Procedure : 2005/0237A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0097/2009

Indgivne tekster :

A6-0097/2009

Forhandlinger :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Afstemninger :

PV 11/03/2009 - 5.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0105

BETÆNKNING     ***III
PDF 150kWORD 86k
25. februar 2009
PE 418.433v01-00 A6-0097/2009

om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (omarbejdning)

(PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009 – 2005/0237A(COD))

Europa-Parlamentets delegation til Forligsudvalget

Delegationsformand: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ordfører: Luis de Grandes Pascual

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (omarbejdning)

(PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009 – 2005/0237A(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0587),

–   der henviser til sin holdning ved andenbehandling(2) til Rådets fælles holdning(3),

–   der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til den fælles holdning (KOM(2008)0828)(4),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 5,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 65,

–   der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A6-0097/2009),

1.  godkender det fælles udkast;

2.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

3.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 632.

(2)

Vedtagne tekster af 24.9.2008,P6_TA(2008)0447.

(3)

EUT C 184 E af 22.7.2008, s. 11.

(4)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

I.         Baggrund

I.1       Den tredje søfartspakke

Den tredje søfartspakke (bedre kendt som Erika III-pakken) blev fremlagt af Kommissionen i slutningen af 2005. Denne pakke var opfølgningen på Erika I og II-pakkerne, der blev fremsat efter Erika-katastrofen i 1999 ud for den franske Atlanterhavskyst. Den efterfulgte også Parlamentets beslutning af 21. april 2004, som blev udarbejdet af det midlertidige udvalg om højnelse af søfartssikkerheden (MARE), der blev etableret efter Prestige-ulykken i 2002.

Det overordnede mål med den tredje søfartspakke er at styrke den eksisterende EU-lovgivning på sikkerhedsområdet yderligere og gennemføre vigtige internationale instrumenter i fællesskabsretten. Pakkens syv forslag sigter mod at forhindre ulykker (gennem en forbedring af kvaliteten i de europæiske flagstater, en ændring lovgivningen om havnestatskontrol og trafikovervågning af skibsfart og forbedring af reglerne for klassifikationsselskaber) og sikre en effektiv reaktion i tilfælde af ulykker (gennem etablering af en harmoniseret ramme for undersøgelse af ulykker, indførelse af regler for erstatning til passagerer i tilfælde af ulykker og indførelse af regler om rederes erstatningsansvar sammen med en obligatorisk forsikringsordning).

I.2       Dette forslag

Formålet med Kommissionens forslag var at styrke fælles EU-regler og -standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe samt søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed. Hovedopgaven var at revidere eksisterende EU-lovgivning i medfør af direktiv 94/57/EF, og derved regulere organisationer, der er kendt som "klassifikationsselskaber", som i øjeblikket er ansvarlige for inspektion af skibe og udstedelse af licenser.

Kommissionens forslag styrker og klarlægger klassifikationsselskabernes rolle som anerkendt af EU, idet der blev konstateret betydelige mangler i forbindelse med inspektionen og certificeringen af skibes sikkerhed. Nøje kontrol foretaget af de relevante myndigheder bør sikre, at disse organisationer, som har til opgave at sikre, at skibe i vores farvande overholder de relevante internationale sikkerhedsstandarder og forureningshindrende standarder, optræder uafhængigt og stringent.

II. Lovgivningsproceduren inden forligsfasen

II.1      Første- og andenbehandling af den tredje søfartspakke

I Parlamentets øjne har søfartspakken altid været en samlet pakke, og de enkelte sager er derfor altid blevet behandlet sammen. Førstebehandlingen af de syv forslag fandt sted i marts/april 2007. Rådet indgik en politisk aftale om seks af de otte forslag (en sag blev delt op i et direktiv og en forordning) på møderne i juni og november 2007. To sager (om flagstaternes forpligtelser og privatretligt ansvar) forblev dog blokerede, fordi medlemsstaterne ikke var villige til at vedtage en sådan lovgivning på EU-plan. I april 2008 gjorde man et forsøg på at genåbne drøftelserne om disse procedurer, men det lykkedes dog ikke.

Medlemsstaterne forsøgte at lægge pres på Parlamentet for at få det til at fortsætte behandlingen af de lovgivningsmæssige procedurer om de resterende seks procedurer ved at forelægge fælles holdninger. Parlamentet accepterede til sidst denne fremgangsmåde for at komme videre.

Efter fremlæggelsen af de fælles holdninger i juni 2008 blev Parlamentet dog ved med at lægge pres på Rådet for at komme videre med de to resterende procedurer (the "missing two"). Dette skete ved indholdet af disse procedurer blev indarbejdet i nogle af de aktive procedurer i pakken gennem ændringsforslag.

Parallelt hermed fortsatte forhandlingerne om de seks procedurer ved andenbehandlingen uden held. På grund af de to manglende procedurers skæbne samt vanskelighederne i nogle af de andre procedurer blev det besluttet ikke at indgå en andenbehandlingsaftale om nogen af procedurerne. På plenarmødet genfremsatte Parlamentet sine førstebehandlingsændringsforslag til alle procedurerne samt de ændringsforslag, der indarbejdede indholdet af "the missing two". De seks procedurer gik derefter til forlig.

II.2.     Første- og andenbehandlingen af dette forslag

Parlamentet var enigt i Kommissionens strategi i denne sag. Under førstebehandlingen bestræbte Parlamentet sig primært på at tydeliggøre og forbedre forslaget (f.eks. den rolle, som anerkendte organisationer, der handler på staternes vegne, spiller, og etableringen af et vurderingsudvalg med henblik på vurdering af anerkendte organisationers kvalitetsstyringssystemer).

Rådet var i sin fælles holdning positivt stemt over for Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, og ingen store spørgsmål delte de to institutioner ved andenbehandlingen. Den store ændring fra Rådets side var en opdeling af det oprindelige forslag i to særskilte procedurer (et direktiv og en forordning) – en ændring, der var acceptabel for Parlamentet og Kommissionen, da den skaber større retlig klarhed.

III.      Forlig

III.1    Forlig om den tredje søfartspakke

På grundlag af afstemningen ved andenbehandlingen den 24. september 2008 og den politiske vilje til at afslutte forligsproceduren under det franske formandskab blev Parlamentets delegation til Forligsudvalget nedsat allerede den 7. oktober 2008.

Parallelt hermed begyndte det pres, som Parlamentet havde lagt på Rådet for at indgå en aftale om "the missing two", at give resultater. Efter et uformelt møde i Rådet, hvor spørgsmålet blev drøftet under tilstedeværelse af TRAN-formanden Paolo Costa, blev der indgået politiske aftaler om begge procedurer den 9. oktober 2008.

Parlamentet og Rådet afholdt to triloger (den 4. november og den 2. december) og et uformelt møde om de vanskeligste procedurer op til Forligsudvalgets møde den 8. december, hvor forhandlingerne blev afsluttet. Parlamentets delegation mødtes to gange (den 5. november og den 3. december) ud over møderne i forhandlingsgruppen, der undtagelsesvist - på grund af pakkens omfang - omfattede TRAN-koordinatorerne.

Den 8. december blev der indgået en aftale om de sidste uafklarede spørgsmål i den vanskeligste procedure (Paolo Costas procedure). Den aften gav Parlamentet også formandskabet nogle skrivelser, hvori det bekræftede, at det var villigt til hurtigst muligt at indgå en andenbehandlingsaftale om "the missing two", hvilket gjorde det muligt for Rådet at vedtage de to fælles holdninger på mødet den 9. december.

På Forligsudvalgets møde var Rådet repræsenteret af Dominique Bussereau, formand for Rådet og fransk transportminister. Næstformand Tajani repræsenterede Kommissionen. Dette viste endnu en gang, at inddragelse af personer på højeste politiske plan og dynamik på forligsmøderne er af afgørende betydning for, om der kan indgås en aftale i tilfælde af meget vanskelige forhandlinger.

Det overordnede resultat af forligsproceduren er positivt for Parlamentet vedkommende. Ikke blot blev der parallelt indgået en aftale om "the missing two", der blev også foretaget mange forbedringer af teksterne under forligsproceduren. Dette skyldes primært solidariteten mellem medlemmer, der nægtede at afslutte en procedure, uden at der blev indgået en overordnet aftale om dem alle sammen.

De særlige omstændigheder omkring søfartspakken viste dog, at det ikke er ideelt, når det er det samme formandskab, der er ansvarligt for forhandlingerne ved anden- og tredjebehandlingen. I Coreper var det tilsyneladende vanskeligt for formandskabet at få medlemsstaterne til at gøre endnu et forsøg, eftersom forhandlingerne psykologisk set allerede havde varet alt for længe. For Parlamentet var der dog indledt en helt ny fase med forligsproceduren, mens det i Rådet med det samme formandskab blev anset for en fortsættelse af den samme fase.

III.2    Forligsproceduren for dette forslag

Forhandlinger i denne sag under forligsproceduren blev afsluttet på triloger forud for mødet i forligsudvalget, som kun behandlede den resterende åbne sag. Aftalens hovedpunkter kan opsummeres som følger:

· Retlig beskyttelse af anerkendte organisationer: Rollen for anerkendte organisationer, der handler på medlemsstaternes vegne, blev præciseret med medtagelsen af en ny betragtning.

· Tilbagekaldelse af eller afslag på tilladelse: Den procedure, efter hvilken en medlemsstat kan give afslag på eller tilbagekalde en tilladelse til en anerkendt organisation, blev præciseret.

V. Konklusion

Den aftale, der blev indgået ved afslutningen af forligsproceduren, omfatter hovedpunkterne i de ændringsforslag, som Parlamentet vedtog ved andenbehandlingen. Delegationen anbefaler derfor, at Parlamentet godkender det fælles udkast ved tredjebehandling.


PROCEDURE

Titel

Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (omarbejdning)

Referencer

(PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009 – 2005/0237A(COD)

Delegationsformand:

næstformand

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Korresponderende udvalg

  Formand

TRANPaolo Costa

Ordfører(e)

Luis de Grandes Pascual

 

Kommissionens forslag

KOM(2005)0587

Dato for EP's førstebehandling – P-nummer

25.4.2007

P6_TA(2007)0150

Kommissionens ændrede forslag

 

Rådets fælles holdning

  Dato for meddelelse på plenarmødet

5724/2/2008 – C5-0222/2008

19.6.2008

Kommissionens holdning(art. 251, stk. 2, 2. afsn., 3. led)

COM(2008)0370

Dato for EP's andenbehandling – P-nummer

24.9.2008

P6-TA(2008)0447

Kommissionens udtalelse(art. 251, stk. 2, 3. afsn., litra c))

COM(2008)0828

Dato for Rådets modtagelse af andenbehandlingen

10.10.2008

Dato for Rådets skrivelse om, at det ikke kan godkende alle EP's ændringer

27.11.2008

Møder i Forligsudvalget

8.12.2008

 

 

 

Dato for EP-delegationens afstemning

8.12.2008

Afstemningsresultat

+:

-:

0:

14]

0

0

Til stede - medlemmer

Paolo Costa, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Georg Jarzembowski, Anne E. Jensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Rosa Miguélez Ramos, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Til stede - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Renate Sommer

Til stede - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for enighed i Forligsudvalget

8.12.2008

Enighed ved brevveksling

 

 

Dato, hvor Forligsudvalgets formænd konstaterede, at det fælles udkast var godkendt, og fremsendte det til EP og Rådet

3.2.2008

Dato for indgivelse

25.2.2008

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

FORLÆNGELSE AF FRISTER

Frist for Rådets andenbehandling

0.0.0000

Frist for indkaldelse af udvalget

        Initiativtager – dato

0.0.0000

[Rådet] – 0.0.0000

Frist for udvalgets arbejde

        Initiativtager – dato

3.2.2009

[EP] – 19.1.2009

Frist for vedtagelse af retsakten

        Initiativtager – dato

0.0.0000

[Rådet] – 0.0.0000

Seneste opdatering: 26. februar 2009Juridisk meddelelse