъже, отвлечени в Сараево на 17 януари 2002 г., предадени на американски военнослужещи, след което транспортирани до Гуантанамо, където остават задържани без съдебен процес или законови гаранции;

143. отбелязва свидетелските показания пред временната комисия на Волфганг Петрич, бивш върховен представител на международната общност в Босна и Херцеговина, и на Мишел Пикар, бивш председател на Камарата по правата на човека в Босна и Херцеговина, които са заявили, че, преди да се развият събитията, представители на международната общност в Босна и Херцеговина са били обстойно осведомени за предстоящото предаване на гореспоменатите мъже на американските сили; осъжда в тази връзка бездействието на държавите-членки;

144. изразява съжаление за обстоятелството, че представителите на международната общност в Босна и Херцеговина са си затворили очите, че не се изпълняват решенията на Върховния съд и на Камарата по правата на човека за освобождаване на мъжете;

145. посочва, че според получената от временната комисия информацията от адвокатите на шестимата мъже, властите в Босна и Херцеговина са били подложени на безпрецедентен натиск от страна на американското правителство, което е заплашвало да закрие посолството си, да изтегли всички сови служители и да прекъсне дипломатическите отношения с Босна и Херцеговина, ако правителството на Босна и Херцеговина незабавно не задържи шестимата мъже по обвинение в тероризъм;

146. отбелязва, че Волфганг Петрич е потвърдил, че Съединените щати са оказвали натиск върху властите на Босна и Херцеговина и върху международната общност да не се намесват в предаванията, и че, по-конкретно, командващият на международните стабилизиращи сили под командването на НАТО е отказал проучване на дейността му, тъй като е действал в качеството си на офицер от американската армия;

Други европейски държави

147.  изразява загриженост по повод на междинните кацания на експлоатирани от ЦРУ самолети на летища в други европейски държави и изразява дълбока загриженост относно целта на тези полети от и за държави, свързани с вериги за извънредно предаване и трансфер на задържани лица; насърчава властите на тези европейски държави да започнат щателни разследвания по този въпрос;

Тайни затвори

148. приветства проведените разследванията относно съществуването на тайни затвори в Европа от "Хюман Райтс Уоч", "Уошингтън Пост" и "Америкън Броудкастинг Къмпани Нюз" (Ей Би Си Нюз);

149. припомня, че върху някои журналисти от "Уошингтън Пост" и "Ей Би Си Нюз", според показанията им пред временната комисия, е упражняван натиск да не назовават поименно източноевропейските държави, а именно Полша и Румъния, в които се твърди, че е имало тайни затвори;

150. подчертава, че понятието „тайни затвори“ включва в себе си не само затвори, но и всички места, където някой е държан в изолация, като например частни домове, полицейски участъци или хотелски стаи, както в случая с Халед Ел-Масри в Скопие;

151. изразява дълбока загриженост, че в някои случаи временни тайни затвори в европейски държави са се помещавали в американски военни бази;

152. призовава за правилното прилагане на двустранни споразумения, споразуменията за статута на силите и споразуменията за военни бази (между държави-членки и трети страни), за да се гарантира контрол на зачитането на правата на човека и, по целесъобразност, да се преразгледат и предоговорят в този смисъл съответните споразумения; подчертава, че според Венецианската комисия правната уредба относно чуждестранните военни бази на територията на държави-членки на Съвета на Европа трябва да позволява на тези държави да упражняват достатъчно правомощия, за да изпълняват задълженията си относно правата на човека;

153. в тази връзка изтъква твърденията относно американските казарми "Колман" в Манхайм, Германия и призовава съдебните органи и анкетната комисия в германския Бундестаг да проведат допълнително разследване по случая;

154. изразява съжаление за евентуалната липса на контрол върху американските военни бази от страна на приемащите европейски държави; въпреки това, припомня, че ЕКПЧ предвижда задължение за всички държави страни по конвенцията да осъществяват юрисдикция над цялата си територия, в т.ч. чуждестранни военни бази;

155. припомня, че ЕКПЧ предвижда също, че всяко задържане трябва да е законосъобразно и да е резултат от производства, предвидени от нормите на националното или международното право;

156. припомня, че налагането, изпълнението или прякото или косвено допускане на тайни и незаконни задържания, водещи до "изчезване" на хора, сами по себе си съставляват тежки нарушения на правата на човека, и че активното или пасивно участие на европейска държава в такива тайни и незаконни задържания прави тази държава отговорна съгласно ЕКПЧ;

Румъния

157. приветства отличното гостоприемство и доброто сътрудничество, оказано от румънските власти на временната комисия, в т.ч. по време на срещите с членове на румънското правителство, както и създаването на специална анкетна комисия на румънския Сенат;

158. въпреки това, отбелязва нежеланието на румънските власти да проведат подробно разследване относно наличието на тайни затвори на тяхна територия;

159. изразява съжаление, че докладът на румънската анкетна комисия беше напълно секретен, с изключение на заключенията, включени в Глава 7, в които категорично се отрича възможността за съществуване на тайни затвори на румънска територия; изразява съжаление, че румънската анкетна комисия не е изслушала свидетелски показания от журналисти, неправителствени организации или служители, работещи на летищата, и, противно на поетия от нея ангажимент, все още не е предоставила доклада на временната комисия; изразява съжаление, че, предвид тези обстоятелства, заключенията в доклада на румънската анкетна комисия изглеждат преждевременни и повърхностни; въпреки това, отбелязва изразеното от председателя на анкетната комисия пред делегацията на временната комисия намерение заключенията да се считат за временни;

160. изразява съжаление за загубата на контрол върху самолета "Гълфстрийм" с регистрационен номер N478GS, претърпял авария при кацане в Букурещ на 6 декември 2004 г.; припомня, че самолетът е излетял от въздушна база в Баграм, Афганистан, и че седемте пътника на борда на самолета са изчезнали след злополуката; въпреки това, оценява доброто сътрудничество на румънските власти при предаване на доклада за злополуката на временната комисия;

161. изразява дълбока загриженост за обстоятелството, че румънските власти не започнаха официално разследване, както следваше да постъпи всяка демократична държава, на случая с пътник на борда на самолет "Гълфстрийм" N478GS, у когото беше намерен пистолет "Берета Парабелум 9 мм" с муниции;

162. изразява сериозна загриженост за 21 на брой междинни кацания на румънски летища на експлоатирани от ЦРУ самолети, които в много случаи са идвали от или пътували за държави, свързани с вериги за извънредни предавания и трансфер на задържани лица; изразява неодобрение по повод на междинните кацания в Румъния на самолети, за които е доказано, че са били използвани в други случаи от ЦРУ за извънредното предаване на Бишер Ал-Рави, Джамил Ел-Бана, Абу Елкасим Брител, Халед Ел-Масри, Биням Мохамед и Абу Омар, както и за експулсирането на Ахмед Агиза и Мохамед Ел Зари; изразява особена загриженост за обстоятелството, че два от посочените полети са били от или за Гуантанамо; настоятелно призовава румънските власти да проведат допълнително разследване във връзка с тези полети;

163. изразява изключителна загриженост за евентуалната липса на контрол от страна на румънските власти върху дейността на САЩ във военната база на летище Когалничану;

164. не може само въз основа на изявленията на румънските власти пред делегацията на временната комисия в Румъния да изключи възможността тайните служби на САЩ да са работили нелегално, както и че не са предоставени окончателни доказателства, които да оборват твърденията относно функционирането на таен затвор на румънска територия;

Полша

165. изразява неодобрение по повод на явната липса на сътрудничество от страна на полското правителство с временната комисия, по-конкретно във връзка с приемането на делегацията на временната комисия на неподходящо равнище; изразява дълбоко съжаление, че всички представители на полското правителство и парламент, които бяха поканени да се срещнат с временната комисия, отказаха да присъстват на такава среща;

166. счита, че това поведение е отражение на цялостното отхвърляне от страна на полското правителство на временната комисия и на нейната цел да проучи твърденията и да установи фактите;

167. изразява съжаление, че не е създадена специална анкетна комисия, и че полският парламент не е провел независимо разследване;

168. припомня, че на 21 декември 2005 г. комисията за специалните служби е провела среща при закрити врати с министъра, координиращ тайните служби, и с началниците на двете разузнавателни служби; подчертава обстоятелството, че срещата е проведена бързо и тайно, без изслушване или снемане на свидетелски показания и без упражняване на контрол; подчертава, че такова разследване не може да се определи като независимо и изразява съжаление за обстоятелството, че комисията не е публикувала никаква документация, освен една единствена заключителна декларация в тази връзка;

169. изразява сериозна загриженост за 11-те междинни кацания на полски летища на експлоатиран от ЦРУ самолет, който в много случаи е идвал от или пътувал за държави, свързани с вериги за извънредни предавания и трансфер на задържани лица; изразява неодобрение по повод на междинните кацания в Полша на самолет, за който е доказано, че е бил използван в други случаи от ЦРУ за извънредното предаване на Бишер Ал-Рави, Джамил Ел-Бана, Абу Елкасим Брител, Халед Ел-Масри, Биням Мохамед и Абу Омар, както и за експулсирането на Ахмед Агиза и Мохамед Ел Зари;

170. изразява съжаление, че след изслушванията, проведени от делегацията на временната комисия в Полша, настъпи объркване и бяха направени противоречиви изявления относно бордовите дневници за тези полети на ЦРУ, за които първоначално беше заявено, че не са задържани, след това, че вероятно са заведени в архива на летището, а накрая се твърдеше, че са изпратени от полското правителство до Съвета на Европа; признава, че през м. ноември 2006 г. ръководството на летище Шимани е предоставило на временната комисия частични сведения относно бордовите дневници;

171. изразява благодарност на бившия ръководител на летище Шимани за ценните свидетелски показания, дадени пред временната комисия; отбелязва факта, че през 2006 г. той или тя е бил(а) разпитан(а) в хода на едно закъсняло разследване относно полетите на ЦРУ, непосредствено след публичното оповестяване на неговите или нейните показания;

172. отбелязва, че според различни източници няколко много важни задържани лица, тайно държани в Афганистан през 2003 г., са били изведени от страната през м. септември и октомври 2003 г.; подчертава със загриженост, че самолет "Боинг 737" с регистрационен номер N313P, използван от ЦРУ за установени предавания, на 22 септември 2003 г. е осъществил полет от Кабул до летище Шимани, след което е бил насочен към Гуантанамо;

173. припомня, че, по повод кацането на посочения самолет на летище Шимани, освен седемчленния екипаж, на борда на самолета са се качили петима пътници, на които не е бил извършен митнически контрол;

174. отбелязва направените заявления от служители на летище Шимани, и главно тези на бившия ръководител на летището, според които:

–       два реактивни самолета "Гълфстрийм", през 2002 г., и четири реактивни самолета "Гълфстрийм", през 2003 г., с цивилни регистрационни номера са били паркирани в края на летището и не са преминали митническа проверка;

–       пряко от регионалната гранична охрана са получени разпореждания относно пристигането на посочените самолети, в които се подчертавало, че летищните власти не трябва да се доближават до самолетите, и че единствено военните служители и служби ще обработват тези самолети и то само за извършването на технически дейности след кацането;

–       според бивш висш служител на летището, никакъв полски граждански или военен персонал не е бил допуснат да се доближава до самолетите;

–       таксите за кацане, които са били прекомерно високи - обикновено между 2 000 и 4 000 евро, са се плащали в брой;

–       един или два автомобила са очаквали пристигането на самолетите;

–       автомобилите са били с военни регистрационни номера, започващи с "Н", което се свързва с разузнавателната учебна база в близкото селище Старе Киежкути;

–       един път е било забелязано присъствието на линейка, принадлежаща на полицейската академия или на военната база;

–       служител на летището е заявил, че един път е проследил автомобилите и ги е видял да се насочват към разузнавателния учебен център в Старе Киежкути;

175. признава, че скоро след и в съответствие с изявленията на президента Джордж Буш на 6 септември 2006 г., беше публикуван списък на 14-те задържани лица, прехвърлени от таен затвор в Гуантанамо; отбелязва, че имената на 7 от 14-те задържани лица са били посочени в съобщение на ABC News, публикувано девет месеца по-рано, на 5 декември 2005 г., но скоро след това изтеглено от интернет страницата на АВС, в което са били изброени имената на дванадесет главни заподозрени членове на Ал Кайда, задържани в Полша;

176. насърчава полския парламент да създаде подходяща анкетна комисия, която да бъде независима от правителството и да може да проведе сериозни и подробни разследвания;

177. изразява съжаление, че полските неправителствени организации по правата на човека и разследващи журналисти се натъкнаха на липса на сътрудничество от страна на правителството и получиха откази за разпространение на информация;

178. счита, че въз основа на гореизложените косвени доказателства, не може да се признае съществуването на тайни затвори в Полша;

179. отбелязва със загриженост, че в официалния отговор от 10 март 2006 г. на заместник-държавния секретар Витолд Важивоски до Тери Дейвис се посочва съществуването на тайни споразумения за сътрудничество, подписани от самите тайни служби на двете държави, които изключват дейността на чуждестранни тайни служби от юрисдикцията на полските съдебни органи;

Косово (съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН)

180. изразява дълбока загриженост от факта, че европейският Комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание е получил достъп до управляваните от НАТО затвори в Косово едва през м. юли 2006 г.;

181. изразява съжаление за отказа на НАТО да представи доказателства относно твърденията за незаконно задържане на лица, заподозрени в извършването на терористична дейност, в затвора в лагера "Бондстийл", управляван от ръководените от НАТО мироопазващи сили в Косово (КФОР), единственият затвор в Европа, до който доскоро не се разрешаваше неограничен достъп за инспекторите на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание;

182. в тази връзка изтъква, че свидетелските показания, дадени от бившия омбудсман на Косово Марек Антони Новички пред временната комисия, са потвърдили, че от м. юли 1999 г. често са задържани затворници в лагера "Бондстийл" само по силата на решение на командващия КФОР и без никакво съдебно решение или друга форма на външен контрол; припомня, че от 2000 до 2001 г. редица лица са били задържани и по силата на административни решения на специалния представител на генералния секретар на ООН, и че според наличните официални данни 23 души са били краткосрочно задържани в лагера "Бондстийл" от командващия КФОР във връзка с насилствените събития в Косово през пролетта на 2004 г.

Други важни сведения, събрани от временната комисия

183. изтъква, че временната комисия е събрала сведения, в т.ч. преки свидетелски показания на Мурат Курназ, за разпити на затворници в Гуантанамо, проведени от представители на правителства на държави-членки; подчертава, че целта на тези разпити е била да се съберат сведения от незаконно задържани физически лица, което е в явно противоречие с публичното осъждане на Гуантанамо, неколкократно изразено както на равнище на ЕС, така и на равнище държави-членки;

184. насърчава замесените държави-членки да започнат подходящи разследвания по въпроса;

Препоръки

Препоръки от политически характер

185. счита, че европейските държави, които са започнали провеждането на анкети и разследвания на правителствено, парламентарно и/или съдебно равнище по въпроси от кръга на компетентност на временната комисия, следва да извършат работата си възможно най-бързо и публично да оповестят резултатите от разследванията;

186. настоятелно приканва европейските държави, във връзка с които са налице твърдения, че са оказвали активно или пасивно сътрудничество при осъществяването на извънредни предавания, и които не са предприели правителствени, парламентарни и/или съдебни разследвания, да направят това възможно най-скоро; припомня, че според съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, държавите-членки са задължени да извършват разследване на твърдения за нарушения на правата на човека и да налагат санкции в случаи на нарушения на разпоредбите на ЕКПЧ;

187. отправя призив за затваряне на Гуантанамо и призовава европейските държави незабавно да предприемат стъпки за връщане на незаконно задържаните от американските власти техни граждани и постоянно пребиваващи на тяхна територия лица;

188. счита, че всички европейски държави, които все още не са направили това, трябва да започнат провеждането на независими разследвания по повод на междинните кацания, извършени от експлоатирани от ЦРУ граждански самолети, най-малко от 2001 г. насам, включително случаите, които вече са анализирани от временната комисия;

189. очаква да получава пълна информация за развитието на гореспоменатите процедури;

190. призовава европейските държави да обезщетят невинните жертви на извънредно предаване и да им гарантират достъп до ефективно и бързо обезщетение, в т.ч. достъп до програми за реабилитация, гаранции, че случилото се няма да се повтори, както и подходящо финансово обезщетение;

191. отправя искане към Комисията да извърши оценка, от гледна точка на правата на човека, на цялото законодателство в областта на борбата срещу тероризма в държавите-членки и на официалните и неофициални споразумения между разузнавателните служби на държавите-членки и на трети страни, да преразгледа законодателството, когато международни или европейски органи по правата на човека считат, че то би могло да води до нарушаване на правата на човека, и да представи предложения за действия с оглед да се избегне повторното извършване на действия от кръга на компетентност на временната комисия;

192. счита, че е необходимо да се преразгледат, чрез ограничаване и тясно определяне на изключенията, които произтичат от понятието „държавна тайна“, също и в рамките на предстоящото преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001(9), както и приемането на общи принципи от институциите на ЕС по отношение на обработването на поверителна информация, за да се избегнат злоупотреби и отклонения, които са все по-недопустими в съвременните демократични държави, и които противоречат на задълженията в областта на правата на човека; смята, че е необходимо да се установят специфични механизми за осигуряване на достъп до секретна информация от страна на парламенти и съдии, както и за разпространяване на информацията след известен период от време;

193. отбелязва неотдавнашното създаване на Работната група на високо равнище, състояща се от представители на Комисията, Съвета и правителствени представители на САЩ от министерствата на правосъдието и вътрешната сигурност, която група представлява политическата рамка за диалога между ЕС и САЩ по въпросите на сигурността, включително различията в подхода към тероризма, както и проблемите, повдигнати от временната комисия; смята, че е необходимо да се включат Европейският парламент и Сенатът на САЩ в тази Работна група на високо равнище, както и да се публикуват нейните дневни редове, протоколи, разгледани документи и взети решения, с цел да се гарантира и повиши нейната демократична легитимност и прозрачност;

194. насърчава европейските държави, при провеждане на военни операции в трети страни:

–       да гарантират, че всички центрове за задържане, създадени от техните военни сили, подлежат на граждански и съдебен контрол, както и че не се разрешава задържане на лица в изолация;

–       да предприемат активни стъпки за предотвратяване на това центровете за задържане да се управляват от други органи, които не подлежат на политически или съдебен надзор, или в които се разрешава задържане на лица в изолация;

Правни препоръки

195. счита, че следва да се засилят правомощията на парламентарните временни анкетни комисии, и че съответно следва да се измени междуинституционалното решение, уреждащо упражняването на правото на Парламента на разследване;

196. счита, че Парламентът следва да участва по подходящ начин при приемане от Общността или Съюза на мерки, които засягат гражданските права и свободи;

197. призовава за установяване на подходяща и структурирана система на сътрудничество между Парламента и компетентните органи на Организацията на обединените нации и Съвета на Европа при разглеждане на въпроси, свързани с вътрешната сигурност на Европейския съюз;

198. призовава за осъществяване на засилено сътрудничество с националните парламенти с цел да се обменя цялата информация, свързана с борбата срещу международния тероризъм;

199. подчертава значението на постигането на общо определение за „тероризъм“; счита, че Организацията на обединените нации е най-подходящата организация, която да определи това понятие;

Тайни служби

200. изцяло подкрепя заключенията на генералния секретар на Съвета на Европа, Тери Дейвис, относно липсата на механизми за надзор и съдебен контрол по отношение на службите за сигурност, както е посочено в „Последващи действия въз основа на докладите на генералния секретар съгласно член 52 от Европейската конвенция за правата на човека“, и очаква неговите препоръки да бъдат надлежно взети предвид; призовава държавите-членки да осъществяват подходящ и ефективен парламентарен контрол (чрез създаване на контролни комисии с подходящи правомощия за достъп до документи и бюджетна информация) и правен контрол върху своите тайни и разузнавателни служби и официалните и неофициални мрежи, в които участват;

201. счита, че е необходимо да се подобри Съветът на комисиите за контрол върху дейността на разузнавателните органи на държавите-членки, в който Парламентът следва да бъде пълноправен участник;

202. счита, че всички европейски държави следва да имат специфично национално законодателство за регулиране и контрол на дейностите в рамките на своите национални територии на тайните служби на трети страни, с цел да се гарантира по-добро наблюдение и контрол върху техните дейности, както и за да се санкционират незаконни действия или дейности, особено при нарушения на правата на човека;

203. счита, че е крайно желателно да се засили сътрудничеството между тайните служби и службите за сигурност на държавите-членки, или на многостранна основа, за предпочитане в рамките на ЕС, или на двустранна основа, при условие че при създаване на нормативната уредба на това сътрудничество се гарантира пълен демократичен парламентарен и съдебен контрол и по всяко време се осигурява зачитане и защита на правата на човека;

204. настоятелно приканва Съвета и държавите-членки приоритетно да установят система за демократично наблюдение и контрол върху съвместните и координираните разузнавателни дейности на равнище на ЕС; предлага Парламентът да изпълнява важна роля в рамките на тази система за наблюдение и контрол;

Въздушно движение

205. настоятелно приканва държавите-членки да гарантират, че член 3 от Чикагската конвенция, който изключва държавните самолети от приложното поле на конвенцията, се прилага правилно, за да може всички военни и/или полицейски самолети да прелитат над територията на друга държава или да кацат на нея единствено при наличие на предварително разрешение;

206. призовава държавите-членки да предприемат подходящи мерки, за да се гарантира, че разрешенията за прелитане за военни и/или полицейски самолети следва да се дават единствено ако се гарантира и следи за зачитането на правата на човека;

207. счита, че е необходимо ефективно да се въведе в действие, както на равнище на ЕС, така и на национално равнище, подписаната в Токио Конвенция за престъпленията и някои други действия, извършвани на борда на въздухоплавателните средства, за да може осъществяването на юрисдикция да се използва за гарантиране на изпълнението на всички задължения в рамките на многостранните международни споразумения, по-специално във връзка със защитата на правата на човека, и, по-целесъобразност, да се извършват проверки на борда на самолетите;

208. призовава Комисията да приеме подходящи законодателни предложения за безопасността на транспорта, както се предвижда в член 71 от Договора за ЕО, като се вземат предвид препоръките, включени в настоящата резолюция;

209. припомня компетентността на Общността в областта на транспорта, и най-вече сигурността на транспорта; поради това, отправя искане към Комисията да предприеме незабавни действия с цел да се гарантира изпълнението на препоръките, отправени от Парламента и от генералния секретар на Съвета на Европа;

210. призовава Комисията да разгледа приемането на правила относно използването, контрола и управлението на европейското въздушно пространство, използването на летищата в ЕС и контрола на въздухоплаването с нетърговска цел;

Международни конвенции и споразумения

211. настоятелно приканва държавите-членки, които все още не са направили това, да приключат колкото се може по-скоро ратифицирането на споразумението от 2003 г. между ЕС и САЩ относно екстрадицията, като предприемат подходящи стъпки, за да избегне погрешно тълкуване на член 12 от това споразумение, като по този начин се гарантира, че неговото приложно поле не излиза извън рамките на официалното екстрадиране и не узаконява извънредните предавания;

212. призовава европейските държави да подкрепят бързото приемане от страна на Генералната асамблея на ООН на Международната конвенция за защита на всички лица срещу насилствено изчезване, приета на 29 юни 2006 г. от Съвета на ООН за правата на човека;

213. счита, че при предвиждане на подходящо тълкуване и изпълнение на Конвенцията на ООН против изтезанията, всички европейски държави следва да гарантират, че тяхното определение за изтезание е в съответствие с член 1 от конвенцията, и че задълженията, свързани със забраната на изтезанията, се спазват и по отношение на други действия на жестоко, нечовешко или унизително отношение, посочени в член 16 от конвенцията; счита, че всички европейски държави следва да гарантират правилното прилагане на член 3 от конвенцията, по-специално по отношение на дейностите на техните тайни служби;

214. заявява, че като се има предвид, че степента на защита срещу връщане, която се осигурява съгласно Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), е по-висока отколкото се предвижда в Конвенцията против изтезанията, европейските държави следва при всички обстоятелства да гарантират степента на защита, която се предоставя съгласно ЕКПЧ; в тази връзка припомня, че принципът на забрана за връщане се признава и от Съда на Европейските общности;

215. призовава всички европейски държави да подпишат и ратифицират Незадължителния протокол към Конвенцията против изтезанията и да установят независими национални механизми за наблюдение и контрол на местата за задържане; подчертава необходимостта да се гарантира взаимната съвместимост на всички подобни процедури, използвани от различните международни конвенции за правата на човека;

216. счита, че Комитетът за предотвратяване на изтезанията (КПИ) следва да получи незабавен и безпрепятствен достъп до всички центрове за задържане в рамките на европейските държави, включително чуждестранните военни бази, и да му бъде предоставена цялата съответна информация във връзка с подобен вид задържане, както и че за тази цел следва да се преразгледат всички двустранни споразумения, които ограничават достъпа на КПИ;

217. настоятелно призовава всички европейски държави да се съобразяват с разпоредбите на Римския статут на Международния наказателен съд;

218. счита, че Европейският съюз следва да насърчава всички трети страни да се присъединят към Незадължителния протокол към Конвенцията против изтезанията и Конвенцията за насилствените изчезвания;

219. отправя искане към европейските държави да установят ясни правила, които предвиждат възможността за снемане на държавен имунитет при незаконни действия, които нарушават правата на човека;

Административни препоръки (на равнище на ЕС)

220. счита, че всички вътрешни служби на Съвета (наред с другото, Отделът по политики и Съвместният ситуационен център) и Комисията (Отделът за управление на кризи и предотвратяване на конфликти към Генерална дирекция „Външни отношения“ и съответните служби към Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“) следва да се укрепят в рамките на прилагането на стратегията за сигурност на ЕС и стратегията за борба срещу тероризма в тясно сътрудничество с всички държави-членки, и че сътрудничеството помежду им, както и с държавите-членки, следва да бъде ясно регулирано, а защитата на данните - гарантирана; счита, че в тази насока Парламентът следва да участва изцяло чрез предоставяне на правомощия за контрол, подобни на правомощията на националните парламентарни комисии за контрол, и че следва да се признае компетентността на Съда в тази област; подчертава, че следва значително да се засили компетентността на ЕС в областта на борбата с тероризма;

Отношения на ЕС с трети страни

221. настоятелно приканва Европейския съюз да изтъква, при осъществяване на връзки с трети страни, че подходящата правна уредба за международната борба срещу тероризма е наказателното право и международното право в областта на правата на човека;

222.  подчертава необходимостта от политически диалог със САЩ, както и с други стратегически партньори на Европейския съюз, по въпросите на сигурността с цел да се води борба с тероризма ефективно и със законни средства;

223. призовава Европейския съюз да си припомни, че пълното прилагане на „демократичната клауза“ е от основно значение в отношенията му с трети страни, особено със страните, с които е сключил споразумения; призовава Египет, Йордания, Сирия и Мароко да изяснят своята роля в рамките на програмата за извънредни предавания;

224. силно вярва, че е необходимо да се насърчават в рамките на ООН кодекси на поведение за всички служби за сигурност и военни служби, въз основа на зачитане на правата на човека, хуманитарното право и демократичния политически контрол, по подобие на Кодекса на поведение по отношение на политическо-военните аспекти на сигурността на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа;

Заключения

225. подчертава, че, с оглед на предоставените й правомощия и времето, с което разполагаше, както и секретния характер на разследваните действия, временната комисия не беше в състояние изцяло да разследва всички случаи на злоупотреби и нарушения, попадащи в кръга на нейната компетентност, поради което заключенията й не са изчерпателни;

226. припомня принципите и ценностите, на които се основава Европейският съюз, посочени в член 6 от Договора за Европейски съюз, и призовава институциите на ЕС да изпълнят отговорностите си във връзка с член 7 от Договора за Европейски съюз и всички други съответни разпоредби на Договорите, както и да предприемат всички необходими мерки с оглед на заключенията от работата на временната комисия, разкритите по време на нейното разследване факти и всички други факти, които в бъдеще могат да станат известни; очаква Съветът да започне изслушвания и да възложи незабавно провеждане на независимо разследване, както се предвижда в член 7, и, при необходимост, да налага санкции на държави-членки в случай на тежко и продължаващо нарушение на член 6, включително в случаите, в които международен орган е обявил наличието на нарушение на правата на човека, но не са предприети мерки за прекратяване на това нарушение;

227. счита, че залегналият в Договорите принцип на лоялно сътрудничество, изискващ държавите-членки и институциите на ЕС да предприемат мерки за гарантиране на изпълнението на задълженията им по силата на договорите, като зачитане на правата на човека, или задълженията им, произтичащи от действия, предприети от институции на ЕС, например за установяване на истината относно предполагаеми полети и затвори на ЦРУ и за подпомагане на осъществяването на задачите и целите на ЕС, не е бил съблюдаван;

228. припомня, че с оглед на съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, всяка държава, която е страна по ЕКПЧ, носи отговорност за съществено нарушение на разпоредбите на конвенцията и следователно и на член 6 от Договора за Европейски съюз, не само ако нейната пряка отговорност може да бъде установена извън всякакво съмнение, но и ако тя не изпълни задължението си да проведе независимо и безпристрастно разследване по обосновани твърдения за подобни нарушения;

229. отбелязва информацията от уважавани средства за масово осведомяване, че извънредните предавания, незаконните задържания и широкоразпространените изтезания, които засягат много хора, продължават, както и заявлението на настоящото правителство на САЩ, че ще продължи да използва извънредни предавания и тайни центрове за задържане; поради това призовава за провеждане на антитерористична среща на високо равнище между ЕС и САЩ с цел да се потърси начин за прекратяване на тези нечовешки и незаконни практики и да се настоява сътрудничеството във връзка с борбата срещу тероризма да бъде съвместимо с международните задължения в областта на правата на човека и договорите против изтезанията;

230. възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, при необходимост в сътрудничество с комисията по външни работи, най-вече с нейната подкомисия по правата на човека, да следи по политически път дейността на временната комисия и да наблюдава последващите събития, и по-специално, в случай, че Съветът и/или Комисията не са предприели подходящи действия, да установи дали е налице явен риск от тежко нарушение на принципите и ценностите, на които се основава Европейският съюз, и да отправя препоръки към него за всички резолюции, които могат да се окажат необходими в този контекст, въз основа на членове 6 и 7 от Договора за Европейски съюз;

231. призовава своя генерален секретар да публикува, най-малко в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001, всички получени, изготвени и разгледани документи, както и протоколите от заседанията на временната комисия по интернет, както и по всички други подходящи начини, и призовава генералния секретар да гарантира осъществяването на наблюдение и контрол на действията в области, попадащи в кръга на компетентност на временната комисия, след като същата бъде разпусната;

0 0

0

232. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, държавите — кандидатки за членство в ЕС и асоциираните страни, Съвета на Европа, НАТО, ООН и правителството и двете камари на Конгреса на САЩ, и да изиска от тях да държат Парламента в течение за всяко развитие в областите, попадащи в кръга на компетентност на временната комисия.

(1)

Приети текстове, P6_TA(2005)0529.

(2)

Приети текстове, P6_TA(2006)0012.

(3)

Приети текстове, P6_TA (2006)0316.

(4)

Приети текстове, P6_TA-PROV(2006)0525.

(5)

Приети текстове, P6_TA(2006)0254.

(6)

ОВ С 324, 24.12.1990 г., стр. 201.

(7)

ОВ С 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

(8)

Справочни номера: PE 380.593v04-00 и PE 380.984v02-00.

(9)

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.05.2001 г., стр. 43).


EXPLANATORY STATEMENT

Questa relazione finale é il frutto di un intenso anno di lavoro che ha visto direttamente coinvolti 46 deputati di tutti i gruppi politici, supportati dai funzionari del segretariato e dagli staff dei gruppi politici.

A conferma dell'impegno e della complessità del lavoro svolto, il relatore vuole ricordare alcune cifre significative:

· 33 riunioni di commissioni (ovvero più di 110 ore di riunione ufficiali);

· 10 riunioni del Bureau e con i coordinatori dei gruppi politici;

· 7 delegazioni ufficiali della commissione (Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia; Stati Uniti; Germania; Regno Unito; Romania; Polonia; Portogallo)

· circa 200 testimoni auditi in commissione o in occasione delle missioni;

· 19 casi di extraordinary renditions presi in esame (tra questi va sottolineata la testimonianza diretta di quattro vittime di renditions);

· circa 700 emendamenti presentati ad entrambi i testi della risoluzione, provvisoria e finale;

· Migliaia di pagine di documenti ricevute e analizzate dalla commissione.

Il relatore ricorda che tutti i documenti prodotti (relazioni, documenti di lavoro, processi verbali e trascrizioni delle riunioni, relazioni delle delegazioni ufficiali, etc.), così come i documenti ricevuti (eccettuati quelli di carattere confidenziale), saranno resi disponibili anche al pubblico.

-----------------------------------------

Tutto il lavoro prodotto (i fatti analizzati, le testimonianze raccolte e di documenti ricevuti) viene ripreso nei nove documenti di lavoro che hanno lo scopo di dimostrare, approfondire e completare le conclusioni politiche della risoluzione finale. Tra questi documenti di lavoro, il relatore vuole soffermarsi sugli ultimi, in ordine di tempo, presentati:

o Il documento di lavoro n.7(1) è dedicato all'approfondimento dei singoli casi di extraordinary renditions esaminati da questa commissione, attraverso i dati relativi ai voli CIA utilizzati per il trasporto dei detenuti. Le informazioni su questi voli, fornite da Eurocontrol, costituiscono una prova inconfutabile delle extraordinary renditions. Emerge, in particolare, un quadro di illegalità non casuali né episodiche: l'esistenza di circuiti di extraordinary renditions che prevedono l'uso abituale degli aeroporti europei come stop-over o staging points per le missioni illegali dell'intelligence americana finalizzate al sequestro di presunti terroristi.

o Il documento di lavoro n. 8(2) consiste in uno studio analitico delle shell companies e degli aerei di cui si è servita la CIA per i 1245 voli di cui la nostra commissione ha potuto ricostruire ogni dettaglio: le caratteristiche degli aerei utilizzati, gli aeroporti di provenienza e di arrivo, il timing dei voli, gli scali intermedi e in particolare le cosiddette suspicious locations, ovvero quei luoghi di provenienza od origine in cui la commissione temporanea ha potuto constatare l'esistenza di centri di detenzione dove l'uso della tortura é risultato essere una pratica abituale.

o Il documento di lavoro n. 9(3) riguarda infine un quadro analitico e riepilogativo, paese per paese, delle informazioni raccolte dalla nostra commissione sui casi di extraordinary renditions, sui presunti centri di detenzione clandestina e sui ruoli delle autoritá nazionali.

Va ricordato che, dietro la rigorosa enumerazione di episodi, evidenze e responsabilità contenute nella relazione vi sono anzitutto storie di esseri umani, in molti casi (e solo dopo anni di detenzione) riconosciuti del tutto estranei alle accuse mosse contro di loro. Si tratta di uomini privati dei loro più elementari diritti, spesso costretti a subire trattamenti degradanti e umilianti. E' bene tenere a mente che di queste vittime di extraordinary renditions - molto spesso cittadini o residenti europei - ci siamo potuti occupare solo perché la loro vicenda era ormai di pubblico dominio. Temiamo che molti altri abbiano subito il loro medesimo destino senza che la Storia (né questa Commissione) si sia potuta prendere cura di loro.

Infine, come complemento a queste motivazioni e alle conclusioni politiche incluse nelle due relazioni, il relatore allega tre documenti:

1. Un riepilogo di tutte le attività intraprese dalla commissione temporanea TDIP (allegato 1).

2. La lista di tutte le persone che hanno testimoniato davanti alla commissione o nel quadro di una delegazione ufficiale (allegato 2).

3. Un documento che riprende, dettagliatamente, la cooperazione offerta da ciascun Paese europeo alla nostra commissione (allegato3).

4. La lista di tutte le persone che hanno declinato l'invito di incontrare la commissione temporanea TDIP (allegato 4).

Per concludere, è dovere del Relatore ricordare che questa relazione finale cosí come tutti i documenti e le analisi da lui prodotti, sono il frutto di un difficile lavoro collettivo al quale hanno dato il loro apporto molti colleghi deputati (di tutti i gruppi politici). Una menzione particolare va ai funzionari del segretariato della commissione e ai collaboratori più prossimi del Relatore insieme a tutti gli altri funzionari del segretariato generale del Parlamento europeo e degli altri gruppi politici, anch'essi impegnati nel faticoso lavoro di questi mesi. A ciascuno di loro va la nostra gratitudine.

(1)

Documento di lavoro n. 7 PE 380.593.

(2)

Documento di lavoro n. 8 PE 380984

(3)

Documento di lavoro n. 9 PE 382.420


Annex 1:

TDIP Committee events

DATE

TIME

INSTITUTION-PLACE

 

SUBJECT

15 December 2005 - Thursday

 

European Parliament (EP) - Strasbourg (STR)

Plenary sitting 1:

Resolution on presumed use of European countries by the CIA for the Transportation and Illegal Detention of Prisoners -TDIP-(P6_TA-PROV(2005)0529

EP PLENARY - Jan. (from 16 to 19)

18 January 2006 - Wednesday

12h00 - 13h00

EP - STR

Plenary sitting 2:

Decision setting up a temporary committee on TDIP (P6_TA-PROV(2006)0012

24 January 2006 - Tuesday

08h30

Council of Europe - Strasbourg

Parliamentary Assembly 1:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 1 of the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) and debate in plenary of the Parliamentary Assembly. Follow-up by the TDIP secretariat

26 January 2006 - Thursday

09h00-10h00

EP - Bruxelles (BXL)

TDIP Committee 1:

Constituent meeting (election of chairman, Carlos COELHO and vice-chairmen, Baroness Sarah LUDFORD, Giorgos DIMITRAKOPOULOS, Cem OZDEMIR )

01 February 2006 - Wednesday

18h45 - 20h00

EP - BXL

Steering group 1:

Provisional calendar of meetings and planning of the provisional report up to June 2006; Opening and transparency of proceedings; List of personalities/institutions to be invited; Committee delegations; Background information, specific studies, expertise

08 February 2006 - Wednesday

18h45 - 20h00

EP - BXL

Steering group 2:

Agreement on a working programme to be adopted by the Committee on 13 February 2006

EP PLENARY - Feb (from 13 to 16)

13 February 2006 - Monday

19h00 - 21h00

EP - STR

TDIP Committee 2:

Franco FRATTINI, Vice-President of the European Commission; Adoption of the calendar of meetings and of the TDIP working programme until 30 June 2006; presentation by Giovanni Claudio FAVA, rapporteur

14 February 2006 - Tuesday

14h30 - 15h00

EP - STR

Press conference 1:

Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Start of the committee proceedings

23 February 2006 - Thursday

9h00 - 12h00

EP - BXL

TDIP Committee 3:

Joanne MARINER, Human Rights Watch; Anne FITZGERALD, Amnesty International; Tony BUNYAN, Statewatch

15h00 - 18h30

Armando SPATARO, Prosecutor (Milan); Dick MARTY, Council of Europe

19h30

Working meal 1 (dinner):

Hosted by Carlos COELHO, (Bureau and coordinators) with Dick MARTY, Council of Europe

6 March 2006 - Monday

15 h00 - 17h30

EP - BXL

TDIP Committee 4:

Generale Nicolò POLLARI, Italian Intelligence and Security Services (in camera); Anne-Marie LIZIN, President of the Senate of Belgium; Jean Claude DELEPIERE, Chairman of the Permanent Committee R

17h30 - 18h30

Steering group 3:

Treatment of confidential information; Organisation of TDIP Committee work

EP PLENARY - March (from 13 to 16)

13 March 2006 - Monday

11h45 - 13h00

Council of Europe - Paris

Parliamentary Assembly 2:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 7 of the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) with the participation of Giovanni Claudio FAVA, rapporteur

21h00 - 22h30

EP - STR

TDIP Committee 5:

Khaled EL MASRI (German citizen), alleged victim and his lawyer, Manfred GNJIDIC

21 March 2006 - Tuesday

15h00 - 18h00

EP - BXL

TDIP Committee 6:

Stephen GREY, journalist (free lancer); Guido OLIMPIO and Paolo BIONDANI, journalists from Il corriere della sera (IT)

18h00 - 19h00

Steering group 4:

Delegations to FYROM and USA; Programme of future Committee meetings; Organisation of TDIP Committee meetings

23 March 2006 - Thursday

15h00 - 18h00

EP - BXL

TDIP Committee 7:

Maher ARAR (Canadian citizen) alleged victim and his lawyers, Lorne WALDMAN and Marlys EDWARDH; Kjell JÖNSSON, lawyer of Mohammed EL-ZARY (Egyptian citizen) alleged victim

DATE

TIME

INSTITUTION-PLACE

 

SUBJECT

EP PLENARY - April (from 3 to 6)

3 April 2006 - Monday

21h00 - 22h15

EP - STR

TDIP Committee 8:

Preparation of the draft interim report (2006/2027 (INI))

22h15 - 22h35

Steering group 5:

Delegations to FYROM and USA; Treatment of confidential information ('Eurocontrol')

11 April 2006 - Tuesday

from 8h30

Council of Europe - STR

Parliamentary

Assembly 3:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 4 of the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) Follow-up by the TDIP secretariat

20 April 2006 - Thursday

9h30 - 12h30

EP - BXL

TDIP Committee 9:

Craig MURRAY, former UK ambassador to Uzbekistan; Gijs DE VRIES, EU's Counter-Terrorism Coordinator

15h00 - 18h30

Matías VALLES, journalist from "Diario de Mallorca"; Edward HORGAN, former UN peacekeeper and Retired Commandant of the Irish Army

24 April 2006 - Monday

13h00

EP - BXL

Working meal 2 (lunch):

Hosted by chairman COELHO with Thomas HAMMARBERG, CoE's Human Rights Commissioner

25 April 2006 - Tuesday

15h00 - 18h30

EP - BXL

TDIP Committee 10:

Examination of the draft interim report; Stephen H. OLESKEY, Counsel for six citizens of Bosnia and Herzegovina imprisoned at Guantanamo Bay; Srdjan DIZDAREVIC, President of the Helsinki Committee for Human Rights in Bosnia and Herzegovina; Michele PICARD, former President of the Human Rights Chamber of Bosnia Herzegovina

26 April 2006 - Wednesday

11h00 - 12h00

EP - BXL

Press conference 2:

Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Presentation of the draft interim report (2006/2027 (INI))

27 April 2006 - Thursday

15h00 - 18h30

EP - BXL

 

TDIP Committee: (cancelled because of the delegation to Skopje)

27 April 2006 - Thursday (afternoon) / 29 April 2006 - Saturday (morning)

***

Skopje (FYROM)

Delegation TDIP 1: Skopje (FYROM) Sylvia-Yvonne KAUFMANN [acting chair], Giovanni Claudio FAVA, Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, Raül ROMEVA I RUEDA, Ryszard CZARNECKI

Erwan FOUÉRÉ, Head of the European Commission delegation and EU Special Representative; Bancko CRVENKOVSKI, President of the Republic; Radmila SEKERINSKA, Deputy Prime Minister; Slobodan CASULE, Member of the Parliament; Siljan AVRAMOVSKI, Deputy Director of the Security and counter-Intelligence Directorate; Ljubomi MIHAILOVSKI, Minister of Interior; Ljupco JORDANOVSKI, President of the Assembly; Karolina RISTOVA-ASTERUD, President of the Parliament's EU Affairs Committee; Tenta ARIFI, President of the Parliament's Foreign Affairs Committee; Ganka SAMOILOVSKA CVETANOVA, Member of Parliament; Mirjana NAJCEVSKA, President of the Macedonian Helsinki Committee; Esad RAHIC, President of the Parliamentary Committee for Defence and Security; Stojan ANDOV, President of the Human Rights Parliamentary Committee; Zvonimir JANKULOVSKI, Security expert

28 April 2006 - Friday

19h30 - 20h00

Skopje (FYROM)

Press conference 3:

Sylvia-Yvonne KAUFMANN, acting chairwoman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to FYROM

02 May 2006 - Tuesday

14h30

EP - BXL

 

Informal meeting between Javier SOLANA and the Steering group

15h00 - 18h30

EP - BXL

TDIP Committee 11:

Javier SOLANA, EU High Representative for the CFSP; Alvaro GIL-ROBLES, Council of Europe's former Human Rights Commissioner

04 May 2006 - Thursday

9h30 - 12h30

EP - BXL

TDIP Committee 12:

Exchange of views on the draft interim report (2006/2027 (INI)); Manfred NOWAK, United Nations Special Rapporteur on Torture

15h00 - 18h30

Mats MELIN, Swedish Chief Parliamentary Ombudsman

12h30 - 13h15

EP - BXL

Press conference 4:

Sylvia-Yvonne KAUFMANN, acting chairwoman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to FYROM

08 May 2006 - Monday (evening) / 12 May 2006 - Friday (morning)

***

Washington (USA)

Delegation TDIP 2: Washington (USA) Carlos COELHO, Baroness Sarah LUDFORD, Cem ÖZDEMIR, Giovanni Claudio FAVA, Jas GAWRONSKI, Jose-Ingnacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, Giulietto CHIESA, Jean LAMBERT, Giusto CATANIA, Konrad SZYMANSKI, Miroslaw PIOTROWSKI, Roger HELMER)

John BRUTON, Head of the European Commission Delegation; Scott HORTON, Chair of the committee on International Law; Margaret L. SATTERTHWAITE, Assistant Professor of Clinical Law and Faculty Director; Barbara OLSHANSKY, Director and Counsel (Guantanamo Global Justice Initiative); Elisa MASSIMINO, Director of the Washington, D.C. Office (Human Rights First); Angela COLAIUTA, Center for Victims of Torture, John BRADSHAW, Open Society Policy Center, Smita BARUAH, Physicians for Human Rights, Jumana MUSA, Advocacy Director for Domestic Human Rights and International Justice; Jonathan SIFTON, Counterterrorism Researcher, Jennifer DASKAL, US Advocacy Director; Representative Robert WEXLER (D-Florida); Dan FRIED, Assistant Secretary of State, John BELLINGER, Department of State's Legal Adviser; Steven M. WATT, Staff Attorney Ann BEESON, Associate Legal Director, Chris ANDERS, Legislative Counsel; Senator Arlen SPECTER (R) Pennsylvania; Senator Richard DURBIN (D) Illinois; Congressman Ed MARKEY (D) Massachusetts; James WOOLSEY (Former CIA Director 1993-1995); David RIVKIN, Olivier GUITTA and Sally McNAMARA from the American Legislative Exchange Council; Morton H. HALPERIN, Lawrence J. KORB, Peter RUNDLET and Ken GUDE from the Center for American Progress; Eva NOWOTNY, Austrian Ambassador to the USA representing the EU Council's Presidency

 

11 May 2006 - Thursday

17h30 - 18h15

Commission Delegation Washington (USA)

Press conference 5:

Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to USA

EP PLENARY - May (from 15 to 18)

15 May 2006 - Monday

21h00 - 22h30

EP - STR

TDIP Committee 13:

Exchange of views on the Research Note on the international law concerning the prohibition of torture presented by a representative of the Legal Service of the EP; Report on the TDIP committee delegation to USA (Washington, 8 to 12 May 2006)

16 May 2006 - Tuesday

12h00

 

Deadline for submission of the amendments to the draft interim report (Committee's Secretariat)

17 May 2006 - Wednesday

11h00 - 11h30

Press conference 6:

Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to USA

30 May 2006 - Tuesday

15h00 - 18h30

EP - BXL

TDIP Committee 14:

Exchange of views on the study of the EU Network of Independent Expertise with Olivier DE SCHUTTER; Exchange of views on the amendments to the draft interim report (2006/2027 (INI));

01 June 2006 - Thursday

 

EP - BXL

 

TDIP Committee: (cancelled by a committee decision)

07 June 2006 - Wednesday

from 09h00

Council of Europe - Paris

Parliamentary Assembly 4:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 3 of the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states: Consideration of a draft report and vote on a draft resolution and a draft recommendation)

EP PLENARY - June (from 12 to 15)

12 June 2006 - Monday

19h00 - 20h30

EP - STR

TDIP Committee 15

Vote of motion for a interim resolution (2006/2027 (INI)) midway through the TDIP work

13 June 2006 - Tuesday

15h00-15h30

Press conference 7:

Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Outcome of the vote on the interim resolution in the Committee

21 June 2006 - Wednesday

15h00

EP - BXL

Meeting with rapporteur 1:

Brian JOHNSON-THOMAS, expert on arms trade

18h45 - 20h15

Steering group 6:

Informal exchange of views on eventual programme of work for the second semester of the year

27 June 2006 - Tuesday

from 10h00

Council of Europe - Paris

Parliamentary Assembly 5:

Plenary of the Parliamentary Assembly, 3rd part of 2006 Ordinary Session (Point 2 of the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states; Statement by Franco FRATTINI, Vice-President of the European Commission; Statement by Giovanni Claudio FAVA, rapporteur; vote on Legal Affairs and Human Rights Committee's report)

EP PLENARY - July (from 3 to 6)

03 July 2006 - Monday

21h00 - 22h30

EP - STR

TDIP Committee 16:

Exchange of views with Dick MARTY, Council of Europe

05/06 July 2006

13h15 - 13h45

Plenary sitting 3:

Debate(5 July) and vote(6 July) of the resolution (2006/2027 (INI)) midway through TDIP work

Press conference 8:

Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Outcome of the vote on the resolution just adopted in Plenary (6 July)

10 July 2006 - Monday

15h00 - 18h00

EP - BXL

TDIP Committee 17:

Working programme for the second half of the year; Munich prosecutor Martin HOFMANN (Germany) in charge of the El-Masri case

18h00 - 18h30

Steering group 7:

Delegations to Germany, United Kingdom, Romania and Poland

PLENARY - September I (from 4 to 7)

4 September 2006 - Monday

21h00 - 22h30

EP - STR

TDIP Committee 18:

Carlo BONINI, journalist from La Repubblica (IT)

14 September 2006 - Thursday

09h00 - 12h30

EP - BXL

TDIP Committee 19:

Bernhard DOCKE, Partner of Dr. Hannover and Partner Bremen, Lawyer of Murat KURNAZ; Gül PINAR, Lawyer of Mohammed ZAMMARS's family; Francesca LONGHI, Lawyer of Abou ELKASSIM BRITEL, Italian citizen

14h00 - 15h00

Steering group 8:

State of play of TDIP Committee working programme (hearings and delegations); Preparation of TDIP Committee final recommendations

15h00 - 18h30

TDIP Committee 19:

Marek Antoni NOWICKI, Former Kosovo Ombudsman (2000 - 2005); Miguel Angel MORATINOS, Minister for Foreign Affairs of Spain

19 September 2006 - Tuesday

***

Berlin (Germany)

Delegation TDIP 3: Berlin (GERMANY) Carlos COELHO, (chairman), Giovanni Claudio FAVA, Jas GAWRONSKI, Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, Alexander ALVARO, Cem ÖZDEMIR, Sylvia Yvonne KAUFMANN

Hans-Martin TILLACK, Stern Magazine; Ferdinand MUGGENTHALER and Susanne BAUMANN, Amnesty International; Members of the Bundestag's Inquiry Committee: GROHE Hermann, HARTMANN Michael, HUBINGER Anette, JUNG Johannes, KASTER Bernhard, KAUDER Siegfried Kauder, KOHLER Kristina, KONIGSHAUS Hellmut, MAYER Stephan, MOGG Ursula, NACHTWEI Winfried, NESKOVIC Wolfgang, OPPERMANN Thomas, PAU Petra, STADLER Max and STRÖBELE Hans-Christian

20 September 2006 - Wednesday

12h00

EP - BXL

Meeting with rapporteur 2:

Francis GAINCHE, Adviser to the Director of the Central Flow Management (EUROCONTROL)

EP PLENARY - September II (from 25 to 28)

25 September 2006 - Monday

21h00 - 22h30 

EP - STR

TDIP Committee 20:

Hans BORN, Senior fellow, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

02 October 2006 - Monday

16h15 - 17h00

EP - BXL

TDIP Committee 21:

Exchange of views on the delegation to Berlin; Projection of the film "CIA: Guerre secrete en Europe"

17h00 - 18h30

Steering group 9:

Treatment of confidential information; State of play of TDIP Committee working programme (hearings and delegations)

03 October 2006 - Tuesday

09h00 - 12h30

 TDIP Committee 21:

Víctor AGUADO, Director General of the European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL); Martin SCHEININ, United Nations Special Rapporteur for promotion and protection of Human rights while countering terrorism

04 October 2006-Wednesday (morning) 06 October 2006 - Friday (evening)

***

London (United Kingdom)

Delegation TDIP 4: London (UNITED KINGDOM) Sarah LUDFORD, [acting chair], Giovanni Claudio FAVA, Jas GAWRONSKI, Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, , Jean LAMBERT, Giusto CATANIA, Miroslaw PIOTROWSKI

Wahab El-Rawi, brother of Bisher al-Rawi; Clive Stafford Smith, lawyer for Bisher al-Rawi, Jamil El-Banna and Binyam Mohamed; Gareth Peirce, lawyer for Bisher al-Rawi and Jamil El-Banna; Brent Mickum , US lawyer of Bisher al Rawi and Jamil El-Banna; Rt Hon Michael Ancram MP, Member of the Intelligence and Security Committee; Martin Mubanga; Louise Christian, lawyer of Martin Mubanga; Eric Metcalfe, representative from Justice; Gareth Crossman, representative from Liberty; Anne Fitzgerald, representative from Amnesty International; Ian Cobain and Richard Norton-Taylor, journalists from "The Guardian"; Stephen GREY, free-lance journalist; Mike Gapes MP, Chairman of the Foreign Affairs Committee (House of Commons); Rt Hon Geoff Hoon MP, Minister for Europe, Foreign and Commonwealth Office; Andrew Tyrie MP, Chairman of the All-Party Parliamentary Group on extraordinary rendition, comprising members of the House of Commons and House of Lords

06 October 2006 - Friday

11h00 - 12h00

Commission Delegation London (United Kingdom)

Press conference 9:

Sarah LUDFORD, acting chair and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to London

09 October 2006 - Monday

15h00 - 18h30

EP - BXL

TDIP Committee 22:

Armando SPATARO, Prosecutor (Milano)

10 October 2006 - Tuesday

09h00 - 12h30

Otmar LAHODINSKY, Journalist and European editor of Austria's weekly magazine "Profil"; Masaad Omer BEHARI, Alleged victim of Sudanese origin, living in Vienna

17 October 2006 - Tuesday (morning) 19 October 2006 - Thursday (evening)

***

Bucharest (Romania)

Delegation TDIP 5: Bucharest (ROMANIA) Carlos COELHO, (chairman), Giovanni Claudio FAVA, Sarah LUDFORD, Cem OZDEMIR, Frieda BREPOELS, Ana GOMES, Willy MEYER, Ryszard CZARNECKI

Tapio SAARELA, Finnish Ambassador representing the EU Council's Presidency; Jonathan SCHEELE, Head of the European Commission delegation; Adrian Cosmin VIERITA, Secretary of State for EU affairs, Ministry for Foreign Affairs; Norica NICOLAI, Senator, Chairwoman of the Special Inquiry Committee of the Romanian Senate; Teodor MELESCANU, Vice-president of the Romanian Senate; Radu STROE, Chairman of the Parliamentary Committee for the Oversight of the Romanian Intelligence Services; Romeo RAICU, Chairman of the Romanian Foreign Intelligence Service Oversight Parliamentary Committee; Renate WEBER, Chair of the Open Society Foundation; Diana-Olivia CALINESCU, Executive Director APADOR -CH (Romanian Helsinki Committee); Calin COSMACIUC, Journalist, Evenimentul Zilei; Dan VULCAN, Former chief inspector, Department of Civil Aviation, Ministry of Transport; Catalin RADU, Chief inspector, Department of Civil Aviation, Ministry of Transport; Sergiu Tudor MEDAR, National Security Adviser, Presidential Administration; Anghel ANDREESCU, Secretary of State for public order and security; George MAIOR, Head of the Romanian Intelligence Service; Radu TIMOFTE, Former Head of the Romanian Intelligence Service; Maria IONESCU, Editor in chief at "Observator de Constanta" newspaper; Cristian RADU and Stefan CANDEA, Romanian Centre for Investigative Journalism; Alison MUTLER, Associated Press Writer; Mihaela DANGA, Deputy Director at the Centre for Independent Journalism; Ioan TALPES, Senator, Member of the Committee for National Security and Defence; Gheorghe FULGA, Former Head of the Romanian External Intelligence Services

19 October 2006 - Thursday

11h23 - 12h00

Commission Delegation Bucharest (Romania)

Press conference 10:

Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to Bucharest

EP PLENARY - October (from 23 to 26)

23 October 2006 - Monday

19h00 - 19h30

EP - STR

TDIP Committee 23:

Exchange of views on the delegation to Romania (Bucharest)

19h30 - 20h30

Steering group 10:

Treatment of confidential information; State of play of TDIP Committee working programme (hearings and delegations)

08 November 2006 - Tuesday (morning) 10 November 2006 - Thursday (evening)

***

Warsaw (Poland)

Delegation TDIP 6: Warszawa (POLAND) Carlos COELHO, (chairman), Giovanni Claudio FAVA, Jas GAWRONSKI, Giulietto CHIESA, Sophia IN'T VELD, Cem OZDEMIR, Giusto CATANIA, Konrad SZYMANSKI, Boguslaw ROGALSKI, Ryszard CZARNECKI
Jarosław GIZIŃSKI,
Journalist, Newsweek Polska; Paweł WROŃSKI, Journalist, Gazeta Wyborcza; Marek Antoni NOWICKI, President, Helsinki Foundation for Human Rights; Marek PASIONEK, Undersecretary of State in the Chancellery of the Prime Minister; Adam KRZYKOWSKI, Journalist, Public TV Olsztyn; Jarosław JURCZENKO, Chairman of the Board, Szczytno/Szymany Airport; Marek KSIĄŻEK, Journalist from the region of Szczytno (free lance); Zbigniew SIEMIĄTKOWSKI, former Head of the Foreign Intelligence Agency (AW) (2002 - 2004); Jerzy KOS, former Chairman of the Board, Szczytno/Szymany Airport.

10 November 2006 - Friday

13h30 - 14h00

Commission Delegation Warsaw (Poland)

Press conference 11:

Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to Warsaw

EP PLENARY - November (from 13 to 16)

13 November 2006 - Monday

19h00 - 20h30

EP - STR

TDIP Committee 24:

Terry DAVIS, Council of Europe's Secretary General

20 November 2006 - Monday

15h00 - 18h30

EP - BXL

TDIP Committee 25:

Wolfgang PETRITSCH, former United Nations High Representative in Bosnia and Herzegovina; Javier ZARAGOZA and Vicente GONZALEZ MOTA, Spanish prosecutors

22 November 2006 - Wednesday

09h00 - 12h30

EP - BXL

TDIP Committee 26:

Murat KURNAZ, victim; Bernhard DOCKE, Partner of Dr. Hannover and Partner Bremen, Lawyer of Murat KURNAZ

23 November 2006 - Thursday

15h00 - 18h30

EP - BXL

TDIP Committee 27:

Mariola PRZEWŁOCKA, Former director of Szczytno/Szymany Airport (Poland)

28 November 2006 - Tuesday

15h00 - 18h30

EP - BXL

TDIP Committee 28:

Maurice MANNING, president of the Irish Human Rights Commission and Suzanne EGAN, Commissioner of the Irish Human Rights Commission; presentation of the final report by Giovanni Claudio FAVA, rapporteur

28 November 2006 - Tuesday

 18h30 - 20h00

EP - BXL

Steering group 10:

TDIP Temporary Committee delegation to Lisbon, 6 December 2006

29 November 2006 - Wednesday

15h30 - 16h00

EP - BXL

Press conference 12:

Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: presentation of draft final report

30 November 2006 - Thursday

15h00 - 18h30

EP - BXL

TDIP Committee 29:

Dermot AHERN, Irish Minister for Foreign Affairs; Gerald STABEROCK, International Commission of Jurists

06 December 2006 - Wednesday

****

Lisbon (Portugal)

Delegation TDIP 7: Lisbon (PORTUGAL) Carlos COELHO, (chairman), Sarah LUDFORD, Frieda BREPOELS, Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, Raúl ROMEVA, Ana Maria GOMES

Luis AMADO, Minister for Foreign Affairs, Micael PEREIRA and Ricardo LOURENÇO, journalists from "Expresso", Maria Helena FALEIRO DE ALMEIDA, Director of Economic Regulation of Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), Fernando CARVALHO, Administrator of Navegação Aérea de Portugal (NAV), Manuel JARMELA PALOS, Director of Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), heads of political groups.

EP PLENARY -December (from 11 to 14)

12 December 2006 - Tuesday

13h00 - 22h00

Mannheim (Germany) 

Fact finding mission 1: Cem OZDEMIR, Vice- President

Wolf-Dieter DIETRICH, prosecutor; Peter WRIGHT, peace activist; Mr. RÄBOCK and Mr. SCHINDLER, witnesses (Coleman BARRACKS)

14 December 2006 - Thursday

10h00 - 11h00

EP - STR

TDIP Committee 30:

Exchange of views on the draft final report

18 December 2006 - Monday

12h00

EP - BXL

 

Deadline for submission of the amendments to the draft final report (Committee's Secretariat)

15h00 - 18h30

TDIP Committee 31:

Exchange of views on the delegation to Lisbon (Portugal); Exchange of views on the draft final report (continuation from the previous meeting)

19 December 2006 - Tuesday

09h00 - 12h30

Franco FRATTINI, Vice-President of the European Commission

EP PLENARY - January (15 to 18)

15 January 2007 - Monday

19h00 - 20h30

EP - STR

TDIP Committee 32:

Exchange of views on the amendments to the draft final report

23 January 2007 - Tuesday

09h00 - 12h30

EP - BXL

TDIP Committee 33:

Vote of the motion for a resolution (2006/2200 (INI))

14h30 - 15h00

EP - BXL

Press conference 13:

Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Outcome of the vote on the motion for a resolution as adopted by TDIP Committee

EP PLENARY - February (12 to 15)

13 February 2007 - Tuesday

 15h00 - 17h30

EP - STR

Plenary sitting 4:

Debate on the resolution on the outcome of TDIP work

15 February 2007 - Wednesday

 

 Midday

Plenary sitting 5:

Vote of the resolution

After vote 

Press conference 14:

Outcome of the vote on the resolution concluding TDIP work in Plenary


Annex 2:

Meetings in the Framework of the Committee's Work

No

Name

Function

Country/Institution

Date of the meeting

Place of the meeting

Remarks

 

EU Institutions

 

 

 

 

 

1

FRATTINI Franco

Vice-President

European Commission

19 December 2006

Brussels

Hearing

13 February 2006

Strasbourg

2

BRUTON John

Head of the European Commission delegation

European Commission

08 May 2006

Washington

Delegation

3

SCHEELE Jonathan

Head of the European Commission delegation

European Commission

17 October 2006

Bucharest

Delegation

4

FOUÉRÉ Erwan

Head of the European Commission delegation and EU Special Representative

FYROM

27 April 2006

Skopje

Delegation

5

SOLANA Javier

EU High Representative for the CFSP

Council of the European Union

02 May 2006

Brussels

Hearing

6

DE VRJIES Gijs

EU's Counter-terrorism Coordinator

Council of the European Union

20 April 2006

Brussels

Hearing

7

SAARELA Tapio

Finnish Ambassador to Romania representing the EU Council's Presidency

European Union Council's Presidency

17 October 2006

Bucharest

Delegation

8

NOWOTNY Eva

Austrian Ambassador to the USA representing the EU Council's Presidency

European Union Council's Presidency

08 May 2006

Washington

Delegation

 

Governments

 

 

 

 

 

1

AVRAMOVSKI Siljan

Deputy Director of the Security and Counter-Intelligence Directorate

FYROM

28 April 2006

Skopje

Delegation

 

Governments

 

 

 

 

 

2

CRVENKOVSKI Branko

President of the Republic

FYROM

27 April 2006

Skopje

Delegation

3

MIHAILOVSKI Ljubomir

Minister of Interior

FYROM

28 April 2006

Skopje

Delegation

4

SEKERINSKA Radmila

Deputy Prime Minister

FYROM

27 April 2006

Skopje

Delegation

5

AHERN Dermot

Minister for Foreign Affairs

Ireland

30 November 2006

Brussels

Hearing

6

POLLARI Nicolò

Head of the Italian Intelligence and Security Services

Italy

06 March 2006

Brussels

Hearing

7

PASIONEK Marek

Undersecretary of State at the Chancellery of the Prime Minister

Poland

09 November 2006

Warsaw

Delegation

8

SIEMIĄTKOWSKI Zbigniew

Former Head of the Foreign Intelligence Agency (AW)

Poland

10 November 2006

Warsaw

Delegation

9

AMADO Luis

Minister for Foreign Affairs

Portugal

05 December 2006

Lisbon

Delegation

10

CARVALHO Fernando

Administrator of Navegação Aérea de Portugal (NAV)

Portugal

05 December 2006

Lisbon

Delegation

11

FALEIRO DE ALMEIDA Maria Helena

Director of Economic Regulation of Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC)

Portugal

05 December 2006

Lisbon

Delegation

12

JARMELA PALOS Manuel

Director of Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

Portugal

05 December 2006

Lisbon

Delegation

13

ANDREESCU Anghel

Secretary of State for public order and security

Romania

18 October 2006

Bucharest

Delegation

14

FULGA Gheorghe

Former Head of the Romanian External Intelligence Service

Romania

19 October 2006

Bucharest

Delegation

 

Governments

 

 

 

 

 

15

MAIOR George

Head of the Romanian Internal Intelligence Service

Romania

18 October 2006

Bucharest

Delegation

16

MEDAR Sergiu Tudor

National Security Adviser, Presidential Administration

Romania

18 October 2006

Bucharest

Delegation

17

RADU Catalin

Chief Inspector, Department of Civil Aviation, Ministry of Transport

Romania

18 October 2006

Bucharest

Delegation

18

ROMERO

Deputy Director of the Romanian Internal Intelligence Service

Romania

18 October 2006

Bucharest

Delegation

19

TIMOFTE Radu

Former Head of the Romanian Internal Intelligence Service

Romania

18 October 2006

Bucharest

Delegation

20

VIERITA Adrian Cosmin

Secretary of State for EU affairs, Ministry for Foreign Affairs

Romania

17 October 2006

Bucharest

Delegation

21

VULCAN Dan

Former Chief Inspector, Department of Civil Aviation, Ministry of Transport

Romania

17 October 2006

Bucharest

Delegation

22

MORATINOS Miguel Angel

Minister for Foreign Affairs

Spain

14 September 2006

Brussels

Hearing

23

HOON Geoff

Minister for Europe, Foreign and Commonwealth Office

United Kingdom

05 October 2006

London

Delegation

24

BELLINGER John

Department of State Legal Adviser Office

USA

11 May 2006

Washington

Delegation

25

FRIED Dan

Assistant Secretary of State, Bureau of European and Eurasian Affairs

USA

11 May 2006

Washington

Delegation

26

WOOLSEY James

Former CIA Director

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

 

National Parliaments

 

 

 

 

 

1

DELEPIÈRE Jean-Claude

Chairman of the Permanent Committee R

Belgium

06 March 2006

Brussels

Hearing

 

National Parliaments

 

 

 

 

 

2

LIZIN Anne-Marie

President of the Senate of Belgium

Belgium

06 March 2006

Brussels

Hearing

3

ANDOV Stojan

President of the Human Rights Parliamentary Committee

FYROM

28 April 2006

Skopje

Delegation

4

ARIFI Teuta

President of the Foreign Affairs Committee

FYROM

28 April 2006

Skopje

Delegation

5

CASULE Slobodan

Member of Parliament (Former Minister of Foreign Affairs)

FYROM

27 April 2006

Skopje

Delegation

6

JORDANOVSKI Ljupco

President of the Parliament

FYROM

28 April 2006

Skopje

Delegation

7

RAHIC Esad

President of the Parliamentary Committee for Defence and Security

FYROM

28 April 2006

Skopje

Delegation

8

RISTOVA-ASTERUD Karolina

President of the Parliament's EU Affairs Committee

FYROM

28 April 2006

Skopje

Delegation

9

SAMOILOVSKA CVETANOVA Ganka

Member of the Parliament's EU Affairs and Foreign Affairs Committees

FYROM

28 April 2006

Skopje

Delegation

10

GROHE Hermann

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

11

HARTMANN Michael

Vice-Chairman, 1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

12

HUBINGER Anette

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

13

JUNG Johannes

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

14

KASTER Bernhard

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

15

KAUDER Siegfried Kauder

Chairman, 1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

 

National Parliaments

 

 

 

 

 

16

KOHLER Kristina

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

17

KONIGSHAUS Hellmut

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

18

MAYER Stephan

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

19

MOGG Ursula

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

20

NACHTWEI Winfried

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

21

NESKOVIC Wolfgang

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

22

OPPERMANN Thomas

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

23

PAU Petra

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

24

STADLER Max

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

25

STRÖBELE Hans-Christian

1st Committee of Inquiry of the German Bundestag

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

26

MELESCANU Teodor

Vice president of the Romanian Senate and Member of the Special Inquiry Committee

Romania

17 October 2006

Bucharest

Delegation

27

NICOLAI Norica

Senator, Chairwoman of the Special Committee of the Romanian Parliament

Romania

17 October 2006

Bucharest

Delegation

28

RAICU Romeo

Chairman of the Romanian Foreign Intelligence Service Oversight Parliamentary Committee

Romania

17 October 2006

Bucharest

Delegation

29

STROE Radu

Chairman of the Parliamentary Committee for the Oversight of the Romanian Intelligence Services

Romania

17 October 2006

Bucharest

Delegation

 

National Parliaments

 

 

 

 

 

30

TALPES Ioan

Senator, Member of the Committee for National Security and Defence

Romania

19 October 2006

Bucharest

Delegation

31

MELIN Mats

Chief Parliamenary Ombudsman

Sweden

04 May 2006

Brussels

Hearing

32

ANCRAM Hon Michael

MP, Member of the Intelligence and Security Committee

United Kingdom

04 October 2006

London

Delegation

33

GAPES Mike

Chairman of the Foreign Affairs Committee

United Kingdom

04 October 2006

London

Delegation

34

TYRIE Andrew

MP, Chairman of the All-Party Parliamentary Group on extraordinary rendition

United Kingdom

05 October 2006

London

Delegation

35

DURBIN Richard

Senator

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

36

HORTON Scott

Chair of the Committee on International Law, House of Representatives

USA

09 May 2006

Washington

Delegation

37

MARKEY Edward

Member of House of Representatives

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

38

SPECTER Arlen

Senator

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

39

WEXLER Robert

Member of House of Representatives

USA

10 May 2006

Washington

Delegation

 

Judiciary

 

 

 

 

 

1

HOFMANN Martin

Prosecutor, Munich

Germany

10 July 2006

Brussels

Hearing

2

DIETRICH Wolf-Dieter

Prosecutor, Mannheim

Germany

12 December 2006

Mannheim

Fact finding mission

3

SPATARO Armando

Senior Prosecutor, Milan

Italy

23 February 2006

Brussels

Hearing

09 October 2006

4

GONZALEZ MOTA Vicente

Prosecutor of Audencia Nacional

Spain

20 November 2006

Brussels

Hearing

 

Judiciary

 

 

 

 

 

5

ZARAGOZA Javier

Chief Prosecutor of Audiencia Nacional

Spain

20 November 2006

Brussels

Hearing

 

Council of Europe

 

 

 

 

 

1

DAVIS Terry

Secretary General

Council of Europe

13 October 2006

Strasbourg

Hearing

2

GIL-ROBLES Alvaro

Former Commissioner for Human Rights

Council of Europe

02 May 2006

Brussels

Hearing

3

HAMMARBERG Thomas

Commissioner for Human Rights

Council of Europe

24 April 2006

Brussels

Working lunch

4

MARTY Dick

Chairman of Legal Affairs and Human Rights Committee/ Rapporteur on alleged secret detentions of the Parliamentary Assembly

Council of Europe

(Parliamentary Asembly)

23 February 2006

Brussels

Hearing

03 July 2006

Strasbourg

 

International organisations

 

 

 

1

AGUADO Victor

Director General

Eurocontrol

03 October 2006

Brussels

Hearing

2

GAINCHE Francis

Adviser to the Director of the Central Flow Management

Eurocontrol

20 September 2006

Brussels

Rapporteur

3

NOWICKI Marek Antoni

Former Kosovo Ombudsman (2000-2005)& President of the Helsinki Foundation for Human Rights (Poland)

Kosovo

14 September 2006

Brussels

Hearing

Poland

09 November 2006

Warsaw

Delegation

4

NOWAK Manfred

UN Special Rapporteur on Torture

United Nations

04 May 2006

Brussels

Hearing

5

SCHEININ Martin

UN Special Rapporteur for Promotion and Protection of Human Rights while Countering Terrorism

United Nations

03 October 2006

Brussels

Hearing

6

PETRITSCH Wolfgang

Former UN High Representative

United Nations: Bosnia & Herzegovina

20 November 2006

Brussels

Hearing

7

PICARD Michèle

Former President of Human Rights Chamber

United Nations / Council of Europe: Bosnia & Herzegovina

25 April 2006

Brussels

Hearing

 

Victims

 

 

 

 

 

1

BEHARI Masaad Omer

Resident in Austria of Sudanese origin

Austria

10 October 2006

Brussels

Hearing

2

ARAR Maher

Canadian citizen

Canada

23 March 2006

Brussels

Hearing

3

EL MASRI Khaled

German citizen

Germany

13 March 2006

Strasbourg

Hearing

4

KURNAZ Murat

German resident of Turkish origin

Germany

22 November 2006

Brussels

Hearing

5

MUBANGA Martin

British and Zambian citizen

United Kingdom

04 October 2006

London

Delegation

 

Lawyers

 

 

 

 

 

1

OLESKEY H. Stephen

Counsel for Six citizens of Bosnia and Herzegoina imprisoned at Guantanamo Bay

Bosnia & Herzegovina

25 April 2006

Brussels

Hearing

2

EDWARDH Marlys

Lawyer of Maher ARAR

Canada

23 March 2006

Brussels

Hearing

3

WALDMAN Lorne

Lawyer of Maher ARAR

Canada

23 March 2006

Brussels

Hearing

4

DOCKE Bernhard

Lawyer of Murat KURNAZ

Germany

14 September 2006

Brussels

Hearing

22 November 2006

5

GNJIDIC Manfred

Lawyer of Khaled EL MASRI

Germany

13 March 2006

Strasbourg

Hearing

6

PINAR Gül

Lawyer of Mohammed ZAMMARS's family

Germany

14 September 2006

Brussels

Hearing

7

LONGHI Francesca

Lawyer of Abou ELKASSIM BRITEL

Italy

14 September 2006

Brussels

Hearing

8

JÖNSSON Kjeff

Lawyer of MOhammed EL-ZARY (Egyptian citizen), alleged victim

Sweden

23 March 2006

Brussels

Hearing

 

Lawyers

 

 

 

 

 

9

CHRISTIAN Louise

Lawyer of Martin MUBANGA

United Kingdom

04 October 2006

London

Delegation

10

MICKUM Brent

US lawyer of Bisher AL-RAWI and Jamil EL-BANNA

United Kingdom

04 October 2006

London

Delegation

11

PEIRCE Gareth

Lawyer for Bisher AL-RAWI and Jamil EL-BANNA

United Kingdom

04 October 2006

London

Delegation

12

STAFFORD SMITH Clive

Lawyer for Bisher AL-RAWI, Jamil EL-BANNA and Mohamed BINYAM

United Kingdom

04 October 2006

London

Delegation

 

NGOs

 

 

 

 

 

1

FITZGERALD Anne

Senior Research Policy Adviser

Amnesty International

23 February 2006

Brussels

Hearing

04 October 2006

London

Delegation

2

DIZDAREVIC Srdjan

President of the Helsinki Committee for Human Rights

Bosnia & Herzegovina

25 April 2006

Brussels

Hearing

3

NAJCEVSKA Mirjana

President of the Macedonian Helsinki Committee

FYROM

28 April 2006

Skopje

Delegation

4

BAUMANN Susanne

Amnesty International Germany

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

5

MUGGENTHALER Ferdinand

Amnesty International Germany

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

6

DASKAL Jennifer

US Advocacy Director

Human Rights Watch

10 May 2006

Washington

Delegation

7

MARINER Joanne

Director of Terrorism and Counterterrorism Program

Human Rights Watch

23 February 2006

Brussels

Hearing

8

SIFTON John

Counterterrorism Researcher

Human Rights Watch

10 May 2006

Washington

Delegation

 

NGOs

 

 

 

 

 

9

STABEROCK Gerald

Director of the Global Security and the Rule of Law Programme

International Commission of Jurists

30 November 2006

Brussels

Hearing

10

CALINESCU Diana-Olivia

Executive Director APADOR-CH (Romanian Helsinki Committee)

Romania

17 October 2006

Bucharest

Delegation

11

WEBER Renate

Chair of the Open Society Foundation

Romania

17 October 2006

Bucharest

Delegation

12

BUNYAN Tony

Director

Statewatch

23 February 2006

Brussels

Hearing

13

CROSSMAN Gareth

Representative from Liberty NGO

United Kingdom

04 October 2006

London

Delegation

14

METCALFE Eric

Representative from Justice NGO

United Kingdom

04 October 2006

London

Delegation

15

BARUAH Smita

Physicians for Human Rights

USA

10 May 2006

Washington

Delegation

16

BRADSHAW John

Open Society Policy Center

USA

10 May 2006

Washington

Delegation

17

COLAIUTA Angela

Center for Victims of Torture

USA

10 May 2006

Washington

Delegation

18

GUDE Ken

Associate Director, International Rights and Responsibilities Program, The Center for American Progress

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

19

MASSIMINO Elisa

Human Rights First, Director at the Washington office

USA

09 May 2006

Washington

Delegation

20

MUSA Jumana

Advocacy Director for Domestic Human Rights and International Justice

USA

10 May 2006

Washington

Delegation

21

OLSHANSKY Barbara

Director and Counsel of the Guantanamo Global Justice Initiative

USA

09 May 2006

Washington

Delegation

 

Journalists

 

 

 

 

 

1

LAHODYNSKY Otmar

Journalist and European Editor of Austria's weekly magazine Profil

Austria

10 October 2006

Brussels

Hearing

2

TILLACK Hans-Martin

Journalist from Stern Magazin

Germany

19 September 2006

Berlin

Delegation

3

BIONDANI Paolo

Journalist from Il Corriere della Sera

Italy

21 March 2006

Brussels

Hearing

4

OLIMPIO Guido

Journalist from Il Corriere della Sera

Italy

21 March 2006

Brussels

Hearing

5

BONINI Carlo

Journalist from La Repubblica

Italy

04 September 2006

Strasbourg

Hearing

6

GIZIŃSKI Jarosław

Journalist from Newsweek Polska

Poland

08 November 2006

Warsaw

Delegation

7

KRZYKOWSKI Adam

Journalist from public TV Olsztyn

Poland

09 November 2006

Warsaw

Delegation

8

KSIĄŻEK Marek

Journalist from the region of Szczytno (free lance)

Poland

09 November 2006

Warsaw

Delegation

9

WROŃSKI Paweł

Journalist form Gazeta Wyborcza

Poland

09 November 2006

Warsaw

Delegation

10

LOURENCO Ricardo

Journalist from Expresso

Portugal

05 December 2006

Lisbon

Delegation

11

PEREIRA Micael

Journalist from Expresso

Portugal

05 December 2006

Lisbon

Delegation

12

CANDEA Stefan

Romanian Center for Investigative Journalism

Romania

18 October 2006

Bucharest

Delegation

13

RADU Cristian

Romanian Center for Investigative Journalism

Romania

18 October 2006

Bucharest

Delegation

14

COSMACIUC Calin

Journalist from the Evenimentul Zilei

Romania

17 October 2006

Bucharest

Delegation

15

DANGA Mihaela

Deputy Director at the Center for Independent Journalism

Romania

19 October 2006

Bucharest

Delegation

 

Journalists

 

 

 

 

 

16

IONESCU Maria

Editor in chief at Observator de Constanta newspaper

Romania

18 October 2006

Bucharest

Delegation

17

MUTLER Allison

Associated Press Writer

Romania

18 October 2006

Bucharest

Delegation

18

VALLES Matias

Journalist from Diario de Mallorca

Spain

20 April 2006

Brussels

Hearing

19

COBAIN Ian

Journalist from The Guardian

United Kingdom

05 October 2006

London

Delegation

20

NORTON-TAYLOR Richard

Journalist from The Guardian

United Kingdom

05 October 2006

London

Delegation

21

GREY Stephen

Journalist free lance

United Kingdom

21 March 2006

Brussels

Hearing

04 October 2006

London

Delegation

 

Academics and research

 

 

 

 

 

1

BORN Hans

Senior Fellow of the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

(DCAF) Geneva

25 September 2006

Strasbourg

Hearing

2

JANKULOVSKI Zvonimir

Security expert, (Former FYROM Ambassador to the Council of Europe)

FYROM

29 April 2006

Skopje

Delegation

3

DE SCHUTTER Olivier

Coordinator or the EU Network of Independent Experts

Network of Independent Experts on Fundamental Rights

30 May 2006

Brussels

Hearing

4

ANDERS Chris

Legislative Counsel, American Civil Liberties Union

USA

11 May 2006

Washington

Delegation

5

BEESON Ann

Associate Legal Director , American Civil Liberties Union

USA

11 May 2006

Washington

Delegation

6

GUITTA Olivier

Consultant, The American Legislative Exchange Council

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

 

Academics and research

 

 

 

 

 

7

HALPERIN Morton H.

Senior Fellow and Director of the Security and Peace Initiative, The Center for American Progress

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

8

KORB Lawrence J.

Senior Fellow, The Center for American Progress

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

9

McNAMARA Sally

International Relations Project Director, The American Legislative Exchange Council

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

10

RIVKIN David

Partner, Baker & Hostetler LLP, The American Legislative Exchange Council

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

11

RUNDLET Peter

Vice President for National Security, The Center for American Progress

USA

12 May 2006

Washington

Delegation

12

SATTERTHWAITE Margaret L.

Assistant Professor of Clinical Law & Faculty of New York University School of Law

USA

09 May 2006

Washington

Delegation

13

WATT Steven M.

Staff Attorney, American Civil Liberties Union

USA

11 May 2006

Washington

Delegation

 

Others

 

 

 

 

 

1

EGAN Suzanne

Commissioner of the Irish Human Rights Commission

Ireland

28 November 2006

Brussels

Hearing

2

MANNING Maurice

President of the Irish Human Rights Commission

Ireland

28 November 2006

Brussels

Hearing

3

HORGAN Edward

Former UN peacekeeper and Retired Commandant of the Irish Army

Ireland

20 April 2006

Brussels

Hearing

4

RÄBOCK

Witness (Coleman BARRACKS)

Mannheim

12 December 2006

Mannheim

Fact finding mission

5

SCHINDLER

Witness (Coleman BARRACKS)

Mannheim

12 December 2006

Mannheim

Fact finding mission

 

Others

 

 

 

 

 

6

WRIGHT Peter

Peace activist

Mannheim

12 December 2006

Mannheim

Fact finding mission

7

JURCZENKO Jarosław

Chairman of the Board, Szczytno/Szymany Airport

Poland

09 November 2006

Warsaw

Delegation

8

KOS Jerzy

Former Chairman of the Board, Szczytno/Szymany Airport

Poland

10 November 2006

Warsaw

Delegation

9

PRZEWŁOCKA Mariola

Former Director of Szczytno/Szymany Airport

Poland

23 November 2006

Brussels

Hearing

10

AL-RAWI Wahab

Brother of Bisher AL-RAWI

United Kingdom

04 October 2006

London

Delegation

11

MURRAY Craig

Former Ambassador to Uzbekistan

United Kingdom

20 April 2006

Brussels

Hearing

12

JOHNSON-THOMAS Brian

Expert on arms trade

United Kingdom

21 June 2006

Brussels

Rapporteur


Annex 3:

Table Summarizing Cooperation of the Governments with the TDIP Committee

Country

Reaction from Permanent Representatives to the TDIP invitation for cooperation
(Chairman's letter of 22.02.2006)

Meetings(1)

Declinations to requests for meetings(2)

Useful elements provided to the TDIP

Austria

In reply general cooperation with the TDIP was declared.

None

Ursula PLASSNIK, Minister for Foreign Affairs

None

Belgium

No written reaction(3)

No request for a meeting

N/A

Belgian authorities provided logistical support for facilitating the movements of TDIP invitees.

Bulgaria

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

Croatia

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

Cyprus

In reply, an information that the invitation was received.

No request for a meeting

N/A

None

Czech Republic

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

Denmark

In reply general cooperation with the TDIP was declared.

None

Fleming HANSEN, Minister of Transportation

· A copy of Government's reply to Council of Europe was sent,

· A copy of detailed dossier prepared for the Danish Parliament with large amount of technical data about flights was provided by Government to the TDIP.

Country

Reaction to the TDIP invitation for cooperation
(Chairman's letter of 22.02.2006)

Meetings

Declinations to requests for meetings

Useful elements provided to the TDIP

Estonia

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

Finland

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

France

In reply general cooperation with the TDIP was declared.

No request for a meeting

N/A

None

Germany

No written reaction

None

Frank-Walter STEINMEIER, Minister for Foreign Affairs

Klaus-Dieter FRITSCHE, Coordinator of Intelligence Services

Ernst UHRLAU(4), President of BND

None

Greece

In reply:

· General cooperation with the TDIP was declared,

· A brief summary of national investigation was provided.

No request for a meeting

N/A

· A copy of Government's reply to Council of Europe was sent,

· After a request of the TDIP, Government provided transcripts of parliamentary activities and a brief summary of preliminary investigations of "the Pakistani case" (17.11.2006).

Country

Reaction to the TDIP invitation for cooperation
(Chairman's letter of 22.02.2006)

Meetings

Declinations to requests for meetings

Useful elements provided to the TDIP

Hungary

In reply general cooperation with the TDIP was declared.

No request for a meeting

N/A

None

Ireland

In reply general cooperation with the TDIP was declared.

Dermot AHERN, Minister for Foreign Affairs

Rory BRADY(5), Attorney General

A copy of Governments reply to Council of Europe was sent.

Italy

In reply a further cooperation with the TDIP was declared (after meeting with general Pollari).

Nicolò POLLARI, Head of SISMI(6)

Enrico MICHELI, Secretary of State responsible for intelligence services

None

Latvia

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

Lithuania

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

Luxembourg

In reply general cooperation with the TDIP was declared.

No request for a meeting

N/A

A copy of Government's reply to Council of Europe was sent.

Malta

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

Netherlands

In reply general cooperation with the TDIP was declared.

No request for a meeting

N/A

None

Country

Reaction to the TDIP invitation for cooperation
(Chairman's letter of 22.02.2006)

Meetings

Declinations to requests for meetings

Useful elements provided to the TDIP

Poland

In reply general cooperation with the TDIP was declared.

Marek PASIONEK(7), Undersecretary of State at the Chancellery of the Prime Minister

Andrzej LEPPER, Deputy Prime Minister

Anna FOTYGA, Minister of Foreign Affairs

Radosław SIKORSKI, Minister of National Defence

Zbigniew WASSERMANN, Minister Coordinator of Special Services

Copies of Government's replies to Council of Europe were sent.

Portugal

No written reaction

Luis AMADO, Minister for Foreign Affairs

None

After requests of the TDIP Chairman and of TDIP Member Ana Maria Gomes, Government provided a copy of Portugal's reply to Council of Europe (07.07.2006) and vast but not complete explanations and information about CIA flights (18.09.2006, 13.10.2006, 12.12.2006, 12.01.2007 and 16.01.2007).

Country

Reaction to the TDIP invitation for cooperation
(Chairman's letter of 22.02.2006)

Meetings

Declinations to requests for meetings

Useful elements provided to the TDIP

Romania

In reply general cooperation with the TDIP was declared.

Anghel ANDREESCU, Secretary of State for public order and security

Adrian Cosmin VIERITA, Secretary of State for EU affairs

Vasile BLAGA, Minister for Internal Affairs

Mihai-Razvan UNGUREANU, Minister for Foreign Affairs

 

· Copy of Government's reply to Council of Europe was sent,

· Confidential report of Romanian Border Police on accident of a CIA plane was provided to the TDIP delegation by Government.

Slovakia

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

Slovenia

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

Spain

In reply general cooperation with the TDIP was declared.

Miguel Angel MORATINOS, Minister for Foreign Affairs

Alberto SAIZ CORTES, Secretary of State, Director of CNI

None

Country

Reaction to the TDIP invitation for cooperation
(Chairman's letter of 22.02.2006)

Meetings

Declinations to requests for meetings

Useful elements provided to the TDIP

Sweden

In reply:

General cooperation with the TDIP was declared and a summary of national investigation was provided.

None

Carl BILDT, Minister for Foreign Affairs

 

None

Turkey

No written reaction

No request for a meeting

N/A

None

United Kingdom

No written reaction

HOON Geoff, Minister for Europe

Margaret BECKETT, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs

Des BROWNE, Secretary of State for Defence

John REID, Secretary of State for the Home Office

Douglas Alexander, Secretary of State for Transport and Secretary of State for Scotland

Elisa MANNINGHAM-BULLER, Director General of Security Service (MI5)

John SCARLET(8), Chief of the Secret Intelligence Service (MI6)

None

Annex 4:

List of people who declined

the TDIP Committee's invitations for meetings

· COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Javier SOLANA, Secretary General and High Representative CFSP

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Solana met with the TDIP Committee on 2nd May 2006 and agreed to meet once more. The second invitation of the Committee was turned down by Mr Solana as he has found some comments in the draft report of the TDIP Committee as "unjust and erroneous"(9).

Erkki TUOMIOJA, President of the EU Council

No reason given for not meeting the Committee: "I would like to underscore the importance attached to and the continued cooperation given by the Presidency and the Secretary-General/High Representative to your Committee's work even if I am not able to appear before your Committee."(10)

· AUSTRIA

Ursula PLASSNIK, Minister for Foreign Affairs

According to State Secretary Hans Winkler, who replied on her behalf: "Es liegen zu diesen Vorgängen keine weiteren Erkenntnisse vor, sodass keine weiteren Auskünfte erteilt werden können. Ein persönliches Erscheinen vor dem Ausschuss erscheint angesichts dieser Sachlage nicht erforderlich."(11)

· DENMARK

Fleming HANSEN, Minister of Transportation

Reason given for not meeting the Committee:

All information available about the TDIP issues was sent to the Danish Parliament and has been forwarded to the EP.(12)

· GERMANY

Frank-Walter STEINMEIER, Minister for Foreign Affairs

Reason given for not meeting the Committee:

Open in principle to meet but did not want to come before the Bundestag's Inquiry Committee would have finished dealing with the el-Masri case.(13)

Klaus-Dieter FRITSCHE, Coordinator of Intelligence Services

Ernst UHRLAU, President of BND

Reason given for not meeting the Committee:

Not allowed to meet by Government.(14)

· IRELAND

Rory BRADY, Attorney General

Reason given for not meeting the Committee:

No authorisation from Government.

· ITALY

Enrico MICHELI, Secretary of State responsible for intelligence services

Reason given for not meeting the Committee:

Busy agenda.

BIANCO Enzo, Chairman of the Committee for Intelligence and Security Services and for State Secret

Reason given for not meeting the Committee:

Busy agenda.

Gianni LETTA, former Secretary of State responsible for intelligence services

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Letta would not come, as the Secretary in office (Micheli) had refused.

· POLAND

Andrzej LEPPER, Deputy Prime Minister

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Lepper initially confirmed and afterwards another representative of Government was singled out to meet the TDIP delegation.

Anna FOTYGA, Minister of Foreign Affairs

Reason given for not meeting the Committee:

No information on the TDIP issues.(15)

Radosław SIKORSKI, Minister of National Defence

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Sikorski initially confirmed and afterwards claimed busy agenda.

Zbigniew WASSERMANN, Minister Coordinator of Special Services

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Wassermann seconded his deputy Under-Secretary Marek Pasionek(16) as the representative of Government.(17)

Marek BIERNACKI, MP, Chairman of Special Services Committee of the Sejm

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Biernacki initially confirmed a meeting and afterwards informed that he had no information on TDIP issues and refused to meet.(18)

Jerzy SZMAJDZIŃSKI, MP, former Minister of National Defence (2001 - 2005)

Reason given for not meeting the Committee:

Busy agenda.

Andrzej BARCIKOWSKI, former Head of the Internal Security Agency (ABW) 2002 - 2005

Reason given for not meeting the Committee:

The law on national secrets forbids Mr Barcikowski to discuss the TDIP issues.

Mariusz HARAF, Commander of Border Guards responsible for controls at the Szymany airport

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Haraf initially confirmed and later informed that the TDIP shall seek an authorisation for the meeting from Minister for Internal Affairs.

Sylwester LATKOWSKI, film director and journalist (free lance)

Reason given for not meeting the Committee:

Only an independent film would allow him to express his point of view on the TDIP issues without being misinterpreted.

Paweł SMOLEŃSKI, Journalist from Gazeta Wyborcza

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Smolenski initially confirmed and later claimed busy agenda.

Tomasz STAROWIEYSKI, former Chairman of the Board of the Szczytno/Szymany Airport owner (2004 - 2006)

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Starowieyski claimed that he could not devote the whole day for travelling to Warsaw and meeting the TDIP delegation.

· PORTUGAL

Luis A. FONSECA DE ALMEIDA, President of National Institute for Civil Aviation (INAC)

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Fonseca singled out Director Falerio de Almeida to represent the Institute, as he was not its President anymore at the time of the meeting.

Carlos GONCALVES DE COSTA, President of Conselho de Administração da NAV

Reason given for not meeting the Committee:

Mr Gonçalves singled out Mr Carvalho to represent the NAV as his agenda was busy.

Antonio FIGUEIREDO LOPES, former Minister for Home Affairs

Paulo PORTAS, former Minister for Defence

Reason given for not meeting the Committee:

Current Government's representatives would meet the TDIP delegation and no information on the TDIP issues.

· ROMANIA

Vasile BLAGA, Minister of Internal Affairs

Reason given for not meeting the Committee:

Busy agenda - Secretary of State Vierita singled out to deputise Mr Blaga.

Mihai-Razvan UNGUREANU, Minister of Foreign Affairs

Reason given for not meeting the Committee:

Busy agenda - Secretary of State Andreescu singled out to deputise Mr Ungureanu.

· SPAIN

Alberto SAIZ CORTES, Secretary of State, Director of CNI

Reason given for not meeting the Committee:

Another representative of Government was singled out to meet the delegation.

· SWEDEN

Carl BILDT, Minister for Foreign Affairs

Reason given for not meeting the Committee:

Busy agenda.(19)

· UNITED KINGDOM

Margaret BECKETT, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs

Reason given for not meeting the Committee:

Ms Beckett claimed busy agenda and singled out Minister Hoon to deputise her.

Des BROWNE, Secretary of State for Defence

John REID, Secretary of State for the Home Office

Douglas Alexander, Secretary of State for Transport and Secretary of State for Scotland

No reasons given for not meeting the Committee. Officials representing the Home Office, Minis