Postup : 2007/0170(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0404/2007

Předložené texty :

A6-0404/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2007 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0478

ZPRÁVA     *
PDF 202kWORD 226k
23. října 2007
PE 393.928v02-00 A6-0404/2007

o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Emanuel Jardim Fernandes

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM(2007)0472)(1),

–   s ohledem na článek 37 a čl. 300 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0284/2007),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru (A6-0404/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh nařízení Rady a schvaluje uzavření dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Mosambické republiky.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 2a (nový)

 

(2a) Finanční příspěvek Evropského společenství by měl být použit na rozvoj obživy pobřežního obyvatelstva rybolovem a na vytváření malých průmyslových podniků na mražení a zpracování ryb na místní úrovni;

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 2b (nový)

 

(2b) Je důležité poskytovat Evropskému parlamentu lepší informace. Proto by měla Komise Parlamentu předávat závěry ze zasedání smíšeného výboru uvedeného v článku 9 dohody.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že Evropskému parlamentu je třeba poskytovat úplné informace, aby mohl dohodu zhodnotit.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 3 pododstavec 1a (nový)

 

Komise každoročně zhodnotí, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle tohoto protokolu, splňují oznamovací povinnost. Pokud tato povinnost není splněna, Komise zamítne jejich žádost o licenci k rybolovu pro následující rok.

Odůvodnění

Plavidla, která nedodržují nejzákladnější povinnost oznamovat úlovek, by neměla čerpat finanční podporu z EU.

Pozměňovací návrh 4

Článek 3a (nový)

 

Článek 3a

 

Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích víceletého odvětvového programu podle článku 7 protokolu.

Odůvodnění

Aby bylo možné zhodnotit, zda je náhrada vyplácená EU řádně využívána a zda skutečně podporuje udržitelné využívání rybolovných zdrojů v Mosambiku, Komise by měla každoročně předkládat zprávu Parlamentu.

Pozměňovací návrh 5

Článek 3b (nový)

 

Článek 3b

Komise předává Evropskému parlamentu závěry ze zasedání smíšeného výboru uvedeného v článku 9 dohody.

Pozměňovací návrh 6

Článek 3c (nový)

 

Článek 3c

 

Během posledního roku platnosti protokolu a před uzavřením nové dohody, která by jej prodloužila, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování stávající dohody a o podmínkách, za nichž byla dohoda prováděna.

Odůvodnění

Před uzavřením jakékoli nové dohody by Komise měla požádat orgány státu, s nímž zahajuje jednání, aby jí poskytly informace, na jejichž základě předloží Evropskému parlamentu a Radě obecnou hodnotící zprávu.

Pozměňovací návrh 7

Článek 3d (nový)

 

Článek 3d

 

Rada na základě zprávy uvedené v článku 3a a po konzultaci s Evropským parlamentem udělí Komisi mandát k jednání za účelem přijetí nového protokolu.

Odůvodnění

Teprve na základě hodnotící zprávy o uplatňování dohody o rybolovu budou Evropský parlament a Komise schopny splnit své závazky.

(1)

Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Vztahy v oblasti rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou mají dlouhou tradici.

První dohoda o rybolovu uzavřená mezi oběma stranami, která vstoupila v platnost v roce 1987, umožňovala majitelům plavidel Společenství lov krevet a tuňáků výměnou za finanční příspěvek.

V říjnu roku 2002 byla parafována nová dohoda. Tato dohoda a k ní připojený protokol vstoupily v platnost dne 7. ledna 2004 na období tří let.

Společenství sjednalo a dne 21. prosince 2006 parafovalo dohodu, kterou se rybářům Společenství udělují rybolovná práva v rybolovné oblasti Mosambiku.

Tato dohoda, k níž je připojen protokol s přílohou, byla uzavřena na pět let ode dne svého vstupu v platnost a je obnovitelná.

Vstupem této dohody v platnost se zrušuje a nahrazuje dohoda mezi ES a Mosambikem o rybolovu při pobřeží Mosambiku a odpovídající protokol.

Nový protokol odpovídá zásadám odpovědného a udržitelného rybolovu a umožňuje podporovat partnerství založené na dodržování platných mosambických právních předpisů upravujících odvětví rybolovu.

Jeho hlavním úkolem je posílit spolupráci mezi Evropským společenstvím a Mosambikem. Bude podporovat zejména hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu i ve všech souvisejících odvětvích, aby mohl být zaveden rámec pro partnerství umožňující rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a odpovědné využívání rybolovných zdrojů v zájmu obou stran.

Pokud jde o rybolovná práva pro plavidla Společenství, povolení je uděleno čtyřiačtyřiceti plavidlům lovícím košelkovými nevody a pětačtyřiceti plavidlům pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

Protokol stanoví referenční množství 10 000 tun tuňáků za rok. Je stanoveno, že intenzita rybolovu ES ve výlučné hospodářské oblasti Mosambiku musí odpovídat příslušným hodnocením populací tuňáků, která jsou založena na vědeckých kritériích, včetně vědeckých přehledů prováděných každoročně sekretariátem Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC).

Výše finančního příspěvku, který bude Společenství vyplácet každoročně po dobu používání protokolu, je 900 000 EUR.

Příspěvek bude v plné výši věnován na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci politiky v odvětví rybolovu, kterou definovala vláda Mosambiku.

Základní prvky dohody

Rybolovná práva

Kategorie rybolovu

 

Typ plavidla

Členský stát

Licence

Lov tuňáka

Plavidla lovící košelkovými nevody (44)

Španělsko

23

Francie

20

Itálie

1

Lov tuňáka

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru (45)

Španělsko

21

Francie

15

Portugalsko

7

Spojené království

2

Finanční příspěvek

Celková výše příspěvku, který bude Společenství každoročně vyplácet po dobu platnosti protokolu, je 900 000 EUR.

Finanční příspěvek se skládá jednak z částky 650 000 EUR za rok, která odpovídá referenčnímu množství 10 000 tun za rok, a jednak ze specifické částky 250 000 EUR za rok, která je určena na podporu a provádění mosambické rybářské politiky.

Pokud celkové množství úlovků plavidel Společenství v mosambických vodách přesáhne referenční množství, bude částka ročního finančního příspěvku zvýšena o 65 EUR za každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka vyplacená Společenstvím však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky odpovídající referenčnímu množství (tj. 1 300 000 EUR). Pokud úlovky plavidel Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, je částka splatná za množství přesahující uvedené omezení vyplacena v následujícím roce.

Platba finančního příspěvku podle odstavce 1 proběhne pro první rok nejpozději dne 31. října 2007 a pro následující roky nejpozději ve dnech 15. ledna 2008, 2009, 2010 a 2011.

Rozdělení tohoto příspěvku je zcela v pravomoci mosambických orgánů.

Opatření, jejichž cílem je podpora mosambického rybářského odvětví a udržitelná správa rybolovných zdrojů

Finanční příspěvek je v plné výši použit na podporu a provádění politiky v odvětví rybolovu, kterou definovala mosambická vláda.

Správu odpovídajících finančních prostředků zajišťuje Mosambik na základě cílů stanovených společnou dohodou obou stran a v souladu s ročním a víceletým programem.

Jakmile tento protokol vstoupí v platnost a nejdéle tři měsíce po tomto datu se pro účely předchozího odstavce Společenství a Mosambik dohodnou v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody na víceletém odvětvovém programu a jeho prováděcích pravidlech.

Pokud to roční hodnocení pokroku při provádění víceletého odvětvového programu odůvodňuje, může Evropské společenství požádat o novou úpravu finančního příspěvku s cílem přizpůsobit skutečnou částku finančních prostředků přidělených na provádění programu zjištěným výsledkům.

Licence: poplatky

Licence jsou platné nejvýše po dobu jednoho roku, a to každoročně od 1. ledna do 31. prosince, a jsou obnovitelné.

Licenční poplatek je stanoven na 35 EUR za tunu úlovků v rybolovné oblasti Mosambiku.

Licence se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto paušální částky:

–      4 200 EUR za plavidlo lovící tuňáky košelkovými nevody, což odpovídá poplatkům splatným za 120 tun vysoce stěhovavých druhů a příbuzných druhů ulovených za rok;

–      3 500 EUR za plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, jehož hrubá registrovaná prostornost (BRT) přesahuje 250 tun, což odpovídá poplatkům splatným za 100 tun vysoce stěhovavých druhů a příbuzných druhů ulovených za rok;

–      1 680 EUR za plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, jehož hrubá registrovaná prostornost (BRT) je nižší než 250 tun, což odpovídá poplatkům splatným za 48 tun vysoce stěhovavých druhů a příbuzných druhů ulovených za rok.

Rybolovná oblast

Plavidla Společenství mohou provozovat rybolovné činnosti pouze ve vodách, které jsou dále než 12 námořních mil od základních linií, v rybolovné oblasti určené v dodatku 4 protokolu připojeného k dohodě.

Najímání námořníků

Majitelé plavidel se zavazují během sezóny lovu tuňáků v rybolovné oblasti Mosambiku zaměstnat nejméně 20 % námořníků pocházejících ze zemí AKT, z nichž bude pokud možno nejméně 40 % Mosambičanů.

Majitelé plavidel se budou snažit najímat další námořníky původem ze zemí AKT.

Deklarace Mezinárodní organizace práce (ILO) o základních principech a právech v práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Společenství. Zejména se jedná o svobodu sdružování a faktické uznávání práva na kolektivní vyjednávání, jakož i o odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Pracovní smlouvy mosambických námořníků budou uzavřeny v souladu s bodem 1 této kapitoly mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory či zástupci. Signatáři smlouvy obdrží jeden její výtisk. Smlouvy námořníkům zajistí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

Plat námořníků zajišťují majitelé plavidel. Plat musí být stanoven před vydáním licencí na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a orgány dotčené země AKT. Platové podmínky mosambických námořníků však nesmí být horší než podmínky pro posádky Mosambiku a v žádném případě horší, než stanoví normy ILO.

Poznámky zpravodaje

Zpravodaj uznává, že dohoda musí být co nejdříve uzavřena, a považuje tento návrh v určitých ohledech za pozitivní, neboť může podpořit mosambickou politiku v odvětví rybolovu.

Pokud však jde o „nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu“, které se týká rybolovných licencí a které Parlament nemůže změnit, protože spadá do pravomoci Rady a Komise, vyjadřuje zpravodaj svůj jednoznačný nesouhlas, neboť v tomto nařízení nebyla dodržena zásada relativní stability, která dosud platila ve všech předchozích dohodách, i když se ovšem používala i jiná kritéria.

Zpravodaj rovněž lituje toho, že politický mandát Evropského parlamentu, který se odvíjí od jeho demokratické legitimity, je značně omezen, neboť kvůli možným právním námitkám nemůže předkládat legislativní návrhy na změnu ustanovení dohody, které by jednak zlepšily analýzu a správu budoucích dohod o rybolovu, zejména prostřednictvím podpory mosambické občanské společnosti a aktivní účasti rybářů, a jednak by zkvalitnily mezinárodní pravidla týkající se těchto kategorií pracovníků, především stanovením minimální mzdy námořníků v zemích AKT.

Vzhledem k tomu, co bylo řečeno výše, zpravodaj dále předkládá několik pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je zajistit, aby byly Evropskému parlamentu poskytovány kvalitnější informace. Dále si přeje, aby Komise v průběhu posledního roku platnosti protokolu a před uzavřením dohody, která by jej prodloužila, předložila Parlamentu a Radě zprávu o uplatňování dohody.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (10. 10. 2007)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Navrhovatelka: Helga Trüpel

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Čl. 3 odst. 1a (nový)

 

Komise každoročně zhodnotí, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle tohoto protokolu, dodržují oznamovací povinnost. Pokud tomu tak není, Komise zamítne jejich žádost o licenci k rybolovu pro následující rok.

Odůvodnění

Plavidla, která nedodržují nejzákladnější povinnost oznamovat úlovek, by neměla čerpat finanční podporu z EU.

Pozměňovací návrh 2

Článek 3a (nový)

 

Článek 3a

 

Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích víceletého odvětvového programu podle článku 7 protokolu.

Odůvodnění

Aby bylo možné zhodnotit, zda je náhrada vyplácená EU řádně využívána a zda skutečně podporuje udržitelné využívání rybolovných zdrojů v Mosambiku, Komise by měla každoročně předkládat zprávu Parlamentu.

Pozměňovací návrh 3

Článek 3b (nový)

 

Článek 3b

 

Před vypršením současného protokolu a před zahájením nových jednání o jeho případném obnovení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnocení protokolu ex post, jež bude zahrnovat analýzu příjmů a výdajů.

Odůvodnění

Před zahájením nových jednání je nezbytné zhodnotit současný protokol, jehož cílem je zjistit, zda a eventuálně jaké změny by měly být zahrnuty do případného obnoveného protokolu.

POSTUP

Název

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Mosambikem

Referenční údaje

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Příslušný výbor

PECH

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

24.9.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Datum přijetí

9.10.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (4. 10. 2007)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Navrhovatel: Josep Borrell Fontelles

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Politika Evropské unie v oblasti rozvojové spolupráce a společná rybářská politika (CFP) musí být důsledná, koherentní a koordinovaná a přispívat jako celek ke snižování chudoby a k udržitelnému rozvoji dotčených zemí.

EU se zavázala, že zajistí udržitelný rybolov na celém světě, jak bylo stanoveno na vrcholném setkání Organizace spojených národů v Johannesburgu v roce 2002, a to prostřednictvím zachování či obnovy stavu populací s cílem získat co nejvyšší udržitelný výnos.

EU přijala dokument Organizace OSN pro výživu a zemědělství „Kodex chování pro zodpovědný rybolov“ s cílem podporovat dlouhodobě udržitelný rybolov a potvrdit, že právo na rybolov s sebou nese povinnost provádět tuto činnost odpovědně a zajistit účinné zachování a řízení živých vodních zdrojů.

Přítomnost EU ve vzdálených rybolovných oblastech je legitimním cílem, je však třeba připomenout, že zájmy Evropské unie v oblasti rybolovu je třeba chránit současně se zájmy, které má EU na rozvoji národů, s nimiž jsou podepsány dohody o rybolovu.

Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu vítá usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 22. června 2006 o „rybolovu a jeho sociálních a environmentálních hlediscích v rozvojových zemích“, a to zejména proto, že stanoví, že ochrana rybolovných zájmů EU a AKT musí být koordinována s udržitelným řízením rybolovných zdrojů po hospodářské, sociální a environmentální stránce na jedné straně a s obživou pobřežních společenství závislých na rybolovu na straně druhé.

Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu dále zdůrazňuje odkaz v Dohodě mezi AKT a EU o partnerství v odvětví rybolovu týkající se dodržování Dohody z Cotonou; zdůrazňuje, že musí být plně zohledněn článek 9 Dohody z Cotonou týkající se lidských práv, demokratických zásad, řádné správy věcí veřejných a právního státu, a vítá záruky, které poskytly útvary Komise s tím, že obsah článku 9 budou brát v úvahu při sjednávání dohod s rozvojovými zeměmi, včetně rozvojových zemí mimo AKT.

Navrhovaná dohoda zruší a nahradí dohodu mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2004.

Protokol a příloha byly uzavřeny na období pěti let od data, kdy budou splněny příslušné přijímající postupy. Dohoda bude automaticky prodlužována na další pětiletá období.

Protokol k navrhované dohodě poskytuje možnosti rybolovu pro 44 „plavidel lovících košelkovými nevody“ ze Španělska, Francie a Itálie a pro 45 „plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru“ ze Španělska, Francie, Portugalska a Spojeného království, na které se vztahuje celkem 89 licencí.

Finanční příspěvek je stanoven na 650 000 EUR ročně při referenčním množství 10 000 tun. Specifická částka ve výši 250 000 EUR ročně je určena na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci politiky Mosambiku v odvětví rybolovu.

Pokud celkové množství úlovků přesáhne roční referenční nosnost, bude částka finančního příspěvku zvýšena o 65 EUR za každou tunu ulovenou navíc.

Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu vítá uvedený odkaz na vnitrostátní iniciativy a doufá, že budou moci zahrnout financování projektů místní infrastruktury na zpracování ryb a obchodování s nimi, což místnímu obyvatelstvu poskytne další možnosti mimo rybolov zabezpečující základní živobytí.

Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu také vítá, že dohoda je částečně založena na vyhodnocení místního rybolovu a že podporuje vědeckou a technickou spolupráci s místními orgány. Výše uvedené usnesení AKT-EU stanoví, že vědecké hodnocení zdrojů musí být výchozí podmínkou pro přístup k rybolovu a že každoroční hodnocení zdrojů musí být podmínkou pro obdržení dalších rybolovných povolení.

Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu nepodporuje postup přijatý pro tuto dohodu, neboť Evropský parlament měl být součástí vyjednávacího mandátu, který by Rada udělila Komisi, a měl by být informován o vývoji jednání.

Navrhovaná dohoda byla s Parlamentem konzultována pouze v srpnu 2007, osm měsíců poté, co byla dohoda parafována s tím, že vstoupí v platnost dne 1. ledna 2007. Parlament by měl vznést námitku a trvat na tom, že tento postup je nepřijatelný.

Komise a Rada musí dosáhnout dohody o podmínkách, které by Parlamentu skutečně umožnily, aby s ním bylo konzultováno. Bez této podmínky by měl Výbor pro rybolov připravit následné kroky Parlamentu v reakci na současný stav, včetně možnosti hlasovat proti dohodám o rybolovu, které byly předloženy podle současného postupu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 2a (nový)

 

(2a) Finanční příspěvek Společenství by měl být použit na podporu obyvatelstva pobřežních oblastí, jež se živí rybolovem, a na vytváření malých místních podniků na mražení a zpracování ryb;

POSTUP

Název

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Mosambikem

Referenční údaje

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Příslušný výbor

PECH

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

24.9.2007

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Josep Borrell Fontelles

27.8.2007

 

 

Datum přijetí

3.10.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Miguel Portas, Horst Posdorf, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Milan Gaľa, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP

Název

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Mosambikem

Referenční údaje

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Datum konzultace s EP

14.9.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

24.9.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

24.9.2007

BUDG

24.9.2007

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Emanuel Jardim Fernandes

4.9.2007

 

 

Projednání ve výboru

11.9.2007

 

 

 

Datum přijetí

22.10.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

12

8

3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thomas Wise

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Willem Schuth

Poslední aktualizace: 23. října 2007Právní upozornění