Διαδικασία : 2010/2004(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0033/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0033/2010

Συζήτηση :

PV 24/03/2010 - 16
CRE 24/03/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2010 - 6.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0086

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1853kWORD 1569k
9 Μαρτίου 2010
PE 438.504v02-00 A7-0033/2010

σχετικά με τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 – Τμήμα III – Επιτροπή

(2010/2004(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 – Τμήμα III – Επιτροπή

(2010/2004(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 313 και 314 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–   έχοντας υπόψη τον επικαιροποιημένο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής για το διάστημα 2007-2013 που υποβλήθηκε σύμφωνα με το σημείο 46 της προαναφερθείσας διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνεδρίασης συνεννόησης της 18ης Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (Α7-0033/2010),

Γενικές πτυχές του προϋπολογισμού

1. σημειώνει ότι για το 2011 το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2007-2013 προβλέπει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) συνολικού ύψους 142,629 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει δυνητική μέγιστη αύξηση μόνον κατά 0,83% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2010 όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (141,453 δισεκατομμύρια ευρώ σε ΠΑΥ)· σημειώνει ότι το ύψος των πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ) ορίζεται σε 134,263 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 9,2% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2010 (122,937 δισεκατομμύρια ευρώ σε ΠΠ)· υπενθυμίζει ότι τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν μόνον περίπου 1% του ΑΕΠ της ΕΕ·και βρίσκονται συνεπώς σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι προβλέπει η τρέχουσα απόφαση για τους ιδίους πόρους·

2. επισημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ ΠΑΥ και ΠΠ στο ΠΔΠ ισούται με 8,366 δισεκατομμύρια ευρώ· υπενθυμίζει ότι παρά τη διαφορά 6,689 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνον για το 2010 στο ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε για το 2010 δείχνει διαφορά 18,515 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω περαιτέρω μείωσης των πληρωμών· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για την αύξηση των διαφορών μεταξύ ΠΑΥ και ΠΠ, οι οποίες δημιουργούν ελλείμματα μακροπρόθεσμα, και τονίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε όλη τη διαδικασία του προϋπολογισμού για να κρατήσει τις διαφορές σε διατηρήσιμο και διαχειρίσιμο επίπεδο·

3. υπενθυμίζει ότι εκτός από κάποιες σκέψεις σχετικά με τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για τα εναπομείναντα έτη (2011-2013), η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή υποχρεώθηκε να αναθεωρήσει το ΠΔΠ επανειλημμένα, επειδή δεν επέτρεπε στην ΕΕ να αντιδράσει σωστά και ικανοποιητικά σε ποικίλες προκλήσεις που ανέκυπταν κατά τα τελευταία έτη· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι είναι απολύτως απαραίτητη μια σε βάθος ανασκόπηση και αναθεώρηση του ΠΔΠ· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει την έκθεσή της σχετικά με τη λειτουργία της τρέχουσας διοργανικής συμφωνίας με βάση τις δηλώσεις 1 και 3 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις αναθεώρησης του σημερινού ΠΔΠ για την περίοδο 2007 – 2013, πριν από το πρώτο εξάμηνο του 2010·

4. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2011 είναι ο τέταρτος από τους επτά που υπάγονται στο τρέχον ΠΔΠ και τονίζει ότι τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 37 της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του περιθωρίου νομοθετικής ευελιξίας 5% καθίστανται τώρα εύλογα, δεδομένου ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής έχουν σαφέστερη εικόνα των αδυναμιών των υφισταμένων προγραμμάτων και των θετικών εξελίξεων που παρατηρήθηκαν σε αυτά· υπενθυμίζει ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας, η διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ευελιξίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκτέλεσή του με χρήσιμο τρόπο·

5. επισημαίνει ότι η ενίσχυση ορισμένων πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ μετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας λογικά θα πρέπει να συνεπάγεται πρόσθετες χρηματοοικονομικές δυνατότητες για την ΕΕ·

6. στο πλαίσιο των ενδιάμεσων επανεξετάσεων των προγραμμάτων που υπάγονται στη συναπόφαση, ζητεί από την Επιτροπή να του παράσχει αναλυτική επισκόπηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων για όλους τους τομείς των δαπανών·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εσωτερική αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2009, οι περισσότερες δηλώσεις δραστηριοτήτων για τη στήριξη του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2010 περιείχαν σαφή και περιεκτική αιτιολόγηση της προστιθέμενης αξίας της δράσης της ΕΕ, περιελάμβαναν δε δείκτες και στόχους SMART και σχετικούς με συγκεκριμένα αποτελέσματα· τονίζει πάντως ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων που αφορούν δαπάνες δαπανών και να αξιοποιούνται καλύτερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης·· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι ήταν σπάνιες οι αιτιολογήσεις πιστώσεων με βάση επιδόσεις·· αναμένει συνεπώς ότι η Επιτροπή θα βελτιώσει αναλόγως τις δηλώσεις δραστηριοτήτων της για το 2011·

8. υποστηρίζει ότι οι βελτιώσεις που χρειάζεται ακόμα να γίνουν στο συγκεκριμένο πεδίο, ειδικότερα όσον αφορά τις Γενικές Διευθύνσεις του τομέα των εξωτερικών σχέσεων (RELEX) και τα προενταξιακά προγράμματα, έχουν αποφασιστική σημασία τόσο για να εξασφαλιστεί η εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όσο και για να αντληθεί το μέγιστο όφελος από την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων και από τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό στην Επιτροπή, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των νέων καθηκόντων και προκλήσεων που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011

9. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ μπόρεσε να αντιδράσει συλλογικά στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση εγκρίνοντας ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (EERP), αλλά σημειώνει ότι η συνολική οικονομική κατάσταση στην ΕΕ παραμένει μη ικανοποιητική·

10. τονίζει ότι η νεολαία έχει τεράστια σημασία τόσο τώρα όσο και για το μέλλον της ΕΕ και ότι πρέπει να της δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά τον καθορισμό των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων· τονίζει ότι η νεολαία βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών κοινωνικής ένταξης και ότι η ικανότητά της για καινοτομία αποτελεί κεφάλαιο για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση στο οποίο πρέπει να βασιστεί η ΕΕ· υπενθυμίζει ότι επένδυση στη νεολαία και την εκπαίδευση σημαίνει επένδυση στο παρόν και στο μέλλον, όπως εκτίθεται στη «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία» και ότι η συγκεκριμένη συντονισμένη και πολύπλευρη επένδυση πρέπει να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση ως ζήτημα οριζόντιου χαρακτήρα·

11. τονίζει ότι η πολιτική για τη νεολαία πρέπει να καθοριστεί με ευρύτητα, και να καλύπτει την ικανότητα των ατόμων να αλλάζουν θέσεις και καθεστώς επανειλημμένα στη διάρκεια της ζωής τους, περνώντας χωρίς περιορισμό από διάφορες καταστάσεις όπως μαθητεία, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα και επαγγελματικός προσανατολισμός· ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι η μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασίας·

12. κρίνει αναγκαίο τα μέτρα του δημόσιου τομέα για τη νεολαία να επικεντρωθούν στη δημιουργία μέσων που να καθιστούν δυνατή την προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών και του διαπολιτισμικού διαλόγου· τα μέσα αυτά θα μπορούσαν να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού στα ευρωπαϊκά ζητήματα, με στόχο την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας με διαρκώς βαθύτερες ρίζες·

13. υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη η καινοτομία και η ατζέντα για την ψηφιακή τεχνολογία , και επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις νέες δεξιότητες, όπως οι δεξιότητες στην πληροφορική, και στις επιχειρηματικές πτυχές υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες της έρευνας, της καινοτομίας και της ατζέντας για την ψηφιακή τεχνολογία αποτελούν ζωτικά στοιχεία για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη, και υπενθυμίζει τη σημασία ορισμένων προγραμμάτων, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας, που συμβάλλουν στο στόχο αυτό·

14. είναι πεπεισμένο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, ότι η ΕΕ πρέπει να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στην ενεργή υποστήριξη των καινοτόμων και ειδικότερα των πράσινων τεχνολογιών που συμβάλλουν ουσιαστικά στην υπέρβαση της οικονομικής κρίσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές και αναδεικνύοντας την ΕΕ σε ηγετική, βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία· σημειώνει ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση των προγραμμάτων Ε&Α·

15. τονίζει εν προκειμένω ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των διαρθρωτικά μειονεκτουσών περιφερειών, ιδίως στην ύπαιθρο, και, επομένως, στην τόνωση της συνολικής οικονομίας της ΕΕ· επισημαίνει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή περισσότερα δοκιμαστικά σχέδια για τις ΜΜΕ, με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου·

16. υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων στην έρευνα είναι πολύ πιθανό να έχει αποφασιστικό αντίκτυπο όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα, και θωρεί ότι η ΕΕ πρέπει τώρα να πλήρως διατεθειμένη να παράσχει τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά κίνητρα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό· πιστεύει ότι αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, επιπλέον των εθνικών προσπαθειών για υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων, θα ενισχύσει τα φαινόμενα εξάπλωσης προς όφελος όλων των κρατών μελών·

17. υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα, ως ελευθερία που παγιώνεται στις Συνθήκες και ως ουσιαστική προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ, πρέπει να θεωρείται ένας από τους απαραίτητους όρους για όλες τις ενέργειες στήριξης της νεολαίας· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της διαμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΕΕ με τρόπο ώστε να αντανακλά, μεταξύ άλλων, την αύξηση της κινητικότητας της νεολαίας·

18. τονίζει ότι οι μεταφορές συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι καθιστούν δυνατή τη διασυνοριακή κινητικότητα προσώπων, εμπορευμάτων και γνώσης· υπογραμμίζει ότι οι μεταφορές είναι φορέας ισότητας και κοινωνικής κινητικότητας, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, δεδομένου ότι προσφέρουν ευκαιρίες και βελτιώνουν τις ανταλλαγές στον τομέα της γνώσης και της κατάρτισης·

19. πιστεύει ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία και την καινοτομία· είναι πεπεισμένο σχετικά με την ανάγκη να επιβεβαιωθεί η υποστήριξη σε όλα τα προγράμματα και τα μέσα που αποσκοπούν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στην ύπαιθρο, και παρέχουν βοήθεια για τα αρχικά στάδια λειτουργίας των νεοσύστατων επιχειρήσεων και για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων επιχειρηματιών· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό το ρόλο που διαδραματίζει η Small Business Act στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και σε συμβάσεις του δημοσίου και στην περαιτέρω προώθηση των δεξιοτήτων και της ικανότητάς τους για καινοτομία· υπενθυμίζει ότι έχει προτείνει διάφορα δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες τα τελευταία έτη με σκοπό να στηρίξει τους νέους επιχειρηματίες, να προωθήσει τις διασυνδέσεις μεταξύ των ΜΜΕ και να ενισχύσει την κινητικότητα των εργαζομένων, και υπογραμμίζει ότι θα παρακολουθεί προσεκτικά τις νομοθετικές προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων και ενεργειών·

20. λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει η νεολαία στην ανάκαμψη από τη σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, πιστεύει ότι η προαγωγή ίσων ευκαιριών και η καλύτερη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην ένταξη στην αγορά εργασίας θα πρέπει να τονιστούν και να ενισχυθούν και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δεδομένου ότι η ΕΕ δεν μπορεί πλέον να δέχεται παθητικά το γεγονός ότι η νεολαία πλήττεται σε ιδιαίτερο βαθμό από τη φτώχεια, τα ανεπαρκή συστήματα εκπαίδευσης και την υψηλή ανεργία·

21. υπενθυμίζει ότι το 2011 κηρύχτηκε «Ευρωπαϊκό έτος των εθελοντικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά», και το 2010 «Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»· επισημαίνει ότι ο εθελοντισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλούς και ποικίλους τομείς μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική μέριμνα και την αναπτυξιακή πολιτική, μπορεί δε να εφοδιάσει τους ανθρώπους με νέες δεξιότητες και ικανότητες, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την απασχολησιμότητά τους και συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη·

22. υπογραμμίζει τη σημασία της υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη και την ενίσχυση των μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· κρίνει αναγκαίο να αναπτυχθούν περαιτέρω κατάλληλες αντιδράσεις σε επίπεδο πολιτικής και να αναπτυχθεί μία βάση γνώσεων που να τεθεί στη διάθεση και άλλων χωρών· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αντανακλά σε ικανοποιητικό βαθμό αυτό το γενικό πλαίσιο για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος·

23. πιστεύει ότι οι συγκεκριμένες προτεραιότητες αντιπροσωπεύουν κοινή προσπάθεια για επικέντρωση του ενδιαφέροντος πρωτίστως στους πολίτες της ΕΕ, στοιχείο που πρέπει να παραμείνει μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ·

24. τονίζει τη σημασία της διεθνικής συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών στο πλαίσιο των «ευρωπεριφερειών» και τη σημασία των τελευταίων για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση περισσότερων δοκιμαστικών σχεδίων για την προαγωγή της διασυνοριακής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών στην ΕΕ·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο εργασίας σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική «ΕΕ 2020», που προσδιορίζει τρεις κύριες κινητήριες δυνάμεις για το μέλλον της ΕΕ και πραγματεύεται τις πραγματικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ ως βάση ευρύτερου διαλόγου σχετικά με την οικονομική στρατηγική της ΕΕ· πιστεύει ότι η συγκεκριμένη στρατηγική θα πρέπει να εστιαστεί περισσότερο στην καταπολέμηση της ανεργίας· υπογραμμίζει, πάντως, σε σχέση με τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011, ότι πρέπει να ληφθούν σαφή, προορατικά μέτρα για να καταστεί ουσιαστικότερη η ΕΕ 2020, ιδίως στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, του περιβάλλοντος και των κοινωνικών πολιτικών, και υποστηρίζει με σθένος ότι αυτή η στρατηγική δεν πρέπει να μετατραπεί σε άλλον έναν αόριστο και καθαρά ενδεικτικό πίνακα αποτελεσμάτων για τα κράτη μέλη· αρνείται να αναπαραγάγει την απογοητευτική εμπειρία της στρατηγικής της Λισαβόνας, με το Συμβούλιο να προβαίνει σε συστηματικές περικοπές των γραμμών που στηρίζουν προσπάθειες συνεπείς προς την συμφωνηθείσα στρατηγική·

26. ζητεί συνεπώς να αναληφθούν σαφείς και φιλόδοξες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, με γνώμονα αυτές τις προτεραιότητες, για να προετοιμαστεί το έδαφος για την ολοκλήρωση της στρατηγικής ΕΕ 2020 και να καταδειχτεί η ετοιμότητα της ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στα κρίσιμα αυτά ζητήματα· αναμένει ότι η πρόταση της Επιτροπής για το σχέδιο προϋπολογισμού θα ικανοποιεί αυτήν την φιλοδοξία, και θα λυπηθεί εάν χαθεί η ευκαιρία για να ξεκινήσει η διαδικασία του προϋπολογισμού με τρόπο ανάλογο των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας·

27. τονίζει ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που προβλέπονται στην διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 για να κινητοποιήσει κονδύλια για τις προτεραιότητες αυτές και υπογραμμίζει ότι αυτή η δημοσιονομική προσπάθεια μπορεί να απαιτήσει μετακίνηση πιστώσεων από άλλα μέσα ή προγράμματα· θεωρεί ότι η ΕΕ θα μπορούσε να μεταφέρει στις συγκεκριμένες προτεραιότητες κονδύλια από προγράμματα που δεν εκτελέστηκαν σωστά ή από προγράμματα με συγκριτικά υψηλό επίπεδο πιστώσεων· πιστεύει ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να βασιστεί στο έργο που έχουν επιτελέσει εν προκειμένω οι ειδικές επιτροπές του ΕΚ, και να βελτιώσει την ποιότητα των δαπανών της, κάτι που είναι απαραίτητο στο πλαίσιο των περιορισμένων δημόσιων οικονομικών·

28. θεωρεί απαραίτητη τη σαφή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ και προτίθεται να μελετήσει προσεκτικά το χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι πρόσφατες σημαντικές δημοσιονομικές συμφωνίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτιωμένη παρουσίαση των εγγράφων δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής και ζητεί περαιτέρω αποσαφήνιση της κατανομής μεταξύ επιχειρησιακών και διοικητικών δαπανών· αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνει αυτή η διάκριση· υπενθυμίζει ότι για την εφαρμογή των προγραμμάτων απαιτούνται οι κατάλληλες διοικητικές δαπάνες·

29. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτών των προτεραιοτήτων μέσω μιας πιθανής ανακατανομής πιστώσεων δεν πρέπει να γίνει σε βάρος των θεμελιωδών πολιτικών της ΕΕ όπως η πολιτική συνοχής, η διαρθρωτική ή η κοινή γεωργική πολιτική· επισημαίνει ότι η πολιτική της συνοχής, μέσω της μοναδικής πολυεπίπεδης δομής διακυβέρνησης και του οριζόντιου χαρακτήρα της, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020, προωθώντας την επικουρικότητα με μια προσέγγιση από τη βάση, βελτιώνοντας την αποδοχή και εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των πολιτών της Ένωσης· επισημαίνει ότι αυτές οι πολιτικές πληρούν μία από τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ, συγκεκριμένα την κοινωνική ένταξη και αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών·

30. υπογραμμίζει ότι θεωρεί πως η πρώτη αυτή διαδικασία δυνάμει των διατάξεων της νέας συνθήκης θα προσφέρει μεγαλύτερη ευκαιρία για άσκηση πλήρους κοινοβουλευτικού ελέγχου επί του προϋπολογισμού της ΕΕ στο σύνολό του και επισημαίνει ότι δεν σκοπεύει να περιστείλει τα προνόμιά του ως προς τον προϋπολογισμό·

Τομέας 1α

31. υπενθυμίζει ότι ορισμένες πολιτικές και μέτρα που απαρτίζουν το EERP καλύπτονται από τον τομέα αυτό από κοινού με μεγάλο αριθμό πολυετών προγραμμάτων (CIP, FP7, TENs, κ.λπ.) που θα ωριμάσουν το 2011· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη συνέχεια που έχει δοθεί στο EERP, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν ανατεθεί στην ΕΤΕπ·

32. υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες για το 2011, ενόψει της στρατηγικής ΕΕ 2020, θα χρηματοδοτηθούν κατά κύριο λόγο από αυτόν τον τομέα, η δε διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας (π.χ. στη διαστημική πολιτική και τον τουρισμό) είναι πιθανό ότι θα έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις· τονίζει ότι μια διαστημική πολιτική με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής, τεχνολογικής και περιβαλλοντικής προόδου και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιβάλλει ουσιαστική χρηματοδοτική προσπάθεια τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη· επισημαίνει, ιδιαίτερα, την ανάγκη για συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του GMES·

33. φρονεί ότι το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση, με το να επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στηρίζει τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με τους νέους και συγκεκριμένα με την πρόσβασή τους στην αυτονομία· τονίζει ότι το πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τις δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού και να ενσωματώσει τις πιθανές νέες εξελίξεις, επιτρέποντας μεταξύ άλλων να δημιουργηθεί σαφής σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, που είναι τομείς ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη· επισημαίνει το αίτημα, που έχει ήδη εγκρίνει το Κοινοβούλιο, σχετικά με την προώθηση ειδικού προγράμματος κινητικότητας για την προαγωγή των πρώτων θέσεων απασχόλησης των νέων, με την ονομασία «Erasmus First Job»·

34. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης, οι επενδύσεις στις μεταφορές, ιδίως μέσω των επενδύσεων στα ΔΕΔ-Μ, μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο τόσο στην προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης όσο και στην προώθηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών συμφερόντων της Ευρώπης· στο πλαίσιο αυτό, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις επενδύσεις για την ασφάλεια όλων των τρόπων μεταφοράς·

35. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση άλλων σημαντικών ενεργειών εκκρεμεί και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συμφωνηθεί κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, ακόμη κι αν οι ενέργειες αυτές δεν είχαν προβλεφθεί στο ΠΔΠ για το 2011: εκτέλεση της δέσμη χρηματοπιστωτικής εποπτείας που συνίσταται στη δημιουργία τριών νέων αποκεντρωμένων οργανισμών· χρηματοδότηση του παροπλισμού του σταθμού πυρηνικής ενέργειας του Κοζλοντούι (75 εκατ. ευρώ το 2011) που το 2010 καλύφθηκε από το μέσο ευελιξίας· και χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (10 εκατ. ευρώ το 2011)·

36. ανησυχεί επομένως πολύ σοβαρά για τη δραστική μείωση των πιστώσεων, που προβλέπεται στο ΠΔΠ, η οποία αντιπροσωπεύει τεράστια πτώση, κατά 1,875 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2010· κατανοεί ότι η χρηματοδότηση του EERP εξηγεί εν μέρει την κατάσταση αυτή, αλλά παραμένει απολύτως πεπεισμένο ότι μια φιλόδοξη, συνεκτική μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του σημερινού ΠΔΠ αποτελεί απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για έναν αποτελεσματικό προϋπολογισμό της ΕΕ·

Τομέας 1 β

37. εκφράζει την άποψη ότι βασικό στοιχείο κατά την αξιολόγηση της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής πρέπει να είναι η απλούστευση και η εκτέλεσή τους τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποβολή της περιγραφής των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (MCS) από τα κράτη μέλη για όλα σχεδόν τα επιχειρησιακά προγράμματα και το ποσοστό έγκρισης 87% εκ μέρους της Επιτροπής έως το τέλος του 2009· αναμένει συνεπώς σημαντική αύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών το 2010 και 2011·

38. υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ όπως καθορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει υψηλή προτεραιότητα για το 2011· υπογραμμίζει την ανάγκη στενής παρακολούθησης των κανόνων N+2, N+3 και ζητεί την έγκαιρη παροχή πλήρων και ενημερωμένων στοιχείων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, ειδικότερα όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού που κινδυνεύουν να ακυρωθούν·

39. επισημαίνει ότι κατά τη φάση εκκίνησης της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού αναφέρθηκαν διάφορες καθυστερήσεις και δηλώνει την ανησυχία του για το χαμηλό βαθμό απορρόφησης όλων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ τα προηγούμενα χρόνια, που οδήγησε σε διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών στο συγκεκριμένο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά, ιδιαίτερα με τα κράτη μέλη που είχαν χαμηλό ποσοστό απορρόφησης κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση·

40. υπενθυμίζει την κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στη συνεννόηση του Νοεμβρίου 2009 στην οποία ζητείται απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης και προτρέπονται τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της δυνατότητας για αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους ώστε να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την τρέχουσα αναθεώρηση του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013 (κανονισμός ΕΚ 1083/2006), που αποσκοπεί στη βελτίωση της απλούστευσης της διαχείρισης των ταμείων και στη θέσπιση μέτρων που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης· ζητεί να εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει τον πιθανό αντίκτυπο των νέων διατάξεων στις πιστώσεις πληρωμών, και να αξιολογήσει τη δημοσιονομική επίπτωση της προτεινόμενης παρέκκλισης από τον κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης (N+2, N+3)·

41. επιμένει ότι η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη της βέλτιστης χρήσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους προς τον στόχο αυτό και να παρακολουθούν προσεκτικά την επιτόπου εκτέλεση των πολιτικών·

Τομέας 2

42. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το στενό περιθώριο στον τομέα 2, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 73/2009, εάν συνεχιστεί η αστάθεια που χαρακτηρίζει τιμές των γεωργικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια· παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τις αγορές γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση· τάσσεται υπέρ της δημιουργίας επαρκούς περιθωρίου για τον τομέα 2 στον προϋπολογισμό του 2011·

43. υπενθυμίζει ότι το δεύτερο σκέλος του EERP – ευρυζωνικό διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές – χρηματοδοτείται από τη γραμμή του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη κατά το 2010 (420 εκατ. ευρώ) και δεν προβλέπονται νέες αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2011·

44. υπενθυμίζει ότι η κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών θα αλλάξει σε βάθος τον παραδοσιακό διοργανικό διάλογο, και επιβεβαιώνει ότι προτίθεται να εξετάζει πολύ προσεκτικά όλες τις πιστώσεις στα διάφορα στάδια της διαδικασίας δεδομένου ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι αλλαγές στις γεωργικές αγορές· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να υποβάλει τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία όσο το δυνατόν πιο νωρίς, προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή Συνδιαλλαγής να λάβει εποικοδομητικές και αποτελεσματικές αποφάσεις·

45. υπογραμμίζει ότι η προϊούσα γήρανση στον τομέα της γεωργίας επιβάλλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διαδοχής των γενεών, με στόχο να παραμείνει η γεωργία ανταγωνιστική και ικανή να αντεπεξέλθει στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις που προέκυψαν μετά την Κοπεγχάγη·

46. αναμένει ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος θα εξακολουθήσει να έχει υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ για το «μετά την Κοπεγχάγη» διάστημα το 2010 και το 2011, και υπενθυμίζει ότι, ως μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης, η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί ευθύνη που κληροδοτείται στις επόμενες γενιές· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει σαφές σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των πιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής· υπογραμμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει σημαντικό δυναμικό στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα απεξάρτησης όλων των μεταφορικών μέσων από τον άνθρακα· υπενθυμίζει ότι η ελευθέρωση του αποθεματικού στη γραμμή αυτή θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις της Επιτροπής·

47. υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ έχει πρωταρχικό στόχο να διασφαλίζει τη σταθεροποίηση της αγοράς, να παρέχει ασφάλεια και να εξασφαλίζει προσιτές τιμές για καταναλωτές και παραγωγούς και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διαθέσει στον προϋπολογισμό του 2011 τα αναγκαία μέσα για να αντιμετωπιστούν οι νέες ανάγκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση·

48. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την εκτέλεση των μέτρων που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2010, για την αντιμετώπιση της κρίσης στο γαλακτοκομικό τομέα, και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων και σε άλλες αγορές προϊόντων στο μέλλον·

Τομέας 3 α

49. επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να διατηρήσει το επίπεδο χρηματοδότησης που επιβάλλει η εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ένωση, και τονίζει τη σημασία της πλήρους και ουσιαστικής εφαρμογής, επιβολής και αξιολόγησης των υφιστάμενων μέσων στο συγκεκριμένο τομέα· θεωρεί απαραίτητο προς το σκοπό αυτό να αποτιμηθεί εκ νέου η καταλληλότητα των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα αυτόν με γνώμονα τους στόχους του Προγράμματος της Στοκχόλμης, παραδείγματος χάριν στους τομείς της μετανάστευσης, του ελέγχου και της διαχείρισης των συνόρων, της προστασίας των δεδομένων και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι πολλά προγράμματα στον τομέα αυτό θα υποβληθούν σύντομα σε ενδιάμεση ανασκόπηση, πράγμα που μπορεί επίσης να απαιτήσει επανεξέταση των πιστώσεων που διατίθενται σε αυτά·

50. πιστεύει ότι είναι ουσιώδες, στο πλαίσιο της προαγωγής του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, να ενισχυθούν η πολιτική για τη μετανάστευση και η υποστήριξη της ένταξης των μεταναστών· για το σκοπό αυτό, φρονεί ότι η δράση που αποσκοπεί στην εναρμόνιση των μεταναστευτικών πολιτικών των επιμέρους κρατών μελών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πολιτική προτεραιότητα που επιβάλλει ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ, με στόχο την επίτευξη σταθερής ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων ασφάλειας και της υπεράσπισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

51. προτίθεται να διεξαγάγει σε βάθος έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης της ανάπτυξης των μεγάλων συστημάτων δικτύου δεδομένων, ιδιαίτερα δε τη μετάβαση από το SIS I στο SIS II, στην οποία σημειώθηκαν επανειλημμένες καθυστερήσεις και αποτυχίες, προκειμένου να αποφασίσει αν θα διατηρήσει το προβλεπόμενο επίπεδο χρηματοδότησης για τα συστήματα αυτά, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εγγράψει στο αποθεματικό οποιαδήποτε κονδύλια προορίζονται για τη μετάβαση στο SIS II εν αναμονή των αποτελεσμάτων περαιτέρω αναλύσεων και δοκιμών·

52. θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αλλαγές όπως η πλήρης ένταξη της EUROPOL στην κοινοτική σφαίρα και η ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, καθώς και η λεπτομερής εξέταση των δημοσιονομικών αναγκών του FRONTEX·

Τομέας 3β

53. υπενθυμίζει ότι αυτός ο τομέας καλύπτει ευρύ φάσμα ενεργειών υπέρ της νεολαίας μέσω πολυετών προγραμμάτων όπως Νεολαία σε Δράση, το Πρόγραμμα «Πολιτισμός (2007-2013)», Ευρώπη για τους Πολίτες, ετήσιες εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένων των Παραολυμπιακών αγώνων και Erasmus Mundus(2)· προτίθεται συνεπώς να στηρίξει τα συγκεκριμένα σχετικά προγράμματα της ΕΕ που έχουν άμεση σχέση με τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011 και να παρακολουθεί την εκτέλεσή τους προσεκτικά τόσο από ποιοτική όσο και ποσοτική άποψη· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το ανώτατο όριο αυτού του τομέα για το 2011 είναι μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε το 2010·

54. υπογραμμίζει ότι οι συστηματικές περικοπές των πιστώσεων των προγραμμάτων αυτών στις οποίες προέβη το άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής είναι αδικαιολόγητες και αντιπαραγωγικές για την ανάπτυξη μιας Ευρώπης για τους Πολίτες·

Τομέας 4

55. υπενθυμίζει τη μόνιμη, σχεδόν αφόρητη πίεση που ασκείται στην χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα όταν το περιθώριο ελιγμών της παγιδεύεται ανάμεσα σε χαμηλά χρηματοοικονομικά περιθώρια, μη προβλέψιμες κρίσεις σε τρίτες χώρες και μια διαρκώς αυξανόμενη επιθυμία να διατρανώσει τις προτεραιότητές της στην παγκόσμια σκηνή· υπογραμμίζει την ανάγκη να εφοδιαστεί η Ένωση με τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα για τη διασφάλιση συνεπούς και κατάλληλης απόκρισης σε απρόβλεπτες παγκόσμιες προκλήσεις, και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι ο προϋπολογισμός που έχει προγραμματιστεί για την ΚΕΠΠΑ το 2011 ενδέχεται να αποδειχτεί ανεπαρκής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οποιαδήποτε αύξηση πέρα από τον προγραμματισμένο ετήσιο προϋπολογισμό θα συνεπαγόταν περαιτέρω στον τομέα 4·

56. επισημαίνει την ανάγκη αναθεώρησης της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία του 2006 σε σχέση με τα προνόμια του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, συμπεριλαμβανομένων της ανάγκης για νέους κανόνες σχετικά με την ευέλικτη χρήση του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ για τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΠΑΑ, και της πλήρους διαφάνειας των στρατιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση του ταμείου εκκίνησης·

57. επισημαίνει ότι, μετά τον διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2010, το 2011 θα είναι το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS)· προτίθεται να διαθέσει στην EEAS τα απαραίτητα διοικητικά μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής της, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων με ειρηνικά μέσα, αλλά υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της συνθήκης και σε σύμφωνα με την κοινή πρόθεση να αυξηθεί η συμμετοχή του ΕΚ στη διαμόρφωση και διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, θα ασκήσει πλήρως τον έλεγχό του επί του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών της EEAS· υπενθυμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί πλήρης δημοσιονομική διαφάνεια όσον αφορά το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, και ότι η πιθανώς ιδιαίτερη φύση της θα επιβάλει ενδεχομένως τη δημιουργία νέου τμήματος στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

58. εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπάρκεια των πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση των αναλήψεων υποχρεώσεων της ΕΕ με στόχο τη στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και υπενθυμίζει ότι δεν είχε προβλεφθεί τέτοια υποχρέωση στο ΠΔΠ· τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση ότι η χρηματοδότηση των μέτρων αυτών πρέπει να είναι επιπρόσθετη προς τα υπάρχοντα κονδύλια της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ)·

59. επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή του να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το λαό της Αϊτής μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει αναλυτικής αξιολόγησης των αναγκών, όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξο σχέδιο βοήθειας για την Αϊτή· υπενθυμίζει ότι ένα τέτοιο σχέδιο δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις ανειλημμένες δεσμεύσεις έναντι άλλων αναπτυσσόμενων και λιγότερο προηγμένων χωρών και πρέπει να προβλέπει νέες πηγές χρηματοδότησης· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με τη σύσταση μόνιμης δύναμης πολιτικής προστασίας της ΕΕ, και ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες σχετικές προτάσεις·

60. επισημαίνει ότι επί του παρόντος η ΕΕ κινητοποιεί όλους τους πόρους της, πέρα από τα υφιστάμενα προγράμματα, για να στηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και προσπάθειες ανασυγκρότησης σε εμπόλεμες περιοχές, συγκεκριμένα στη Γεωργία, το Αφγανιστάν, τη Μέση Ανατολή και την Νοτίως της Σαχάρας Αφρική, και θεωρεί απαράδεκτο υφιστάμενες προτεραιότητες να εγκαταλείπονται για νέες·

61. υπενθυμίζει τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης για τη σταθεροποίηση της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και για τη σταδιακή ενσωμάτωσή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

62. τονίζει με έμφαση ότι η Εταιρική Σχέση με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ως συνιστώσα της πολιτικής της για τη γειτνίαση, έχει μεγάλη σημασία για την ΕΕ και επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει το προταθέν πλαίσιο· θεωρεί εξίσου σημαντικό να διασφαλιστεί κατάλληλη χρηματοδότηση που να αντανακλά τη δέσμευση της ΕΕ έναντι των νότιων γειτόνων της·

63. υπενθυμίζει ότι το θέμα της χρηματοδότησης των «συνοδευτικών μέτρων για τη μπανάνα», μετά τη Συμφωνία της Γενεύης για το εμπόριο μπανάνας, δεν εξετάσθηκε στη συνεννόηση για τον προϋπολογισμό του 2010· είναι κατηγορηματικά αντίθετο στην πρόταση για χρήση των περιθωρίων του τομέα 4 για μια τέτοια χρηματοδότηση (25 εκατ. ευρώ το χρόνο), που δεν είχε προβλεφθεί στο ΠΔΠ και πιστεύει ότι για το ζήτημα αυτό αξίζει να βρεθεί κατάλληλη λύση πολυετούς χρηματοδότησης·

Τομέας 5

64. επιθυμεί, στο πνεύμα της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρησιμοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ, να αποτιμήσει προσεκτικά την κατάσταση όσον αφορά αυτόν τον τομέα, μόλις λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά αιτήματα της Επιτροπής, τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και το συνολικό περιθώριο ελιγμών υπό τα ανώτατο όριο του ΠΔΠ·

65. τονίζει την ανάγκη να προσεγγιστούν με διαφάνεια και διορατικότητα ορισμένα ζητήματα που έχουν σημαντικές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, όπως οι ανάγκες σε προσωπικό, οι συντάξεις, η οικονομικά και ενεργειακά αποδοτική κτιριακή πολιτική, όσον αφορά και τον τόπο εγκατάστασης, η πολιτική εξωτερικής ανάθεσης και η σχέση διοικητικών και επιχειρησιακών λειτουργιών και τάσεων·

66. επισημαίνει ότι, όσον αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις, η αύξηση που ενέκρινε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2009 ήταν 1,85% δηλαδή μόνο το μισό του ποσοστού που προκύπτει από την εφαρμογή της «μεθόδου» και ότι, ανάλογα με την έκβαση της υπόθεσης της προσφυγής της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον του δικαστηρίου, η διαφορά, με αναδρομική ισχύ, θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 135 εκατ. ευρώ για όλα τα θεσμικά όργανα·

67. υπενθυμίζει ότι η πρόβλεψη της Επιτροπής για αύξηση το 2010, μολονότι περιορίσθηκε σε 0,9% δεν περιλάμβανε διοικητικές πτυχές που στην πράξη χρηματοδοτούνται εκτός αυτού του τομέα, όπως είναι οι γραμμές τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης (πρώην γραμμές ΒΑ), οι εκτελεστικοί οργανισμοί (εκτός των οργανισμών έρευνας), και οι διοικητικές δαπάνες για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και για άμεση και έμμεση έρευνα· ζητεί από την Επιτροπή να τοποθετηθεί σχετικά με το ποια κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται στον καθορισμό των συνολικών διοικητικών δαπανών, και να συνεχίσει να παρέχει σαφή περιγραφή των πτυχών που δεν υπάγονται στον τομέα 5· ζητεί να συμπεριληφθούν όλες οι διοικητικές δαπάνες στον τομέα 5·

68. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ενημερωμένη έκθεση σχετικά με την αναλυτική εξέταση, προκειμένου να υπάρξει σαφής ανάλυση και παρακολούθηση των αναγκών σε προσωπικό·

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

69. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την πολιτική που ακολουθούσε κατά τα τελευταία οικονομικά έτη όσον αφορά τη χρηματοδότηση των αποκεντρωμένων οργανισμών, συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονάσματα από την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους όταν αποφασίζει για τις επιδοτήσεις που πρέπει να προτείνει· εμμένει ωστόσο ότι οι οργανισμοί που εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από έσοδα προερχόμενα από τέλη πρέπει να εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν εκτενώς τα έσοδα με ειδικό προορισμό, ώστε να τους παρέχεται η δημοσιονομική ευελιξία που χρειάζονται· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφάνεια που χαρακτηρίζει την παρουσίαση των ετησίων επιδοτήσεων η οποία είχε ζητηθεί στο έγγραφο εργασίας σχετικά με τους οργανισμούς στους οποίους παραπέμπει το άρθρο 185 του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 1605/2002 και θα συνοδεύει το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής·

70. αναμένει ότι οι δραστηριότητες της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς θα επαναληφθούν σύντομα, και επιβεβαιώνει εκ νέου την προσδοκία του ότι η ομάδα αυτή θα μπορέσει να καταλήξει σε συμπεράσματα περί του πρακτέου, τα οποία θα επιτρέπουν στα θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν επί κοινής προσέγγισης για την εγκαθίδρυση, διαχείριση και χρηματοδότηση των αποκεντρωμένων οργανισμών καθώς επίσης και για τη θέση που καταλαμβάνουν στο θεσμικό τομέα της Ένωσης·

Η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού του 2011

71. τονίζει ότι η διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού του 2011 θα είναι η πρώτη που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν επί μεταβατικών μέτρων, εφαρμοστέων στη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(3), τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται έως ότου τεθούν σε ισχύ οι αναγκαίες νομικές πράξεις (ο νέος κανονισμός για το ΠΔΠ, ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός και μια πιθανή εναπομένουσα διοργανική συμφωνία), με τις οποίες θα ορίζονται οι κανόνες σχετικά με αυτά τα ζητήματα·

72. κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2010, το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να συμφωνήσουν επί αρχών και μεθόδων όσον αφορά την οργάνωση, την προετοιμασία και τη λειτουργία της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 της αναφερθείσας Κοινής Δήλωσης· τονίζει ότι οι αρχές αυτές πρέπει να είναι συμβατές με τις αρχές που ορίζονται στο ψήφισμά του σχετικά με τις δημοσιονομικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας και στο ψήφισμά του σχετικά με μεταβατικές διαδικαστικές κατευθυντήριες γραμμές για θέματα προϋπολογισμού ενόψει της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· αναθέτει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών της να διαπραγματευτεί αυτές τις αρχές με το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

73. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1)

EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάγεται στον τομέα 1α.

(3)

βλέπε παράρτημα 5, ψήφισμα της 15/12/2009 που αφορά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (2.3.2010)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 – Τμήμα III – Επιτροπή

(2010/2004(BUD))

Εισηγητής: Thijs Berman

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι φτωχές χώρες αντιμετωπίζουν πρόσθετη επιβάρυνση ύψους τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ ετησίως για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής, και αναμένει ότι η δέσμη άμεσων μέτρων θα αποφέρει σημαντικά πρόσθετα κονδύλια στον προϋπολογισμό του 2011, προκειμένου ιδιαίτερα να δρομολογηθεί η χορήγηση ενωσιακής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, για την προσαρμογή τους στην κλιματική μεταβολή·

2.  επισημαίνει ότι μολονότι οι χώρες ΑΚΕ επωφελούνται από σημαντικά κονδύλια του ΕΤΑ για να αντιμετωπίσουν την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες –στις οποίες ζουν στην πλειοψηφία τους οι φτωχοί του πλανήτη· ζητεί να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση της σχετικής προπαρασκευαστικής δράσης που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2010·

3.  επισημαίνει ότι, μέσω της επισιτιστικής διευκόλυνσής της, η ΕΕ μπόρεσε να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσματικά, τηρώντας ολοκληρωμένες, διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες, και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης μέσω μηχανισμών γενικού συντονισμού· τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την υλοποίηση της επισιτιστικής διευκόλυνσης της ΕΕ θα μπορούσαν να προσαρμοστούν για να διαμορφωθεί η απόκριση της ΕΕ στην αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής και σε άλλα μείζονα προβλήματα·

4.  επισημαίνει ότι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στο σεισμό της Αϊτής ήταν άμεση και ουσιαστική, υπογραμμίζει ωστόσο ότι παραμένει η ανάγκη για βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των χορηγών της ανθρωπιστικής βοήθειας και για ένταση των προσπαθειών για την προώθηση συνεκτικών, διαφανών εταιρικών σχέσεων με άλλους παράγοντες της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η δυνητική συνεισφορά τους σε μετρητά ή σε είδος·

5.  εφιστά την προσοχή στη ζωτική σημασία που έχει η ταχύτητα της αντίδρασης σε ανθρωπιστικές κρίσεις· στο πλαίσιο αυτό, εμμένει στην άποψη ότι το συγκεκριμένο είδος χρηματοδότησης πρέπει να καθίσταται διαθέσιμο μέσα σε πολύ σύντομες προθεσμίες·

6.  επισημαίνει ότι τα συστήματα μικροχρηματοδότησης συνεισφέρουν αποφασιστικά στην ενίσχυση των γεωργών που εκμεταλλεύονται μικρές μονάδες, ιδιαίτερα δε των γυναικών, ώστε να επιτύχουν επισιτιστική αυτάρκεια και ασφάλεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία της χρηματοδότησης από τους προϋπολογισμούς του 2009 και του 2010 για τη στήριξη τέτοιων συστημάτων, και υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να συνεχιστεί·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά την προτεραιότητα της διασφάλισης καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες, της πρόσβασης σε δάνεια και αποταμίευση, καθώς και της πρόσβασης σε συστήματα ασφάλισης, για παράδειγμα υγείας και συγκομιδής·

8.  υπογραμμίζει ότι τα κονδύλια που δεσμεύονται για αναπτυξιακά μέσα πρέπει να αποσκοπούν στην άμβλυνση της φτώχειας, αντιτίθεται δε σθεναρά στην παροχέτευση πιστώσεων προγραμματισμένων για το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας σε άλλα νομοθετικά μέτρα με διαφορετικούς στόχους·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για τη χρηματοδότηση μέτρων σχεδιασμένων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών φαινομένων, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης, να μειωθούν οι ρυθμοί λαθρομετανάστευσης και να βελτιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της μετανάστευσης στην ανάπτυξη·

10. ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες διαχείρισης των υδάτινων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

11. ζητεί από την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει προγράμματα, μέτρα και ενημερωτικές εκστρατείες για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης παιδικής εργασίας, με την εφαρμογή της κοινωνικής ευθύνης και την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων·

12. υπενθυμίζει ότι το 2011 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων για την προώθηση της συμμετοχής στα κοινά, και ζητεί να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου να συσταθεί σύντομα το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων εθελοντών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Michael Cashman, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miguel Angel Martínez Martínez, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosario Crocetta, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Edit Herczog, Riikka Manner, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabeth Jeggle, Hans-Peter Mayer, Vladko Todorov Panayotov, Marit Paulsen, Dirk Sterckx

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου