Διαδικασία : 2009/0006(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0086/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0086/2011

Συζήτηση :

PV 10/05/2011 - 19
CRE 10/05/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.11
CRE 11/05/2011 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0218

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 321kWORD 406k
24 Μαρτίου 2011
PE 456.959v03-00 A7-0086/2011

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 73/44/EOK του Συμβουλίου και 96/73/EK και 2008/121/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Toine Manders

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 73/44/EOK του Συμβουλίου και 96/73/EK και 2008/121/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (13807/4/2010 – C7 0017/2011),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2009(1),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0031),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0086/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(6α) Είναι σκόπιμο να θεσπισθούν κανόνες όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που περιέχουν μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης. Ο παρών κανονισμός πρέπει, ειδικότερα, να περιλάβει απαιτήσεις όσον αφορά την αναγραφή των μη κλωστοϋφαντουργικών συστατικών ζωικής προέλευσης στην επισήμανση ή σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, για να μπορούν οι καταναλωτές να προβαίνουν στην επιλογή τους όντες ενήμεροι. Η επισήμανση ή σήμανση δεν πρέπει να είναι παραπλανητική και πρέπει να διαμορφώνεται κατά τρόπον ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να κατανοεί εύκολα σε ποιο συστατικό του προϊόντος αναφέρεται η πληροφορία.

Τροπολογία  2

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(12α) Η προστασία των καταναλωτών απαιτεί διαφανείς και συνεπείς εμπορικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης καταγωγής των προϊόντων. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να αποσκοπούν στο να δίδεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν την ακριβή καταγωγή των προϊόντων που αγοράζουν, προκειμένου να προστατευθούν από δόλιους, ανακριβείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς καταγωγής. Θα πρέπει να εφαρμοσθούν εναρμονισμένοι κανόνες για το σκοπό αυτό σε σχέση με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Αναφορικά με τα εισαγόμενα προϊόντα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λάβουν τη μορφή των υποχρεωτικών απαιτήσεων επισήμανσης. Σχετικά με τα προϊόντα που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι πιθανοί ισχυρισμοί περί καταγωγής δεν είναι λανθασμένοι ή παραπλανητικοί.

Τροπολογία  3

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(12β) Οι απαιτήσεις επισήμανσης της προέλευσης, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σε ό,τι αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πρέπει να υπερισχύουν ενός γενικώς εφαρμοστέου καθεστώτος αναγραφής της προέλευσης για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, το οποίο αποτελεί μέρος της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης.

Τροπολογία  4

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 13

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(13) Κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αμφισβήτησης των εφαρμοζόμενων μεθόδων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις επίσημες δοκιμές που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη για να καθοριστεί η σύνθεση των ινών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που αποτελούνται από διμερή και τριμερή μείγματα ινών θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, όσον αφορά τόσο την προκατεργασία του δείγματος όσο και την ποσοτική ανάλυσή του. Είναι σκόπιμο οι μέθοδοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τον σκοπό αυτό να καταστούν εναρμονισμένα πρότυπα· ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να οργανώσει τη μετάβαση από το τρέχον σύστημα, βασισμένο στις μεθόδους του παρόντος κανονισμού, σε εναρμονισμένο σύστημα προτύπων. Η χρήση ομοιόμορφων μεθόδων ανάλυσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που αποτελούνται από διμερή και τριμερή μίγματα ινών θα διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων αυτών, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(13) Κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αμφισβήτησης των εφαρμοζόμενων μεθόδων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις επίσημες δοκιμές που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη για να καθοριστεί η σύνθεση των ινών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που αποτελούνται από διμερή και τριμερή μείγματα ινών θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, όσον αφορά τόσο την προκατεργασία του δείγματος όσο και την ποσοτική ανάλυσή του. Προκειμένου να απλοποιηθεί ο παρών κανονισμός και να προσαρμοσθούν οι ομοιόμορφες μέθοδοι που περιέχονται σε αυτόν στην τεχνική πρόοδο, είναι σκόπιμο να καταστούν οι μέθοδοι αυτές εναρμονισμένα πρότυπα. Γι’ αυτό το σκοπό, η Επιτροπή θα πρέπει να οργανώσει τη μετάβαση από το τρέχον σύστημα, βασισμένο στις μεθόδους του παρόντος κανονισμού, σε ευρωπαϊκό εναρμονισμένο σύστημα προτύπων. Η χρήση ομοιόμορφων μεθόδων ανάλυσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που αποτελούνται από διμερή και τριμερή μίγματα ινών θα διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων αυτών, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να δηλώνονται οι λόγοι (απλοποίηση, προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο) που αιτιολογούν τη μετάβαση από το τρέχον σύστημα, το οποίο βασίζεται στις μεθόδους του παρόντος κανονισμού, σε εναρμονισμένο σύστημα προτύπων.

Τροπολογία  5

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(17α) Είναι απαραίτητο ο κατασκευαστής, ή οιοδήποτε άτομο ενεργεί εξ ονόματός του, που επιθυμεί να προσθέσει ονομασία νέας υφαντικής ίνας στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, να περιλάβει στον τεχνικό φάκελο που θα υποβάλει με την αίτησή του όλες τις διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες που αφορούν πιθανές αλλεργιογόνες αντιδράσεις ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις της νέας ίνας στην υγεία του ανθρώπου, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργήθηκαν για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία  6

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 18

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(18) Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για τη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων και διαδικαστικών κανόνων για την έγκριση υψηλότερων ανοχών και για την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII και ΙΧ στην τεχνική πρόοδο, καθώς και για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με την προσθήκη νέων ονομασιών υφανσίμων ινών στον κατάλογό του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(18) Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για τη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων και διαδικαστικών κανόνων για την έγκριση υψηλότερων ανοχών, την επισήμανση ή σήμανση των μη κλωστοϋφαντουργικών συστατικών ζωικής προέλευσης, τη μορφή και τη χρήση συμβόλων ή κωδικών ανεξαρτήτως γλώσσας για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών, την αναγραφή της προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και για την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII και ΙΧ στην τεχνική πρόοδο, καθώς και για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με την προσθήκη νέων ονομασιών υφανσίμων ινών στον κατάλογό του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία  7

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 19

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(19) Επειδή οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η έκδοση ενιαίων κανόνων για τη χρήση των ονομασιών υφανσίμων ινών και της σχετικής επισήμανσης και σήμανσης της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και, επομένως, μπορούν, λόγω της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(19) Επειδή οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και, επομένως, μπορούν, λόγω της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία  8

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(19α) Προκειμένου να εξαλειφθούν πιθανά εμπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα οποία προκαλούνται από τις διαφορετικές διατάξεις ή πρακτικές των κρατών μελών, και προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι μελλοντικές προκλήσεις στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, θα πρέπει να εξετασθεί η εναρμόνιση ή η τυποποίηση άλλων πτυχών της επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εισαγωγή πιθανών νέων απαιτήσεων επισήμανσης σε επίπεδο Ένωσης διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και επιτυγχάνοντας υψηλού επιπέδου προστασία του καταναλωτή σε όλη την Ένωση. Η έκθεση αυτή πρέπει να εξετάζει ιδιαίτερα τις απόψεις του καταναλωτή σε σχέση με τον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην ετικέτα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και να διερευνά ποια μέσα εκτός της επισήμανσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών στους καταναλωτές. Η έκθεση θα πρέπει να βασίζεται σε μια εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, σε έρευνες καταναλωτών καθώς και σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους/οφέλους και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα υπάρχοντα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Η έκθεση θα πρέπει να εξετάζει, συγκεκριμένα, την προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή των πιθανών απαιτήσεων επισήμανσης που έχουν σχέση με τη φροντίδα, το μέγεθος, τις επικίνδυνες ουσίες, την αναφλεξιμότητα και την περιβαλλοντική απόδοση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τη χρήση συμβόλων ή κωδικών ανεξάρτητων από γλώσσα για τον καθορισμό των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, την κοινωνική και ηλεκτρονική επισήμανση καθώς και την εισαγωγή αριθμού ταυτότητας στην επισήμανση για την παροχή πρόσθετης κατόπιν αίτησης πληροφόρησης, ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου, σχετικά με το προϊόν και τον κατασκευαστή. Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία 9

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(19β) Η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη μεταποίηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Η μελέτη αυτή πρέπει να αξιολογεί ιδίως το ενδεχόμενο να υφίσταται αιτιώδης σχέση μεταξύ αλλεργικών αντιδράσεων και συνθετικών ινών, βαφών, βιοκτόνων, συντηρητικών ή νανομορίων που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η μελέτη πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, όπου τούτο αιτιολογείται, νομοθετικές προτάσεις με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης των δυνάμει επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία  10

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χρήση των ονομασιών των υφανσίμων ινών, και της σχετικής επισήμανσης και σήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων δια ποσοτικής ανάλυσεως διμερών και τριμερών μιγμάτων υφανσίμων ινών για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ακριβής πληροφόρηση του καταναλωτή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χρήση των ονομασιών των υφανσίμων ινών, και της σχετικής επισήμανσης και σήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων δια ποσοτικής αναλύσεως διμερών και τριμερών μιγμάτων υφανσίμων ινών καθώς και κανόνες που αφορούν την επισήμανση ή σήμανση των μη κλωστοϋφαντουργικών συστατικών ζωικής προέλευσης και την αναγραφή της χώρας προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ακριβής πληροφόρηση του καταναλωτή.

Τροπολογία  11

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία δίδονται σε οικοτέχνες ή σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις που εργάζονται φασόν, χωρίς να λαμβάνει χώρα μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται από αυτοαπασχολούμενους ράφτες που δουλεύουν στο σπίτι ή διευθύνουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

Τροπολογία  12

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό, οι εθνικοί κανόνες και οι κανόνες της Ένωσης για την προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, τις ενδείξεις προελεύσεως, τις ονομασίες καταγωγής και την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Τροπολογία  13

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 – παράγραφοι 1 έως 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ίνες εκ των οποίων η μία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 85% του συνολικού βάρους του επισημαίνεται ή σημαίνεται με ένα από τα ακόλουθα:

1. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν επισημαίνεται με την ονομασία και το ποσοστό επί του βάρους όλων των ινών που συνθέτουν το προϊόν κατά φθίνουσα κλίμακα.

α) την ονομασία της ίνας που αποτελεί τουλάχιστον το 85% του συνολικού βάρους, αμέσως προηγούμενη ή ακολουθούμενη από το ποσοστό της κατά βάρος·

 

β) την ονομασία της ίνας που αποτελεί τουλάχιστον το 85% του συνολικού βάρους, αμέσως προηγούμενη ή ακολουθούμενη από τις λέξεις «τουλάχιστον 85%»·

 

γ) την πλήρη εκατοστιαία σύνθεση του προϊόντος.

 

2. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ίνες, από τις οποίες καμία δεν αντιπροσωπεύει το 85% του συνολικού βάρους, επισημαίνεται ή σημαίνεται με τουλάχιστον την ονομασία και την επί τοις εκατό αναλογία κατά βάρος ινών που εμπεριέχονται σε μεγαλύτερο και αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό κατά βάρος του προϊόντος, αμέσως ακολουθούμενων από την απαρίθμηση των ονομασιών των άλλων ινών που συνθέτουν το προϊόν κατά φθίνουσα κλίμακα ποσοστού κατά βάρος, με ή χωρίς ένδειξη της επί τοις εκατό αναλογίας τους κατά βάρος.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 2, η ίνα η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 3 % του συνολικού βάρους του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή οι ίνες που συνολικά αντιστοιχούν σε ποσοστό έως το 10% του συνολικού βάρους, μπορούν να προσδιορίζονται με τον όρο «άλλες ίνες» και αμέσως εν συνεχεία να παρατίθεται η αναλογία τους κατά βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν εύκολα να δηλωθούν κατά τη στιγμή της κατασκευής.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το σύνολο των ινών από τις οποίες καθεμία αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο από 10% του συνολικού βάρους ενός προϊόντος, μπορεί να οριστεί με την έκφραση «άλλες ίνες», αμέσως προηγούμενης ή ακολουθούμενης από το συνολικό επί τοις εκατό ποσοστό κατά βάρος·

 

Όταν αναφέρεται μια ίνα η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο από 10% του συνολικού βάρους ενός προϊόντος, αναφέρεται η πλήρης εκατοστιαία σύνθεση του προϊόντος.

 

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για το συνολικό ποσοστό της σύνθεσης ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό ινών των οποίων το ακριβές ποσοστό κατά βάρος μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί από τον κατασκευαστή. Η αναγραφή όλων των ινών που συνθέτουν το προϊόν, η οποία αποτελεί ήδη καθιερωμένη πρακτική, δεν θα αυξήσει το μέγεθος της επισήμανσης ούτε θα επιβαρύνει τους κατασκευαστές, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν, όπου χρειάζεται, τις παρεκκλίσεις του άρθρου 9, παράγραφοι 2 και 5. Οι συντελεστές ανοχής που ορίζονται στο Άρθρο 19 εφαρμόζονται επίσης.

Τροπολογία  14

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

5α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, μια ίνα που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες του παραρτήματος Ι μπορεί να ορισθεί με τον όρο «άλλες ίνες», και στη συνέχεια να παρατίθεται το συνολικό ποσοστό της κατά βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την προσθήκη αυτής της ίνας στους πίνακες του παραρτήματος Ι σύμφωνα με το άρθρο 6.

Αιτιολόγηση

Οι ίνες που δεν περιλαμβάνονται ακόμη στον εναρμονισμένο κατάλογο με τις ονομασίες των υφανσίμων ινών του Παραρτήματος I μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά για να εκτιμηθεί η ζήτηση από πλευράς καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6.

Τροπολογία  15

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης

 

1. Η παρουσία μη κλωστοϋφαντουργικών συστατικών ζωικής προέλευσης αναγράφεται στην επισήμανση και σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων οσάκις διατίθενται στην αγορά.

 

2. Η επισήμανση ή η σήμανση δεν είναι παραπλανητική και εμφανίζεται κατά τρόπον ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να κατανοεί εύκολα σε ποιο συστατικό του προϊόντος αναφέρεται η πληροφορία.

 

3. Τα άρθρα 19α, 19γ και 19δ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία προς τα μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης που εμφαίνονται στην παράγραφο 1.

 

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό των υλικών ζωικής προέλευσης έως την ...*, και στη συνέχεια οσάκις απαιτείται βάσει των νέων εξελίξεων.

 

5. Η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 22 και 23, θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την ακριβή μορφή και τις λεπτομέρειες της επισήμανσης ή της σήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εμφαίνονται στην παράγραφο 1 και με τις μεθόδους ανάλυσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των υλικών ζωικής προέλευσης.

 

___________

* ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  16

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

H επισήμανση και σήμανση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος θα είναι ανθεκτική, ευανάγνωστη, ορατή και προσιτή, και, αν χρησιμοποιείται ετικέτα, θα είναι στέρεα επικολλημένη.

H επισήμανση και σήμανση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος θα είναι ανθεκτική και ευανάγνωστη σε όλη τη διάρκεια της κανονικής ή ευλόγως προβλέψιμης περιόδου χρήσης του προϊόντος, ορατή και προσιτή, και, αν χρησιμοποιείται ετικέτα, θα είναι στέρεα επικολλημένη.

Τροπολογία  17

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Η ετικέτα και ο τρόπος με τον οποίο είναι τοποθετημένη ελαχιστοποιεί την ενόχληση που προκαλείται στον καταναλωτή όταν αυτός φορά το προϊόν.

Τροπολογία  18

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Δεν γίνεται χρήση συντομογραφιών με την εξαίρεση ενός μηχανογραφικού κώδικα, εφόσον αυτός επεξηγείται στο ίδιο εμπορικό έγγραφο.

Δεν γίνεται χρήση συντομογραφιών με την εξαίρεση ενός μηχανογραφικού κώδικα ή όπου αυτές ορίζονται σύμφωνα με διεθνώς ανεγνωρισμένα πρότυπα, εφόσον οι εν λόγω συντομογραφίες επεξηγούνται στο ίδιο εμπορικό έγγραφο.

Τροπολογία  19

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Όταν ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά, οι περιγραφές της σύνθεσης των υφανσίμων ινών που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 αναγράφονται στους καταλόγους και στα εμπορικά πληροφοριακά φυλλάδια, στη συσκευασία, στις ετικέτες και στη σήμανση, με τρόπο ευανάγνωστο, ορατό, σαφή και με τη χρησιμοποίηση ομοιόμορφων τυπογραφικών χαρακτήρων και γραμματοσειράς. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι σαφώς ορατές από τον καταναλωτή πριν από την αγορά, ακόμα και αν η αγορά γίνεται ηλεκτρονικώς.

1. Όταν ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά, οι περιγραφές της σύνθεσης των υφανσίμων ινών που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 αναγράφονται στους καταλόγους και στα εμπορικά πληροφοριακά φυλλάδια, στη συσκευασία, στις ετικέτες και στη σήμανση, με τρόπο ευανάγνωστο, ορατό και σαφή. Οι ονομασίες των ινών και το κατά βάρος ποσοστό τους αναγράφονται με τη χρησιμοποίηση ομοιόμορφων σε μέγεθος, μορφή και γραμματοσειρά χαρακτήρων για γράμματα/αριθμούς. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι σαφώς ορατές από τον καταναλωτή πριν από την αγορά, ακόμα και αν η αγορά γίνεται ηλεκτρονικώς.

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να εξασφαλίσει ότι όλες οι ίνες αναγράφονται στην ετικέτα ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος με ομοιόμορφο τρόπο ανεξάρτητα από το κατά βάρος ποσοστό τους και την εμπιστοσύνη που τους δείχνουν οι καταναλωτές.

Τροπολογία  20

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Η επισήμανση ή η σήμανση παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διατίθενται στον καταναλωτή, εκτός αν στο εν λόγω κράτος μέλος προβλέπεται διαφορετικά.

4. Η επισήμανση ή η σήμανση παρέχονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης που είναι εύκολα κατανοητή από τον τελικό καταναλωτή στο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου διατίθενται τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Τροπολογία  21

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφια 2 α και 2 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Κατά περίπτωση, οι ονομασίες των υφαντικών ινών που αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση είναι δυνατόν να αντικατασταθούν ή να συνδυασθούν με σύμβολα που γίνονται κατανοητά ανεξαρτήτως γλώσσας ή κωδικούς.

 

Η Επιτροπή, μετά τη διεξαγωγή εκτενών διαβουλεύσεων με όλους τους συμμετέχοντες, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 22 και 23, θεσπίζει διατάξεις όσον αφορά τη μορφή και τη χρήση αυτών των συμβόλων ή κωδικών.

Τροπολογία  22

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Κάθε εργαστήριο αρμόδιο για τη δοκιμή μιγμάτων υφανσίμων για τα οποία δεν υπάρχει ομοιόμορφη μέθοδος ανάλυσης σε επίπεδο Ένωσης προσδιορίζει τη σύνθεση των ινών των μιγμάτων αυτών, αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το ληφθέν αποτέλεσμα, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και το βαθμό ακριβείας της.

4. Κάθε εργαστήριο εγκεκριμένο από κράτος μέλος για τη δοκιμή μιγμάτων υφανσίμων για τα οποία δεν υπάρχει ομοιόμορφη μέθοδος ανάλυσης σε επίπεδο Ένωσης προσδιορίζει τη σύνθεση των ινών των μιγμάτων αυτών, αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το ληφθέν αποτέλεσμα, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και το βαθμό ακριβείας της.

Τροπολογία  23

Θέση του Συμβουλίου

Κεφάλαιο 3 α – τίτλος (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Κεφάλαιο 3α

 

Ένδειξη καταγωγής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Τροπολογία  24

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 19 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 19α

 

Ένδειξη καταγωγής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι «καταγωγή» ή «προϊόν καταγόμενο» αναφέρονται σε μη προτιμησιακή καταγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 35 έως 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)1.

 

2. Η εισαγωγή ή η διάθεση στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, εκτός εκείνων που κατάγονται από την Τουρκία και τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του ΕΟΧ, υπόκεινται στην επισήμανση καταγωγής υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

3. Η χώρα καταγωγής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αναφέρεται στην επισήμανση των προϊόντων αυτών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα είναι συσκευασμένα, η ένδειξη τοποθετείται χωριστά στη συσκευασία. Η ένδειξη της χώρας καταγωγής δεν αντικαθίσταται από αντίστοιχη ένδειξη στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

 

4. Οι λέξεις «κατασκευάσθηκε σε» μαζί με την ονομασία της χώρας καταγωγής δηλώνουν την καταγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η επισήμανση μπορεί να παρέχεται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης που είναι εύκολα κατανοητή από τον τελικό καταναλωτή στο κράτος μέλος στου οποίου την αγορά διατίθενται τα προϊόντα.

 

5. Η επισήμανση της καταγωγής παρατίθεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, είναι ορατή υπό τις συνήθεις συνθήκες χειρισμού, ξεχωρίζει από άλλες πληροφορίες, και παρουσιάζεται κατά τρόπο που δεν είναι παραπλανητικός ή που να δημιουργεί ενδεχομένως εσφαλμένη εντύπωση όσον αφορά την καταγωγή του προϊόντος.

 

6. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα φέρουν την απαραίτητη επισήμανση κατά τη στιγμή της εισαγωγής. Η επισήμανση αυτή δεν αφαιρείται ούτε παραβιάζεται έως ότου πωληθούν τα προϊόντα στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη.

 

_______

1. ΕΕ L 145, 4.6.2008, σ. 1.

Τροπολογία  25

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 19 β (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 19β

 

Ένδειξη καταγωγής για άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

 

1. Όταν η καταγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων άλλων από εκείνα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 19α αναγράφεται στην ετικέτα, η αναγραφή αυτή υπόκειται στις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

 

2. Το προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από τη χώρα στην οποία υποβλήθηκε σε τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα στάδια κατασκευής:

 

- vηματoπoίηση·

 

- ύφανση·

 

- φινίρισμα·

 

- ράψιμο.

 

3. Το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να μην περιγράφεται στην επισήμανση ως προερχόμενο αποκλειστικά από μια χώρα εκτός εάν υποβλήθηκε στη χώρα αυτή σε όλα τα στάδια κατασκευής που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

 

4. Οι λέξεις «κατασκευάσθηκε σε» μαζί με την ονομασία της χώρας καταγωγής υποδεικνύουν την καταγωγή του προϊόντος. Η επισήμανση μπορεί να παρέχεται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης που είναι εύκολα κατανοητή από τον τελικό καταναλωτή στο κράτος μέλος στου οποίου την αγορά διατίθεται το προϊόν.

 

5. Η επισήμανση της καταγωγής παρατίθεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, είναι ορατή υπό τις συνήθεις συνθήκες χειρισμού, ξεχωρίζει από άλλες πληροφορίες, και παρουσιάζεται κατά τρόπο που δεν είναι παραπλανητικός ή που να δημιουργεί ενδεχομένως εσφαλμένη εντύπωση όσον αφορά την καταγωγή του προϊόντος.

Τροπολογία  26

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 19 γ (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 19γ

 

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση όσον αφορά την ένδειξη καταγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

 

Η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 22 και 23, μπορεί να θεσπίζει διατάξεις με σκοπό:

 

- τον καθορισμό του λεπτομερούς τύπου και των λεπτομερειών της επισήμανσης καταγωγής·

 

- τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένδειξη καταγωγής στη συσκευασία αντί της επισήμανσης των ίδιων των προϊόντων. Αυτό συγκεκριμένα μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση που τα προϊόντα φθάνουν κανονικά στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη στη συνήθη συσκευασία τους.

 

- την καθιέρωση καταλόγου όρων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης οι οποίοι δηλώνουν με σαφήνεια ότι τα προϊόντα προέρχονται από τη χώρα που εμφαίνεται στην επισήμανση·

 

- τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι συνήθους χρήσης συντομογραφίες υποδεικνύουν σαφώς τη χώρα καταγωγής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

 

- τον ορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα προϊόντα δεν είναι δυνατόν ή δεν χρειάζεται να φέρουν επισήμανση για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους·

 

- τον καθορισμό κανόνων αναφορικά με δηλώσεις και δικαιολογητικά έγγραφα, που μπορούν να ληφθούν υπόψη για να καταδειχθεί η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του κανονισμού·

 

- τον ορισμό άλλων κανόνων που ενδεχομένως θα απαιτηθούν όταν διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  27

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 19 δ (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 19δ

 

Κοινές διατάξεις

 

1. Θεωρείται ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εμφαίνονται στο άρθρο 19α δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν:

 

- δεν φέρουν επισήμανση καταγωγής·

 

- η επισήμανση καταγωγής δεν αντιστοιχεί στην καταγωγή των προϊόντων·

 

- η επισήμανση καταγωγής έχει αλλάξει ή έχει αφαιρεθεί, ή έχει άλλως νοθευτεί, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει απαιτηθεί διόρθωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου·

 

2. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα άλλα από εκείνα που εμφαίνονται στο άρθρο 19α θεωρούνται ότι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν:

 

- η επισήμανση καταγωγής δεν αντιστοιχεί στην καταγωγή των προϊόντων·

 

- η επισήμανση καταγωγής έχει αλλάξει ή έχει αφαιρεθεί, ή έχει άλλως νοθευθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει απαιτηθεί διόρθωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου·

 

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο ...*, και την ενημερώνουν αμελλητί σε περίπτωση τυχόν μεταγενέστερης τροποποίησης που τις επηρεάζει.

 

4. Όταν τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εγκρίνουν περαιτέρω τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαιτηθεί από τον ιδιοκτήτη των προϊόντων ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεύθυνο γι’ αυτά η επισήμανση των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ιδίοις εξόδοις.

 

5. Όταν κριθεί αναγκαίο για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα που έλαβαν κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό, και με αρχές και άλλα πρόσωπα ή οργανώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν αναθέσει καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά¹.

 

___________

* 9 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

______

1 ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.

Τροπολογία  28

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 24

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Έως τις…*, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εστιάζοντας στις αιτήσεις και την έγκριση ονομασιών νέων υφανσίμων ινών.

Έως τις…., η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εστιάζοντας στις αιτήσεις και την έγκριση ονομασιών νέων υφανσίμων ινών και υποβάλλει, κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση.

___________

* 5 χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού.

___________

* 3 χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία  29

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 24 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 24α

 

Επανεξέταση

 

1. Έως ...*, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εισαγωγή πιθανών νέων απαιτήσεων για την επισήμανση σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να παρασχεθεί στους καταναλωτές ακριβής, εύστοχη , κατανοητή και συγκρίσιμη ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 

2. Η έκθεση θα βασίζεται σε εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, σε έρευνες καταναλωτών καθώς και σε εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους/οφέλους και θα λαμβάνει υπόψη τα υπάρχοντα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

 

3. Η έκθεση θα συνοδεύεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις και θα εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

 

- ένα εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

 

- ένα ενιαίο για όλη την ΕΕ σύστημα επισήμανσης σχετικά με το μέγεθος για τα ενδύματα, βασισμένο στις σωματικές διαστάσεις,

 

- ένα ενιαίο για όλη την ΕΕ σύστημα επισήμανσης για τα υποδήματα,

 

- ένδειξη των οιωνδήποτε πιθανών αλλεργιογόνων ή επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

 

- οικολογική επισήμανση σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη βιώσιμη παραγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

 

- κοινωνική επισήμανση προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες παρήχθη ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν,

 

- προειδοποιητικά σήματα σε σχέση με τις αντιπυρικές επιδόσεις των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ιδιαίτερα των λίαν εύφλεκτων ενδυμάτων,

 

- ηλεκτρονική επισήμανση, συμπεριλαμβανομένου του Εντοπισμού Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID),

 

- τη συμπερίληψη αριθμού ταυτοποίησης στην επισήμανση που θα χρησιμοποιείται προκειμένου να λαμβάνονται κατόπιν αιτήσεως πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν και τον κατασκευαστή, μέσω διαδικτύου,

 

- τη χρήση συμβόλων ανεξαρτήτως γλώσσας ή κωδικών για τον προσδιορισμό των ινών που περιέχονται σε ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, πράγμα που επιτρέπει στον καταναλωτή να κατανοεί εύκολα τη σύνθεσή του και ιδιαίτερα τη χρήση φυσικών ή συνθετικών ινών.

 

___________

* 18 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  30

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 24 β (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 24β

 

Μελέτη για τις επικίνδυνες ουσίες

 

1. Έως ...*, η Επιτροπή εκπονεί μελέτη με σκοπό να αξιολογηθεί εάν οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη μεταποίηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η εν λόγω μελέτη αυτή αξιολογεί ιδίως το ενδεχόμενο να υφίσταται αιτιώδης σχέση μεταξύ αλλεργικών αντιδράσεων και ινών, βαφών, βιοκτόνων, συντηρητικών ή νανομορίων που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η μελέτη βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς.

 

2. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει, όπου τούτο αιτιολογείται, νομοθετικές προτάσεις με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης των δυνάμει επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

 

___________

* 18 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  31

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 25

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που είναι σύμφωνα με την οδηγία 2008/121/EK, τα οποία διετέθησαν στην αγορά πριν από τις …. *, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά έως...**.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που συμμορφώνονται προς την οδηγία 2008/121/EK τα οποία διετέθησαν στην αγορά πριν από τις ….* , μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά έως...**.

___________

* 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

___________

* 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

___________

** 2 χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού αυτού.

___________

** 2 χρόνια και 6 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού αυτού.

Αιτιολόγηση

Αυτή η μεταβατική διάταξη θα εξασφαλίσει ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά για άλλα δύο έτη και έξι μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του κανονισμού. Με τη διάταξη αυτή, οι νέες απαιτήσεις επισήμανσης που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να προκαλέσουν επαχθή εκ νέου επισήμανση για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που συμμορφώνεται με την τρέχουσα νομοθεσία.

Τροπολογία  32

Council position1

Παράρτημα II – σημείο 5 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(5α) Διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες που αφορούν πιθανές αλλεργιογόνες αντιδράσεις ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις της νέας ίνας στην υγεία του ανθρώπου, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργήθηκαν για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Ο τεχνικός φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση για την προσθήκη της ονομασίας μιας νέας υφάνσιμης ίνας στον κατάλογο του παραρτήματος Ι, πρέπει να περιέχει, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις της νέας ίνας στην υγεία.

Τροπολογία  33

Θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα V – σημείο 13

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

13. Πιλήματα

διαγράφεται

Τροπολογία  34

Θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα V – σημείο 17

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

17. Καπέλα από πίλημα

διαγράφεται

(1)

ΕΕ C 255, 22.9.2010, σ. 37.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 18.5.2010, P7_TA(2010)0168.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.         Η πρόταση της Επιτροπής και η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου

H Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Ιανουαρίου 2009 την τρέχουσα πρόταση κανονισμού για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Στόχος της πρότασης είναι η απλούστευση και η βελτίωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με σκοπό την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της έγκρισης νέων ινών. Η πρόταση διευκολύνει τη διαδικασία προσαρμογής της νομοθεσίας στην τεχνική πρόοδο μέσω της μετατροπής των τριών υφιστάμενων οδηγιών(1) σε έναν και μόνο κανονισμό, προκειμένου να αποφεύγεται η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο αλλαγών που συνιστούν απλές τεχνικές επικαιροποιήσεις και προκειμένου να συντομεύεται η περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής μιας αίτησης για νέα ονομασία ίνας και της έγκρισης της αίτησης αυτής.

Το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής δεδομένου ότι απλουστεύει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την καινοτομία στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών και του ενδύματος, ενώ ταυτόχρονα καθιστά αμεσότερα τα οφέλη που μπορούν να αντλήσουν οι χρήστες και οι καταναλωτές από τα καινοτόμα προϊόντα.

Με τη θέση του που έλαβε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 63 τροπολογίες με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, επρόκειτο για τεχνικές τροποποιήσεις που έχουν σκοπό να ευθυγραμμίσουν το κείμενο με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης ορισμένες τροπολογίες επί της ουσίας, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τους κανόνες για τη σήμανση της προέλευσης, την αναγραφή της προέλευσης των υλικών ζωικής προέλευσης, τη χρήση μη γλωσσικών συμβόλων και τη ρήτρα επανεξέτασης.

II.       Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Το Συμβούλιο αποδέχθηκε ή αποδέχθηκε εν μέρει επί της ουσίας μεγάλο αριθμό τεχνικών τροποποιήσεων (40 στο σύνολό τους) από εκείνες που κατατέθηκαν και από το Κοινοβούλιο αλλά απέρριψε όλες τις ουσιώδεις τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο θεώρησε ότι η εισαγωγή νέων απαιτήσεων δεν συνάδει με τον στόχο της αρχικής πρότασης που είναι η απλούστευση.

III.      Τροπολογίες που πρότεινε ο εισηγητής για τη δεύτερη ανάγνωση

Μετά την εξέταση της θέσης του Συμβουλίου, ο εισηγητής της παρούσης αποφάσισε να επαναφέρει το μεγαλύτερο μέρος των τροπολογιών του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενώ σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων προχώρησε σε νέα διατύπωση για λόγους σαφήνειας. Προστέθηκαν επίσης ορισμένες αιτιολογικές σκέψεις που αντιστοιχούν σε διατάξεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Οι κύριες τροπολογίες που επανέφερε ο εισηγητής καλύπτουν τα εξής θέματα:

α) «Made in» (σήμανση καταγωγής)

Μια δέσμη τροπολογιών εισαγάγει απαίτηση αναφοράς της χώρας καταγωγής για

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ακολουθώντας τη γραμμή που καθόρισε η Επιτροπή στην πρότασή της του 2005(2), η οποία καλύπτει πολλές κατηγορίες αγαθών, μεταξύ των οποίων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Παρά τη σθεναρή στήριξη που παρέχει το Κοινοβούλιο σε αυτή τη πρόταση, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόοδος στο Συμβούλιο. Ο εισηγητής ελπίζει ότι μια νομοθετική ρύθμιση τομεακού χαρακτήρα που καλύπτει μόνο κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όπως αυτή που προτείνει το Κοινοβούλιο στο θέμα της επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικότερη στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μεταξύ των δύο νομοθετικών οργάνων.

Καλό είναι να επισημανθεί σχετικά ότι η υφιστάμενη απουσία εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τη σήμανση της καταγωγής θέτει την ΕΕ σε μειονεκτική θέση έναντι των κύριων εμπορικών εταίρων της, όπως είναι ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ, οι οποίοι απαιτούν σήμανση της καταγωγής για εισαγόμενα αγαθά. Αφαιρεί τη δυνατότητα από τους ευρωπαίους παραγωγούς ευαίσθητων ως προς την καταγωγή καταναλωτικών αγαθών να πραγματοποιούν κέρδη που συνδέονται με την παραγωγή εντός της Ένωσης και αφαιρεί επίσης από τους καταναλωτές τη δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με την προέλευση των προϊόντων. Η σήμανση καταγωγής θα διευκολύνει την επιλογή των καταναλωτών και θα συμβάλει στον περιορισμό οποιωνδήποτε ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών ισχυρισμών περί καταγωγής.

Ο Εισηγητής επαναφέρει επίσης την τροπολογία του Κοινοβουλίου σχετικά με ένα εθελοντικό καθεστώς σήμανσης καταγωγής εφαρμοστέο στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ένωση. Το προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από τη χώρα στην οποία υποβλήθηκε σε τουλάχιστον δύο από τα στάδια κατασκευής του: vηματoπoίηση, ύφανση, φινίρισμα, ράψιμο.

β) Μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης

Η σχετική τροπολογία εισαγάγει απαίτηση να γνωστοποιείται τυχόν ύπαρξη μη κλωστοϋφαντουργικών συστατικών ζωικής προέλευσης στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Οι ακριβείς λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η γούνα χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό στοιχείο σε σχετικώς φθηνά είδη ρουχισμού που συχνά εισάγονται από την Ασία. Ως επί το πλείστον, οι καταναλωτές δυσκολεύονται να διακρίνουν μεταξύ αληθινής και ψεύτικης γούνας καλής ποιότητας. Οι κατασκευαστές τείνουν συχνά να χρωματίζουν και να ψαλιδίζουν την πραγματική γούνα, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο τον εντοπισμό της από τους αμύητους.

Οι καταναλωτές υποθέτουν επίσης ότι η αληθινή γούνα θα αναγράφεται στην ετικέτα του ρούχου ως συστατικό. Πρόκειται για εύλογη υπόθεση δεδομένου ότι τα ονόματα και τα ποσοστά των υφανσίμων ινών αναγράφονται υποχρεωτικά. Συνέπεια αυτών είναι το ενδεχόμενο να αγοράσουν ορισμένοι καταναλωτές άθελά τους προϊόντα που περιέχουν αληθινή γούνα, ενώ ποτέ δεν θα έπρατταν κάτι τέτοιο αν γνώριζαν.

Υφίσταται ήδη νομοθεσία της ΕΕ (οδηγία 94/11/ΕΚ) σχετικά με την επισήμανση των υλικών (δέρμα) που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων. Σκοπός της ήταν ακριβώς να επιτρέψει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν ενημερωμένες επιλογές, να προστατεύσει τον κλάδο και να στηρίξει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η εν λόγω τροπολογία περί υλικών ζωικής προέλευσης ακολουθεί το πνεύμα και τη λογική αυτής ακριβώς της νομοθεσίας.

Τα υφιστάμενα εθελοντικά και αυτορυθμιζόμενα μέτρα σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων γούνας έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. Η Διεθνής Ομοσπονδία Εμπόρων Γούνας λόγου χάρη χρησιμοποιεί επί του παρόντος ένα σύστημα βεβαιωμένης προέλευσης (‘Origin Assured’), το οποίο θεωρείται ότι παρέχει στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τη γούνα που αγοράζουν. Αυτού του είδους η εθελοντική σήμανση καλύπτει εντούτοις μικρό μόνο μέρος του ακριβότερου τμήματος της αγοράς γούνας, εκείνου δηλαδή που αφορά καταναλωτές οι οποίοι, μπορεί να υποθέσει κανείς, έχουν ήδη αποφασίσει να αγοράσουν προϊόντα γούνας αντί να τα αποφύγουν.

Μια τελευταία παρατήρηση αφορά τους πιθανούς κινδύνους κατά της υγείας όσων υποφέρουν από αλλεργίες εξαιτίας της γούνας ή του τριχώματος των ζώων. Η υποχρεωτική σήμανση της παρουσίας γούνας θα επέτρεπε συνεπώς στους καταναλωτές να αναγνωρίσουν προϊόντα που είναι, ενδεχομένως, βλαβερά για την υγεία τους.

γ) Ρήτρα αναθεώρησης

Προκειμένου να εξαλειφθούν τα πιθανά εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που προκαλούν οι αποκλίνουσες διατάξεις ή πρακτικές των κρατών μελών και προκειμένου να συμβαδίσουμε με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μελλοντικών προκλήσεων στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι αναγκαίο να εξετασθεί η εναρμόνιση και η τυποποίηση άλλων πτυχών της επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών εις τρόπον ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά και να επιτευχθεί μια ενιαία και υψηλού επιπέδου προστασία του καταναλωτή σε όλη την ΕΕ.

Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή νέων απαιτήσεων σε θέματα επισήμανσης σε επίπεδο Ένωσης. Η έκθεση αυτή πρέπει να εξετάζει ιδιαίτερα τις απόψεις του καταναλωτή σε σχέση με τον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και να διερευνά ποια μέσα εκτός της επισήμανσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών στους καταναλωτές. Η έκθεση πρέπει να βασίζεται σε μια εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, σε έρευνες καταναλωτών καθώς και σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους/οφέλους και θα πρέπει να συνοδεύεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή και απλούστευσης του ρυθμιστικού πλαισίου για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, θα έπρεπε να εξασφαλισθεί ότι η επέκταση της υποχρεωτικής επισήμανσης δεν θα επιβάλει δυσανάλογο βάρος στις επιχειρήσεις χωρίς πραγματική προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές, στους οποίους μπορεί ακόμη και να προκληθεί σύγχυση από υπερβολικές πληροφορίες στην ετικέτα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτό, θα έπρεπε ίσως να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης εναλλακτικών μέσων, άλλων από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να πραγματοποιούν ενημερωμένες επιλογές.

δ) Μελέτη για τις επικίνδυνες ουσίες

Ο εισηγητής θεωρεί ότι υφίσταται έλλειψη επαρκών στοιχείων για τις πιθανές συνέπειες των επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και τη μεταποίηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η Επιτροπή οφείλει συνεπώς να εκπονήσει μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί εάν παρόμοιες ουσίες αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η μελέτη αυτή θα αξιολογεί συγκεκριμένα κατά πόσο υφίσταται αιτιώδης σχέση μεταξύ αλλεργικών αντιδράσεων και συνθετικών ινών, βαφών, βιοκτόνων, συντηρητικών ή νανομορίων που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

ε) Μη γλωσσικά σύμβολα ή κωδικοί για ίνες

Κατά περίπτωση, οι ονομασίες των υφαντικών ινών πρέπει να είναι δυνατόν να αντικαθίστανται ή να συνδυάζονται με σύμβολα ή κωδικούς που γίνονται κατανοητά ανεξαρτήτως γλώσσας, προκειμένου να μην είναι αναγκαίες πολυάριθμες μεταφράσεις σε γλώσσες της ΕΕ. Το προτεινόμενο σύστημα συμβόλων ή κωδικών θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί από την Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

στ) Απαιτήσεις σχετικά με τον τεχνικό φάκελο που επισυνάπτεται στην αίτηση για την προσθήκη της ονομασίας μιας νέας υφάνσιμης ίνας (Παράρτημα ΙΙ)

Ο τεχνικός φάκελος που συνοδεύει την αίτηση για την προσθήκη της ονομασίας μιας νέας υφάνσιμης ίνας στο Παράρτημα ΙΙ πρέπει να περιέχει τις διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες που αφορούν πιθανές αλλεργιογόνες αντιδράσεις ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις της νέας ίνας στην υγεία του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργήθηκαν για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

ζ) Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πολυϊνών

Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για το συνολικό ποσοστό της σύνθεσης ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό ινών των οποίων το ακριβές ποσοστό κατά βάρος μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί από τον κατασκευαστή. Η αναγραφή όλων των ινών που συνθέτουν το προϊόν, η οποία αποτελεί ήδη καθιερωμένη πρακτική του κλάδου, δεν θα αυξήσει το μέγεθος της ετικέτας ούτε θα επιβαρύνει τους κατασκευαστές, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν, όπου χρειάζεται, τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται σχετικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συντελεστές ανοχής που ορίζονται στο Άρθρο 19 εφαρμόζονται επίσης.

η) Αυτοαπασχολούμενοι ράφτες

Εξαιρούνται από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης οι ράφτες που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες

θ) Εργαστήρια δοκιμής κλωστοϋφαντουργικών μειγμάτων

Τα εργαστήρια δοκιμής κλωστοϋφαντουργικών μειγμάτων πρέπει, προκειμένου να προσδιορίζουν τη σύνθεση ινών, να έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

ι) Υποχρεωτική επισήμανση της σύνθεσης της ίνας για πιλήματα και καπέλα από πίλημα

Η ετικέτα αυτών των προϊόντων πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση της ίνας τους.

IV.      Συμπέρασμα

Ο Εισηγητής προτείνει στην επιτροπή να συνεχίσει το έργο της επί του σημαντικού αυτού ζητήματος στη βάση των τροπολογιών που καθορίσθηκαν σε πρώτη ανάγνωση και προσβλέπει στην εποικοδομητική στάση του Συμβουλίου.

(1)

Η οδηγία 2008/121/ΕΚ περί των ονομασιών των υφανσίμων (αναδιατύπωση) απαιτεί την επισήμανση της σύνθεσης της ίνας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων χρησιμοποιώντας μόνο τις εναρμονισμένες ονομασίες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της οδηγίας . Οι οδηγίες 96/73/ΕΚ και 73/44/ΕΟΚ διευκρινίζουν τις μεθόδους ανάλυσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να ελεγχθεί εάν η σύνθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων συμμορφούται με τις πληροφορίες που παρέχονται στο σήμα.

(2)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (COM(2005)0661).


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

18.5.2010                     T7-0168/2010

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2009)0031 - C6-0048/2009

Ημερομηνία αναγγελίας στη συνεδρίαση της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

20.1.2011

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

20.1.2011

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Toine Manders

14.9.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2011

28.2.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Cornelis de Jong, Ashley Fox, Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Antonyia Parvanova, Συλβάνα Ράπτη, Amalia Sartori

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ.2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Gahler

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου