Διαδικασία : 2010/2035(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0047/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0047/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2010 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0070

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 206kWORD 126k
18 Μαρτίου 2010
PE 439.342v02-00 A7-0047/2010

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2010)0058 – C7-0041/2010 – 2010/2035(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Barbara Matera

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2010)0058 – C7-0041/2010 – 2010/2035(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0058 – C7 0041/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το άρθρο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0047/2010),

A. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  εκτιμώντας ότι η οικονομική υποστήριξη της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να διατίθεται το συντομότερο δυνατό και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνδιαλλαγής στις 17 Ιουλίου 2008 και συνεκτιμώντας δεόντως τις διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 όσον αφορά την έγκριση αποφάσεων για κινητοποίηση του Ταμείου,

Γ.  εκτιμώντας ότι η Λιθουανία έχει ζητήσει υποστήριξη σε περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις σε 49 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται όλες στον κλάδο της κατασκευής επίπλων(3),

Δ.  εκτιμώντας ότι οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  ζητεί από τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να επισπευσθεί η κινητοποίηση του ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης·

3.  υπογραμμίζει ότι ο αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων για συνεισφορά από το ΕΤΠ απαιτεί περαιτέρω βελτιώσεις της διαδικασίας. Καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ελαττωθεί το διάστημα μεταξύ της υποβολής αίτησης εκ μέρους των κρατών μελών και της καταβολής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό.

4.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

5.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ, θα πρέπει να διασφαλιστεί η υποστήριξη της επανένταξης κάθε μεμονωμένου απολυθέντος εργαζόμενου στην απασχόληση από το ΕΤΠ· επαναλαμβάνει ότι η παροχή υποστήριξης από το ΕΤΠ δεν υποκαθιστά ούτε τις δράσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των επιχειρήσεων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμφωνιών ούτε τα μέτρα αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων ή των κλάδων·

6.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις αποφάσεις για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, καθώς και στις ετήσιες εκθέσεις της, ακριβείς πληροφορίες σχετικά τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία·

7.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, να μην μεταφέρει συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το ΕΚΤ, δεδομένου ότι το ΕΚΤ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και τις δικές του προθεσμίες·

8.  τονίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 – 2013·

9.  σημειώνει ότι οι προτάσεις απόφασης της νέας Επιτροπής για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αναφέρονται στην αίτηση ενός και μοναδικού κράτους μέλους, πράγμα που είναι σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου·

10. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

(2)

ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σελ. 1.

(3)

Υπόθεση EGF/2009/016 LT/Κατασκευή επίπλων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της xx Μαρτίου 2010

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το άρθρο 28,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)      Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(3)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. EUR.

(4)      Η Λιθουανία υπέβαλε, στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στον κλάδο της κατασκευής επίπλων και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες στις 16 Οκτωβρίου 2009. Η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, επομένως, η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 662 088 EUR.

(5)      Επομένως, πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Λιθουανία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 662 088 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

(2)

ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σελ. 1.

(3)

ΕΕ C […], […], σ. […].


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) και του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων EUR, το οποίο μπορεί να προέλθει από τα περιθώρια που υπάρχουν κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου έτους ή/και από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τα δυο προηγούμενα έτη, εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με τον τομέα 1Β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προκαταβολή μόλις προσδιοριστούν τα επαρκή περιθώρια και/ή οι ακυρωθείσες πιστώσεις.

Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιήσει το Ταμείο, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς. Παράλληλα, θα μπορούσε να οργανωθεί τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

II. Κατάσταση των πραγμάτων: πρόταση της Επιτροπής

Στις 19 Φεβρουαρίου 2010 η Επιτροπή ενέκρινε δύο νέες προτάσεις απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Λιθουανίας. Μετά από το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάθε πρόταση απόφασης υποβάλλεται εφεξής σε χωριστό έγγραφο. Οι νέες περιπτώσεις αφορούν τις απολύσεις που σημειώθηκαν στους κλάδους κατασκευής επίπλων και κατασκευής ειδών ένδυσης. Πρόκειται για την τέταρτη και πέμπτη αίτηση που πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2010.

Η σημερινή πρόταση αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 662.088 ευρώ από το ΕΤΠ, προκειμένου να καλυφθεί η υποστήριξη 636 εργαζομένων που απολύθηκαν σε 49 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όλες στον κλάδο 31 της NACE Αναθ. 2.

Η εν λόγω αίτηση EGF/2009/016 LT/Kατασκευή επίπλων υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες στις 16 Οκτωβρίου 2009. Η αίτηση βασίστηκε στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο β) του κανονισμού για το ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός εννέα μηνών, σε τμήμα NACE 2 σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II, και υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας των δέκα εβδομάδων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ίδιου κανονισμού.

Η αποτίμηση από την Επιτροπή βασίσθηκε στην αξιολόγηση της σύνδεσης ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο παγκοσμίως ή την χρηματοπιστωτική κρίση, το απρόβλεπτο των εν λόγω απολύσεων, την απόδειξη του αριθμού των απολύσεων, τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων, των προμηθευτών τους ή των παραγωγών των μεταγενέστερων σταδίων του προϊόντος οι οποίοι προβαίνουν σε απολύσεις, τους τομείς και τις κατηγορίες εργαζομένων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της ενίσχυσης, την περιοχή που πλήττεται και τις αρχές και ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων, τον αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, την προς χρηματοδότηση δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, περιλαμβανομένου του εάν είναι συμβατή με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τις ημερομηνίες έναρξης ή σχεδιαζόμενης έναρξης για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση προς τους πληγέντες εργαζομένους, τις διαδικασίες για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται με τον κανονισμό ΕΤΠ και η Επιτροπή συνιστά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει τις αιτήσεις.

Η επιτροπή EMPL πρέπει να εγκρίνει τη γνωμοδότησή της με την οποία αποτιμά τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά την προσεχή συνεδρίασή της στις 4 Μαρτίου.

Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων (DEC 04//2010) συνολικού ποσού ύψους 662.088 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και από τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το ΕΚΤ (04 02 17 – ΕΚΤ σύγκλιση) σε πιστώσεις πληρωμών προς τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 05 01).

Η διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. ευρώ.

Στο άρθρο 12, παράγραφος 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ ζητείται την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους να παραμένει διαθέσιμο τουλάχιστον το 25% του ετησίου ποσού για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν μέχρι το τέλος του έτους.

Το 2010, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε τρεις προτάσεις για κινητοποίηση του Ταμείου, για συνολικό ποσό 7.576.397 ευρώ (περιπτώσεις: Γερμανία/Karmann, Λιθουανία/Snaige και Λιθουανία/κατασκευή κτιρίων).

Εάν εγκριθούν οι δύο νέες προτάσεις, θα πρέπει να κινητοποιηθεί συνολικό ποσό 8.761.966 ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2010, αφήνοντας διαθέσιμο ποσό ύψους 491.238.034 ευρώ.

III. Διαδικασία

Η Επιτροπή έχει υποβάλει αίτηση μεταφοράς πιστώσεων(3) για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2010, όπως ορίζεται στην παράγραφο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή (ανταλλαγή επιστολών), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση της αίτησης από το Ευρωπαϊκού Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Αφού προέβη στη δική της αξιολόγηση, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωστοποίησε την άποψή της για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως εκφράζεται στη γνωμοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

(2)

ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σελ. 1.

(3)

DEC 04/2010 της 19ης Φεβρουαρίου 2010.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ES/sg

D(2010)9674

Κύριο Alain Lamassoure

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 13E158

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2009/016 LT/Κατασκευή επίπλων (COM(2010)...)

Αξιότιμε κύριε Lamassoure,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2009/016 LT/Κατασκευή επίπλων και εξέδωσε την εξής γνωμοδότηση.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ υποστηρίζουν την κινητοποίηση του Ταμείου σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα. Επ' αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

α)   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 1.469 απολύσεις σχετίζονται με το ίδιο γεγονός και συγκεκριμένα με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η οποία έχει επιφέρει ταχεία μείωση των καταναλωτικών δαπανών στη Λιθουανία, σε συνδυασμό επίσης με μια επιβράδυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και στις εξαγωγικές αγορές της βιομηχανίας καθώς και με μια σημαντική μείωση της πρόσβασης της βιομηχανίας σε χρηματοδοτικές πιστώσεις,

β)   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά κύριον λόγο οι απολύσεις αφορούν γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 54 ετών και την κατηγορία "τεχνίτες και συναφή επαγγέλματα",

γ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις επέρχονται τη στιγμή κατά την οποία το ποσοστό ανεργίας στη Λιθουανία αυξήθηκε από 6,4% σε 14,6% ανάμεσα στο τρίτο τρίμηνο 2008 και το τρίτο τρίμηνο 2009, σύμφωνα με την Eurostat(1),

δ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει πλήξει πλείονες τομείς της λιθουανικής οικονομίας (τέσσερις υποθέσεις ΕΤΠ σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς το 20092) και λόγω αυτής η Επιτροπή έχει υποχρεωθεί να μεταθέσει τη λήξη της προθεσμίας για διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος της Λιθουανίας στο 2012,

ε)   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με δυνατά συμπληρωματικά μέτρα με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ προς τόνωση της απαραίτητης ανάκαμψης της αγοράς εργασίας στη Λιθουανία,

στ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή EMPL εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένη με την προσέγγιση συμμόρφωσης προς το άρθρο 12, παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ, όπως έχει ήδη υπογραμμίσει σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις,

ζ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξαρτήτως των χρηματοδοτικών πτυχών χρειάζεται να τηρείται η επιτροπή EMPL πλήρως ενήμερη σχετικά με το σε ποία χρήση του ΕΤΠ προβαίνουν τα κράτη μέλη και τούτο με σκοπό τη μελλοντική εξέλιξη του ταμείου και συνεπώς έχει ανάγκη περιεκτικών πληροφοριών σχετικά με τη συμπληρωματικότητα μεταξύ ΕΤΠ και ΕΚΤ ειδικότερα και μεταξύ του ΕΤΠ και των λοιπών διαρθρωτικών ταμείων γενικότερα,

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Λιθουανίας τις εξής προτάσεις:

1.   σημειώνει ότι το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης του ΕΤΠ το 2009 περιλαμβάνει ακόμη 446 960 953 ευρώ μετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν γίνει δεκτά και των οποίων προτείνεται η δέσμευση·

2.   υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ θεσπίσθηκε ως μηχανισμός χρηματοδότησης "μέσω του οποίου η Κοινότητα μπορεί να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που πλήττονται από απολύσεις λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο"(2) και από 1ης Μαΐου 2009 επίσης από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

3.   επαναλαμβάνει συνεπώς την έκκληση προς τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τον χρόνο ανεργίας για κατάρτιση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων που απολύονται λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για την οποία το ΕΤΠ παρέχει κατ' έτος επαρκείς πόρους με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής οικονομίας μειωμένων εκπομπών CO2 που να βασίζεται στη γνώση·

4.   εκφράζει συνεπώς τη λύπη του διότι τα μέτρα υπέρ των απολυθέντων τέθηκαν σε ισχύ μόλις από 1ης Οκτωβρίου 2009, ενώ μερικοί εργαζόμενοι είχαν χάσει την εργασία τους ήδη τον Οκτώβριο 2008· εκφράζει φόβο ότι τούτο θα μπορούσε να αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους μόλις το 43,3% των απολυθέντων κατέστη δυνατόν να περιληφθούν στη δέσμη για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση·

5.   εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι υπάρχουν στοιχεία ότι η λιθουανική κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το πλήρες δυναμικό που αντιπροσωπεύει το ΕΤΠ για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

6.   χαιρετίζει τα μέτρα που θεσπίσθηκαν υπέρ ενός αρμονικού συνδυασμού της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και της συστηματικής εγγραφής του επίσης στις αιτήσεις σε ένα πλαίσιο όπου κατά πλειονότητα οι εργαζόμενοι που πλήττονται είναι άνδρες·

7.   ενθαρρύνει τις λιθουανικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους να χρησιμοποιήσουν εκτενέστερα αυτή τη μεταβατική για την οικονομία περίοδο για να θεσπίσουν πρόσθετες στρατηγικές που να αποσκοπούν στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας·

8.   καλεί εκ νέου την Επιτροπή να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της όχι μόνον λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του τρόπου με τον οποίον υλοποιείται η στήριξη ΕΤΠ από τα κράτη μέλη όσον αφορά το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ αλλά επίσης ανάλυση του ποία μέτρα προάγουν ειδικά την ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας·

9.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συντάξουν κατάλογο των μέτρων που θεσπίζονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ τα οποία ήταν τα επιτυχέστερα όσον αφορά την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας σε καιρούς υψηλής και αυξανόμενης ανεργίας·

10. υπογραμμίζει ότι τα κίνητρα για την εξεύρεση εργασίας και η βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας είναι πολύ επίμαχα μέτρα· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εμπειρίες που αποκομίζονται από αυτά τα μέτρα στο πλαίσιο της παροχής στήριξης από το ΕΤΠ και να προβεί σε σχετική αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατό·

11. ζητεί από την Επιτροπή να γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν οι δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΤΠ τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής από την Επιτροπή όσον αφορά την ειδική διαδικασία της, ζητεί δε έκθεση σχετικά με την έκβαση των λογιστικών ελέγχων στο ΕΤΠ τα οικονομικά έτη 2007 και 2008·

12. ζητεί από την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με την συμπληρωματικότητα μεταξύ του ΕΤΠ και των μέτρων που στηρίζουν άλλα διαρθρωτικά ταμεία, περιλαμβανομένων και πληροφοριών σχετικά με τις διοικητικές δομές που θεσπίζονται στα κράτη μέλη προς διαχείριση της συμμόρφωσης προς το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ.

Με εκτίμηση,

Pervenche Berès

(1)

Eurostat, newsrelease, euroindicators, 5/2010 - 8 Ιανουαρίου 2010.

(2)

Κανονισμός ΕΤΠ 1927/2006, αιτιολογική σκέψη 1 και άρθρο 1 του τροποποιητικού κανονισμού ΕΤΠ 546/2009.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Надежда Нейнски, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Kozłowski

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου