Διαδικασία : 2010/2106(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0113/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0113/2011

Συζήτηση :

PV 09/05/2011 - 24
CRE 09/05/2011 - 24

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.19
CRE 11/05/2011 - 5.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0226

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 399kWORD 306k
1 Απριλίου 2011
PE 454.743v02-00 A7-0113/2011

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ:προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής

(2010/2106(INI))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Κρίτων Αρσένης

Συντάκτης γνωμοδότησης(*):

Rareș-Lucian Niculescu, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 50 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής

(2010/2106(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής (COM(2010)0066),

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2010 για την προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής,

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη βιοποικιλότητα μετά το 2010,

- έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)0147) και το σχετικό ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2010(1),

- έχοντας υπόψη την Υπουργική Διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (MCPFE) - FOREST EUROPE, τα διάφορα ψηφίσματά της και το έργο εμπειρογνωμόνων σχετικά με την παροχή κατευθυντήριων γραμμών, κριτηρίων και δεικτών για την αειφόρο διαχείριση των δασών (ΑΔΔ),

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 1999, για μια δασική στρατηγική της ΕΕ(2), και την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της (COM(2005)0084),

- έχοντας υπόψη το κοινοτικό σχέδιο δράσης για τα δάση 2006-2011 (FAP) (COM(2006)0302) και την ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του από ομάδα εξωτερικής αξιολόγησης(3),

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών(4), τη Συνολική έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών απαιτούμενη από το άρθρο 17 της οδηγίας περί οικοτόπων (COM (2009)0358), και τα ψηφίσματά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας(5), και της 3ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την άγρια φύση στην Ευρώπη(6),

- χοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 10ης Διάσκεψης των Μερών για την Βιολογική Ποικιλία (UNEP COP10) στην Ναγκόγια τον Οκτώβριο 2010, και τους στόχους βιοποικιλότητας του Αϊτσί, ιδιαίτερα δε τη δέσμευση για την προστασία του 17% των χερσαίων ζωνών και των εσωτερικών υδάτων μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων διατήρησης, ενσωματωμένων σε ευρύτερα τοπία,

- έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Η διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: αντιλήψεις του κοινού για τα δάση και τη δασοκομία»(7),

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC), το Πρωτόκολλο του Κιότο και την έκθεση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) σχετικά με τις «Κατευθύνσεις ορθής πρακτικής για τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF)»,

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιομάζα (COM (2005) 0628),

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), την οδηγία 2009/29/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (οδηγία ETS), την απόφαση 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών), την έκθεση της Επιτροπής περί απαιτήσεων αειφορίας σχετικά με τη χρήση στερεών και αέριων πηγών βιομάζας στον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη (COM (2010)0011 τελικό), την 4η Έκθεση Αξιολόγησης της IPPC, κεφάλαιο 9: Δασοκομία, και τα αποτελέσματα της δημοσίας διαβούλευσης ενόψει της εκπόνησης έκθεσης για ένα πρόγραμμα αειφορίας για τις ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας,

- έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αλλαγή του κλίματος και το έργο που έχει πραγματοποιήσει η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κλιματική πολιτική στον τομέα LULUCF(8),

- έχοντας υπόψη τις μελέτες του 449.292, Αξιολόγηση της πράσινης βίβλου - Η προστασία των δασών και η σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ, προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής, 440.329, Το κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο και τα δάση, και 449.237, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση των δασοπυρκαγιών, όπως επίσης τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της υποομάδας «Δάσος» της διακομματικής ομάδας «Κλιματική αλλαγή, βιολογική ποικιλότητα και βιώσιμη ανάπτυξη» της 13.07.2010, στις Βρυξέλλες,

- έχοντας υπόψη τη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, του 2000 (Σύμβαση της Φλωρεντίας),

- έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 1999/105/EΚ σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού(9) και την αναθεώρηση του ενωσιακού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος,

- έχοντας υπόψη τη συνθετική έκθεση της TEEB (οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας) «Συνεκτίμηση των οικονομικών παραμέτρων της φύσης» και την επικαιροποιημένη μελέτη TEEB για τα κλιματικά ζητήματα,

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2010 σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης και 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις καινοτόμες λύσεις για τη χρηματοδότηση των δράσεων στον τομέα της πρόληψης των καταστροφών,

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου(10),

- έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την τελική εφαρμογή του προγράμματος «Έμφαση στα δάση» (COM(2010)0430),

- έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση 9/2006 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με θέμα «Τύποι δασών στην Ευρώπη: κατηγορίες και τύποι για τις εκθέσεις και την πολιτική σχετικά με την αειφόρο διαχείριση δασών»,

- έχοντας υπόψη την έκθεση προς την ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης της υπαίθρου της Επιτροπής, με τίτλο «Αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στα ευρωπαϊκά δάση και επιλογές για προσαρμογή»(11),

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 προς την ΓΔ Περιβάλλοντος της Επιτροπής με τίτλο «Επιλογές πολιτικής της ΕΕ για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών από επιβλαβείς επιπτώσεις»(12),

- έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 9/2004 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα δασικά μέτρα στο πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου (μαζί με τις απαντήσεις της Επιτροπής),

- έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕE) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά(13),

- έχοντας υπόψη τις συστάσεις του δικτύου εμπειρογνωμόνων FAO/UNECE/ILO για την εφαρμογή της βιώσιμης διαχείρισης των δασών,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα H1 της Υπουργικής Διάσκεψης για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (ΜCPFE), όπου ορίζεται η αειφόρος διαχείριση των δασών ως «η διαχείριση και χρήση των δασών και των δασικών γαιών κατά τέτοιο τρόπο και ρυθμό ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά τους, η αναπαραγωγική τους ικανότητα, η ζωτικότητά τους και το δυναμικό τους να εκτελούν, τώρα και στο μέλλον, ουσιαστικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα»,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου(A7-0113/2011),

Α.       λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση και τα δασωμένα εδάφη καλύπτουν το 42% της επιφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι βιομηχανίες που βασίζονται στα δάση, με κύκλο εργασιών πάνω από 300 δισ. ευρώ, προσφέρουν περισσότερες από δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία, με την παροχή ξυλείας και ευκαιριών για ανάπτυξη τουρισμού,

Β.       λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση στην ΕΕ δημιουργούν σύνολα βιόσφαιρας εκτός των δένδρων, με πολλαπλές χρήσεις, και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες οικοσυστήματος συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης άνθρακα, της ρύθμισης της ροής των υδάτινων ρευμάτων, της προστασίας του τοπίου, της διατήρησης της γονιμότητας του εδάφους, της προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση και την απερήμωση, και της προστασίας από φυσικές καταστροφές, που είναι όλες πολύ σημαντικές για τη γεωργία, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών,

Γ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% περίπου των δασών της ΕΕ αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία, ενώ περίπου το 60% ανήκουν σε πάνω από 10 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών, και ότι συνεπώς τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί ενδιαφερόμενοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την προστασία των δασών και την ΑΔΔ επί τόπου, με την εφαρμογή των αντίστοιχων μεθόδων,

Δ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους ανησυχητικούς ρυθμούς απερήμωσης σε διάφορα μέρη του κόσμου, η τάση αύξησης της δασικής κάλυψης στην ΕΕ είναι μακροπρόθεσμα σταθερή, ενώ εκτιμάται ότι αυξάνεται και η βιομάζα άνθρακα και ξυλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την γενικά θετική τάση, η δέσμευση άνθρακα στα δάση της Ευρώπης παραμένει πολύ χαμηλότερη από τις δυνατότητες που προσφέρει η φύση, και η κατάσταση θα μπορούσε να αναστραφεί, καθώς εντείνεται η πίεση για αύξηση των επιπέδων υλοτόμησης και χάνονται κάθε χρόνο περίπου 500.000 εκτάρια δάσους στην ΕΕ, ως αποτέλεσμα δασοπυρκαγιών και παράνομης υλοτομίας·

Ε.        λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% των περιοχών NATURA 2000 είναι δασικοί και δασώδεις οικότοποι, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως σύνδεσμοι στο δίκτυο των βιότοπων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το 66% των δασικών οικότοπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος χαρακτηρίζονται από δυσμενή κατάσταση προστασίας,

F.        λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ορεινά δάση αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της συνολικής δασικής έκτασης της ΕΕ και αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του φυσικού τοπίου, καθώς συμβάλλουν στην προστασία του εδάφους και στη ρύθμιση του εφοδιασμού σε νερό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση αυτά διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στις τοπικές οικονομικές δραστηριότητες,

Ζ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των τελευταίων περιοχών άγριας ζωής που έχουν μείνει μπορεί να συμβάλει στη διακοπή της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των υπηρεσιών οικοσυστήματος στην ΕΕ έως το 2020·

Η.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή ενέργειας από στερεή βιομάζα και βιοαπόβλητα προβλέπεται να ανέλθει στο 58% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ έως το 2020, και ότι, ενώ αναμένεται ότι το μερίδιο βιομάζας της δασοκομίας θα σημειώσει σχετική μείωση, η ζήτηση ξυλείας ως πηγής ενέργειας αυξάνεται σταθερά, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επομένως επαγρύπνηση προκειμένου να αποφεύγεται η παράνομη υλοτομία και η εντατικοποίηση των πρακτικών δασοκομίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του λόγου υλοτομίας προς δάσωση στο 100% σε ορισμένα κράτη μέλη, εις βάρος της επίτευξης των στόχων για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια από βιομάζα θα πρέπει να εξαρτάται λιγότερο από τη δασική βιομάζα,

Θ.       εκτιμώντας ότι η παράμετρος της προστασίας των δασών και των λειτουργιών τους πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεάζουν τα δάση,

Ι.         λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση αποτελούν ζωντανά και εξελικτικά οικοσυστήματα τα οποία συχνά υπερβαίνουν τα κρατικά σύνορα και μπορούν να καταταχτούν με διάφορους τρόπους, όπως με βάση τη βιοκλιματική ζώνη ή τον τύπο δάσους, και ότι ο ΕΟΠ έχει αναπτύξει ειδική δασική ονοματολογία ως οδηγό για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με τα δάση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα σε όλους τους τομείς, όπως το «ηπειρωτικό όριο», και ότι προκειμένου οι πολιτικές αυτές να είναι χρήσιμες, θα πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος υπέρμετρης γενικότητας,

ΙΑ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι τύποι και ο δασικός τομέας αντιμετωπίζουν διαφορετικές και απρόβλεπτες βιοτικές και αβιοτικές απειλές από την κλιματική αλλαγή, όπως επιβλαβείς οργανισμούς, καταιγίδες, ξηρασία και πυρκαγιές, γεγονός το οποίο καθιστά την ανθεκτικότητα των δασών ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών προστασίας,

ΙΒ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεκμηριωμένες και συγκρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των δασών της ΕΕ και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και των παραγωγικών μοντέλων στα δάση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτική και τον προγραμματισμό, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς των δασών στον μετριασμό και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος,

ΙΓ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασοπυρκαγιές και οι εμπρησμοί, που συχνά γίνονται με υστερόβουλα κίνητρα, καταστρέφουν πάνω από 400.000 εκτάρια δάσους ετησίως, ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, στην περιοχή της Μεσογείου, με μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, απασχόληση, βιοποικιλότητα και τις προστατευτικές λειτουργίες των δασών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναζωογόνηση του δάσους μετά από πυρκαγιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλα τα δάση, στην περίπτωση δε του δικτύου NATURA 2000 εμποδίζει την επίτευξη των στόχων του Δικτύου,

ΙΔ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα Λευκή Βίβλος για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος περιλαμβάνει τα δάση ως έναν από τους καίριους τομείς δράσης και τονίζει ότι η δασική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όσον αφορά τις πτυχές που αφορούν το κλίμα,

ΙΕ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 5% των δασικών εκτάσεων στην Ευρώπη υπάρχουν από παλιά, και είναι πρωτογενείς και αδιατάρακτες από ανθρώπινες δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μικρό ποσοστό αυτού του είδους δασών, σε συνδυασμό με την αύξηση της διασποράς των απομενόντων δασών κάθε τύπου αυξάνει την έκθεση των δασών σε κλιματικές απειλές και εξηγεί εν μέρει γιατί εξακολουθεί να είναι ανησυχητική η κατάσταση όσον αφορά την προστασία πολλών ειδών δασών στην Ευρώπη,

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των προστατευτικών δασικών λειτουργιών θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα των στρατηγικών της ΕΕ και των κρατών μελών για την πολιτική προστασία, ιδιαίτερα ενώπιον ακραίων κλιματικών φαινομένων όπως πυρκαγιές και πλημμύρες,

ΙΖ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση TEEB (Οικονομική των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας) παρουσίασε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση κόστους-ωφέλειας για δημόσιες επενδύσεις σε σχετικές με το οικοσύστημα προσεγγίσεις για την προσαρμογή και τον μετριασμό της αλλαγής κλίματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πράσινες υποδομές, όπως είναι η αποκατάσταση και προστασία των δασών,

ΙΗ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά διάφορα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά συστήματα διαχείρισης δασών, αλλά και να επικουρούνται έτσι ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα προσαρμογής τους,

ΙΘ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των ευρωπαϊκών δασών να λειτουργούν ουσιαστικά ως δεξαμενές CO2, NH3 και NOX δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, και η ξυλεία από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση μπορεί να έχει διαρκή συμβολή στον μετριασμό, εξυπηρετώντας ως ανακυκλώσιμο, πλούσιο σε άνθρακα υποκατάστατο υλικών έντασης ενέργειας όπως κραμάτων μετάλλων, πλαστικών και σκυροδέματος, που χρησιμοποιούνται ευρέως στα δομικά έργα και σε άλλους τομείς,

Κ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Επιτροπή, η άνοδος της θερμοκρασίας κατά τους θερινούς μήνες στην Νότια Ευρώπη θα είναι δύο φορές ταχύτερη σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη και οι βροχοπτώσεις κατά την ίδια περίοδο θα μειώνονται κατά 5% ανά δεκαετία,

ΚΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα δάση (FAP) έχει τέσσερις στόχους: βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στην ποιότητα ζωής και προώθηση του συντονισμού, και ότι έχει σημειωθεί αισθητή πρόοδος κυρίως προς την επίτευξη του πρώτου στόχου,

ΚΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία Forest Europe έχει επιτύχει εθελοντική ευρωπαϊκή συναίνεση στο θέμα της αειφόρου διαχείρισης των δασών, και ότι το υφιστάμενο πλαίσιο ΑΔΔ δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως ούτε εφαρμόζεται με συνέπεια,

ΚΓ.     εκτιμώντας ότι ως μέρος της διαδικασίας Forest Europe έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς προετοιμασίες για διαπραγματεύσεις σχετικά με νομικά δεσμευτικό μέσο, και ότι μπορεί να αναμένονται αποφάσεις για ένα τέτοιο μέσο κατά την προσεχή διάσκεψη στο Όσλο τον Ιούνιο του 2011,

ΚΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς των κανονισμών σχετικά με την πρόληψη των δασοπυρκαγιών και σχετικά με την έμφαση στα δάση έχει λήξει, με αποτέλεσμα η υποβολή εκθέσεων να γίνεται περιστασιακά και η χρηματοδότηση να είναι ανεπαρκής,

ΚΕ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενετική επιλογή θα πρέπει να αποσκοπεί και να στρέφεται στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του δασικού οικοσυστήματος,

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των δασών στις καιρικές συνθήκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

ΚΖ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προαναφερθείσα έκθεση του 2009 προς την Επιτροπή, «Επιλογές πολιτικής της ΕΕ για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών από επιβλαβείς επιπτώσεις» εντοπίζονται και εξετάζονται τέσσερις επιλογές πολιτικής, οι οποίες καλύπτουν την συνέχιση της τρέχουσας προσέγγισης, την ανοικτή μέθοδο συντονισμού, τον αυξημένο έλεγχο και την υποβολή οδηγίας πλαισίου για τα δάση,

1.        εκφράζει την ικανοποίησή του για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και την ενημέρωση στο δασικό τομέα στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών για τις κλιματικές αλλαγές· θεωρεί ότι η ενωσιακή στρατηγική για τα δάση πρέπει να ενισχυθεί με στόχο τη βελτίωση της αειφορικής διαχείρισης και της διατήρησης, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

2.        επισημαίνει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη.

3.        επιδοκιμάζει την άποψη της Επιτροπής ότι τα δάση πρέπει να θεωρούνται σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην επίλυση της κλιματικής κρίσης· τονίζει ότι η αειφόρος διαχείριση των δασών είναι καθοριστικής σπουδαιότητας προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της για το κλίμα και να παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως είναι η βιοποικιλότητα, η προστασία από φυσικές καταστροφές και η δέσμευση του CO2 από την ατμόσφαιρα·

4.        υπενθυμίζει ότι τα δάση αποτελούν βιόσφαιρες που περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα στοιχεία πέρα από τα δέντρα, και ότι συνεπώς η ανθεκτικότητά τους εξαρτάται από τη βιολογική ποικιλότητα όχι μόνο των δένδρων αλλά όλων των δασικών οργανισμών, και ιδιαίτερα των άγριων ζώων που ζουν στα δάση, και ότι τα δάση έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την προσαρμογή των ευρωπαϊκών κοινωνιών στην κλιματική αλλαγή,

5.        επισημαίνει ότι τα δάση αποτελούν τη βασική δεξαμενή άνθρακα και ότι, συνεπώς, διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εφαρμογή μια κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση των φαινομένων που υποβαθμίζουν τα δάση, όπως είναι οι πυρκαγιές και η ατμοσφαιρική ρύπανση·

6.        είναι πεπεισμένο ότι η οικολογική αειφορία είναι προαπαιτούμενο για τη συνέχιση των οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών των δασών της ΕΕ,

7.        υπογραμμίζει το ρόλο που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα των δασών για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, και την ανάγκη να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με δείκτες δασικής βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της δασικής γενετικής ικανότητας, για καλύτερη προσαρμογή·

8.        συγχαίρει την Επιτροπή για την πλήρη ανάλυση των απειλών, βιοτικών και μη βιοτικών, στην οποία προέβη στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου, και της εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να μελετηθούν και άλλοι παράγοντες που συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή στα δάση, όπως το φαινόμενο της φυλλόπτωσης, το οποίο προκάλεσε τον διπλασιασμό της αποψιλωμένης επιφάνειας στην κορυφή των δένδρων στα δάση της νότιας Ευρώπης, με άμεσες συνέπειες την ελάττωση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας παγίδευσης του άνθρακα ή την ελάττωση της μετριαστικής λειτουργίας των δασών κατά τις περιόδους ξηρασίας και καύσωνα λόγω πρόωρης πτώσης των φύλλων των δένδρων·

9.        αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή υφισταμένων παγκόσμιων συστημάτων πιστοποίησης στη βιώσιμη δασοκομία, όπως είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών (FSC) και το πρόγραμμα για την έγκριση συστημάτων πιστοποίησης των δασών (PEFC)·

Η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της δασοκομίας και το σχέδιο δράσης για τα δάση

10.      τονίζει ότι η ανωτέρω στρατηγική της ΕΕ για τη δασοκομία και το Σχέδιο Δράσης για τα Δάση πρέπει να επικαιροποιηθούν και να συμπεριλάβουν τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής και τα ευρύτερα ζητήματα δασικής προστασίας· υπενθυμίζει ότι πριν γίνει οποιαδήποτε σχετική αναθεώρηση πρέπει να κληθούν σε εμπεριστατωμένο διάλογο για την πολιτική στον τομέα της δασοκομίας, τα κράτη μέλη και όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επηρεάζονται από την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων·

11.      εκφράζει την επιδοκιμασία του για την επιτυχία των προσπαθειών της ΕΕ να επιτύχει παγκόσμια ανταγωνιστικότητα στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που βασίζονται στο δάσος·

12.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων ποιότητας ζωής του σχεδίου δράσης για τα δάση (FAP), η υλοποίηση του οποίου αυτή τη στιγμή καθυστερεί·

13.      καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει ανάλυση του αντίκτυπου της πολιτικής της ΕΕ στα δάση της ΕΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο οι εν λόγω πολιτικές είναι συνεπείς και διασφαλίζουν την προστασία των δασών·

14.      καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει ανάλυση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τα δάση και τη δασοκομία και να ανακατανείμει υπάρχοντα κονδύλια που έχουν δυσμενή αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα των δασών, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Μαρτίου του 2010·

15.      ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κλιμακώσουν την εφαρμογή των ενεργειών που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για την καινοτομία και την αειφορία των δασικών βιομηχανιών στην ΕΕ (COM(2008)113 τελικό), λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρμετρη ρύθμιση μπορεί να καταστήσει τα προϊόντα ξυλείας λιγότερο ανταγωνιστικά σε σύγκριση με τα μη ανανεώσιμα και υλικά και τα υλικά έντασης ενέργειας·

16.      τονίζει ότι τα μέτρα για την προστασία των δασών πρέπει να αντανακλούν το διαμεθοριακό χαρακτήρα των βιοτικών και αβιοτικών απειλών, σύμφωνα με τον τύπο και τη βιοκλιματική ζώνη τους, και τις περιφερειακές συνθήκες· υπογραμμίζει, ακόμα, ότι θα πρέπει να αναλαμβάνεται δράση για τη στήριξη, τον συντονισμό και τη συμπλήρωση πολιτικών πρωτοβουλιών εκ μέρους των κρατών μελών και περιφερειών, όταν η ΕΕ κατέχει προστιθέμενη αξία, και σύμφωνα με την ονοματολογία που ανέπτυξε ο ΕΟΠ·

17.      τονίζει ότι η προστασία των δασών εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των κρατών μελών, των περιφερειών, των βιομηχανιών που βασίζονται στο δάσος και των ιδιοκτητών δασών, τόσο του δημοσίου όσο και ιδιωτών·

18.      πιστεύει ότι τα βόρεια αρκτικά δάση (τάιγκα) και τα δάση της Μεσογείου έχουν τεράστια αξία για την ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα και ότι ως δεξαμενές διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας πρέπει να τύχουν αυξημένης προστασίας·

19.      θεωρεί ότι ο μακροπρόθεσμος δασικός σχεδιασμός πρέπει να είναι ευέλικτος, ευπροσάρμοστος και συμμετοχικός, και να λαμβάνει υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια επιτρέποντας να εξετάζονται πολλαπλές λύσεις για μελλοντική ανάπτυξη, και εξασφαλίζοντας ρεαλιστική και αξιόπιστη βάση για τη στήριξη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση· θεωρεί ακόμα ότι σε επίπεδο ΕΕ τούτο θα πρέπει να πάρει τη μορφή μόνιμου δασικού φόρουμ για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης προστασίας των δασών·

Αειφόρος διαχείριση δασών

20.      χαιρετίζει την επιτυχία της Forest Europe στην ενίσχυση της ΑΔΔ και στην επίτευξη ευρωπαϊκής συναίνεσης ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές, τα κριτήρια και τους δείκτες της ΑΔΔ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το ισχύον πλαίσιο της ΑΔΔ δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως και δεν έχει εφαρμοστεί με συνέπεια·

21.      υπενθυμίζει ότι η ΑΔΔ έχει ως στόχο να συμφιλιώνει τις πτυχές παραγωγής και τις πτυχές προστασίας των δασών, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών λειτουργιών τους σύμφωνα με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές προτεραιότητες· διαπιστώνει με ανησυχία την αυξανόμενη τάση να εξετάζονται τα δάση μόνον από οικονομική σκοπιά και να παραβλέπονται οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές παράμετροί τους, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις αρχές της ΑΔΔ·

22.      Ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη συμπλήρωση του προαναφερθέντος κανονισμού (ΕΕ) 995/2010 για την υλοτομία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλη η ξυλεία και όλα τα προϊόντα ξυλείας που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά προέρχονται από δάση αειφόρου διαχείρισης·

23.      παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και της εμπορίας ξυλείας που παράγεται κατ' αυτόν τον τρόπο, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της αποψίλωσης, της υποβάθμισης των δασών και της απώλειας της βιοποικιλότητας·

24.      ζητεί την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ εθνικών δασικών προγραμμάτων (ΕΔΠ) και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα δάση μέσω διαρθρωμένης υποβολής εκθέσεων στη Μόνιμη Δασική Επιτροπή·

25.      θεωρεί ότι τα ΕΔΠ είναι απαραίτητα προκειμένου να εξακολουθήσουν τα δάση της ΕΕ να επιτελούν τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές λειτουργίες τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταδείξουν τη στήριξή τους στη διαδικασία Forest Europe, καθιστώντας υποχρεωτική την εφαρμογή της αειφόρου διαχείρισης δασών στην ΕΕ· θεωρεί, ακόμα, ότι μια τέτοια δέσμευση θα συνέβαλλε στην αφομοίωση των αρχών της αειφορίας στη δασοκομία και θα εξυπηρετούσε ως βέλτιστη δυνατή στήριξη στη διαδικασία Forest Europe και τις νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που εξετάζουν η Forest Europe και το φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση·

26.      τάσσεται υπέρ της πλήρους εφαρμογής ενεργού ΑΔΔ στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων ΕΔΠ που περιλαμβάνουν εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες, μετρήσιμους στόχους, και κριτήρια αξιολόγησης, και λαμβάνουν υπόψη τις αυξημένες απειλές για τα δάση, λόγω της κλιματικής αλλαγής·

27.      τονίζει ότι τα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης ή τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν θα πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με ΑΔΠ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε στα ΕΔΠ να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις και τα συμπεράσματα των μελετών για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους όρους, τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, και οι στρατηγικές και τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου να συμφωνούν με τα δασικά προγράμματα, τις στρατηγικές βιοποικιλότητας και τα σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια·

28.      επισημαίνει ότι η γενετική ποικιλότητα, η φυσική αναγέννηση, και η πολυμορφία της δομής και το μείγμα των ειδών όλων των ζώντων δασικών οργανισμών αποτελούν κοινά στοιχεία στις επιλογές δασικής προσαρμογής, που παρουσιάζονται σε όλες τις βιοκλιματικές ζώνες, τα συστήματα διαχείρισης και τους τύπους δασών· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι η ΑΔΔ εγγυάται την οικονομική βιωσιμότητα των δασών που προορίζονται για εκμετάλλευση αλλά δεν την επιβάλλει για τα δάση που έχουν πρωταρχικές λειτουργίες άλλες από την παραγωγή ξυλείας·

29.      θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη προστασία των δασών εξαρτάται από την καθιέρωση ή διατήρηση δασικών οικοσυστημάτων με ιδιαίτερα ποικίλη σύνθεση από πλευράς δέντρων, ηλικίας και δομής·

30.      ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συστάσεις για τρόπους προσαρμογής των εθνικών συστημάτων πολιτικής προστασίας ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος στα δάση· καλεί ιδιαίτερα την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την αναβάθμιση του Αποθεματικού Τακτικής για την Καταπολέμηση των Δασικών Πυρκαγιών σε επίπεδο πόρων και ικανότητας·

31.      εφιστά την προσοχή στην απεριόριστη εμπορική εκμετάλλευση δασικών πόρων, η οποία, ειδικά στην περίπτωση φυσικών δασών, πολύ συχνά οδηγεί σε μη αντιστρέψιμη καταστροφή·

32.      θεωρεί ότι, δεδομένης της σημασίας τους σε για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, τα δένδρα της γεωργοδασοκομίας θα πρέπει να αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι μη παραγωγικοί παραδοσιακοί δασότοποι σε σχέση με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Γενικές προτάσεις

33.      καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει Λευκή Βίβλο για την προστασία των δασών στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο, την αδιαμφισβήτητη ανάγκη προετοιμασίας για την κλιματική αλλαγή, τη μελέτη για τις επιλογές πολιτικής και τη μελέτη για τις επιλογές προσαρμογής· θεωρεί ότι η Λευκή Βίβλος, πέρα από το να επιβεβαιώνει τη συμβολή των δασών στην οικονομία μέσω της ξυλείας και των λοιπών δασικών προϊόντων και υπηρεσιών, θα πρέπει να επικεντρώνεται στη διατήρηση και την αύξηση των δασών στην Ευρώπη, δεδομένου ότι βοηθούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να αμβλύνουν την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούν στις συνέπειές της· θεωρεί ότι απαιτείται υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους οικότοπους υψηλής ποιότητας και για τα δάση που συμβάλλουν στο να εμποδίζονται οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι πυρκαγιές, η απερήμωση, η απώλεια βιοποικιλότητας και οι καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα· θεωρεί ότι η επάρκεια οικονομικών πόρων, η ανταλλαγή γνώσης και η προώθηση της έρευνας και της πληροφόρησης συνιστούν απαραίτητα στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής·

34.      εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται να αυξηθούν τα επίπεδα χρηματοδότησης για μέτρα δασοπροστασίας στην ΕΕ, μέσω του πυλώνα της ανάπτυξης της υπαίθρου, της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΓΚΠ)· επισημαίνει ότι οι νέες προκλήσεις που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή καταδεικνύουν ότι για την προστασία των δασών απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοδότηση και χρειάζονται νέα μέσα ενίσχυσης·

35.      καλεί την Επιτροπή να μελετήσει προσεκτικά τις επιλογές που υπάρχουν όσον αφορά την πληρωμή για υπηρεσίες οικοσυστήματος, προκειμένου να αναγνωρίζεται η οικονομική αξία των υπηρεσιών αυτών και να επιβραβεύονται η αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων, και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν οι επιχειρήσεις την αξιοπιστία, τη δημοσιότητα και άλλα οικονομικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία των δασών·

36.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, η οποία να προβλέπει χρηματοδότηση για σχέδια πρόληψης και εκτίμησης κινδύνου, για το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS), για μέτρα κατάρτισης και εκπαίδευσης, και για την αποκατάσταση των δασών μετά από πυρκαγιές, μεταξύ άλλων με την ενδεχόμενη απαγόρευση, για τουλάχιστον 30 έτη, οποιασδήποτε οικοδομικής δραστηριότητας σε εκτάσεις που έχουν πληγεί από δασοπυρκαγιές·

37.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την απαγόρευση της ανάπτυξης οικοδομικής δραστηριότητας σε εδάφη που έχουν αποψιλωθεί λόγω πυρκαγιών οι οποίες υπήρξαν αποδεδειγμένα αποτέλεσμα εμπρησμού·

38.      ζητεί να εξαλειφθούν τα νομικά εμπόδια στην αειφόρο διαχείριση·

39.      επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης ενός επαρκούς χρηματοδοτικού πλαισίου για την ενίσχυση της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών και ζητεί επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης·

40.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δασική πληροφόρηση, όπου να λαμβάνονται υπόψη οι κλιματικές απειλές και η ανάγκη για συλλογή και διάδοση ουσιαστικών, εναρμονισμένων και συγκρίσιμων στοιχείων για τη δασική κάλυψη, τη βιοποικιλότητα, τις βιοτικές και τις αβιοτικές απειλές και τη χρήση γης, στο πλαίσιο της UNFCCC, της CBD, και των περιβαλλοντικών λογαριασμών· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να καταρτίσει και να παρακολουθεί δείκτες σχετικούς με την προστασία που προσφέρουν τα δάση, όπως η συγκράτηση του εδάφους και η διατήρηση της ικανότητας για συγκράτηση υδάτων·

41.      καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα της επίδρασης των δασών στις περιφερειακές μετεωρολογικές τάσεις στην ΕΕ, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι στρατηγικές διαχείρισης των δασών όσον αφορά τις μεταβολές του μεγέθους, της σύνθεσης και της γεωγραφικής θέσης των δασών και τον αντίκτυπο αυτών των μεταβολών·

42.      ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να διαδώσουν κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες πρακτικές με βάση τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης, σύμφωνα με τις ανάγκες των ιδιοκτητών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, και των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντοχή στις επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος· επισημαίνει περαιτέρω τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες και τομείς της βιομηχανίας μπορούν να συμβάλουν στους στόχους για τη βιοποικιλότητα και να προαγάγουν την αντίληψη της θεώρησης κύκλου ζωής, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δημιουργήσουν τον σύνδεσμο μεταξύ διατήρησης της βιοποικιλότητας και δημιουργίας εισοδήματος· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης ώστε να διασφαλιστεί η αειφόρος διαχείριση των δασών, να ενημερωθεί το κοινό και να ενθαρρυνθεί η χρήση βιώσιμης ξυλείας·

43.      τονίζει την ανάγκη για βελτίωση του συντονισμού και της ενημέρωσης σε σχέση με τη δασοπροστασία· θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί η συνέπεια των εσωτερικών μέτρων της ΕΕ με τις θέσεις της εξωτερικής πολιτικής σχετικά με τα δάση (συνεργασία, ανάπτυξη, εμπόριο εξωτικής ξυλείας, κ.λπ.)·

44.      θεωρεί ότι τα δάση αποτελούν τμήμα της συλλογικής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και ότι τα δέντρα ιδιαίτερης σημασίας πρέπει να προστατεύονται είτε ανήκουν σε δάση είτε όχι· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαράξουν κατάλληλες στρατηγικές για την προστασία τους, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τη σκοπιμότητα της δημιουργίας παρατηρητηρίων δασικής κληρονομιάς· ακόμα, παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν, στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών τους, ισότιμη και δημόσια πρόσβαση στα δάση και τις περιοχές φυσικού κάλλους, αναγνωρίζοντας ότι το δικαίωμα για δημόσια πρόσβαση στα δάση και τις περιοχές φυσικού κάλλους όπως εφαρμόζεται σε ορισμένα κράτη μέλη προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά τη δημοκρατική πρόσβαση για αναψυχή, την εκτίμηση των οικοσυστημάτων και το σεβασμό στη φυσική κληρονομιά·

45.      προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα δράσης για τα δάση, ζητεί να αναπτύξει κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια μια δασική στρατηγική που να καλύπτει την αναδάσωση στις όχθες των ποταμών, τη συγκράτηση των όμβριων υδάτων, γεωργικές δραστηριότητες και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την επιλογή των παραδοσιακών ποικιλιών φυτών και δέντρων και των ειδών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στην ξηρασία·

Δασική έρευνα

46.      επισημαίνει πως, μολονότι η ΕΕ διαθέτει αναμφισβήτητη τεχνογνωσία στο δασικό τομέα, που απορρέει από μακροχρόνιες παραδοσιακές δασικές πρακτικές, πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για την έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στα δάση· πιστεύει ότι λόγω της επιστημονικής αβεβαιότητας σχετικά με τη χρονική κλίμακα και την έκταση των απειλών για τα δάση στις διάφορες περιοχές, είναι αναγκαίο να δεσμευτούν πόροι για έρευνα στον τομέα του κλίματος, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις λύσεις που εφαρμόζονται σε διάφορες βιοκλιματικές ζώνες, προκειμένου να βελτιωθεί η σχετική βάση γνώσεων·

47.      ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν κοινά μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των επιπτώσεων και της τρωτότητας, και να υποστηρίξουν τη θέσπιση μέτρων προσαρμογής στον τομέα της δασοκομίας· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να ενσωματωθούν στο πολυετές πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σχέδια που αφορούν τη γνώση των δασικών οικοσυστημάτων και της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος·

48.      καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει πρόγραμμα δράσης για την προστασία των δασών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποτρέψει τις αρνητικές συνέπειες του πολλαπλασιασμού των εντόμων και της διάδοσης ασθενειών λόγω της αλλαγής του κλίματος·

49.      ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την έρευνα με αντικείμενο την αλλαγή του κλίματος και τις συνέπειές της για τα δάση· να προαγάγουν τη συνείδηση της πολύπλευρης σημασίας των δασών και της σπουδαιότητας της αειφόρου διαχείρισής τους· να υποστηρίξουν την κατάρτιση και μετεκπαίδευση των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης που αναμένεται να ανακύψουν λόγω της αλλαγής του κλίματος (προαγωγή της ποικιλομορφίας, πρόληψη και αντιμετώπιση των ζημιών), και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών·

50.      θεωρεί ότι, δεδομένης της ανάγκης για ουσιαστική έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες άμυνας των δασικών οικοσυστημάτων, απαιτούνται προγνωστική έρευνα και διερεύνηση στρατηγικών μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρο τον τομέα της δασοκομίας και της υλοτομίας, συντονισμός και χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ·

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ

51.      επισημαίνει ότι οι συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα δάση επιτελούν ουσιαστικές περιβαλλοντικές λειτουργίες και συμβάλλουν στην επίτευξη των κοινωνικών και οικονομικών ρόλων της ανάπτυξης της υπαίθρου και των εθνικών οικονομιών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να συνεργαστούν πλήρως με τις δασικές αρχές και το ευρύτερο κοινό στην προετοιμασία προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου προκειμένου να εξασφαλίσουν συνοχή μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δασοκομία μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελεί ανεξάρτητο τομέα της αγροτικής οικονομίας·

52.      υπενθυμίζει ότι τα δάση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει πολιτική προσέγγιση η οποία να αναγνωρίζει τον ρόλο αυτό, στο πλαίσιο σεβασμού των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας·

53.      επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για την μεταρρύθμιση της ΚΓΠ(14) αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αγρότες ως απαραίτητοι παράγοντες πρόληψης των πυρκαγιών, ως φύλακες της δασικής κληρονομιάς και της προστασίας της έναντι απειλών κατά της βιοποικιλότητας – όπως είναι τα παράσιτα- και, κυρίως, ως τοπικοί στυλοβάτες, εφόσον η διατήρηση της δραστηριότητάς τους είναι η καλύτερη εγγύηση για να αποφευχθεί η απερήμωση·

54.      επιμένει ότι οι παραγωγοί της υπαίθρου, οι ομάδες παραγωγών και οι δημόσιοι φορείς πρέπει να δικαιούνται να επωφεληθούν από μέτρα δασοκομίας στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει βοήθεια για δάσωση στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου, διασφαλίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν στρεβλώνουν την αγορά και ότι τα μέτρα δάσωσης βασίζονται σε τοπικά, ανθεκτικά σε επιβλαβείς οργανισμούς υλικά και συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας· υπογραμμίζει ακόμα ότι οι προσπάθειες δάσωσης πρέπει να στρέφονται κατά προτεραιότητα σε είδη δέντρων που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα του εδάφους και τη βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του τόπου φύτευσης, στα εγχώρια είδη και στην ανάγκη για μικτά δάση·

55.      εφιστά την προσοχή, όπως έπραξε το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 11 Ιουνίου 2010, στο γεγονός ότι η εγκατάλειψη των δασών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, δεδομένου ότι μπορεί να μην είναι πλέον δυνατόν να εξασφαλιστεί ότι τα δάση θα εξακολουθήσουν να επιτελούν τις λειτουργίες τους·

56.      θεωρεί αναγκαίο να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχτεί η σύσταση ενώσεων παραγωγών και φορέων διαχείρισης δασών που εφαρμόζουν ΑΔΔ, ιδιαίτερα σε περιοχές με μικρά δάση, δεδομένου ότι τούτο θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της προσφοράς της πληθώρας προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν τα δάση· θεωρεί ότι τέτοιου είδους ενώσεις και φορείς θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών στην αλυσίδα του εφοδιασμού με ξυλεία, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομικής κρίσης, του διεθνούς ανταγωνισμού και της κλιματικής αλλαγής, και στην καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας·

57.      επιμένει ότι πρέπει να αυξηθεί η βοήθεια προς δημόσιους και ιδιωτικούς παράγοντες που προστατεύουν τη βιοποικιλότητα των ειδών, τους οικοτόπους και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και να περιλάβει μεθόδους εθελοντικής προστασίας και ζώνες που συνδέουν περιοχές Natura 2000, δεδομένου ότι η βιοποικιλότητα έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση, την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας·

58.      ζητεί την αντικατάσταση του συστήματος αμοιβής βάσει τιμολογίων με ένα σύστημα σταθερού ή ανά περιοχή κόστους·

59.      ζητεί την ανάπτυξη ενός προτύπου ορθών δασοκομικών πρακτικών, που να χρησιμοποιείται ως βάση για την παροχή στήριξης στο πλαίσιο όλων των μέτρων που αφορούν τα δάση·

60.      ζητεί την υποχρεωτική ενσωμάτωση των μέτρων που αφορούν το δασικό περιβάλλον και το Natura 2000 στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την παροχή στήριξης κατά περιοχές για το δίκτυο Natura 2000 στο πλαίσιο των άμεσων πληρωμών·

61.      ζητεί να συμπεριληφθεί ένα νέο μέτρο της ΚΓΠ που να αφορά την «επί τόπου και εκτός τόπου προστασία του δασικού γενετικού υλικού γνωστής πηγής»·

62.      απορρίπτει κατηγορηματικά την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους δασικούς γενετικούς πόρους·

63.      ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυώνται σε κάθε χρηματοδότηση της ΕΕ τους μακροπρόθεσμους ορίζοντες των έργων δασοκομίας και προστασίας των δασών·

Πολιτική προστασία και πρόληψη των πυρκαγιών

64.      είναι πεπεισμένο ότι η πρόληψη των δασοπυρκαγιών είναι πολύ πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους από τις προσπάθειες κατάσβεσής τους·

65.      υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοσθούν επειγόντως οι συστάσεις για την πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών που ενέκρινε πρόσφατα(15), και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούν την υποστήριξη προγραμμάτων δάσωσης και αναδάσωσης, με προτεραιότητα στα αυτόχθονα είδη και στα μικτά δάση, με στόχο τη βιοποικιλότητα και τη μεγαλύτερη αντοχή στις πυρκαγιές, τις θύελλες και τις άλλες μάστιγες· εφιστά επίσης την προσοχή στις πρόσθετες δυσκολίες που βιώνουν τα νησιά και οι εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών· ζητεί την ειδική μεταχείριση των περιφερειών αυτών από τα διάφορα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, περιλαμβανομένου και του Ταμείου Αλληλεγγύης·

66.      θεωρεί ότι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσω του σχεδιασμού του τοπίου και της συνδεσιμότητας, της υποδομής και της κατάρτισης, θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των πολιτικών της ΕΕ για την προστασία των δασών, την προσαρμογή και την πολιτική προστασία·

67.      επισημαίνει ότι, σε άγονες περιοχές και σε περιφέρειες που κινδυνεύουν από απερήμωση, η αναδάσωση με παραγωγικά είδη θα ωφελήσει τους κατοίκους και θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο έργο της προστασίας του δάσους και της καταπολέμησης των πυρκαγιών·

68.      τονίζει την αναμφισβήτητη σημασία που έχουν για τη δημόσια ασφάλεια οι δασικές περιοχές που προστατεύουν τα ανθρώπινα οικοσυστήματα από τις επιπτώσεις των φυσικών φαινομένων·

Υποβολή στοιχείων και λογιστική αποτίμηση σε σχέση με τις εκπομπές

69.      θεωρεί ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) στην τρέχουσα μορφή του είναι ασύμβατο προς τη λογιστική αποτίμηση LULUCF, κυρίως λόγω της διαφοράς μεταξύ των ετησίων απαιτήσεων συμμόρφωσης για βιομηχανικές εγκαταστάσεις βάσει του ETS και των μεγαλύτερων χρονικών περιόδων που απαιτούνται προκειμένου να σημειωθούν και να παρατηρηθούν αλλαγές στις ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα σε εδαφικές εκτάσεις· θεωρεί, επομένως, ότι δεν θα πρέπει να συνδεθούν τα δύο μεταξύ τους· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τον βέλτιστο τρόπο για τη χρηματοδότηση της εξοικονόμησης άνθρακα από δραστηριότητες LULUCF·

70.      αναγνωρίζει τις προκλήσεις που συνεπάγεται οποιαδήποτε εξέταση της δυνατότητας ενσωμάτωσης της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας (LULUCF) στους στόχους των κρατών μελών στο πλαίσιο της απόφασης για τον επιμερισμό των προσπαθειών· συγκεκριμένα, εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι διαφορές κατά τη λογιστική αποτίμηση της ακρίβειας και η ευρεία φυσική ποικιλομορφία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το καθεστώς συμμόρφωσης που προβλέπεται στην απόφαση· ζητεί, ως εκ τούτου, να τεθούν χωριστοί στόχοι για τον τομέα LULUCF·

71.      δηλώνει τη δέσμευσή του να επιτύχει τον στόχο της ΕΕ 2020 όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τον στόχο των δύο βαθμών Κελσίου όσον αφορά την κλιματική αλλαγή· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι στην τρέχουσα μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου χρησιμοποιούνται σύντομα χρονικά πλαίσια και η υπόθεση ουδετερότητας άνθρακα που προκύπτει για την ξυλώδη βιομάζα θα μπορούσε να εμποδίσει την επίτευξή τους· ζητεί από την Επιτροπή να συμβουλευτεί το IPCC και να καθιερώσει νέα μεθοδολογία υπολογισμού των αερίων θερμοκηπίου, ελέγχοντας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και για εκπομπές βιομάζας από χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασική διαχείριση, εκτιμώντας τη ροή άνθρακα μόνο σε εθνικό επίπεδο και ενσωματώνοντας τις διάφορες φάσεις δασοκομίας (φύτευση, αραίωση και εκμετάλλευση)·

72.      υπογραμμίζει ότι τα τρέχοντα κριτήρια «βιοκαυσίμου» που ανέπτυξε η Επιτροπή δεν είναι κατάλληλα για την ξυλώδη βιομάζα, και ζητεί την ανάπτυξη νέων, νομικά δεσμευτικών κριτηρίων αειφορίας για τη βιομάζα που προωθείται ενεργειακή χρήση· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ανατρέξει στις εργασίες και τα συμπεράσματα της Forest Europe, προκειμένου να αναπτύξει κριτήρια που να λαμβάνουν υπόψη πιθανούς κινδύνους στρέβλωσης της αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δεν βασίζονται στην υπόθεση της ουδετερότητας άνθρακα, λαμβάνουν υπόψη τις έμμεσες εκπομπές και δεν υπονομεύουν τους στόχους της ΕΕ 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιοποικιλότητα· επισημαίνει ότι η λεπτομερής εφαρμογή των κριτηρίων θα πρέπει να αφεθεί στο τοπικό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών επιτόπου·

73.      ζητεί να εφαρμοστούν για τα δάση ορισμοί με βάση την οικολογική ταξινόμηση των δασών, όπως αυτή που πρότεινε ο ΕΟΠ το 2007, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διαφοροποίηση των πλούσιων σε άνθρακα παλαιών δασών από τις μονοκαλλιέργειες εντατικής διαχείρισης και άλλους τύπους δασών συμπεριλαμβανομένων των μεσογειακών θάμνων, σύμφωνα με τις μεγακοινότητες και τα στάδια διαδοχής·

74.      τονίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας της ποικιλομορφίας των δασών σε όλα τα στάδια διαδοχής στην ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιοποικιλότητα των δασών και του περιεχομένου τους, δεδομένου ότι κάθε στάδιο διαδοχής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο και ότι, χωρίς συντονισμένη προστασία όλων των διαφορετικών σταδίων, τα μεταγενέστερα στάδια διαδοχής θα απειληθούν από σοβαρούς κινδύνους·

Εξωτερική διάσταση

75.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν σε διεθνές επίπεδο για την κατάρτιση νέου ορισμού του ΟΗΕ για τα δάση, με τον οποίο να αποσαφηνίζονται οι ορισμοί των φυσικών δασών με βάση τις μεγακοινότητες και να γίνεται διάκριση μεταξύ των αυτοχθόνων δασών και των δασών που κυριαρχούνται από μονοκαλλιέργειες δέντρων και μη αυτόχθονα είδη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ανωτέρω ορισμός θα συμβάλει σημαντικά στη συνοχή της πολιτικής και την αξιοποίηση των κονδυλίων, δεδομένου η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός δημόσιας ενίσχυσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (όπου για τον τομέα των δασών διατέθηκαν πάνω από 600 εκατομμύρια το 2003)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν καταγράφει την πρόοδο όσον αφορά την ανάγκη για συντονισμό της εσωτερικής και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και για την επίτευξη παγκόσμιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας στο πλαίσιο του φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση·

76.      επισημαίνει την σημασία μιας παγκόσμιας συνεργασίας τόσο σε διοικητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, σχετικά με τη θέσπιση προτύπων, βέλτιστων πρακτικών, μεταφοράς τεχνολογίας και επιστημονικής τεχνογνωσίας, κυρίως στο πλαίσιο του συστήματος για τη Μείωση των Εκπομπών από την Αποψίλωση και Υποβάθμιση των Δασών (REDD)· τονίζει επίσης ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί δίκαιος καταμερισμός των πλεονεκτημάτων του συστήματος REDD χωρίς ενεργό συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος GMES (παγκόσμιο πρόγραμμα για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας) στην χαρτογράφηση, επιτήρηση, και καταγραφή των δασικών περιοχών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμβάλουν θετικά στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή·

0

0 0

77.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

             Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ-PROV(2010)0154.

(2)

             ΕΕ C 56, 26.2.1999, σ. 1.

(3)

             Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 30-CE-0227729/00-59.

(4)

             ΕΕ L 20, 26.01.2010, σ .7.

(5)

             Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0325.

(6)

             ΕΕ C 67E, 18.3.2010, σ.1.

(7)

             Ανάθεση αριθ. AGRI-2008-EVAL-10 // Σύμβαση πλαίσιο αριθ. 30-CE-0101908/00-50.

(8)

             Έκθεση της 16.09.2010.

(9)

             ΕΕ L 11/17, 15.1.2000.

(10)

           ΕΕ L 328, 6.12.2008, σ. 28.

(11)

           AGRI-2007-G4-06.

(12)

           ENV.B.1/ETU/2008/0049.

(13)

           ΕΕ L 295, 12.11.2010, σ. 23.

(14)

           Ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και τις εδαφικές προκλήσεις του μέλλοντος.» COM (2010) 672 τελικό.

(15)

           Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (P7_TA-PROV(2010)0326)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δάση της ΕΕ: κατάσταση και διακυβέρνηση

Τα δάση της ΕΕ και τα υπόλοιπα δασωμένα εδάφη αντιπροσωπεύουν άνω του 42 % του συνόλου της επιφάνειας της ΕΕ(1).

Τα δάση προσφέρουν βιοπορισμό σε εκατομμύρια εργαζομένους, επιχειρηματίες, καθώς και σε 16 εκατομμύρια ιδιοκτήτες δασών. Οι βιομηχανίες που βασίζονται στο δάσος προσφέρουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έχουν δε κύκλο εργασιών τριακοσίων δισεκατομμυρίων. ευρώ. Στη διαχείριση δασών απασχολούνται 350.000 άτομα(2). Επιπλέον, το 40% των δασών της ΕΕ είναι δημόσια ιδιοκτησία.

Ο ενωσιακός λόγος υλοτομίας προς αύξηση είναι σταθερός και κυμαίνεται στο 60%(3). Αυτός ο λόγος προβλέπεται να αυξηθεί σε ορισμένες χώρες και να υπερβεί το 100 %, κάτι που θα προκαλέσει μείωση του αναπτυσσόμενου αποθέματος μετά το 2020(4).

Τα ευρωπαϊκά δάση μπορούν να χωριστούν σε πέντε βιοκλιματικές ζώνες: την Βόρεια, την εύκρατη Ωκεάνια, την εύκρατη Ηπειρωτική, τη Μεσογειακή και την Ορεινή ζώνη(5), σύμφωνα με την τυπολογία δασών του ΕΟΠ που έχει αναπτυχθεί για την καθοδήγηση των αποφάσεων πολιτικής.

Τα δάση και η δασοκομία της ΕΕ διέπονται από ποικιλία περιφερειακών και εθνικών προτύπων, που ομαδοποιούνται ανάλογα με τον προσανατολισμό τους προς την παραγωγή ή την προστασία(6). Τα δάση προσφέρουν τόσο πόρους όσο και λειτουργίες οικοσυστήματος.

Απειλές για τα δάση

Οι απειλές που συνδέονται με το κλίμα διακρίνονται σε γενικές γραμμές σε αβιοτικές (καταιγίδες, εκριζώσεις από τον άνεμο, ξηρασία, αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς) και βιοτικές (παράσιτα, ασθένειες από μύκητες). Οι επιδράσεις τους ενισχύονται αμοιβαία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των παρασίτων: οι υψηλότερες θερμοκρασίες οδηγούν σε μακρότερους αναπαραγωγικούς κύκλους ορισμένων παθογόνων ειδών.

Η έλλειψη θερινών βροχοπτώσεων επηρεάζει την παραγωγικότητα των δασών σε όλες τις ζώνες εκτός της Βόρειας. Τα κωνοφόρα δάση αναμένεται να μειωθούν σε έκταση και παραγωγικότητα σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη. Η ερυθρελάτη προβλέπεται να καταστεί ακατάλληλη για καλλιεργούμενο είδος σε χαμηλότερα υψόμετρα, ενώ η οξιά προβλέπεται να εξαφανιστεί στη μεσογειακή ζώνη. Στην ορεινή ζώνη, η καταπόνηση λόγω ξηρασίας επηρεάζει την ανάπτυξη και τη ζωτικότητα όλων των σημαντικών ειδών δένδρων. Η παραγωγή δασικών προϊόντων εκτός του τομέα της ξυλείας, όπως είναι τα μανιτάρια, ο φελλός και τα βότανα, πρόκειται να μειωθεί δραστικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τα βόρεια δάση, οι επιπτώσεις της αναμενόμενης μαζικής επίθεσης παρασίτων λόγω της επέκτασής τους προς βορρά παραμένουν απροσδιόριστες. Επιπλέον οι ηπιότεροι χειμώνες και η ευπάθεια σε εκριζώσεις από δυνατούς ανέμους έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της πρόσβασης για υλοτομία. Στην ίδια ζώνη, τα δάση σημύδας αναμένεται να συρρικνωθούν στο ένα δέκατο της σημερινής τους έκτασης έως το 2100(7).

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αυξάνεται σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη, ιδίως στη Μεσόγειο, μαζί με απρόβλεπτες εξάρσεις επιδημιών για όλα τα είδη δένδρων. Στη ζώνη αυτή, η οξιά αναμένεται σχεδόν να εξαφανιστεί.

Εξάρσεις επιδημιών θα επηρεάσουν όλα τα κωνοφόρα δάση.

Ο κατακερματισμός των δασών, που αυξάνει τη διεπαφή τους με αγροτικές και αστικές εκτάσεις, αποτελεί μείζονα απειλή για τα ηπειρωτικά δάση.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα το μαρασμό των δασών και τις μεταβολές στη σύνθεση των ειδών.

Λίγες μελέτες υπάρχουν για απειλές προς το ευρύτερο κοινό λόγω της απώλειας προστατευτικών λειτουργιών. Για την ορεινή ζώνη, η μειωμένη ικανότητα άμβλυνσης των αιχμών απορροής αναμένεται να επηρεάσει διάφορες προστατευτικές λειτουργίες (ιδίως όσον αφορά τις πλημμύρες και την ποιότητα των υδάτων). Στη μεσογειακή ζώνη, οι πυρκαγιές σε συνδυασμό με τις πλημμύρες οδηγούν σε διάβρωση των εδαφών, που οφείλεται στη μειωμένη αναγέννηση των φυτών, και επιδεινώνει την απερήμωση.

Η ζήτηση του ενεργειακού τομέα για δασική βιομάζα εμφανίζεται ως απειλή για τα δάση και τις παραδοσιακές βιομηχανίες που βασίζονται στα δάση. Η παραδοχή της ουδετερότητας της δασικής βιομάζας(8) όσον αφορά τις ανθρακούχες εκπομπές παραβλέπει το παρατεταμένο χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για την επαναπορρόφηση του «χρέους άνθρακα» που εξαρτάται από την παραγωγικότητα των δένδρων και την προηγούμενη διαχείριση των εδαφών(9). Η απειλή αυτή συνδέεται με παρόμοιες ελλείψεις των διατάξεων των UNFCCC/LULUCF.

Η ενωσιακή οπτική

Κοινές πολιτικές που επηρεάζουν τα δάση περιλαμβάνουν την ΚΓΠ (8 δισεκ € στον πυλώνα 2), την περιβαλλοντική πολιτική (ιδιαίτερα τη βιοποικιλότητα και τα ύδατα), καθώς και την ενεργειακή, τη βιομηχανική, την εμπορική πολιτική, την πολιτική έρευνας και τις πολιτικές συνοχής μεταξύ των οποίων η περιφερειακή πολιτική και το ταμείο αλληλεγγύης συχνά με έλλειψη συνοχής όσον αφορά την προστασία των δασών.

Η δέσμευση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προστασία των δασών έχει εκφρασθεί με κανονισμούς που αφορούν την πρόληψη των πυρκαγιών (2158/1992), την παρακολούθηση (2152/2003) και τη δέουσα επιμέλεια για τις επιχειρήσεις ξυλείας (995/2010) με βάση το άρθρο 175 ΕΕ, σήμερα άρθρο 192 ΣΛΕ(10). Η δασοπροστασία πρέπει επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο της πρόληψης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών(11) και της στρατηγικής προσαρμογής(12).

Η ενωσιακή στρατηγική για τα δάση του 1998(13) οδήγησε στο μη δεσμευτικό σχέδιο δράσης για τα δάση της ΕΕ του 2006 (FAP) που αποβλέπει :

1.  στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας

2.  στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος

3.  στη συνεισφορά στην ποιότητα ζωής

4.  στην προώθηση του συντονισμού και της επικοινωνίας

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του FAP από την Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, αν και έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις δράσεις του στόχου 1, όλες οι άλλες δράσεις έχουν υλοποιηθεί ανεπαρκώς(14). Σημαντικές αδυναμίες αφορούν την ενίσχυση της προστασίας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας: το 66% των δασικών οικοτόπων βρίσκονται σε κατάσταση που χαρακτηρίζεται «δυσμενής/κακή/ανεπαρκής»(15). Ελάχιστες ενέργειες έχουν γίνει για την εκπαίδευση και την ενημέρωση, τις προστατευτικές λειτουργίες και τα αστικά και περιαστικά δάση.

Τούτο είναι το αντίθετο από τις προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής για την αντίληψη του κοινού για τα δάση, η διατήρηση και προστασία (44%) θεωρείται με μεγάλη διαφορά το σημαντικότερο θέμα της δασικής πολιτικής, ακολουθούν δε η υγεία των δασών και η ρύπανση (15.4%) η κλιματική αλλαγή (12.5%) και η χρήση στην οικονομία (8%)(16).

Οι ενέργειες συντονισμού και επικοινωνίας του σχεδίου δράσης για τα δάση προχωρούν αργά λόγω της ανεπαρκούς υποβολής εθνικών δασικών προγραμμάτων (NFP) στη μόνιμη δασική επιτροπή (SFC).

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στη διαδικασία Forest Europe, η οποία τα τελευταία 20 χρόνια έχει αναπτύξει κοινές προσεγγίσεις σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών.

Αξιοποιώντας αυτό το έργο, η ενεργητική και προληπτική αειφόρος διαχείριση των δασών, η οποία αφήνει περιθώριο για εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες, μπορεί να καταστεί υποχρεωτική σε ενωσιακό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη το προηγμένο επιστημονικό έργο της Forest Europe, η εφαρμογή της θα συνεπάγεται ελάχιστο κόστος και διοικητικές επιβαρύνσεις.

Για τις πολιτικές της βιομάζας, «η ενωσιακή δράση μπορεί να εξασφαλίσει την επίτευξη κοινής περιβαλλοντικής προστασίας με αποφυγή στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς»(17).

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, η δράση αυτή πρέπει να πάρει τη μορφή νομικά δεσμευτικών κριτηρίων αειφορίας, που να βασίζονται σε αναθεώρηση της παραδοχής περί ουδετερότητας ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές και σε μια επιστημονικά ορθή μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία να λαμβάνει υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα της δασικής βιομάζας και τις αλλαγές εκπομπών λόγω στις αλλαγές στη χρήση της γης και τη διαχείριση των δασών. Πρέπει επίσης να καταρτισθούν συντελεστές ILUC για όλες τις μορφές βιομάζας.

Με βάση τα παραπάνω, είναι αμφισβητήσιμη η συμπερίληψη του τομέα LULUCF στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο σχεδιασμένο για ετήσιες εκπομπές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και τούτο για λόγους συμβατότητας.

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει για διαφοροποιημένους ορισμούς δασών με βάση τις μεγακοινότητες, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις της βιοποικιλότητας, του εδάφους και η κοινωνική διάσταση και να δίνεται έμφαση στην διατήρηση των πλούσιων σε άνθρακα αρχέγονων δασών. Τούτο έχει καίρια σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοπιστωτικές αναλήψεις υποχρεώσεων για τη βιοποικιλότητα και το REDD+ δεν εκτρέπονται σε αμφισβητήσιμης αξίας έργα.

Πληροφόρηση για τα δάση: βάση για τη λήψη αποφάσεων

Η πληροφόρηση για τα δάση είναι ανεπαρκής λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης και υποχρεώσεων υποβολής αναφορών, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 2152/2003 του οποίου η ισχύς έχει εκπνεύσει. Ο Κανονισμός αυτός πρέπει να επανακατατεθεί, με συνεκτίμηση των αναγκών πληροφόρησης για τις κλιματικές αλλαγές αλλά επίσης και τις αυξημένες ανάγκες για παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο των CBD και UNFCCC, έτσι ώστε να απεικονίζεται με ακρίβεια η βιοποικιλότητα των δασών και οι αλλαγές στο απόθεμα άνθρακα. Η πανενωσιακή συλλογή πληροφοριών πρέπει να βασίζεται σε συγκρίσιμους μηχανισμούς, εναρμονισμένους ορισμούς και συγκρίσιμα δεδομένα από τις εθνικές δασικές απογραφές και από άλλες σχετικές πηγές.

Η πληροφόρηση για τα δάση έχει επίσης σημασία για τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, την πρωτοβουλία "ΑΕΠ και πέρα από αυτό" και την επιχειρησιακοποίηση των πληρωμών για τις υπηρεσίες οικοσυστήματος (PES).

Ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας μέσω της αειφόρου διαχείρισης δασών (SFM)

Συνήθης είναι η διάκριση μεταξύ εγγενούς (οικοσυστημικής) ικανότητας, που βασίζεται στη γενετική ποικιλότητα των δασών, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας του εδάφους, και κοινωνικοοικονομικής ικανότητας τoυ τομέα της δασοκομίας από πλευράς τεχνογωσίας και έντασης κεφαλαίου.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει την προσαρμοστική ικανότητα της ενωσιακής δασοκομίας επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε τελευταία ανάλυση στηρίζεται στην εγγενή ικανότητα των δασών: οι εκ των υστέρων απαντήσεις σε διάφορες απειλές μπορεί να είναι δυνατές αλλά δεν είναι εφικτές από οικονομική άποψη, είτε για δημόσιους είτε για ιδιωτικούς φορείς.

Η SFM που βασίζεται στη μακροπρόθεσμη απόδοση ξυλείας εφαρμόζεται σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ - φυσικά όμως, όχι σε όλα. Η ενεργητική προληπτική SFM προσφέρει ένα πλαίσιο στο οποίο ικανοποιούνται οι εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες.

Οι επιλογές ενεργητικής προσαρμογής συγκλίνουν στη φυσική αναγέννηση, τη γενετική ποικιλότητα και την αυξανόμενη ποικιλότητα από πλευράς δομής και μείγματος ειδών, καθώς και σε μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών, ανεξάρτητα από τον τύπο του δάσους και τον προσανατολισμό της διαχείρισης.

Επιπλέον μέτρα περιλαμβάνουν τεχνολογίες θερισμού και μεταφορών για τη Βόρεια περιοχή και διαχείριση συσσωρευμένων καυσίμων για τη Μεσόγειο.

Ο εισηγητής φρονεί ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας όλων των οικοσυστημάτων αποτελεί την αποτελεσματικότερη από πλευράς κόστους απάντηση στην κλιματική αλλαγή, που καλύπτει τόσο το μετριασμό όσο και την προσαρμογή(18),(19),(20),(21),(22), και ότι η διεύρυνση της σχετικής βάσης γνώσεων όλων των εμπλεκόμενων είναι βασική προϋπόθεση για τη διαχείριση. Η συνεργασία μεταξύ όλων εμπλεκόμενων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δυνατά σενάρια, πρέπει να προχωρήσει επειγόντως ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προσαρμογής όλων των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Περαιτέρω συνεισφορά της ΕΕ στη δασοπροστασία

Εξ ορισμού, η κλιματική αλλαγή καθιστά τις πολιτικές των κρατών μελών ανεπαρκείς για τη δασοπροστασία.

Κεφαλαιώδη σημασία έχει η πολλαπλή συμμόρφωση: όλη η ενωσιακή χρηματοδότηση, ανεξάρτητα από το εμπλεκόμενο μέσο, πρέπει να είναι απρόσβλητη από κλιματικές επιδράσεις και πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη βιοποικιλότητα(23)(24), τη διάσταση των υδάτων και την ανάγκη για την άγρια φύση(25).

Ο εισηγητής υποστηρίζει υποχρεωτικά εθνικά σχέδια για τα δάση ως ένα τρόπο να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση και να αξιοποιηθεί η συναίνεση που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της Forest Europe σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών. Τα εθνικά σχέδια για τα δάση πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον πενταετείς περιόδους και να βασίζονται σε ακριβή και ποσοτικοποιήσιμα κριτήρια αξιολόγησης εκ των προτέρων και εκ των υστέρων και σε ενσωμάτωση της προσαρμοστικής και της προληπτικής διαχείρισης δασών. Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα εθνικά σχέδια για τα δάση με στόχο την ολοκλήρωσή τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσαρμογής των δασών.

Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των απειλών και τη συνολική δασική έκταση της ΕΕ, η χρηματοδότηση από την ΚΓΠ μέσω του δεύτερου πυλώνα για τα δάση πρέπει να αυξηθεί, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης εθνικών σχεδίων για τα δάση και σχεδίων επιχειρησιακής διαχείρισης, που ενσωματώνουν τη στρατηγική βιοποικιλότητας της ΕΕ με μακρά χρονικά πλαίσια για έργα δασοκομίας στη SFM. Η επιλεξιμότητα πρέπει να επεκταθεί σε δημόσιους φορείς και ομάδες παραγωγών, με μετατόπιση την κατεύθυνση της αμοιβής βάση της επιφάνειας και με συμπερίληψη μέτρων διατήρησης επιτόπου και εκτός τόπου.

Η ενεργητική αειφόρος διαχείριση δασών πρέπει να ενσωματωθεί σαφώς και να αποκτήσει προτεραιότητα στη έρευνα και πρακτική και πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η δημόσια ιδιοκτησία του 40% των δασών στην ΕΕ. Οι πρακτικές διατήρησεις ειδών και τα φυτώρια πρέπει να επεκταθούν στα συναφή μικροβιακά και μυκητιακά είδη. Πρέπει να ενθαρρυνθεί ενεργητικά η επιτόπια έρευνα στη μυκητοριζική συμβίωση.

Οι πληρωμές για υπηρεσίες οικοσυστήματος (PES) πρέπει να επισημοποιηθούν ενόψει των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών, αξιοποιώντας την επιτυχία των δασικών και υδραυλικών έργων(26).

Οι πολιτικές πολιτικής προστασίας πρέπει επίσης να ενισχύουν τις προστατευτικές λειτουργίες των δασών, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της αναδάσωσης ώστε να προλαμβάνονται οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές και η διάβρωση.

Πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η επαναφορά του Κανονισμού για την Πρόληψη των Πυρκαγιών, ο οποίος πρέπει να προχωρεί πέρα από τις τρέχουσες διατάξεις ανάπτυξης της υπαίθρου και να εστιάζεται στη διαχείριση του τοπίου και τη σταδιακή εισαγωγή τοπικών ειδών ανθεκτικών στις πυρκαγιές, όπως η δρυς (Quercus Spp).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προσαρμογή και την ανθεκτικότητα των δασών με τη δημιουργία ενός ενωσιακού ταμείου προσαρμογής.

Η οδηγία 105/1995, η οποία, σε συνδυασμό με το σύστημα της ΚΓΠ βάσει τιμολογίων ενδέχεται να ευνοεί τις επιδόσεις σε σύγκριση με την προσαρμογή, πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να χαλαρωθούν οι κανόνες που αφορούν την εμπορία των τοπικών ειδών. Η επιτόπια διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων είναι το βασικό συλλογικό εγχείρημα που θα επιτρέψει σε κοινότητες και βιομηχανίες που εξαρτώνται από το δάσος να ακμάσουν.

(1)

           UN-ECE/FAO, 2000 Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand

(2)

           Πράσινη Βίβλος για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ : Προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής και έγγραφο εργασίας της Επιτροπής COM(2010)66 τελικό/SEC(2010)163

(3)

           Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αριθ. 4/2009 «Πρόοδος προς τον ευρωπαϊκό στόχο της βιοποικιλότητας το 2010»,       

(4)

           UNECE/FAO, 2006 - Outlook for the development of European forest resources; a study prepared for the European Forest Sector Outlook Study

(5)

           Έκθεση προς την ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης της υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στα ευρωπαϊκά δάση και επιλογές για προσαρμογή"(AGRI-2007-G4-06)

(6)

           Έκθεση του 2009 προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Επιλογές πολιτικής της ΕΕ για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών από επιβλαβείς επιπτώσεις" (ENV.B.1/ETU/2008/0049)

(7)

           Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. (1998). Modelling topoclimatic patterns of egg mortality of Epirrita autumnata (Lep: Geometridae) with Geographical Information System: predictions in current climate and scenarios with warmer climate. J. appl. Ecol. 35, 311–322

(8)

           Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

(9)

           Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz.

(10)

           Βλ. επίσης αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ στις υποθέσεις 164/97 και 165/97

(11)

           Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (COM(2009) 82 τελικό)

(12)

           Λευκή Βίβλος «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)147)

(13)

           Ψήφισμα του Συμβουλίου για μια δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 56/1 26 Φεβρουαρίου 1999)

(14)

           Ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του κοινοτικού σχεδίου δράσης για τα δάση 2006-2011 από ομάδα εξωτερικής αξιολόγησης (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών αριθ. 30-CE-0227729/00-59)

(15)

           Συνολική έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών, απαιτούμενη από το άρθρο 17 της οδηγίας περί οικοτόπων (COM (2009)358 τελικό)

(16)

          Η διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: αντιλήψεις του κοινού για τα δάση και τη δασοκομία" (Ανάθεση αριθ. AGRI-2008-EVAL-10 // Σύμβαση πλαίσιο αριθ. 30-CE-0101908/00-50)

(17)

           SEC(2010) 65 Έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής - σύνοψη της αξιολόγησης αντικτύπου-συνοδευτικό έγγραφο στην έκθεση της Επιτροπής περί απαιτήσεων αειφορίας σχετικά με τη χρήση στερεών και αέριων πηγών βιομάζας στον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη COM(2010) 11 τελ.

(18)

           UNEP (2009) “The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation”

(19)

           World Bank (2009) “Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change”

(20)

           Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity - A discussion paper prepared by the EU Ad Hoc Expert Working Group on Biodiversity, 2009

(21)

           TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update. September 2009

(22)

           Swedish National Scientific Council on Biological Diversity “Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with Global Changes, 2009

(23)

           Ειδική έκθεση 9/2004 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα δασικά μέτρα στο πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου (μαζί με τις απαντήσεις της Επιτροπής)

(24)

           Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την άγρια φύση στην Ευρώπη P6_TA(2009)0034

(25)

           Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (P7_TA(2010)0325)

(26)

           IUCN Regional Office for Europe, IUCN Environmental Law Centre, Confederation for European Forest Owners Final report study on the Economic value of groundwater and biodiversity in European forests, 2009


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (8.12.2010)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και την ενημέρωση στο δασικό τομέα στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών για τις κλιματικές αλλαγές

(2010/2106(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Rareş-Lucian Niculescu

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και την ενημέρωση στο δασικό τομέα στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών για τις κλιματικές αλλαγές· υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ του δασικού και του γεωργικού τομέα, που και οι δύο πλήττονται βαθιά από το φαινόμενο αυτό· θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα δάση θα πρέπει να ενισχυθεί, με στόχο να βελτιωθούν η διαχείριση και η συντήρηση των δασών, ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να στρέφεται τόσο προς την προστασία των δασών όσο και προς την αειφόρο χρήση των πόρων ξυλείας, καθώς τα δάση αποτελούν παροχείς λύσεων στην κλιματική αλλαγή και τις νέες προκλήσεις, καθώς και ότι ο στόχος μιας τέτοιας στρατηγικής θα πρέπει να είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου αντοχής·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η δασική στρατηγική θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί κυρίως υπόθεση των κρατών μελών, με πρόσθετη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα στο κατάλληλο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο· τονίζει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο στρατηγικής θα βελτίωνε τον συντονισμό των εθνικών και κοινοτικών μέτρων και θα τόνωνε την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

3.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει δράση για τη στήριξη, το συντονισμό και τη συμπλήρωση των πρωτοβουλιών δασικής πολιτικής των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες, με στόχο να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των δασών, βοηθώντας παράλληλα να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών και να τονωθεί η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με ένα συνεκτικό πλαίσιο για όλα τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες που παρέχουν τα δάση·

4.  διαπιστώνει ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει διαφορετικές επιπτώσεις στα διάφορα είδη ευρωπαϊκών δασών, κάτι που σημαίνει ότι οι στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού πρέπει να αποφασιστούν σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, αλλά εκεί όπου η κοινοτική δράση έχει σαφή προστιθέμενη αξία, η δράση θα μπορούσε να συντονίζεται σε επίπεδο ΕΕ· θεωρεί ότι οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να δίνουν προσοχή στις διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες όσον αφορά τη δασοκομία και, ειδικότερα, να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ευκαιρίες και απειλές στα δασικά περιβάλλοντα της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης·

5.  σημειώνει ότι τα ευρωπαϊκά δάση αντιπροσωπεύουν το 45% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τα δάση αντιπροσωπεύουν επίσης, μαζί με τις πρωτογενείς βιομηχανίες που βασίζονται στα δάση, περίπου 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 300 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών, ότι τα δάση δεν είναι μόνο σημαντικότατα για το περιβάλλον αλλά συμβάλλουν και στην επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων, επί παραδείγματι παρέχοντας ξυλεία, βελτιώνοντας το γενικό περιβάλλον διαβίωσης και προστατεύοντας τις σπορές και τις αγροτικές περιοχές που αναπτύσσονται, καθώς και ότι τα δάση είναι βασική πηγή χρηματοδότησης όχι μόνο για τις αγροτικές κοινότητες αλλά και για τις εθνικές οικονομίες, καθώς δημιουργούνται έσοδα από την αειφόρο εκμετάλλευση της ξυλείας και από δραστηριότητες που συνδέονται με τη δασοκομία, το κυνήγι, την αλιεία, τον τουρισμό και τη συγκομιδή καρπών, και σημειώνει τη σημαντική συμβολή των δασών στην πρόληψη των πυρκαγιών, αλλά και της ξηρασίας, της ερήμωσης και της διάβρωσης του εδάφους·

6.  θεωρεί ότι η εκμετάλλευση των δασών συνδέεται στενά με τη γεωργία, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ευρωπαίοι ιδιοκτήτες δασών είναι ταυτόχρονα και γεωργοί· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η δασοκομία αποτελεί ανεξάρτητο κλάδο της αγροτικής οικονομίας, κυρίως σε περιοχές που δεν προσφέρονται για γεωργία, αλλά που είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την προστασία της φύσης και για δραστηριότητες αναψυχής·

7.  τονίζει ότι, εφόσον η νομοθεσία περί δασών επηρεάζει εκατομμύρια μικρών ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων, οι δασικές πολιτικές θα πρέπει πάντα να εξισορροπούν το σεβασμό για τα δικαιώματα των εν λόγω ιδιοκτητών με τις απαιτήσεις παροχής δημοσίων αγαθών·

8.  θεωρεί ότι η γεωργία και η δασοκομία μπορούν τα τεθούν να λειτουργήσουν ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο, ότι, παρόλο που οι πτυχές που συνδέονται με την παραγωγή είναι ουσιώδεις, δεν είναι άσχετες με την προστασία των δασών ή με τα άλλα οφέλη που απορρέουν από αυτές, και ότι είναι απαραίτητο να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στους δύο τομείς και να διασφαλισθεί η αλληλεπίδρασή τους, επί παραδείγματι μέσω της πιο αποδοτικής κατανομής της διαθέσιμης χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η προστασία των δασών εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους πολιτικής· σημειώνει ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά μέτρα που συνδέονται με τη δασοκομία χρηματοδοτούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ και ότι, συνεπώς, η χρηματοδότηση της ΕΕ για τη γεωργία πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο, ενώ απαιτείται και η αναζήτηση άλλων μέσων στον συγκεκριμένο τομέα·

9.  επισημαίνει ότι τα δάση αποτελούν τον βασικό αγωγό αποχέτευσης άνθρακα και ότι, συνεπώς, διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εφαρμογή μια κοινή στρατηγική αντιμετώπισης των φαινομένων που υποβαθμίζουν τη δασική επιφάνεια, όπως είναι οι πυρκαγιές και η ατμοσφαιρική ρύπανση·

10. σημειώνει ότι η γεωργία και τα δασικά οικοσυστήματα είναι ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή, οι εκδηλώσεις της οποίας έχουν αυξηθεί σε αριθμό, συχνότητα, βαρύτητα και ένταση, καθώς η καταστροφή δασών από αιτίες όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές και τα παράσιτα και η μαζική και ανεξέλεγκτη αποψίλωση παρατηρείται σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο· επισημαίνει ωστόσο ότι, σύμφωνα με τη μελέτη "Κατάσταση των δασών της Ευρώπης το 2007", η έκταση της Ευρώπης που καλύπτεται από δάση έχει αυξηθεί κατά περίπου 13 εκατομμύρια εκτάρια την τελευταία δεκαπενταετία· επισημαίνει ότι τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ροής των υδάτινων ρευμάτων, στη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία των υδάτινων πηγών, στη διατήρηση των τοπίων, στη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών και στην προστασία των εδαφών κατά της διάβρωσης (κυρίως στις ορεινές περιφέρειες) και της ερημοποίησης (κυρίως στις ξηρές ζώνες), στοιχεία που αποτελούν σημαντικές πτυχές για τη γεωργία·

11. υπενθυμίζει ότι η ποικιλία των ειδών είναι ουσιώδης για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και ότι τα δάση συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της πρόκλησης για τη διάσωση της βιοποικιλότητας· τονίζει ότι η βιολογική ποικιλία την οποία εγγυώνται τα δασικά οικοσυστήματα, καθώς και οι οικολογικές λειτουργίες που επιτελούν, θεωρούνται τμήμα της κληρονομιάς της ανθρωπότητας·

12. τονίζει ότι η Στρατηγική της ΕΕ για τα δάση του 1998 και το Σχέδιο Δράσης για τα Δάση του 2006 πρέπει να επικαιροποιηθούν και να συμπεριλάβουν τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής και τα ευρύτερα ζητήματα δασικής προστασίας·

13. θεωρεί ότι η ενεργός δασική διαχείριση είναι σημαντική για τη συμβολή στη Στρατηγική ΕΕ 2020 και στο βασικό στοιχείο της που είναι η δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, καθώς και στην ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ, και ότι το μεγάλο δυναμικό των δασών ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και προμηθευτή φυσικώς ανανεώσιμων υλικών, επί του παρόντος δεν αξιοποιείται όσο θα έπρεπε· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το ρόλο της γεωργίας και της δασοκομίας στην επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές·

14. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει βέλτιστες λύσεις όσον αφορά αφενός τις μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα –μέσω της υποκατάστασης των προϊόντων των οποίων η παραγωγή περιλαμβάνει μαζικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα– και αφετέρου την απομόνωση του άνθρακα μέσω αυξημένης χρήσης του ξύλου· θεωρεί ότι η ενσωμάτωση των δασών στο κοινοτικό σύστημα ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών βελτιστοποιεί τη συμβολή του δασικού τομέα στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, επιτρέποντας την πρόσβαση της δασοκομίας στους μηχανισμούς αγοράς "πιστωτικές μονάδες άνθρακα"·

15. τονίζει πως χρειάζεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει χωρίς καθυστέρηση τις διαφορές ανάμεσα στους στόχους της νομοθεσίας που αφορά τα δάση και τη γεωργική πολιτική· απαιτεί συνοχή ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ, ειδικά για τα δάση και τη γεωργία, αλλά και στις πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιοποικιλότητα, τη βιομηχανία, την έρευνα και τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

16. υπενθυμίζει ότι οι γεωργοί συμβάλλουν στην αύξηση των δασικών πόρων φυτεύοντας δέντρα, εφαρμόζοντας διαστρωματωμένα γεωργο-δασικά συστήματα, επεκτείνοντας τις δασικές εκτάσεις, για παράδειγμα με αναδάσωση εδαφών που έχουν υποβαθμιστεί ή δεν προσφέρονται για αποτελεσματική γεωργία, υλοποιώντας προστατευτικά παραπετάσματα και εντοπίζοντας τα ανθεκτικά είδη· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τη στήριξη στη φύτευση δασών στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, φροντίζοντας παράλληλα οι εν λόγω πρωτοβουλίες να μην παρεμβαίνουν στην αγορά·

17. θεωρεί ότι τα άγρια είδη που εποικίζουν με φυσικό τρόπο τα δάση, που αποτελούν προνομιακούς οικότοπους, αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από πλευράς των ιδιοκτητών, διότι συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας·

18. είναι της άποψης ότι η ανάγκη για αποτελεσματική έρευνα σχετικά με το "δυναμικό προστασίας" των δασικών οικοσυστημάτων, για προγνωστικές έρευνες και για έρευνες για τις στρατηγικές μετριασμού των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος για το σύνολο του τομέα των δασών και της ξυλείας, καθιστά σαφή τη σκοπιμότητα του συντονισμού και της χρηματοδότησης των ερευνών αυτών σε επίπεδο ΕΕ·

19. θεωρεί ότι τα δάση δημιουργούν ανεκτίμητα δημόσια αγαθά, κάτι που η αγορά δεν έχει έως τώρα λάβει επαρκώς υπόψη, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχει στήριξη, ενημέρωση και κίνητρα στους ιδιοκτήτες δασών, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μηχανισμών, ανταμείβοντάς τους για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την εφαρμογή μέτρων προστασίας της γενετικής διαφοροποίησης των δασών· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι χρειάζονται επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τα δασοκομικά μέτρα της ΕΕ, που ανταμείβουν τους γεωργούς και τους δασοκόμους διότι παρέχουν αυτά τα δημόσια αγαθά, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και τις επιπτώσεις της αποθήκευσης και της υποκατάστασης όσον αφορά τη χρήση του ξύλου· υπογραμμίζει πως αυτοί οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί κινήτρων δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην ορθή λειτουργία της αγοράς των προϊόντων ξυλείας, χαρτιού, χαρτοπολτού και παραγωγής ενέργειας·

20. θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί να στηρίξει, να συντονίσει και να συμπληρώσει τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να προσδιοριστούν κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών και να διασφαλισθεί έτσι η αντοχή των δασών στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, καθώς και ότι οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ιδιοκτητών και των τοπικών κοινοτήτων και να βασίζονται στις αρχές της αειφόρου διαχείρισης· τονίζει ότι οι υπέρμετρες νομοθετικές ρυθμίσεις θα καταστήσουν τα προϊόντα ξυλείας λιγότερο ανταγωνιστικά σε σύγκριση με μη ανανεώσιμα υλικά υψηλής έντασης ενέργειας, όπως πλαστικά προϊόντα και προϊόντα αλουμινίου και σκυροδέματος, και έτσι θα καταστούν δυσχερέστερες οι δυνατότητες της ΕΕ να πετύχει τους κλιματικούς στόχους·

21. θεωρεί ότι, προς τούτο, απαιτείται η βελτίωση και η ενθάρρυνση των οργανώσεων των ιδιοκτητών δασών ώστε να ασκούν μια αειφόρο διαχείριση των δασών, η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο εξισορρόπησης του εφοδιασμού με την πληθώρα των αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να παράσχουν τα δάση, ενώ παράλληλα αποτελεί και τη βάση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και ότι οι οργανώσεις αυτές θα πρέπει να τονώσουν το επί του παρόντος αναξιοποίητο δυναμικό του τομέα της ξυλείας και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική δύναμη των ιδιοκτητών δασών στην εμπορική αλυσίδα του τομέα της ξυλείας· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η διαδικτύωση των οργανώσεων ιδιοκτητών στην Ευρώπη, ώστε να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών και να ομαδοποιηθεί η προσφορά·

22. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την αειφόρο διαχείριση των δασών χρηματοδοτώντας δασικές δραστηριότητες κοινοτικού ενδιαφέροντος και ότι πρέπει να δοθεί ενθάρρυνση στη σύσταση οργάνων δασικής διαχείρισης, ιδίως σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από μικρά δάση, καθώς και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιχειρήσεις αυτού του τομέα, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι μικρομεσαίες και οι οποίες πρέπει να ενθαρρυνθούν ούτως ώστε να εκσυγχρονιστούν και να αναδιαρθρωθούν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που θέτουν οι κλιματικές αλλαγές, η καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, η οικονομική κρίση και ο διεθνής ανταγωνισμός·

23. επισημαίνει επίσης τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωργοί στην πρόληψη των πυρκαγιών· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια γεωργική δραστηριότητα υπό συνθήκες βιωσιμότητας, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εγκατάλειψη της παραγωγής και η ερήμωση των αγροτικών ζωνών, καθώς κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε σοβαρά το φαινόμενο των πυρκαγιών·

24. επισημαίνει ότι οι συνεχείς ξηρασίες, που αποτελούν συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, ήταν υπεύθυνες τα τελευταία έτη για την αύξηση των δασικών πυρκαγιών σε ορισμένα κράτη μέλη· υπενθυμίζει τις προτάσεις του για τις δασικές πυρκαγιές, τις οποίες έχει ήδη εκφράσει στη γνωμοδότησή του για την πρόληψη των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και τα οφέλη μιας ειδικής ευρωπαϊκής δύναμης και μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με μητρώα οικονομικών και κοινωνικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης και της χαρτογράφησης των περιοχών αυξημένου κινδύνου· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των σχεδίων δενδροφύτευσης και αναδάσωσης, είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στα αυτόχθονα είδη, στη διαφορετικότητα των ειδών και στα μεικτά δάση· υπενθυμίζει επίσης τις προτάσεις του για μια καλύτερη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης και την ανάγκη για μεγαλύτερη επιχειρησιακή ικανότητα και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών μέσων στον τομέα των φυσικών καταστροφών·

25. εφιστά την προσοχή στις πρόσθετες δυσκολίες που βιώνουν τα νησιά και οι εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών· ζητεί την ειδική μεταχείριση των περιφερειών αυτών από τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται, περιλαμβανομένου και του Ταμείου Αλληλεγγύης·

26. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, είναι απαραίτητο να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που να συμβάλλουν στην οικονομική σταθερότητα των δασικών επενδυτών, όπως ασφαλιστικές ενισχύσεις·

27. υποστηρίζει τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης των δασών, την ενημέρωση για τα δάση, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των δασών, και για την παρακολούθηση των απειλών, τόσο των μη βιοτικών όσο και των βιοτικών, σε διακρατικό επίπεδο·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Γεώργιος Παπαστάμκος, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Eickhout, Marian Harkin, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu, Milan Zver, Σπύρος Δανέλλης, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Ingeborg Gräßle, Heide Rühle


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (12.11.2010)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής

(2010/2106(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lena Ek

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. εκτιμώντας ότι τα δέντρα αποτελούν σημαντική πηγή δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και δεξαμενή ροών άνθρακα και εφόσον η έκταση των ευρωπαϊκών δασών επεκτείνεται, ο άνθρακας σε ξύλινη βιομάζα στην Ευρώπη εκτιμάται ότι αυξάνεται επί του παρόντος κατά 116 εκατομμύρια MT ετησίως·

Β.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), η μακροπρόθεσμη τάση της αυξανόμενης δασικής κάλυψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερή·

Γ.  εκτιμώντας ότι η Ευρώπη διαθέτει συνολική έκταση δασών και άλλων δασικών εκτάσεων 177 εκατομμυρίων εκταρίων, η οποία καλύπτει το 42 % του εδάφους της·

Δ.  εκτιμώντας ότι η διαφοροποίηση φυσικών συνθηκών στις διάφορες δασικές περιοχές στην Ευρώπη είναι τεράστια, κυμαινόμενη από τις περιοχές νοτίως της αρκτικής έως τις μεσογειακές περιοχές και από τις περιοχές των Άλπεων σε περιοχές το ύψος των οποίων είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων παρόχθιων ζωνών και δέλτα ποταμών·

Ε.  εκτιμώντας ότι τα δάση παρέχουν τα προς το ζην για εκατομμύρια εργαζομένων, επιχειρηματιών και ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων, και ότι συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, στην απασχόληση και στην ευημερία·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι το 2005, ο τομέας είχε κύκλο εργασιών περίπου 380 δισ. ευρώ, που ισούται με 9 τοις εκατό περίπου του ΑΕΠ στην Ευρώπη·

Ζ.  εκτιμώντας ότι μια αειφόρος διαχείριση δασών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους, έχει κρίσιμη σημασία για τη διαφύλαξη της ποικιλότητας, της υγείας και της ανθεκτικότητας των δασών·

Η. εκτιμώντας ότι η ενεργός και αειφόρος διαχείριση των δασών είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την αποθήκευση CO2 από την ατμόσφαιρα·

Θ. εκτιμώντας ότι ο δασικός τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία στις αγροτικές περιοχές και ότι 350 000 επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 3 εκατομμύρια εργαζόμενους σε βιομηχανίες με βάση το δάσος, δηλαδή το 8.6 τοις εκατό του συνολικού βιομηχανικού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη·

1.  χαιρετίζει την άποψη της Επιτροπής ότι τα δάση πρέπει να θεωρούνται ένα από τα κύρια μέσα αντιμετώπισης των παραγόντων που συντελούν στην κλιματική αλλαγή, με τη δέσμευση για παράδειγμα του CO2 που υπάρχει στην ατμόσφαιρα· τονίζει ότι η αειφόρος διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και της αποκατάστασής τους ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη, είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα και για την προστασία της βιοποικιλότητας, και παρέχει πολυάριθμες υπηρεσίας οικοσυστήματος, (παροχή ξυλείας στους χρήστες καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία από φυσικές καταστροφές) καθώς και πολιτιστικές υπηρεσίες (με τη μορφή βιώσιμου τουρισμού) που έχουν θεμελιώδη σημασία για την κοινωνία·

2.  θεωρεί ότι μια σθεναρή πολιτική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι εντελώς συμβατή με τη φιλοδοξία για περαιτέρω ανάπτυξη του δασικού κλάδου ως σημαντικού κλάδου της βιομηχανίας στην Ευρώπη· εκτιμά ότι ο δασικός τομέας θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω έτσι ώστε να συνεχίσει και στο μέλλον να συμβάλλει στην αειφόρο οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

3.  επισημαίνει ότι σε μερικά κράτη μέλη η δασοκομία βασίζεται ήδη σταθερά στην αρχή της αειφορίας, ενώ σε άλλα η συγκεκριμένη αρχή δεν έχει αφομοιωθεί πλήρως στη δασοκομία· υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε κράτος μέλος συντελεί όντως στην εφαρμογή της αειφόρου διαχείρισης των δασών· επισημαίνει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να προβεί στην ίδρυση κέντρου γνώσεων για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στα κράτη μέλη·

4.  επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τα δάση πρέπει να αποσκοπούν τόσο στην "προσαρμογή" των δασών στην κλιματική αλλαγή, όσο και στην παρακολούθηση και αναβάθμιση της προστασίας τους, ειδικά εκεί όπου, επί παραδείγματι, αφορά οικότοπους υψηλής ποιότητας·

5.  σημειώνει τη δυνητική προστιθέμενη αξία του ευρωπαϊκού συντονισμού για την πληροφόρηση και την παρακολούθηση των στόχων προσαρμογής των δασών στην κλιματική αλλαγή, για τον μετριασμό των επιπτώσεων, τους στόχους ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών και τις βέλτιστες πρακτικές για μία πολυλειτουργική και αειφόρο διαχείριση των δασών, έχοντας, ιδιαίτερα, υπόψη την διασυνοριακή φύση των προς αντιμετώπιση προκλήσεων·

6.  ζητεί να υπάρξει συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ για τα δάση, τη γεωργία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιοποικιλότητα και άλλα συνδεόμενα με το περιβάλλον θέματα, καθώς και μεταξύ βιομηχανικής και ερευνητικής πολιτικής και της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

7.  τονίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στο δασικό τομέα μέσω επενδύσεων στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη μηχανισμών για τη διάδοση των αποκτουμένων γνώσεων·

8.  επισημαίνει ότι μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δάση της Ευρώπης είναι οι δασικές πυρκαγιές, η αποψίλωση, η απώλεια βιοποικιλότητας, και άρα η μειωμένη ανθεκτικότητα των δασών, η προσβολή από επικίνδυνα είδη παρασίτων και ζιζανίων και από άλλες ασθένειες των δασών· σημειώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση μέσω κοινοτικής συνεργασίας και πρωτοβουλιών ενημέρωσης·

9.  προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να ενισχύσουν σημαντικά το ρόλο των δασών για την προστασία από τις πλημμύρες, τις κατολισθήσεις, την απώλεια βιοποικιλότητας και τις ακραίες καιρικές καταστροφές, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη το θέμα της άμυνας έναντι των πλημμυρών κατά την ανάπτυξη συστημάτων πληροφόρησης και κατά την θέσπιση συστημάτων χρηματοδοτικής στήριξης για τα δάση·

10. επισημαίνει την σημασία μιας παγκόσμιας συνεργασίας τόσο σε διοικητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, σχετικά με τη θέσπιση προτύπων, βέλτιστων πρακτικών, μεταφοράς τεχνολογίας και επιστημονικής τεχνογνωσίας, κυρίως στο πλαίσιο του συστήματος για τη Μείωση των Εκπομπών από την Αποψίλωση και Υποβάθμιση των Δασών (REDD)· τονίζει επίσης ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί δίκαιος καταμερισμός των πλεονεκτημάτων του συστήματος REDD χωρίς ενεργό συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος GMES στην χαρτογράφηση, επιτήρηση, και καταγραφή των δασικών περιοχών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμβάλουν θετικά στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή·

11. τονίζει την αναγκαιότητα αειφόρου διαχείρισης των δασών και της διατήρησης των παραγωγικών και προστατευτικών λειτουργιών των δασών, καθώς και της γενικής βιωσιμότητάς τους και υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η αντίσταση των δασών της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή και την απώλεια βιοποικιλότητας·

12. τονίζει την ανάγκη σεβασμού των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δασικές πολιτικές στην ΕΕ· τονίζει κυρίως την ποικιλία των διαφορετικών οικοσυστημάτων, των διαφορών στο καθεστώς ιδιοκτησίας των δασών και την ποικιλία των κλιματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν διάφορα μέρη της Ευρώπης· τονίζει την ανάγκη να γίνονται μετρήσεις και έλεγχοι στο κατάλληλο επίπεδο: τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό·

13. εφιστά την προσοχή στην απεριόριστη εμπορική εκμετάλλευση δασικών πόρων, η οποία, ειδικά στην περίπτωση φυσικών δασών, πολύ συχνά οδηγεί σε μη αντιστρέψιμη καταστροφή·

14. τονίζει το σημαντικό ρόλο των δασών στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας , κυρίως στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές όπου ο δασικός τομέας συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, στις θέσεις εργασίας, στην ευημερία, στην ανταγωνιστικότητα και στην ελκυστικότητα των περιφερειών·

15. τονίζει ότι εφόσον η νομοθεσία περί δασών επηρεάζει εκατομμύρια μικρών ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων, οι δασικές πολιτικές θα πρέπει πάντα να μεριμνούν για την ισορροπία ανάμεσα στο σεβασμό για τα δικαιώματα των εν λόγω ιδιοκτητών και στις απαιτήσεις για την παροχή δημοσίων αγαθών·

16. επισημαίνει ότι η δασοκομία αποτελεί φυσικό τμήμα της ολοκληρωμένης αγροτικής και περιφερειακής πολιτικής, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις συζητήσεις για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013, και ότι είναι επίσης απαραίτητο να καθοριστεί η ανάγκη για τη λήψη μέτρων σχετικά με τη δασοκομία·

17. αναγνωρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα αιολικά πάρκα δύνανται να οριοθετηθούν σε δασικές εκτάσεις· θεωρεί ότι τα μέτρα για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την προστασία των δασών είναι δράσεις αλληλοσυμπληρούμενες και όχι ανταγωνιστικές·

18. αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης και της αύξησης των δασικών πόρων της ΕΕ, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από ακραίες καιρικές συνθήκες και την κλιματική αλλαγή, καθώς τα δάση και οι δασικές εκτάσεις συνδέονται με σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη· επίσης, οι δράσεις για την προστασία των δασών θα πρέπει να εστιάζονται στην πρόληψη και την προσαρμογή έτσι ώστε το δάσος να μην χάσει τις παραγωγικές, οικολογικές και κοινωνικές λειτουργίες του·

19. θεωρεί ότι πρώτες ύλες με βάση το ξύλο μπορούν να αποτελέσουν χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης υποκατάστατα για υλικά υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης που χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα των κατασκευών και σε άλλους κλάδους, όπως τα μεταλλικά κράματα, πλαστικά προϊόντα και προϊόντα σκυροδέματος· τονίζει ότι οι υπέρμετρες νομοθετικές ρυθμίσεις κινδυνεύουν να καταστήσουν τα προϊόντα ξυλείας λιγότερο ανταγωνιστικά σε σύγκριση με αυτά τα μη ανανεώσιμα υλικά·

20. Τονίζει την ανάγκη επικέντρωσης στην αλυσίδα προσφοράς πρώτων υλών και βιομηχανοποιημένων προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστούν οι νόμιμες εμπορικές συναλλαγές και η προστασία των δασών· τονίζει ότι η διαχείριση της εν λόγω αλυσίδας προσφοράς θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη δικαιότερων όρων ανταγωνισμού, για τους οποίους η εμπλοκή των ενδιαφερομένων και οι συνεργατικές προσπάθειες διαδραματίζουν καίριο ρόλο·

21. ζητεί επαγρύπνηση και στενή παρακολούθηση των δασικών πόρων για να διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές για τη βιοενέργεια και τυχόν αυξήσεις των επιπέδων συγκομιδής βιομάζας δεν οδηγούν σε εξάντληση της ικανότητας των δασών για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και σε ακύρωση των στόχων για την κλιματική αλλαγή·

22. τονίζει την αναμφισβήτητη σημασία των δασικών περιοχών για τη δημόσια ασφάλεια, η οποία προστατεύει τους ανθρώπινους οικότοπους από τις αρνητικές επιπτώσεις των φυσικών φαινομένων·

23. επισημαίνει τη σημασία να αναγνωρίζουν οι επιχειρήσεις την αξιοπιστία, τη δημοσιότητα και άλλα οικονομικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία των δασών·

24. επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης ώστε να διασφαλισθεί η αειφόρος διαχείριση των δασών, να επιτευχθεί προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, να ενημερωθεί το κοινό και να ενθαρρυνθεί η χρήση βιώσιμης ξυλείας·

25. σημειώνει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες και τομείς της βιομηχανίας μπορούν να συμβάλουν σε στόχους για τη βιοποικιλότητα μέσω συνεκτίμησης του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασυνδεθεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη παραγωγή εσόδων·

26. σημειώνει ότι η ΕΕ διαθέτει αναμφισβήτητη τεχνογνωσία στο δασικό τομέα, που απορρέει από μακροχρόνιες παραδοσιακές δασικές πρακτικές· ζητεί, ωστόσο, την ανάληψη περαιτέρω δράσης στους τομείς της έρευνας, της κατάρτισης , επικοινωνίας και της ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή για τα δάση και τον δασικό τομέα, καθώς και τον μακροχρόνιο σχεδιασμό από πλευράς περιφερειακών αρχών και κρατών μελών, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και την Επιτροπή· θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα στον τομέα της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από διαφορετικά είδη δάσους·

27. ζητεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή για τα δάση και τον δασικό τομέα, καθώς και για τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της δασικής βιομηχανίας, των περιφερειών και των κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων έρευνας σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής για τα δάση και το δασικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας διαδικτυακού χώρου αναφοράς με την ψηφιακή αποτύπωση των δασικών εκτάσεων και των επιτρεπόμενων σε αυτά χρήσεων, των περιοχών NATURA και των σπάνιων οικοσυστημάτων, για την καλύτερη ενημέρωση των κρατικών υπηρεσιών, των πολιτών και των εταιρειών·

28. τονίζει ότι οι προσαρμοστικές ικανότητες των δασών μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο σε συμπλέγματα δασών και στη δασική βιομηχανία όσον αφορά τις παγκόσμιες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής· κατά συνέπεια, ζητεί περισσότερη χρηματοδοτική ενίσχυση της έρευνας για προσαρμοστικές ικανότητες·

29. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού και της ενημέρωσης εντός της ΕΕ και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών· πιστεύει ότι ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα ήταν να ανατεθεί σε μία και μόνο μονάδα της Επιτροπής ενεργός συντονιστικός ρόλος σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης που συνδέονται με τη δασοκομία· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το θέμα και να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία της μονάδας αυτής εντός μιας και μόνο ΓΔ·

30. επισημαίνει την ανάγκη σχεδιασμού στρατηγικής για χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, με σκοπό την επιδίωξη των παγκόσμιων και των ενωσιακών στόχων στον τομέα των δασών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει σχετική μελέτη πριν από τα τέλη του 2011·

31. εκτιμά ότι η βιομηχανική εκμετάλλευση δασικών πόρων που προμηθεύουν ξυλεία ως πρώτη ύλη στη χημική βιομηχανία ή ως ημικατασκευασμένο προϊόν για την παραγωγή οικοδομικών υλικών θα πρέπει να περιορίζεται πρωτίστως σε δασικές φυτείες· προειδοποιεί για τις αρνητικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης του φυσικού πλούτου των κρατών μελών, όπως τα δάση·

32. καλεί την Επιτροπή στη σύνταξη και παρακολούθηση δεικτών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που θα αφορούν τα δάση και τις λειτουργίες τους (π.χ. δασική κάλυψη, ικανότητα αναγέννησης, υδατοϊκανότητα εδάφους, ποσοστά διάβρωσης, αναδασωτέες εκτάσεις κ.ά.)·

33. επισημαίνει ότι, σε άγονες περιοχές και σε περιφέρειες που κινδυνεύουν από απερήμωση, η αναδάσωση με παραγωγικά είδη θα ωφελήσει τους κατοίκους και θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο έργο της προστασίας του δάσους και της καταπολέμησης των πυρκαγιών·

34. αναγνωρίζει ότι στις μεσογειακές χώρες τα δάση έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της ικανότητάς τους να μειώνουν τη θερμοκρασία και να εξισορροπούν τον υδατικό κύκλο, και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι της αναδάσωσης θα πρέπει να προηγούνται επιστημονικές μελέτες για τον προσδιορισμό των ποικιλιών και των τοποθεσιών που είναι καταλληλότερες για τους σκοπούς της διατήρησης του εδάφους και των λεκανών απορροής των υδάτων της βροχής·

35. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και της εμπορίας ξυλείας που παράγεται κατ' αυτόν τον τρόπο, εφόσον έτσι θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της αποψίλωσης, της υποβάθμισης των δασών και της απώλειας της βιοποικιλότητας·

36. θεωρεί ότι, δεδομένης της σημασίας τους σε ότι αφορά τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, τα δένδρα της γεωργοδασοκομίας θα πρέπει να αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι μη παραγωγικοί παραδοσιακοί δασότοποι όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Fiona Hall, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

António Fernando Correia De Campos, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Silvana Koch-Mehrin, Ivari Padar, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann, Владко Тодоров Панайотов


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Κρίτων Αρσένης, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Ελένη Θεοχάρους, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου