Διαδικασία : 2010/0252(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0151/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0151/2011

Συζήτηση :

PV 09/05/2011 - 18
CRE 09/05/2011 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0220

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 806kWORD 1127k
15 Απριλίου 2011
PE 454.746v02-00 A7-0151/2011

σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Gunnar Hökmark

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα

(COM(2010)0471 – C7-02702010 – 2010/0252(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0471),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0270/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2011(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-00151/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο,

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία καθορίζονται οι πολιτικοί προσανατολισμοί και στόχοι για τον στρατηγικό προγραμματισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για την καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ και την οδηγία 2002/21/ΕΚ, καθώς και την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Επίσης, δεν θίγει μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου και την οπτικοακουστική πολιτική και το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

(1) Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία καθορίζονται οι πολιτικοί προσανατολισμοί και στόχοι για τον στρατηγικό προγραμματισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για την καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα στηρίζει τους στόχους και τις καίριες δράσεις που σκιαγραφούνται στην Στρατηγική ΕΕ2020 και το Ψηφιακό Θεματολόγιο και συγκαταλέγεται μεταξύ των πενήντα δράσεων προτεραιότητας της Πράξης για την ενιαία αγορά. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ, 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ, καθώς και την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Επίσης, δεν θίγει μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου και την οπτικοακουστική πολιτική και το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το ραδιοφάσμα είναι καίριος πόρος για βασικούς τομείς και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των ασύρματων ευρυζωνικών και των δορυφορικών επικοινωνιών, των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών εκπομπών, των μεταφορών, του ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας, καθώς και επιστημονικές δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η διαστημική έρευνα. Τα μέτρα κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν επομένως συνέπειες οικονομικές, ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνικές.

(2) Το ραδιοφάσμα είναι καίριος δημόσιος πόρος για βασικούς τομείς και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των ασύρματων ευρυζωνικών και των δορυφορικών επικοινωνιών, των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών εκπομπών, των μεταφορών, του ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας, καθώς και επιστημονικές δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η διαστημική έρευνα. Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος παίζει επίσης ρόλο στην καθολική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδίως για πολίτες και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αραιοκατοικημένες ή σε απόμακρες περιοχές, όπως αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές. Τα μέτρα κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν επομένως συνέπειες οικονομικές, ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνικές.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Θα πρέπει να υιοθετηθεί ανανεωμένη οικονομική και κοινωνική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, την κατανομή και τη χρήση του ραδιοφάσματος, η οποία να εστιάζει ιδιαίτερα στη διαμόρφωση μιας ρύθμισης για την εξασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας φάσματος, καλύτερου σχεδιασμού συχνοτήτων και διασφαλίσεων κατά της ζημιογόνου για τον ανταγωνισμό συμπεριφοράς και κατά της λήψης αντικοινωνικών μέτρων όσον αφορά τη χρήση του φάσματος.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σε ενωσιακή κλίμακα πρέπει να ενισχύσει την ενιαία αγορά για υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εξοπλισμό καθώς και άλλες πολιτικές της Ένωσης για τις οποίες απαιτείται χρήση ραδιοφάσματος, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για καινοτομία και συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την Ένωση, με παράλληλη διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του ραδιοφάσματος. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση χρειάζεται συνεπώς ένα πρόγραμμα πολιτικής που να καλύπτει την εσωτερική αγορά σε όλα τα ενωσιακά πεδία πολιτικής που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι μεταφορές και η ενέργεια.

(3) Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σε ενωσιακή κλίμακα πρέπει να ενισχύσει την ενιαία αγορά για υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εξοπλισμό καθώς και άλλες πολιτικές της Ένωσης για τις οποίες απαιτείται χρήση ραδιοφάσματος, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για καινοτομία, απασχόληση, δημιουργία και συγχρόνως για συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την Ένωση, με παράλληλη διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του ραδιοφάσματος. Η εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος έχει επίσης ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας διότι περιορίζει τόσο το κόστος της ανάπτυξης ασύρματων δικτύων όσο και το κόστος των ασύρματων συσκευών για τους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση χρειάζεται συνεπώς ένα πρόγραμμα πολιτικής που να καλύπτει την εσωτερική αγορά σε όλα τα ενωσιακά πεδία πολιτικής που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι μεταφορές, ο πολιτισμός και η ενέργεια. Οποιαδήποτε καθυστέρηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων εξαιτίας των τωρινών κατόχων αδειών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία·

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Το εν λόγω πρώτο πρόγραμμα πρέπει να προαγάγει τον ανταγωνισμό, να δημιουργήσει ίσες συνθήκες ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και να θέσει τα θεμέλια για μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά· Προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλο το δυναμικό και τα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές που ενέχουν το εν λόγω πρόγραμμα για το ραδιοφάσμα και η ενιαία αγορά, πρέπει το πρόγραμμα να συμπληρωθεί με νέες, μελλοντικές προτάσεις οι οποίες να διευκολύνουν τη δημιουργία μιας επιγραμμικής οικονομίας, όπως προτάσεις για την προστασία των δεδομένων και τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος αδειοδότησης για επιγραμμικό περιεχόμενο·

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει ιδίως να υποστηρίζει τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, δεδομένου του τεράστιου δυναμικού των ασύρματων υπηρεσιών για την προώθηση της οικονομίας της πληροφορίας, την ανάπτυξη και αρωγή στους τομείς που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και το γεφύρωμα του ψηφιακού χάσματος. Είναι επίσης μια βασική δράση στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, που αποβλέπει να παράσχει ταχείες ευρυζωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες στη μελλοντική δικτυακή οικονομία της γνώσης, με το φιλόδοξο στόχο της καθολικής ευρυζωνικής κάλυψης με ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps για όλους τους Ευρωπαίους έως το 2020, επιτυγχάνοντας έτσι τα αειφορικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Αναμένεται επίσης ότι θα υποστηρίξει και θα προωθήσει άλλες τομεακές πολιτικές της Ένωσης, όπως περιβαλλοντική αειφορία, καθώς και οικονομική και κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Δεδομένης της σημασίας των ασύρματων εφαρμογών για την καινοτομία, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επίσης βασική πρωτοβουλία σε υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης για την καινοτομία.

(4) Το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει ιδίως να υποστηρίζει τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, δεδομένου του τεράστιου δυναμικού των ασύρματων υπηρεσιών για την προώθηση της οικονομίας της πληροφορίας, την ανάπτυξη και αρωγή στους τομείς που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και το γεφύρωμα του ψηφιακού χάσματος. Η κατακόρυφη αύξηση ιδίως της ζήτησης οπτικοακουστικών υπηρεσιών μαζικής ενημέρωσης και επιγραμμικού περιεχομένου προωθεί τη ζήτηση για ταχύτητα και κάλυψη. Είναι επίσης μια βασική δράση στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, που αποβλέπει να παράσχει ταχείες ευρυζωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες στη μελλοντική δικτυακή οικονομία της γνώσης, με το φιλόδοξο στόχο της καθολικής ευρυζωνικής κάλυψης. Η παροχή των υψηλότερων δυνατών ευρυζωνικών ταχυτήτων και χωρητικότητας που εξασφαλίζει ταχύτητες που δεν υπολείπονται των 30 Mbps για όλους έως το 2020 και ευρυζωνική πρόσβαση σε ταχύτητα ίση ή ανώτερη των 100 Mbps για το ήμισυ τουλάχιστον των ευρωπαϊκών νοικοκυριών είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτυγχάνοντας έτσι τα αειφορικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Αναμένεται επίσης ότι θα υποστηρίξει και θα προωθήσει άλλες τομεακές πολιτικές της Ένωσης, όπως περιβαλλοντική αειφορία, καθώς και οικονομική και κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Δεδομένης της σημασίας των ασύρματων εφαρμογών για την καινοτομία, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επίσης βασική πρωτοβουλία σε υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης για την καινοτομία.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4α) Το πρώτο πρόγραμμα θα πρέπει να θέσει τα θεμέλια για μια ανάπτυξη της οποίας η Ένωση θα μπορούσε να ηγηθεί, όσον αφορά τις ευρυζωνικές ταχύτητες, την κινητικότητα, την κάλυψη και τη χωρητικότητα. Η πρωτοπορία αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς που θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς για όλους τους πολίτες της Ένωσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εφαρμογής. Η μεν διαχείριση του ραδιοφάσματος παραμένει σε μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα, πρέπει όμως να ασκείται σε συμμόρφωση με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την εκτέλεση ενωσιακών πολιτικών.

(5) Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να διατυπώνει τις αρχές και τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εφαρμογής. Η μεν διαχείριση του ραδιοφάσματος παραμένει σε μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα, πρέπει όμως να ασκείται σε συμμόρφωση με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την εκτέλεση ενωσιακών πολιτικών.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να απαιτηθούν καινοτόμες λύσεις στην αδειοδότηση, όπως η συλλογική χρήση ραδιοφάσματος, γενικές άδειες ή μερισμός (από κοινού χρήση) υποδομής. Η εφαρμογή τέτοιων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τον καθορισμό ορισμένων κοινών ή συγκλινόντων όρων χρήσης του ραδιοφάσματος. Οι γενικές άδειες, που είναι το λιγότερο επαχθές σύστημα αδειοδότησης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον οι παρεμβολές δεν κινδυνεύουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών.

(7) Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη και παραγωγική χρήση του ραδιοφάσματος ως δημόσιου αγαθού μπορεί να ζητηθεί από της Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις στην αδειοδότηση, όπως η συλλογική χρήση ραδιοφάσματος, γενικές άδειες ή μερισμός (από κοινού χρήση) υποδομής, επιπρόσθετα σε παραδοσιακές λύσεις όπως οι δημοπρασίες. Η εφαρμογή τέτοιων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και με τον καθορισμό ορισμένων κοινών ή συγκλινόντων όρων χρήσης του ραδιοφάσματος. Οι γενικές άδειες, που είναι το καταλληλότερο και το λιγότερο επαχθές σύστημα αδειοδότησης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον οι παρεμβολές δεν κινδυνεύουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών, και είναι οι πλέον ενδεδειγμένες σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Αν και από τεχνολογική άποψη εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, οι λεγόμενες "γνωσιακές τεχνολογίες" θα μπορούσαν ήδη να αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης και ακόμα και εφαρμογής μέσω γεωγραφικά προσδιορισμένων πληροφοριών για τη χρήση του φάσματος, οι οποίες θα μπορούσαν ιδανικά να ενσωματωθούν στην απογραφή.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η εμπορία δικαιωμάτων ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ζώνες των οποίων το ενωσιακό δίκαιο έχει ήδη καθιερώσει την ευέλικτη χρήση πρέπει αμέσως να καταστούν εμπορεύσιμες σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο αυτών των εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, καθώς και κοινά μέτρα για την αποφυγή συσσώρευσης του ραδιοφάσματος που ενδέχεται να δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης εκχωρημένου ραδιοφάσματος, θα διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

(8) Η εμπορία δικαιωμάτων ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ζώνες των οποίων το ενωσιακό δίκαιο έχει ήδη καθιερώσει την ευέλικτη χρήση πρέπει αμέσως να καταστούν εμπορεύσιμες σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο αυτών των εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, καθώς και κοινά μέτρα για την αποφυγή συσσώρευσης του ραδιοφάσματος που ενδέχεται να δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης εκχωρημένου ραδιοφάσματος, θα διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση. Πέραν τούτου, για να επιτευχθούν οι στόχοι του "ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη", φαίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί μέρος των κερδών από τη δημοπρασία των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων ("ψηφιακό μέρισμα") για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ευρυζωνικών επικοινωνιών.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, της επιλογής των καταναλωτών και της πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες περιοχές, όπου η εγκατάσταση ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη. Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για την τροποποίηση υφισταμένων δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων εξαγορών δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την αποδοτική χρήση όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία "GSM").

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό μέσο για την τόνωση του πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού, της ισότιμης μεταχείρισης των ανταγωνιστών σε ολόκληρη την Ευρώπη, της επιλογής των καταναλωτών και της πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες περιοχές, όπου η εγκατάσταση ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη. Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να εκπονούν εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνεπειών του ανταγωνισμού πριν την διάθεση νέων συχνοτήτων ραδιοφάσματος, καθώς και να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για την τροποποίηση υφισταμένων δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων εξαγορών δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την αποδοτική χρήση όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία "GSM"). Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να προβούν σε ενέργειες για μια πιο ομοιόμορφη κατανομή ραδιοφάσματος μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, προορίζοντας μέρος του φάσματος για τους νεοεισερχόμενους σε μια ζώνη ή ομάδα ζωνών με παρόμοια χαρακτηριστικά·

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, και επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 2007/344/ΕΚ της Επιτροπής για την εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ είναι απαραίτητη στην Ένωση η λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με μιαν αποτελεσματική μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ των 300 MHz και των 3 GHz. Αυτό θα συνέβαλε στον εντοπισμό ανεπαρκών τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον εμπορικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και ευκαιρίες μερισμού, καθώς και στην αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

(10) Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, και επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 2007/344/ΕΚ της Επιτροπής για την εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ είναι απαραίτητη στην Ένωση η λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και της αποτελεσματικότητας αυτών, ακολουθώντας κοινή μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ των 300 MHz και των 6 GHz, αλλά και μεταξύ των 6 GHz και των 70 GHz, δεδομένου ότι οι συχνότητες αυτές θα αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη σημασία, σε συνέχεια των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων. Η καταγραφή πρέπει να είναι αρκούντως εμπεριστατωμένη ούτως ώστε να επιτρέπει τον εντοπισμό ανεπαρκών τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και ευκαιρίες μερισμού, καθώς και την αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την διαρκή αύξηση του αριθμού των εφαρμογών που κάνουν χρήση ασύρματης λήψης δεδομένων, οφείλουν επίσης να ενισχύσουν την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος ως προς τις εφαρμογές χρήστη·

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Τα εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους νόμιμα καθοριζομένους όρους μερισμού. Στα ευρωπαϊκά πρότυπα για μη ραδιοκυματικό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δίκτυα πρέπει επίσης να αποφεύγονται παρενοχλήσεις στη χρήση του ραδιοφάσματος. Ο σωρευτικός αντίκτυπος από τον αυξανόμενο όγκο και την πυκνότητα των ασύρματων συσκευών και εφαρμογών, σε συνδυασμό με την ποικιλία της χρήσης του φάσματος, δυσχεραίνουν τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την διαχείριση των παρεμβολών. Αυτά πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν εκ νέου μαζί με τα χαρακτηριστικά των δεκτών και με περισσότερο εξελιγμένους μηχανισμούς αποφυγής παρεμβολών.

(11) Τα εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας7 των εξοπλισμών αυτών είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους νόμιμα καθοριζομένους όρους μερισμού. Στα ευρωπαϊκά πρότυπα για μη ραδιοκυματικό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δίκτυα πρέπει επίσης να αποφεύγονται παρενοχλήσεις στη χρήση του ραδιοφάσματος. Ο σωρευτικός αντίκτυπος από τον αυξανόμενο όγκο και την πυκνότητα των ασύρματων συσκευών και εφαρμογών, σε συνδυασμό με την ποικιλία της χρήσης του φάσματος, δυσχεραίνουν τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την διαχείριση των παρεμβολών. Αυτά πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν εκ νέου μαζί με τα χαρακτηριστικά των δεκτών και με περισσότερο εξελιγμένους μηχανισμούς αποφυγής παρεμβολών, με σκοπό την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών ή παρενοχλήσεων στην τρέχουσα αλλά και στη μελλοντική χρήση του ραδιοφάσματος. Εκτός αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά περίπτωση, να λαμβάνουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, αντισταθμιστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες δαπάνες για την επίλυση των προβλημάτων παρεμβολής και τις δαπάνες μετάβασης.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με τους στόχους της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής με τίτλο "Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη", οι ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και τη μεγέθυνση, αν διετίθετο επαρκές εύρος ζώνης, αν χορηγούνταν γρήγορα τα δικαιώματα χρήσης και αν παρεχόταν στην εμπορία η δυνατότητα να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της αγοράς. Το ψηφιακό θεματολόγιο απαιτεί έως το 2020 όλοι οι πολίτες της Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 30 Mbps. Ως εκ τούτου, ραδιοφάσμα που έχει ήδη οριστεί πρέπει έως το 2012 να αδειοδοτηθεί για επίγειες επικοινωνίες ώστε να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση σε ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση για όλους, ιδίως στις ζώνες του ραδιοφάσματος που ορίζονται στις αποφάσεις 2008/477/ΕΚ, 2008/411/ΕΚ και 2009/766/ΕΚ της Επιτροπής. Για συμπλήρωση των επίγειων ευρυζωνικών υπηρεσιών και για εξασφάλιση της κάλυψης των πλέον απομακρυσμένων περιοχών της Ένωσης, η οικονομικά προσιτή δορυφορική ευρυζωνική πρόσβαση θα μπορούσε να είναι γρήγορη και εφικτή λύση.

(12) Σύμφωνα με τους στόχους της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής με τίτλο "Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη", οι ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη και τη μεγέθυνση, αν διατεθεί επαρκές εύρος ζώνης, αν χορηγηθούν γρήγορα τα δικαιώματα χρήσης και αν παρασχεθεί στην εμπορία η δυνατότητα να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της αγοράς. Το ψηφιακό θεματολόγιο απαιτεί έως το 2020 όλοι οι πολίτες της Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 30 Mbps. Ως εκ τούτου, ραδιοφάσμα που έχει ήδη εναρμονισθεί πρέπει έως το 2012 να αδειοδοτηθεί για επίγειες επικοινωνίες ώστε να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση σε ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση για όλους, ιδίως στις ζώνες του ραδιοφάσματος που ορίζονται στις αποφάσεις 2008/477/ΕΚ, 2008/411/ΕΚ και 2009/766/ΕΚ της Επιτροπής. Για συμπλήρωση των επίγειων ευρυζωνικών υπηρεσιών και για εξασφάλιση της κάλυψης των πλέον απομακρυσμένων περιοχών της Ένωσης, η οικονομικά προσιτή δορυφορική ευρυζωνική πρόσβαση θα μπορούσε να είναι γρήγορη και εφικτή λύση.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Σύμφωνα με πολλαπλές συγκλίνουσες μελέτες, η κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών ψηφιακών πλαισίων αυξάνεται με ταχύτητα και με τους σημερινούς ρυθμούς της διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Με τον ρυθμό αυτόν, που είναι πιθανό να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια, η κυκλοφορία αυτή θα έχει πολλαπλασιασθεί επί 40 από το 2009 έως το 2014. Για να γίνει διαχειρίσιμη αυτή η εκθετική αύξηση, οι ρυθμιστικοί φορείς και οι παράγοντες της αγοράς πρέπει να προβούν σε ορισμένες ενέργειες, μεταξύ των οποίων η από κάθε άποψη βελτιωμένη αποδοτικότητα του ραδιοφάσματος, η ενδεχόμενη διάθεση περαιτέρω εναρμονισμένων συχνοτήτων για την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση και η μεταφορά κυκλοφορίας προς άλλα δίκτυα μέσω συσκευών πολλαπλής χρήσης.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Ευκταίο θα ήταν να αυξηθεί η ευελιξία στη χρήση των συχνοτήτων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και η προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχείας σύνδεσης, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και που καθιστούν δυνατή τη δημιουργία νέων διαδραστικών επιγραμμικών υπηρεσιών, π.χ. στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας ή στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12γ) Μια ευρωπαϊκή αγορά με σχεδόν 500 εκατομμύρια χρήστες με ευρυζωνική σύνδεση υψηλών ταχυτήτων θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, δημιουργώντας μια μοναδική στον κόσμο κρίσιμη μάζα χρηστών, ώστε να προσφερθούν σε όλες τις περιφέρειες νέες ευκαιρίες, σε κάθε χρήστη αυξημένη αξία και στην Ένωση η ικανότητα να αποτελέσει μια παγκοσμίως πρωτοπόρο οικονομία βασισμένη στη γνώση. Η ταχεία εξάπλωση της ευρυζωνικότητας είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και για τη δημιουργία νέων και μικρών επιχειρήσεων που μπορούν να γίνουν πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς, παραδείγματος χάρη στη υγειονομική περίθαλψη, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12δ) Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) εκτιμά τις μελλοντικές ανάγκες σε εύρος ζώνης ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη του International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) και προηγμένων συστημάτων IMT (δηλαδή κινητών τηλεπικοινωνιών 3G και 4G) σε 1280 έως 1720 MHz το 2020, για την εμπορική χρήση κινητών τηλεπικοινωνιών, σε όλες τις περιφέρειες ITU, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Χωρίς την απελευθέρωση πρόσθετου ραδιοφάσματος, κατά προτίμηση εναρμονισμένου σε παγκόσμια κλίμακα, οι νέες υπηρεσίες και η οικονομική ανάπτυξη θα εμποδιστούν από την ανεπαρκή χωρητικότητα των κινητών δικτύων.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών όρων της απόφασης 2010/267/ΕΕ, καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 2009, για τερματισμό των αναλογικών εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

(13) Επιπλέον μιας έγκαιρης και θετικής για τον ανταγωνισμό απελευθέρωσης της ζώνης 900 MHz σύμφωνα με την οδηγία 2009/114/ΕΚ για τα GSM, η ζώνη των 800 MHz μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο για την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών όρων της απόφασης 2010/267/ΕΕ, καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 2009, για τερματισμό των αναλογικών εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι κατ' αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαία η ταχεία εφαρμογή όσον αφορά αυτήν την ζώνη προκειμένου να αποφευχθούν τεχνικές διαταραχές, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές ανάμεσα στα κράτη μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες εκτάσεις, οι υποχρεώσεις κάλυψης που προκύπτουν στη βάση των αρχών της τεχνικής ουδετερότητας και της ουδετερότητας της υπηρεσίας πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα δικαιώματα. Θα πρέπει να ελευθερωθεί επιπλέον φάσμα για ασύρματες υπηρεσίες ευρείας ζώνης στη ζώνη 1.5 GHz (1452-1492 MHz) και στη ζώνη 2.3GHz (2300-2400MHz) για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών στις κινητές τηλεπικοινωνίες και για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στις διάφορες τεχνολογικές λύσεις και υποστηρίζει την εμφάνιση φορέων πανευρωπαϊκής εμβέλειας εντός της Ένωσης. Η περαιτέρω κατανομή ραδιοφάσματος για κινητές υπηρεσίες, όπως στη ζώνη των 700 MHz (694-790 MHz), πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως των μελλοντικών αναγκών χωρητικότητας για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες και για επίγεια τηλεόραση.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13α) Η αύξηση των ευκαιριών σε θέματα ευρυζωνικών κινητών συνδέσεων έχει μεγάλη σημασία για την προσφορά προς τον πολιτιστικό τομέα νέων μορφών διανομής, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επιτυχή ανάπτυξή του στο μέλλον. Είναι επίσης σημαντικό να μπορέσουν οι φορείς υπηρεσιών επίγειας τηλεόρασης και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών να διατηρήσουν τις υπηρεσίες αυτές όταν ένα πρόσθετο μέρος του ραδιοφάσματος απελευθερωθεί για ασύρματες υπηρεσίες. Οι δαπάνες μετάβασης που θα προκύψουν από την απελευθέρωση πρόσθετου ραδιοφάσματος μπορούν να καλυφθούν από τέλη αδειοδότησης, επιτρέποντας στους φορείς μετάδοσης να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με αυτές που προσφέρονται σήμερα σε άλλα τμήματα του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Τα συστήματα ασύρματης πρόσβασης, περιλαμβανομένων των δικτύων τοπικής πρόσβασης μέσω ραδιοφωνικού σήματος, υπερβαίνουν χωρίς άδεια τις σημερινές κατανομές συχνοτήτων στις περιοχές των 2.4GHz και των 5GHz. Η σκοπιμότητα της επέκτασης της διάθεσης μη αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος για συστήματα ασύρματης πρόσβασης, περιλαμβανομένων των ραδιοφωνικών τοπικών δικτύων, όπως ορίζεται στην απόφαση 2005/513/ΕΚ, πρέπει να κρίνεται σε σχέση με την απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και των αναδυόμενων αναγκών για τούτο καθώς και με βάση τη χρήση του ραδιοφάσματος για άλλους σκοπούς.

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ) Ενώ οι ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις θα παραμείνουν σημαντική μορφή διανομής περιεχομένου, καθώς εξακολουθούν να είναι η οικονομικότερη μορφή μαζικής διανομής, η ευρυζωνικότητα, σταθερή και κινητή, καθώς και άλλες νέες υπηρεσίες παρέχουν νέες ευκαιρίες ώστε ο πολιτιστικός τομέας να διαφοροποιεί το εύρος των μορφών διανομής, να παρέχει υπηρεσίες κατόπιν αιτήσεως και να αξιοποιεί το οικονομικό δυναμικό της μεγάλης αύξησης σε κυκλοφορία δεδομένων.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13δ) Όπως συνέβη και με το πρότυπο GSM, το οποίο υιοθετήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο χάρη στη γρήγορη και αποφασιστική πανευρωπαϊκή εναρμόνιση, η Ένωση θα πρέπει να καθορίσει σε παγκόσμιο επίπεδο τις εξελίξεις όσον αφορά τις μελλοντικές ανακατανομές ραδιοφάσματος, ιδίως σε σχέση με το αποδοτικότερο τμήμα του. Οι συμφωνίες που θα προκύψουν στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών του 2016 θα έχουν καίρια σημασία για την εξασφάλιση της παγκόσμιας εναρμόνισης και του συντονισμού με τις γειτονικές τρίτες χώρες.

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13ε) Τα συστήματα ασύρματης πρόσβασης, περιλαμβανομένων των δικτύων τοπικής πρόσβασης μέσω ραδιοφωνικού σήματος, υπερβαίνουν χωρίς άδεια τις σημερινές κατανομές συχνοτήτων στις περιοχές των 2.4GHz και των 5GHz. Για να γίνει δυνατή η εγκατάσταση ασύρματων τεχνολογιών νέας γενιάς είναι αναγκαία η ύπαρξη καναλιών μεγαλύτερου εύρους που θα επιτρέπουν ταχύτητες άνω του ενός Gbps.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ευρυζωνικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, αποτρέποντας στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και κατακερματισμό της αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε συντονισμένη δράση των κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα μπορούσαν να οριστούν ορισμένες διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι αδειοδότησης. Στους όρους θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις κάλυψης, μέγεθος φασματικού τμήματος, το χρονοδιάγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων, πρόσβαση σε φορείς εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων (MVNO), καθώς και η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εμπορίας του ραδιοφάσματος για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι κατανεμημένες σε ασύρματες επικοινωνίες, και των οποίων τα δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ευρυζωνικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, αποτρέποντας στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και κατακερματισμό της αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε συντονισμένη δράση των κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή πρέπει να οριστούν ορισμένες διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι αδειοδότησης. Οι όροι πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζουν στους νεοεισερχόμενους πρόσβαση στις χαμηλότερες ζώνες μέσω δημοπρασιών ή άλλων μορφών διαγωνισμού. Στους όρους θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις κάλυψης, μέγεθος φασματικού τμήματος, το χρονοδιάγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων, πρόσβαση σε φορείς εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων (MVNO), καθώς και η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εμπορίας του ραδιοφάσματος για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, για τη διευκόλυνση της εμφάνισης νέων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι κατανεμημένες σε ασύρματες επικοινωνίες, και των οποίων τα δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετο φάσμα από άλλους τομείς, όπως οι μεταφορές (για συστήματα ασφάλειας, πληροφοριών και διαχείρισης) η Ε&Α, η πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η ηλ-υγεία και η ηλ-ένταξη. Η βελτιστοποίηση της συνέργειας μεταξύ πολιτικής ραδιοφάσματος και δραστηριοτήτων Ε&Α και η εκπόνηση μελετών ραδιοσυμβατότητας μεταξύ διαφορετικών χρηστών του ραδιοφάσματος αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την καινοτομία. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών του κανονισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως με την παροχή εγκαταστάσεων δοκιμών για την επαλήθευση μοντέλων παρεμβολής που σχετίζονται με τη νομοθεσία της Ένωσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου επιβάλλουν την εξέταση των αναγκών σε ραδιοφάσμα των έργων που μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό ή επενδυτικό δυναμικό, ιδίως για τις ΜΜΕ, π.χ. ευφυής ραδιοεξοπλισμός ή ηλ-υγεία. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία έναντι βλαβερών παρεμβολών, για τη στήριξη της Ε&Α και επιστημονικών δραστηριοτήτων.

(15) Ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετο φάσμα από άλλους τομείς, όπως οι μεταφορές (για συστήματα ασφάλειας, πληροφοριών και διαχείρισης) η Ε&Α, ο πολιτισμός, η ηλ-υγεία, η ηλ-ένταξη, η πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (ΠΠΑΚ), η τελευταία ενόψει της αυξημένης χρήσης που κάνει σε μετάδοση οπτικού σήματος και δεδομένων για ταχεία και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών. Η βελτιστοποίηση της συνέργειας και των άμεσων συνδέσμων μεταξύ πολιτικής ραδιοφάσματος και δραστηριοτήτων Ε&Α και η εκπόνηση μελετών ραδιοσυμβατότητας μεταξύ διαφορετικών χρηστών του ραδιοφάσματος αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την καινοτομία. Τα ερευνητικά κέντρα που σχετίζονται με το πεδίο αυτό πρέπει να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών του κανονισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως με την παροχή εγκαταστάσεων δοκιμών για την επαλήθευση μοντέλων παρεμβολής που σχετίζονται με τη νομοθεσία της Ένωσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου επιβάλλουν την εξέταση των αναγκών σε ραδιοφάσμα των έργων που μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό ή επενδυτικό δυναμικό, ιδίως για τις ΜΜΕ, π.χ. γνωσιακός ραδιοεξοπλισμός ή ηλ-υγεία. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία έναντι βλαβερών παρεμβολών, για τη στήριξη της Ε&Α και επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ουσιώδης για την ευημερία των πολιτών και για συνεκτική προσέγγιση στην αδειοδότηση ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση· βάσει της σύστασης 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί διαρκής παρακολούθηση των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών αποτελεσμάτων της χρήσης του ραδιοφάσματος στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών αποτελεσμάτων στην πραγματική ζωή από τη χρήση του σε διάφορες συχνότητες από αυξανόμενο αριθμό τύπων εξοπλισμού.

(17) Η προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ουσιώδης για την ευημερία των πολιτών και για συνεκτική προσέγγιση στην αδειοδότηση ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση· βάσει της σύστασης 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι απαραίτητο να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του πώς αντιδρούν οι ζωντανοί οργανισμοί στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και να διασφαλιστεί διαρκής παρακολούθηση των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών αποτελεσμάτων της χρήσης του ραδιοφάσματος στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών αποτελεσμάτων στην πραγματική ζωή από τη χρήση του σε διάφορες συχνότητες από αυξανόμενο αριθμό τύπων εξοπλισμού. Κατά την προσπάθειά τους να επιτύχουν τη δέουσα δημόσια ασφάλεια, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα προστατευτικά μέτρα είναι ουδέτερα από άποψη τεχνολογίας και υπηρεσιών.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Ουσιώδεις στόχοι δημοσίου συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, απαιτούν συντονισμένες τεχνικές λύσεις για τη διασυνεργασία υπηρεσιών ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να διατίθεται επαρκές εύρος ραδιοφάσματος σε συνεκτική βάση για την ανάπτυξη και την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και συσκευών ασφάλειας, καθώς και καινοτόμων πανευρωπαϊκών ή διαλειτουργικών λύσεων ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης. Από μελέτες έχει ήδη καταδειχθεί η ανάγκη πρόσθετου εναρμονισμένου ραδιοφάσματος στη ζώνη κάτω του 1 GHz για παροχή κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε όλη την Ένωση, για τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια.

(18) Ουσιώδεις στόχοι δημοσίου συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, απαιτούν συντονισμένες τεχνικές λύσεις για τη διασυνεργασία υπηρεσιών ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να διατίθεται επαρκές εύρος ραδιοφάσματος σε ένα συντονισμένο πανευρωπαϊκό τμήμα ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη και την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και συσκευών ασφάλειας, καθώς και καινοτόμων πανευρωπαϊκών ή διαλειτουργικών λύσεων ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης. Από μελέτες έχει ήδη καταδειχθεί η ανάγκη πρόσθετου εναρμονισμένου ραδιοφάσματος στη ζώνη κάτω του 1 GHz για παροχή κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε όλη την Ένωση, για τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια. Οποιαδήποτε πρόσθετη εναρμονισμένη κατανομή φάσματος ΠΠΑΚ κάτω του ενός 1GHz πρέπει να περιλαμβάνει επίσης εξέταση της δυνατότητας να ελευθερωθεί ή να χρησιμοποιηθεί από κοινού άλλο φάσμα που ανήκει στην ΠΠΑΚ.

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Ο κανονισμός για το ραδιοφάσμα έχει ισχυρή διασυνοριακή ή διεθνή διάσταση, λόγω των χαρακτηριστικών διάδοσης, του διεθνούς χαρακτήρα των αγορών που εξαρτώνται από ραδιοεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και της ανάγκης αποφυγής βλαβερών παρεμβολών μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, η αναφορά σε διεθνείς συμφωνίες στις οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε8, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν διεθνείς υποχρεώσεις που εμποδίζουν ή περιορίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους απέναντι στην Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει, σύμφωνα με τη νομολογία, να καταβάλουν κάθε απαραίτητη προσπάθεια ώστε, σε διεθνείς οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με το συντονισμό του ραδιοφάσματος, να καταστεί δυνατή η κατάλληλη εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Επιπλέον, όταν διακυβεύεται η πολιτική ή η αρμοδιότητα της Ένωσης, πρέπει η Ένωση να καθοδηγεί πολιτικά την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων και να αναλαμβάνει ρόλο σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, αντίστοιχα με το μέγεθος ευθύνης της για θέματα ραδιοφάσματος βάσει το ενωσιακού δικαίου.

(19) Ο κανονισμός για το ραδιοφάσμα έχει ισχυρή διασυνοριακή ή διεθνή διάσταση, λόγω των χαρακτηριστικών διάδοσης, του διεθνούς χαρακτήρα των αγορών που εξαρτώνται από ραδιοεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και της ανάγκης αποφυγής βλαβερών παρεμβολών μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, η αναφορά σε διεθνείς συμφωνίες στις οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε8, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν διεθνείς υποχρεώσεις που εμποδίζουν ή περιορίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους απέναντι στην Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει, σύμφωνα με τη νομολογία, να καταβάλουν κάθε απαραίτητη προσπάθεια ώστε, σε διεθνείς οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με το συντονισμό του ραδιοφάσματος, να καταστεί δυνατή η κατάλληλη εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Επιπλέον, όταν διακυβεύεται η πολιτική ή η αρμοδιότητα της Ένωσης, πρέπει η Ένωση να καθοδηγεί πολιτικά την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων και να διασφαλίζει ότι η ΕΕ θα μιλά με μία φωνή σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση παγκόσμιων συνεργιών και οικονομιών κλίμακας ως προς τη χρήση του ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, αντίστοιχα με το μέγεθος ευθύνης της για θέματα ραδιοφάσματος βάσει το ενωσιακού δικαίου.

Τροπολογία  31

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η WRC του 2012 περιλαμβάνει συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την Ένωση, όπως το ψηφιακό μέρισμα, οι επιστημονικές και μετεωρολογικές υπηρεσίες, η αειφόρος ανάπτυξη και η αλλαγή του κλίματος, οι δορυφορικές επικοινωνίες και η χρήση του ραδιοφάσματος για το GALILEO (που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 876/20029 του Συμβουλίου για τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Galileo και τον κανονισμό (ΕΚ) 1321/200410 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δομών για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης), καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας για βελτίωση της χρήσης των δεδομένων γεωσκόπησης.

(21) Για να αποφευχθεί η αυξανόμενη πίεση επί της ζώνης συχνοτήτων που προορίζεται για δορυφορική πλοήγηση και δορυφορική επικοινωνία, το εύρος ζώνης τους πρέπει να διασφαλίζεται στο νέο σχεδιασμό χρήσης του ραδιοφάσματος. Η WRC του 2012 περιλαμβάνει συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την Ένωση, όπως το ψηφιακό μέρισμα, οι επιστημονικές και μετεωρολογικές υπηρεσίες, η αειφόρος ανάπτυξη και η αλλαγή του κλίματος, οι δορυφορικές επικοινωνίες και η χρήση του ραδιοφάσματος για το GALILEO (που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 876/20029 του Συμβουλίου για τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Galileo και τον κανονισμό (ΕΚ) 1321/200410 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δομών για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης), καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας για βελτίωση της χρήσης των δεδομένων γεωσκόπησης.

Τροπολογία  32

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Τα κράτη μέλη ενδέχεται επίσης να χρειάζονται υποστήριξη για το συντονισμό συχνοτήτων σε διμερείς διαπραγματεύσεις με μη ενωσιακές γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών προσχώρησης ή υποψήφιων χωρών, ώστε να ανταποκριθούν στις ενωσιακές υποχρεώσεις τους σε θέματα συντονισμού συχνοτήτων. Τούτο αναμένεται επίσης να συμβάλει στην αποφυγή βλαβερών παρεμβολών και να βελτιώσει την απόδοση του ραδιοφάσματος και τη σύγκλιση της χρήσης του και πέρα από τα σύνορα της Ένωσης. Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η ανάληψη δράσης στη ζώνη των 800 MHz και των 3,4-3,8GHz για τη μετάβαση σε κυψελοειδείς ευρυζωνικές τεχνολογίες και για την εναρμόνιση ραδιοφάσματος απαραίτητου για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

(22) Τα κράτη μέλη προτρέπονται να συνεχίσουν τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων προς ένταξη χωρών, ώστε να ανταποκριθούν στις ενωσιακές υποχρεώσεις τους σε θέματα συντονισμού συχνοτήτων και να επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνιών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα θετικό προηγούμενο για άλλα κράτη μέλη. Η Ένωση θα προσφέρει στα κράτη μέλη τεχνική και πολιτική υποστήριξη κατά τις διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες, ιδίως με τις γειτονικές χώρες, περιλαμβανομένων των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Τούτο αναμένεται επίσης να συμβάλει στην αποφυγή βλαβερών παρεμβολών και να βελτιώσει την απόδοση του ραδιοφάσματος και τη σύγκλιση της χρήσης του και πέρα από τα σύνορα της Ένωσης. Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η ανάληψη δράσης στη ζώνη των 800 MHz και των 3,4-3,8GHz για τη μετάβαση σε κυψελοειδείς ευρυζωνικές τεχνολογίες και για την εναρμόνιση ραδιοφάσματος απαραίτητου για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Τροπολογία  33

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί δυνάμει της παρούσας απόφασης, καθώς και σχετικά με σχεδιαζόμενες μελλοντικές δράσεις.

(24) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί δυνάμει της παρούσας απόφασης, καθώς και σχετικά με σχεδιαζόμενες μελλοντικές δράσεις.

Τροπολογία  34

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α) Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την προστασία που αναγνωρίζεται στους οικονομικούς παράγοντες της αγοράς από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών1.

 

---------------

1 ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ. 37.

Τροπολογία  35

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πολυετές πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

 

2. Η παρούσα απόφαση καλύπτει την εσωτερική αγορά σε όλους τους τομείς ενωσιακής πολιτικής που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος, όπως μεταξύ άλλων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, στις μεταφορές, στην ενέργεια και στον οπτικοακουστικό τομέα.

 

3. Η παρούσα απόφαση συμφωνεί με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης, ιδίως τις οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 1999/05/ΕΚ, καθώς και την απόφαση αριθ. 67/2002/ΕΚ , όπως επίσης με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο και με τις ειδικές διεθνείς συμφωνίες, λαμβανομένων υπόψη των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της ITU·

 

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σε πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως σχετικά με τη ρύθμιση περιεχομένου και την πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα·

Τροπολογία  36

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Εφαρμογή γενικών ρυθμιστικών αρχών

Γενικές ρυθμιστικές αρχές

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή, κατά διαφανή τρόπο, για την εξασφάλιση συνεπούς εφαρμογής των ακόλουθων γενικών ρυθμιστικών αρχών σε ολόκληρη την Ένωση:

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή, κατά διαφανή τρόπο, για την εξασφάλιση συνεπούς εφαρμογής των ακόλουθων γενικών ρυθμιστικών αρχών σε ολόκληρη την Ένωση:

α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των συχνοτήτων·

α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των συχνοτήτων, η οποία να αντανακλά τη σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία του ραδιοφάσματος·

β) εφαρμογή τεχνολογικής ουδετερότητας και ουδετερότητας των υπηρεσιών στη χρήση ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και κατά το δυνατόν για άλλους τομείς και εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε να προάγεται η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, ιδίως με ενίσχυση της ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της καινοτομίας·

β) εφαρμογή του καταλληλότερου, πιο αμερόληπτου και λιγότερο επαχθούς συστήματος αδειοδότησης που είναι δυνατό, κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος·

γ) εφαρμογή του λιγότερο επαχθούς συστήματος αδειοδότησης που είναι δυνατό, κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος·

γ) εξασφάλιση της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και των ψηφιακών υπηρεσιών, με τη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ισοτιμίας μεταξύ των ανταγωνιζόμενων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και με την προώθηση της δημιουργίας νέων φορέων πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

δ) εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ιδίως με τη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

δ) προώθηση της καινοτομίας,

 

ε) το να λαμβάνεται πλήρως υπόψη, κατά τον καθορισμό των τεχνικών όρων για την κατανομή ραδιοφάσματος, η ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις επιπτώσεις από εκπομπές ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην ανθρώπινη υγεία·

 

στ) προώθηση της τεχνολογίας και της ουδετερότητας των υπηρεσιών όσον αφορά τη χρήση του φάσματος.

Τροπολογία  37

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εφαρμόζονται οι ακόλουθες ειδικές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 8α, 9 και 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ και με την απόφαση 676/2002/ΕΚ:

 

α) εφαρμογή τεχνολογικής ουδετερότητας και ουδετερότητας των υπηρεσιών για τη χρήση φάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για τη μεταβίβαση ή εκμίσθωση ατομικών δικαιωμάτων για τη χρήση ραδιοφωνικών συχνοτήτων

 

β) προαγωγή της εναρμόνισης της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται η ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης τους·

 

γ) διευκόλυνση της αύξησης της κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών πλαισίων, καθώς και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως με ενίσχυση της ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της καινοτομίας, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αποφευχθούν οι επιβλαβείς παρεμβολές και να διασφαλιστεί η τεχνική ποιότητα υπηρεσιών·

 

δ) διατήρηση και ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού, με την αποτροπή, μέσω μέτρων εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων, της υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοσυχνοτήτων, η οποία οδηγεί σε σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού·

Τροπολογία  38

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για στήριξη πολιτικών στόχων της Ένωσης·

α) να κατανεμηθεί επαρκές και κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος, το οποίο να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1200 MHz έως το 2015, εκτός αν στο πρόγραμμα για την πολιτική ραδιοφάσματος ορίζεται διαφορετικά, για τη στήριξη των πολιτικών στόχων της Ένωσης, προκειμένου να καλυφθεί με τον καλύτερο τρόπο η αυξανόμενη ζήτηση για κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών πλαισίων, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη εμπορικών και δημόσιων υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη σημαντικών στόχων γενικού συμφέροντος, όπως είναι η πολιτιστική πολυμορφία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης·

Τροπολογία   39

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

αα) να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητα όχι μικρότερη των 30 Mbps το 2020, και δίνοντας στην Ένωση τη δυνατότητα να διαθέτει τη μέγιστη δυνατή ευρυζωνική ταχύτητα και χωρητικότητα·

Τροπολογία  40

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αβ) να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να τεθεί επικεφαλής στις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με την ελευθέρωση επαρκούς πρόσθετου ραδιοφάσματος στις αποδοτικότερες σε σχέση με το κόστος ζώνες, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να γίνουν ευρέως διαθέσιμες·

Τροπολογία  41

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

αγ) να εξασφαλισθούν ευκαιρίες τόσο για τον εμπορικό τομέα, όσο και για τις δημόσιες υπηρεσίες, μέσω της αύξησης της ευρυζωνικής χωρητικότητας κινητών πλαισίων·

Η τροπολογία είναι αυτονόητη.

Τροπολογία  42

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος·

β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω της συνεπούς εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση μεταξύ των τεχνολογικών λύσεων που είναι δυνατόν να υιοθετηθούν, και με την κατάλληλη κανονιστική προβλεψιμότητα, μέσω του ανοίγματος εναρμονισμένου ραδιοφάσματος σε νέες προηγμένες υπηρεσίες, καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες δημιουργίας μελλοντικών πανευρωπαϊκών υπηρεσιών·

Τροπολογία  43

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) να ενθαρρυνθεί η από κοινού χρήση της υποδομής στις περιπτώσεις όπου είναι ενδεδειγμένο και δεν δημιουργεί διακρίσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ·

Τροπολογία  44

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω εκ των προτέρων πρόληψης, ή εκ των υστέρων αποκατάστασης, της υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού·

δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω εκ των προτέρων πρόληψης, ή εκ των υστέρων αποκατάστασης, της υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού μέσω της απόσυρσης δικαιωμάτων σε συχνότητες ή άλλων μέτρων, ή με τη διάθεση συχνοτήτων με τρόπους που θα διορθώνουν τις στρεβλώσεις της αγοράς·

Τροπολογία  45

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) να περιοριστεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς με ενίσχυση του συντονισμού και της εναρμόνισης των τεχνικών όρων για τη χρήση και τη διάθεση του ραδιοφάσματος, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διακρατικών υπηρεσιών, καθώς και με την προώθηση οικονομιών φάσματος και κλίμακας σε επίπεδο Ένωσης·

ε) να περιοριστεί ο κατακερματισμός και να γίνει πλήρως εκμεταλλεύσιμο το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς, για να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και σε οικονομίες φάσματος και κλίμακας σε ενωσιακό επίπεδο, με την ενίσχυση του συντονισμού και της εναρμόνισης των τεχνικών όρων για τη χρήση και τη διάθεση του ραδιοφάσματος, κατά περίπτωση·

Τροπολογία  46

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) κατά τον καθορισμό των τεχνικών όρων για την κατανομή ραδιοφάσματος, να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που πιστοποιείται από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά τις τυχόν επιπτώσεις από εκπομπές ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην ανθρώπινη υγεία.

ζ) κατά τον καθορισμό των τεχνικών όρων για την κατανομή ραδιοφάσματος, να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που πιστοποιείται από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά τις τυχόν επιπτώσεις από εκπομπές ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην ανθρώπινη υγεία και να εφαρμόζονται με τρόπο ουδέτερο από πλευράς τεχνολογίας και υπηρεσιών.

Τροπολογία  47

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζα) να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε νέα είδη εξοπλισμού και τεχνολογίες για τους καταναλωτές, με τρόπο ώστε η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και η αποτελεσματική χρήση του ψηφιακού μερίσματος να υποστηριχτεί από τους καταναλωτές·

Τροπολογία  48

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζβ) να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα της Ένωσης με τη βελτίωση της τεχνικής απόδοσης των ασύρματων δικτύων και εφαρμογών επικοινωνιών·

Τροπολογία  49

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα μέτρα αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), όπως η δυνατότητα σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, κατά το δυνατό και έπειτα από διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 11, για άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε συνεχή τμήματα του ραδιοφάσματος εύρους τουλάχιστον 10 MHz.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα και παρόμοια μεταξύ τους μέτρα αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), όπως η δυνατότητα σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, κατά το δυνατό και έπειτα από διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 11, για άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε συνεχή τμήματα του ραδιοφάσματος εύρους τουλάχιστον 10 MHz, ώστε να γίνει δυνατή η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα και ευρυζωνική ταχύτητα, αλλά και η διαμόρφωση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού.

Τροπολογία  50

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συλλογική χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης μερισμό του ραδιοφάσματος.

2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συλλογική χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης μερισμό και χρήση του ραδιοφάσματος χωρίς υποχρέωση άδειας, και προωθούν την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων τεχνολογιών, όπως οι βάσεις δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού και ο γνωσιακός ραδιοεξοπλισμός, για την ανάπτυξη για παράδειγμα λευκού φάσματος εφόσον έχει διεξαχθεί η απαιτούμενη εκτίμηση επιπτώσεων.

Τροπολογία  51

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για την εκπόνηση και εναρμόνιση προτύπων για ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακά τερματικά, καθώς και για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δίκτυα που κατά περίπτωση βασίζονται σε εντολές τυποποίησης της Επιτροπής προς τους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης.

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για την εκπόνηση και εναρμόνιση προτύπων για ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακά τερματικά, καθώς και για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δίκτυα που κατά περίπτωση βασίζονται σε εντολές τυποποίησης της Επιτροπής προς τους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης. Ειδική προσοχή δίδεται επίσης σε πρότυπα για εξοπλισμό που είναι προς χρήση από άτομα με αναπηρία, χωρίς ωστόσο να αφαιρείται από αυτά τα άτομα το δικαίωμα να χρησιμοποιούν μη τυποποιημένο εξοπλισμό, εάν το προτιμάνε. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει ο αποτελεσματικός συντονισμός της εναρμόνισης και της τυποποίησης, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς περιορισμούς συσκευές που εξαρτώνται από το ραδιοφάσμα και σε όλη την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία  52

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν την Ε&Α για νέες τεχνολογίες όπως οι γνωσιακές τεχνολογίες, δεδομένου ότι η ανάπτυξή τους θα προσέφερε μελλοντικά προστιθέμενη αξία από πλευράς απόδοσης και χρήσης φάσματος.

Τροπολογία  53

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τον ανταγωνισμό και ίσους όρους ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τις επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος ως δημοσίου αγαθού καθώς και τη συνύπαρξη υφιστάμενων και νέων υπηρεσιών και συσκευών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν διαρκώς την αποδοτική χρήση του φάσματος τόσο για τα δίκτυα όσο και για τις εφαρμογές σε επίπεδο χρήστη.

Τροπολογία  54

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς που οφείλεται σε αποκλίνουσες συνθήκες επιλογής και τις διαδικασίες για εναρμόνιση ζωνών ραδιοφάσματος που έχουν κατανεμηθεί σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι οποίες έχουν καταστεί εμπορεύσιμες σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους όρους αδειοδότησης και τις διαδικασίες για τις εν λόγω ζώνες, ιδίως όσον αφορά μερισμό υποδομής και όρους κάλυψης·

5. Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς που οφείλεται σε αποκλίνουσες συνθήκες επιλογής και τις διαδικασίες για εναρμόνιση ζωνών ραδιοφάσματος που έχουν κατανεμηθεί σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι οποίες έχουν καταστεί εμπορεύσιμες σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας προσδιορίζει τις βέλτιστες πρακτικές και ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις ζώνες αυτές και εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους όρους αδειοδότησης και τις διαδικασίες για τις εν λόγω ζώνες, για παράδειγμα όσον αφορά μερισμό υποδομής και όρους κάλυψης, προκειμένου να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με την εφαρμογή των αρχών της ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών·

Τροπολογία  55

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Όποτε απαιτείται για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική χρήση των δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος και να αποφευχθεί αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων ή ανάκλησης δικαιωμάτων

6. Όποτε απαιτείται για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική χρήση των δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος και να αποφευχθεί αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων, τελών που χρησιμεύουν ως κίνητρα και ανάκλησης δικαιωμάτων.

Τροπολογία  56

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται μαζί με το έγκαιρο και ενισχυτικό του ανταγωνισμού άνοιγμα της ζώνης των 900-MHz, σύμφωνα με την οδηγία "GSM". Αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν χωρίς να εισάγονται διακρίσεις και χωρίς να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό προς όφελος των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν ήδη κυρίαρχη θέση στην αγορά.

Τροπολογία  57

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν και προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και αποφεύγουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της.

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν και προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και αποφεύγουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και σε ειδικές εθνικές αγορές.

Τροπολογία  58

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1, και ιδίως για να διασφαλιστεί ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε συσσώρευση, μεταφορά ή τροποποίηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα, με την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού:

 

2. Για να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1, και ιδίως για να διασφαλιστεί ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε κατανομή, συσσώρευση, μεταφορά ή τροποποίηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό της κατανομής φάσματος, εξετάζουν προσεκτικά εάν η σχεδιαζόμενη κατανομή φάσματος είναι πιθανόν να στρεβλώσει ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές κινητών συσκευών, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα φάσματος των σχετικών φορέων κινητών υπηρεσιών. Αν η κατανομή φάσματος είναι πιθανό να στρεβλώσει ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την προώθηση του ουσιαστικού ανταγωνισμού, καθώς και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα, με την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού:

Τροπολογία  59

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το εύρος του ραδιοφάσματος για το οποίο χορηγούνται δικαιώματα χρήσης σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα ή μπορούν να θέτουν όρους για τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών χονδρικής, σε ορισμένες ζώνες ή σε ορισμένες ομάδες ζωνών με παρόμοια χαρακτηριστικά, για παράδειγμα τις ζώνες κάτω από 1 GHz που είναι κατανεμημένες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

α) Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το εύρος του ραδιοφάσματος για το οποίο χορηγούνται δικαιώματα χρήσης σε οποιονδήποτε φορέα ή μπορούν να θέτουν όρους για τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών χονδρικής, και η περιαγωγή σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, σε ορισμένες ζώνες ή σε ορισμένες ομάδες ζωνών με παρόμοια χαρακτηριστικά, για παράδειγμα τις ζώνες κάτω από 1 GHz που είναι κατανεμημένες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

Τροπολογία  60

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) Τα κράτη μέλη μπορούν να δεσμεύουν μέρη ή σύνολα ζωνών του φάσματος για νεοεισερχομένους στους οποίους δεν έχει κατανεμηθεί προηγουμένως φάσμα ή τους έχει κατανεμηθεί σημαντικά λιγότερο από ό,τι απαιτείται για να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των πρωτοεισελθόντων και των νεοεισερχομένων στην αγορά κινητών επικοινωνιών, εξασφαλίζοντας πρόσβαση με ίσους όρους στις χαμηλότερες ζώνες του φάσματος.

Τροπολογία  61

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν νέα δικαιώματα χρήσης ή να επιτρέψουν νέες χρήσεις ραδιοφάσματος σε ορισμένες ζώνες, ή μπορούν να θέτουν όρους για τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης ή για την έγκριση νέων χρήσεων του ραδιοφάσματος, όταν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα συσσώρευση συχνοτήτων του ραδιοφάσματος από ορισμένους οικονομικούς φορείς, η οποία είναι πιθανό να βλάψει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

β) Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν νέα δικαιώματα χρήσης ή να επιτρέψουν νέες χρήσεις ραδιοφάσματος σε ορισμένες ζώνες, ή μπορούν να θέτουν όρους για τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης ή για την έγκριση νέων χρήσεων του ραδιοφάσματος, όταν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα συσσώρευση συχνοτήτων του ραδιοφάσματος από ορισμένους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που αυτή η συσσώρευση είναι πιθανό να βλάψει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία  62

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν τα ισχύοντα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διορθωθεί εκ των υστέρων η υπέρμετρη συσσώρευση συχνοτήτων του ραδιοφάσματος από ορισμένους οικονομικούς παράγοντες και η οποία βλάπτει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

δ) Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν τα ισχύοντα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διορθωθεί εκ των υστέρων η υπέρμετρη συσσώρευση συχνοτήτων του ραδιοφάσματος από ορισμένους οικονομικούς παράγοντες και η οποία ενδέχεται να στρεβλώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία  63

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Όταν τα κράτη μέλη επιθυμούν να εγκρίνουν οποιαδήποτε από τα μέτρα στα οποία παραπέμπει η παράγραφος 2, το πράττουν επιβάλλοντας προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες επιβολής ή τροποποίησης αυτών των προϋποθέσεων επί των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που καθορίζονται στην οδηγία 2002/20/ΕΚ.

Τροπολογία  64

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής αποφεύγουν καθυστερήσεις, δεν συνεπάγονται διακρίσεις και προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, με την πρόληψη ενδεχόμενων δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών, προς όφελος των πολιτών και των καταναλωτών της ΕΕ.

Τροπολογία  65

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Χωρίς να θίγονται οι αρχές της ουδετερότητας υπηρεσιών και τεχνολογίας, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εντός της Ένωσης κατανέμεται επαρκές ραδιοφάσμα για σκοπούς κάλυψης και χωρητικότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ασύρματες εφαρμογές συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη, έως το 2020, του στόχου όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση ταχύτητας τουλάχιστον 30 Mbps.

1. Χωρίς να θίγονται οι αρχές της ουδετερότητας υπηρεσιών και τεχνολογίας, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εντός της Ένωσης κατανέμεται επαρκές εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για σκοπούς κάλυψης και χωρητικότητας, προσφέροντας στην Ένωση τη μεγαλύτερη παγκοσμίως ευρυζωνική ταχύτητα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ασύρματες εφαρμογές και η ηγετική θέση της Ευρώπης στις νέες υπηρεσίες συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη, με την επίτευξη, έως το 2020, του στόχου όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητες όχι μικρότερες των 30 Mbps.

Τροπολογία  66

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των συχνοτήτων που έχουν οριστεί με τις αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5 έως 2,69 GHz), 2008/411/ΕΚ (3,4 έως 3,8 GHz) και 2009/766/ΕΚ (900/1800 MHz) της Επιτροπής, υπό συνθήκες που παρέχουν στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη μέλη διαθέτουν προς χρήση όλες τις συχνότητες που έχουν οριστεί με τις αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5 έως 2,69 GHz), 2008/411/ΕΚ (3,4 έως 3,8 GHz) και 2009/766/ΕΚ (900/1800 MHz) της Επιτροπής, για την προώθηση ευρύτερης διαθεσιμότητας ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των καταναλωτών στην ΕΕ, χωρίς να θίγεται η σημερινή και μελλοντική ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών που διαθέτουν ίση πρόσβαση στο ραδιοφάσμα αυτό υπό τους όρους που καθορίζονται στις ανωτέρω αποφάσεις της Επιτροπής.

Τροπολογία  67

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών να αναβαθμίζουν διαρκώς τα δίκτυά τους ώστε να ανταποκρίνονται στην πλέον πρόσφατη και αποτελεσματική τεχνολογία, προκειμένου να αποκομίζουν τα αντίστοιχα οφέλη.

Τροπολογία  68

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για νέες εφαρμογές.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις επαρκώς αιτιολογημένες για τεχνικούς και ιστορικούς λόγους, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις έως το τέλος του 2015 κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Εάν η ζώνη δεν είναι διαθέσιμη λόγω προβλημάτων σε σχέση με τον διασυνοριακό συντονισμό συχνοτήτων με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, η Επιτροπή εγκρίνει ειδικές ετήσιες παρεκκλίσεις μέχρι να αρθούν αυτά τα εμπόδια. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί.

Τροπολογία  69

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καλείται να αναλάβει δράση στα κατάλληλα επίπεδα για να επιτύχει την περαιτέρω εναρμόνιση και την πιο αποδοτική χρήση της ζώνης του 1,5 GHz (1452-1492 MHz) και των 2,3 GHz (2300-2400 MHz) για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες χωρητικότητας για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες και, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκτιμά, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2015, εάν υπάρχει ανάγκη δραστηριοποίησης για την εναρμόνιση και άλλων ζωνών του ραδιοφάσματος, όπως της ζώνης των 700 MHz (694-790 MHz). Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στις τεχνολογίες ραδιοφάσματος, τις εμπειρίες της αγοράς σχετικά με νέες υπηρεσίες, τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και την έλλειψη φάσματος σε άλλες ζώνες κατάλληλες για ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που απαιτείται, το άμεσο κόστος της μετάβασης ή της ανακατανομής της χρήσης ραδιοφάσματος αντισταθμίζεται κατάλληλα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία  70

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE).

4. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει ότι η παροχή πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε αραιοκατοικημένες περιοχές, μέσω, για παράδειγμα, υποχρεώσεων κάλυψης, οι οποίες τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές της ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών·

 

 

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή εξετάζουν τρόπους και, κατά περίπτωση, λαμβάνουν τεχνικά και ρυθμιστικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE).

Τροπολογία  71

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί τη σκοπιμότητα της επέκτασης της διάθεσης μη αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος για συστήματα ασύρματης πρόσβασης, περιλαμβανομένων των δικτύων τοπικής πρόσβασης μέσω ραδιοφωνικού σήματος, όπως ορίζεται στην απόφαση 2005/513/ΕΚ, σε ολόκληρη τη ζώνη των 5GHz.

 

Η Επιτροπή καλείται να προωθήσει το εγκεκριμένο θεματολόγιο της εναρμόνισης στις σχετικές διεθνείς συναντήσεις, και ιδίως στις παγκόσμιες διασκέψεις ραδιοεπικοινωνιών της ITU.

Τροπολογία  72

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει κατά προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εμπορία, εντός της Ένωσης, των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος στις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 MHz (ζώνη των 800 MHz), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 - 3.8 GHz.

5. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει κατά προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εμπορία, εντός της Ένωσης, των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος στις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 MHz (ζώνη των 800 MHz), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 - 3.8 GHz, όπως και σε άλλα επιπρόσθετα τμήματα του φάσματος που ελευθερώνονται για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να θίγεται η υφιστάμενη και μελλοντική ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών που διαθέτουν ίση πρόσβαση στο φάσμα αυτό υπό τους όρους που τίθενται στις αποφάσεις της Επιτροπής που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ.

Τροπολογία  73

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση πρόσθετων ζωνών ραδιοφάσματος για παροχή εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης που θα καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον απομακρυσμένων περιοχών με ευρυζωνική προσφορά που παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση σε συγκρίσιμη τιμή με επίγειες προσφορές.

6. Για να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν να εξετάσουν τη διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος για παροχή ευρυζωνικών δορυφορικών υπηρεσιών που επιτρέπουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία  74

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6a. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξετάζουν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν τη διάθεση και χρήση των πικοκυψελών και των φεμτοκυψελών.

Τροπολογία  75

Πρόταση απόφασης

Άρθρο -7 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -7

Ανάγκες ραδιοφάσματος για άλλες πολιτικές ασύρματων τηλεπικοινωνιών

 

Για να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων οπτικοακουστικών μέσων και άλλων υπηρεσιών προς τους ευρωπαίους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξασφαλίζουν επαρκή διαθεσιμότητα ραδιοφάσματος για την προσφορά δορυφορικών και επίγειων υπηρεσιών του είδους αυτού.

Τροπολογία  76

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανάγκες ραδιοφάσματος για επιμέρους πολιτικές της Ένωσης

Ανάγκες ραδιοφάσματος για άλλες επιμέρους πολιτικές της Ένωσης

Τροπολογία  77

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διεξάγει μελέτες και εξετάζει τη δυνατότητα σχεδιασμού καθεστώτων αδειοδότησης που θα συμβάλουν σε μια πολιτική χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, με εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση του ραδιοφάσματος, καθώς και με διάθεση ραδιοφάσματος για ασύρματες τεχνολογίες με δυναμικό βελτίωσης της εξοικονόμησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων ενεργειακών δικτύων και έξυπνα συστήματα μέτρησης.

2. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διεξάγει μελέτες και εξετάζει τη δυνατότητα σχεδιασμού καθεστώτων αδειοδότησης που θα συμβάλουν σε μια πολιτική χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, με εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση του ραδιοφάσματος, καθώς και με διάθεση ραδιοφάσματος για ασύρματες τεχνολογίες με δυναμικό βελτίωσης της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης άλλων δικτύων διανομής όπως τα δίκτυα υδροδότησης, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων ενεργειακών δικτύων και έξυπνων συστημάτων μέτρησης.

Τροπολογία  78

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εφόσον απαιτηθεί, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος υπό εναρμονισμένους όρους ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια ασφάλεια και προστασία, πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών.

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος υπό εναρμονισμένους όρους και σε εναρμονισμένες ζώνες ΠΠΑΚ (πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών) ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων διαλειτουργικών λύσεων για ΠΠΑΚ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση του φάσματος η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης στρατιωτικών συχνοτήτων από την ΠΠΑΚ.

Τροπολογία  79

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επανεξετάζουν τις ανάγκες σε ραδιοφάσμα και συνεργάζονται με την επιστημονική κοινότητα· προσδιορίζουν σειρά πρωτοβουλιών έρευνας και ανάπτυξης και καινοτόμες εφαρμογές που ενδέχεται να έχουν σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο ή/και επενδυτικό δυναμικό και προετοιμάζουν την κατανομή επαρκούς ραδιοφάσματος για τις εν λόγω εφαρμογές υπό εναρμονισμένους τεχνικούς όρους και με το λιγότερο επαχθές διοικητικό βάρος.

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επανεξετάζουν τις ανάγκες σε ραδιοφάσμα και συνεργάζονται με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα· προσδιορίζουν σειρά πρωτοβουλιών έρευνας και ανάπτυξης και καινοτόμες εφαρμογές που ενδέχεται να έχουν σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο ή/και επενδυτικό δυναμικό και προετοιμάζουν την κατανομή επαρκούς ραδιοφάσματος για τις εν λόγω εφαρμογές υπό εναρμονισμένους τεχνικούς όρους και με το λιγότερο επαχθές διοικητικό βάρος.

Τροπολογία  80

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, προσπαθούν να εξεύρουν μια ελάχιστη δέσμη εναρμονισμένων κεντρικών ζωνών για τις υπηρεσίες προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) στην Ένωση, με βάση τους στόχους της Ένωσης για βελτίωση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και την πρόσβαση στον πολιτισμό. Αυτές οι εναρμονισμένες ζώνες λειτουργούν σε συχνότητες 1GHz ή υψηλότερες.

Αιτιολόγηση

Οι μουσικοί καλλιτέχνες και τα μουσικά συγκροτήματα που πραγματοποιούν περιοδεία αντιμετωπίζουν επί του παρόντος προβλήματα επειδή τα ασύρματα μικρόφωνα που χρησιμοποιούν κάθε φορά ενδέχεται να λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες, όχι μόνο όταν αυτοί μεταβαίνουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο αλλά και όταν περιοδεύουν από τη μία πόλη ή περιοχή σε άλλη. Οι υπηρεσίες PMSE δεν απαιτούν εκτενείς περιοχές κάλυψης και συνεπώς οι συχνότητες άνω του 1GHz θα ήταν ιδανικές.

Τροπολογία  81

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του ραδιοφάσματος για τον προσδιορισμό ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και άλλες ασύρματες τεχνολογίες επικοινωνιών στο "Διαδίκτυο των αντικειμένων" (IOT) και εργάζονται προς την κατεύθυνση της τυποποίησης της κατανομής ραδιοφάσματος για επικοινωνίες στο Διαδίκτυο των αντικειμένων σε ολόκληρη την επικράτεια των κρατών μελών.

Τροπολογία  82

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και των πιθανών μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη ζώνη συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 3 GHz.

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε απογραφή της υφιστάμενης χρήσης ολόκληρου του ραδιοφάσματος, και τα κράτη μέλη παρέχουν όλα τα αναγκαία για τον σκοπό αυτό πραγματικά στοιχεία.

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη είναι αρκετά ακριβείς έτσι ώστε να είναι δυνατό, κατά την απογραφή, να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης του ραδιοφάσματος όπως και να προσδιοριστούν πιθανές μελλοντικές δυνατότητες εναρμόνισης του ραδιοφάσματος προκειμένου να υποστηριχθούν οι πολιτικές της Ένωσης.

 

Αρχικά, η απογραφή περιλαμβάνει τη ζώνη συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 6 GHz, ακολουθούμενη από τις συχνότητες από τα 6 GHz έως τα 70 GHz.

 

Εάν είναι αναγκαίο, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες ανά άδεια, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών τόσο του εμπορικού όσο και του δημοσίου τομέα, με την επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας των εμπορικών πληροφοριών ευαίσθητου χαρακτήρα.

Τροπολογία  83

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών τεχνολογιών και εφαρμογών, αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος. Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες για ραδιοφάσμα βάσει των απαιτήσεων των καταναλωτών και των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και της δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των αναγκών.

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση βάσει σαφώς ορισθέντων και διαφανών κριτηρίων εξέτασης και μεθόδων της τεχνικής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών τεχνολογιών και εφαρμογών, αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος, με βάση σαφή και από κοινού καθορισμένα κριτήρια και μεθόδους αξιολόγησης που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αξιοποίηση δεν γίνεται με βέλτιστο τρόπο, θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο αποδοτική χρήση. Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες για ραδιοφάσμα, περιλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων αναγκών, βάσει των απαιτήσεων των καταναλωτών, των κοινοτήτων, των επιχειρήσεων και των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και της δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των αναγκών.

Τροπολογία   84

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η απογραφή περιλαμβάνει επίσης έκθεση των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά την εναρμόνιση και τη χρήση των συγκεκριμένων ζωνών συχνοτήτων.

Τροπολογία  85

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με θέματα ραδιοφάσματος για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις αρχές των εσωτερικών και εξωτερικών αρμοδιότητες της Ένωσης.

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με θέματα ραδιοφάσματος για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και για να διασφαλιστεί ότι η Ένωση έχει ενιαία θέση, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις αρχές των εσωτερικών και εξωτερικών αρμοδιότητες της Ένωσης.

Τροπολογία  86

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διεθνείς κανονισμοί επιτρέπουν πλήρη χρήση των ζωνών συχνοτήτων για τους προβλεπόμενους σκοπούς βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και ότι διατίθεται επαρκής ποσότητα κατάλληλα προστατευόμενου ραδιοφάσματος για τομεακές πολιτικές της Ένωσης.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διεθνείς κανονισμοί επιτρέπουν πλήρη χρήση των ζωνών συχνοτήτων για τους προβλεπόμενους σκοπούς βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και ότι διατίθεται επαρκής ποσότητα κατάλληλα προστατευόμενου ραδιοφάσματος για την εφαρμογή των τομεακών πολιτικών της Ένωσης.

Τροπολογία   87

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Ένωση παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, πολιτική και τεχνική υποστήριξη προς τα κράτη μέλη κατά τις διμερείς διαπραγματεύσεις τους με μη ενωσιακές γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων υποψήφιων και υπό ένταξη χωρών, με σκοπό την επίλυση ζητημάτων συντονισμού του ραδιοφάσματος που εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος. Η Ένωση υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες τρίτων χωρών για υλοποίηση διαχείρισης του ραδιοφάσματος συμβατής με την ενωσιακή, προκειμένου να διασφαλίζονται οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική του ραδιοφάσματος.

4. Προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα συντονισμού του ραδιοφάσματος που διαφορετικά θα εμπόδιζαν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, η Ένωση παρέχει πολιτική και τεχνική υποστήριξη προς τα κράτη μέλη κατά τις διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες και ιδίως με μη ενωσιακές γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων υποψήφιων και υπό ένταξη χωρών. Η Ένωση υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες τρίτων χωρών για υλοποίηση διαχείρισης του ραδιοφάσματος συμβατής με την ενωσιακή, προκειμένου να διασφαλίζονται οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία  88

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο, η Επιτροπή θα διεξαγάγει επανεξέταση της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν και τα μέτρα που θεσπίστηκαν δυνάμει της παρούσας απόφασης.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο, η Επιτροπή θα διεξαγάγει επανεξέταση της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν και τα μέτρα που θεσπίστηκαν δυνάμει της παρούσας απόφασης.

(1)

ΕΕ L 107, 6.4.2011, σ. 53.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Κίνα είναι μεγαλύτερες, παρά τα όσα λέγονται συνήθως στη συζήτηση σχετικά με το ποια είναι ή θα γίνει η πρώτη οικονομία του κόσμου. Η διαφορά είναι ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν τις μεγαλύτερες αγορές, προσφέροντας έτσι καλύτερες προϋποθέσεις για τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα, τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα και τις καινοτομίες. Η ενιαία εσωτερική αγορά αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αναλάβει η Ευρώπη την πρωτοπορία στην παγκόσμια οικονομία, ιδίως όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών και την οικονομία της γνώσης. Είναι παράδοξο το γεγονός ότι όσο περισσότερο η ευρωπαϊκή οικονομία εξελίσσεται σε μια οικονομία της γνώσης, τόσο λιγότερο προσφέρει η εσωτερική αγορά τις αναγκαίες ευκαιρίες στον επιχειρηματικό κόσμο της Ευρώπης.

Η ψηφιακή ατζέντα και η ψηφιακή οικονομία μπορούν να χρησιμεύσουν ως η αιχμή του δόρατος για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτό όμως προϋποθέτει την ικανότητα ανάληψης ενός ηγετικού ρόλου όσον αφορά την ευρυζωνική σύνδεση και τη χρήση του Διαδικτύου. Έχει καίρια σημασία η ανάκτηση της πρωτοπορίας εκ μέρους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, αλλά και για να γίνει δυνατή η κατάκτηση της κορυφής στην ανάπτυξη των ίδιων των τεχνολογιών της πληροφορίας και στη διαμόρφωση νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. Αλλά, πράγμα που είναι και το σημαντικότερο, έχει καίρια σημασία για τη διαμόρφωση μιας τάσης προς μεγαλύτερη παραγωγικότητα, συνοχή, ανταγωνιστικότητα και πρόσβαση σε μια ενιαία αγορά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία στο σύνολό της.

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η ΕΕ πρέπει να βρεθεί στην πρωτοπορία σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής, δημιουργώντας τις καλύτερες ευκαιρίες για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης που θα χαρακτηρίζεται από ζωτικότητα, διάθεση για αλλαγή και καινοτομία. Αυτό όμως απαιτεί την πρόσβαση στη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα και ταχύτητα για τη διαδικτυακή σύνδεση και τις ευρυζωνικές εφαρμογές.

Σήμερα η ΕΕ παρακολουθεί από απόσταση άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, που αποδεσμεύουν μεγάλα τμήματα του ραδιοφάσματος ώστε να επιτρέψουν την ταχεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και υψηλών ταχυτήτων για το διαδίκτυο, μέσω κινητών συνδέσεων που θα προσφέρουν στους πολίτες τους υψηλές χωρητικότητες.

Στόχος μας πρέπει να είναι να γίνει η Ευρώπη πρωτοπόρος και να κάνουμε αυτό που είναι πιο ωφέλιμο για την Ευρώπη: προσφορά δυνατοτήτων για νέες υπηρεσίες και αυξημένη χρήση των κινητών συνδέσεων, για νέες ευκαιρίες για τον πολιτισμό και την προσφορά περιεχομένου, μετάδοση εκπομπών και προσφορά δημόσιων υπηρεσιών σε ευρυζωνικό πλαίσιο και ταυτόχρονα εξασφάλιση των ίδιων ευκαιριών για τη μετάδοση εκπομπών ήδη από σήμερα.

Οι στόχοι που τέθηκαν στο ψηφιακό θεματολόγιο είναι: ευρυζωνική κάλυψη μέχρι το 2013 για όλους τους πολίτες της ΕΕ και, μέχρι το 2020, κάλυψη με ταχύτητες 30 Mbps ή περισσότερο (ως 100 Mbps για τα μισά νοικοκυριά στην Ευρώπη). Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να θεωρούνται ως το κατώτατο όριο και οι φιλοδοξίες και οι στόχοι της πολιτικής για το ραδιοφάσμα πρέπει να συμβάλουν ώστε η ΕΕ να αποκτήσει τις μεγαλύτερες χωρητικότητες και τις υψηλότερες ταχύτητες σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας πρέπει να είναι να γίνει η ΕΕ πρωτοπόρος στην ανάπτυξη στον τομέα αυτόν, ώστε η Ευρώπη να βρεθεί στην πρωτοπορία των τηλεπικοινωνιών και της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, καθώς και της χρήσης της αυξημένης παραγωγικότητας που θα προσφέρουν οι προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Σε σύγκριση, η Νότια Κορέα ανέπτυξε ένα εθνικό σχέδιο με στόχο οι συνδέσεις με ταχύτητα 1.000 Mbps να έχουν γίνει συνήθεις το 2012. Ήδη σήμερα η Νότια Κορέα βρίσκεται στην πρωτοπορία, με μέση ταχύτητα συνδέσεων τα 12 Mbps (στην Ευρώπη, αντίστοιχα, μόλις το 18% των συνδέσεων ξεπερνούν σήμερα τα 10 Mbps). Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί όλες τις περιφέρειες του κόσμου, αν θέλει να βρεθεί στην πρώτη θέση.

Η ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση έχει καίρια σημασία για την εξασφάλιση της προσφοράς προς όλους τους πολίτες νέων και καινοτόμων υπηρεσιών. Η Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει πίσω. Είναι προφανές ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί με την εγκατάσταση οπτικών ινών, η οποία έχει σημαντικό κόστος, αλλά με τη χρήση ενός μίγματος των διαθέσιμων ασύρματων τεχνολογιών για την επέκταση της κάλυψης σε ευρυζωνικές συνδέσεις (επίγειο ραδιοφωνικό σήμα, καλώδιο, οπτική ίνα ή δορυφορικά συστήματα) για την κάλυψη του συνόλου του εδάφους της ΕΕ, περιλαμβανομένων των περιφερειακών περιοχών και της υπαίθρου, επιτρέποντας έτσι στην αγορά να επιλέξει την αποδοτικότερη τεχνολογία από την άποψη του κόστους για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους πολίτες.

Χωρίς ασύρματα ευρυζωνικά πλαίσια είναι αδύνατη η κάλυψη κατά 100%. Πρέπει να προσαρμοσθούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις μεταβαλλόμενες μορφές τηλεθέασης ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η τηλεόραση είναι προσβάσιμη σε όλα τα πλαίσια, περιλαμβανομένων των κινητών ψηφιακών πλαισίων.

Η ζήτηση εύρους ζώνης εκ μέρους των καταναλωτών αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα. Η εγκατάσταση οπτικών ινών (σταθερές γραμμές) είναι δαπανηρή και δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλη τη ζήτηση ευρυζωνικών συνδέσεων.

Διάφορες πηγές υπολογίζουν ότι η κυκλοφορία δεδομένων θα διπλασιάζεται κάθε χρόνο μέχρι το 2013, δηλαδή ότι θα έχει εξαπλασιασθεί από το 2008 μέχρι το 2013. Το 2009, ο αριθμός των συνδέσεων "τρίτης γενιάς" στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είχε φθάσει τα 166 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον αριθμό των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων στην ΕΕ. Η εταιρεία Ο2, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε ότι η κυκλοφορία δεδομένων μέσω των κινητών πλαισίων της στην Ευρώπη διπλασιαζόταν κάθε τρεις μήνες στη διάρκεια του 2009. Η Telecom Italia ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία δεδομένων μέσω των δικών της κινητών πλαισίων αυξήθηκε κατά 216% από τα μέσα του 2008 μέχρι τα μέσα του 2009. Η AT&T ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία του είδους αυτού αυξήθηκε κατά 5000% στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ericsson προβλέπει ότι το 2020 θα είναι συνδεδεμένες περίπου 50 δισεκατομμύρια συσκευές. Σύμφωνα με τον δείκτη Cisco visual networking index, σε παγκόσμιο επίπεδο, η κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών δικτύων θα διπλασιάζεται κάθε χρόνο μέχρι το 2014, πολλαπλασιαζόμενη επί 39 μεταξύ 2009 και 2014.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη πρέπει να απελευθερώσει μεγαλύτερο μέρος ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει με σεβασμό των σημερινών τρόπων μετάδοσης, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όσους εκπέμπουν σήμερα και αντισταθμίζοντας, όπου χρειάζεται, το κόστος μιας ενδεχόμενης μεταπήδησης σε διαφορετικό πλαίσιο. Οι ευκαιρίες των κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων πρέπει να είναι τέτοιου είδους ώστε η μετάδοση εκπομπών και ο πολιτισμός να αποτελέσουν φυσικό μέρος της ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

1. Γενικές παρατηρήσεις

Η οδηγία αριθ. 2009/140/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναφέρει, στην αιτιολογική σκέψη 28, ότι η διαχείριση του ραδιοφάσματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός και, οσάκις απαιτείται, η εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο μπορούν να συμβάλουν ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες του ραδιοφάσματος θα επωφελούνται πλήρως από την εσωτερική αγορά.

Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εκπονηθούν πολυετή νομοθετικά προγράμματα στον τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος προκειμένου να καθοριστούν οι πολιτικοί προσανατολισμοί και στόχοι που θα καταστήσουν δυνατό τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος στην Ένωση.

Το πενταετές πρόγραμμα για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΠΠΡ), που παρουσίασε η Επιτροπή στις 20 Σεπτεμβρίου του 2010, επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι ένα μέρος του ψηφιακού μερίσματος που προκύπτει από τη μετάβαση από τις αναλογικές στις ψηφιακές τεχνολογίες θα διατεθεί για τις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ, με στόχο την εναρμονισμένη χρήση της ζώνης των 800 MHz (790-862 MHz). Στην πρόταση αυτή επαναλαμβάνονται ορισμένες από τις προτάσεις που είχε ήδη διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λίγους μήνες νωρίτερα, με την έγκριση της έκθεσης με τίτλο "Ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu" (έκθεση Del Castillo A7-0066/2010).

Το ΠΠΡ επιδιώκει την στενότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των αναγκών της εσωτερικής αγοράς και των επιλογών στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ όσον αφορά το ραδιοφάσμα, καθώς και μέτρα σχεδιασμού και εναρμόνισης, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς εκμετάλλευσης, κατασκευαστές, χρήστες και δημόσιες διοικήσεις, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν μακροπρόθεσμες πολιτικές και προγράμματα, στη βάση μιας δέσμης σταθερών νομοθετικών μέτρων.

Η πρόταση απόφασης για το ΠΠΡ βασίζεται στο άρθρο 114 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛEΕ) όσον αφορά την καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς και λαμβάνει υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Παρότι αναγνωρίζεται ότι το ραδιοφάσμα είναι εθνικός πόρος, οι στρατηγικοί στόχοι που τίθενται με το άρθρο 3 της πρότασης - δηλαδή η ύπαρξη επαρκούς ραδιοφάσματος για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ και η βελτίωση της χρήσης του ραδιοφάσματος μέσω της ευέλικτης χρήσης του για την εξασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού στη χρήση του - απαιτούν μια συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ.

Το άρθρο 5 της ΣΛΕΕ ορίζει την αρχή της επικουρικότητας ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης για τη σύνδεση των εξουσιών των κρατών μελών με τις αρμοδιότητες της ΕΕ. Η οδηγία για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών στη διαχείριση του ραδιοφάσματος, με την επιφύλαξη της τυχόν ενωσιακής εναρμόνισης, όταν αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποκόμιση του οφέλους που προκύπτει από την εσωτερική αγορά.

Υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ τεχνικής εναρμόνισης από την Επιτροπή μέσω τεχνικών μέτρων εφαρμογής και νομοθετικής εναρμόνισης που απαιτεί την αξιολόγηση των συνθηκών για επικουρικότητα.

2. Ειδικές παρατηρήσεις

Στόχοι πολιτικής (άρθρο 3)

Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος για σκοπούς χωρητικότητας και κάλυψης, ώστε να ικανοποιείται η αύξηση της ζήτησης όσον αφορά την κυκλοφορία δεδομένων σε κινητές πλατφόρμες και να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων, όπως αυτές ορίζονται στο ψηφιακό θεματολόγιο. Η Ευρώπη πρέπει να είναι φιλόδοξη και να ορίσει έναν στόχο για τουλάχιστον 1200 MHz για ασύρματες υπηρεσίες.

Ραδιοφάσμα για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες (άρθρο 6)

Ο εισηγητής πιστεύει ότι έχει καίρια σημασία να διατηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε η Επιτροπή (για παράδειγμα ζώνη 800 MHz διαθέσιμη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ήδη την 1η Ιανουαρίου 2013). Κάθε εξαίρεση ή παράταση θα πρέπει να επιτραπεί μόνο για καθαρά τεχνικούς λόγους, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες ασφάλειας και άμυνας. Οι ζώνες που έχουν ήδη ορισθεί από την Επιτροπή πρέπει να ελευθερωθούν από 1ης Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής.

Η Ένωση πρέπει να εργασθεί για τη διάθεση περισσότερων συχνοτήτων σε κινητές υπηρεσίες, με στόχο ένα ελάχιστο μέγεθος 1200 MHz. Είναι απαραίτητο να ορισθούν οι κατάλληλες αρχές, ώστε να γίνει δυνατή η διάθεση πρόσθετου ραδιοφάσματος στο μέλλον.

Πολλά προβλήματα πρέπει να επιλυθούν, μεταξύ των οποίων το προφανέστερο είναι το υψηλό κόστος εκκαθάρισης της ζώνης. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα για την αποζημίωση των σχετικών φορέων για πρόσθετες δαπάνες, όταν χρειάζεται.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (23.3.2011)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα

(COM(2010)0471 – C7-0269/2010 – 2010/0252(COD))

Εισηγήτρια: Eija-Riitta Korhola

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Το πρώτο πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ) αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και βέλτιστης χρήσης του πεπερασμένου αυτού πόρου. Η πολιτική για το ραδιοφάσμα βρίσκεται στο επίκεντρο της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής για το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και έχει κομβική σημασία για την υλοποίηση των στόχων πολιτικής της στρατηγικής ΕΕ2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενώ το πρόγραμμα έχει περιληφθεί μεταξύ των πενήντα δράσεων προτεραιότητας της Πράξης για την ενιαία αγορά.

2. Το ΠΠΡΦ αποσκοπεί στη δημιουργία ανταγωνιστικής και σφύζουσας ευρωπαϊκής βιομηχανίας για την παροχή ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού. Το πρόγραμμα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούν να ανθίσουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες.

3. Η κατανομή του φάσματος, που πρόκειται περί ενός δημόσιου αγαθού, πρέπει να λειτουργεί προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. Η αποτελεσματική και αποδοτική κατανομή του φάσματος θα εξασφαλίσει μεγαλύτερα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη, θα αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, θα δώσει ώθηση την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και θα συμβάλει στην υλοποίηση της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς.

4. Η χρήση του φάσματος για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες αποδίδει οφέλη στους πολίτες και τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω κινητών δικτύων σημείωσαν εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, καθώς ο αριθμός των ευφυών τηλεφώνων των Η/Υ υπό μορφή πινακίδων και των κλειδιών προστασίας εξακολουθεί να αυξάνει με εξίσου ταχύ ρυθμό. Επιπλέον, οι κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην παροχή και την καινοτομία υπηρεσιών σε άλλους τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η δημόσια διοίκηση.

5. Η εναρμόνιση των συχνοτήτων θα περιορίσει το κόστος της ανάπτυξης κινητών δικτύων, θα συρρικνώσει το κόστος των κινητών συσκευών για τους καταναλωτές και θα δώσει ώθηση στον ανταγωνισμό και τις επιλογές των καταναλωτών. Επιπλέον, θα περιορίσει τις αρνητικές διασυνοριακές παρεμβολές και οχλήσεις.

6. Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καθολική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδίως για πολίτες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λιγότερο ευνοημένες ή σε απόμακρες περιοχές, όπως οι αγροτικές και οι νησιωτικές περιοχές.

7. Η εναρμόνιση του φάσματος και η παροχή ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν, εξασφαλίζουν νέα εργαλεία και δυνατότητες για την παροχή πολιτιστικού περιεχομένου. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες δυνατότητες για τις επίγειες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. Το συμπληρωματικό κόστος του καθαρισμού της ζώνης θα αντισταθμιστεί, όπου χρειαστεί από τα κράτη μέλη.

8. Το ΠΠΡΦ πρέπει να θέσει ρεαλιστικούς αλλά φιλόδοξους στόχους που θα δώσουν τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν με μεγαλύτερες δυνατότητες στην παγκόσμια αγορά. Χωρίς αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να μείνει πίσω. Επιπροσθέτως, η απελευθέρωση του ασύρματου φάσματος από 790MHz – 862MHz (800Mhz) έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στην ψηφιακή θεματολογία για την Ευρώπη, τόσο όσον αφορά την ταχεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο όσο πιο στον περιορισμό του ψηφιακού χωρισμού. Η διαδικασία απελευθέρωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από το 2013. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρονική εφαρμογή των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών, πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

9. Απαιτείται μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση, ακόμη και μετά το 2015. Επειδή στην υπόθεση επενδύονται σημαντικά κεφάλαια, είναι σημαντικό να υπάρξει κανονιστική ασφάλεια.

Όσον αφορά την πρόταση για το ΠΠΡΦ, η εισηγήτρια επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο:

α) Να δημιουργηθούν εναρμονισμένες ζώνες φάσματος που θα ενθαρρύνουν την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, θα περιορίσουν τα διοικητικά εμπόδια και θα ενισχύσουν περαιτέρω την εσωτερική αγορά.

β) Να δοθεί έμφαση στην απελευθέρωση του φάσματος από 790 – 862MHz για τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες μέχρι το 2013.

γ) Να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω απελευθέρωσης του φάσματος και στη ‘δεύτερη υποζώνη’ κάτω από τα 790MHz για να αντιμετωπιστεί η συνεχής αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων.

δ) Να προωθηθούν συχνότητες που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή μεγαλύτερης χωρητικότητας, όπως τα 2.3 GHz.

ε) Να μη λησμονούμε ότι έχει κομβική σημασία η όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση που ΠΠΡΦ. Έχει ζωτική σημασία να υιοθετηθεί μια συναινετική προσέγγιση όσον αφορά τα κρίσιμα ζητήματα και κατά κύριο λόγο την ανάγκη να υπάρξουν περισσότερες συχνότητες για τις κινητές υπηρεσίες.

Από την οπτική της εσωτερικής αγοράς, οι στόχοι που αναφέρονται ανωτέρω θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Η βιομηχανία των κινητών συσκευών, ιστορικά, λειτούργησε ως καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης κοινότητας. Κατά συνέπεια, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα προάγει τις επενδύσεις, θα αφήνει περιθώρια ανάπτυξης και θα θέσει την Ευρώπη στη εμπροσθοφυλακή της παγκόσμιας αγοράς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία καθορίζονται οι πολιτικοί προσανατολισμοί και στόχοι για τον στρατηγικό προγραμματισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για την καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ και την οδηγία 2002/21/ΕΚ, καθώς και την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Επίσης, δεν θίγει μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου και την οπτικοακουστική πολιτική και το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

(1) Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία καθορίζονται οι πολιτικοί προσανατολισμοί και στόχοι για τον στρατηγικό προγραμματισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για την καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα στηρίζει τους στόχους και τις καίριες δράσεις που σκιαγραφούνται στην Στρατηγική ΕΕ2020 και το Ψηφιακό Θεματολόγιο και συγκαταλέγεται μεταξύ των πενήντα δράσεων προτεραιότητας της Πράξης για την ενιαία αγορά. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ, 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2009/1407ΕΚ, καθώς και την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Επίσης, δεν θίγει μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου και την οπτικοακουστική πολιτική και το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Το ραδιοφάσμα είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία αλλά πρέπει να ρυθμίζεται από τα κράτη ώστε να διευκολύνεται η χρήση του μέσω δικαιωμάτων μετάδοσης βάσει αδείας ή δικαιωμάτων χρήσης χωρίς υποχρέωση άδειας.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το ραδιοφάσμα είναι καίριος πόρος για βασικούς τομείς και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των ασύρματων ευρυζωνικών και των δορυφορικών επικοινωνιών, των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών εκπομπών, των μεταφορών, του ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας, καθώς και επιστημονικές δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η διαστημική έρευνα. Τα μέτρα κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν επομένως συνέπειες οικονομικές, ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνικές.

(2) Το ραδιοφάσμα είναι καίριος δημόσιος πόρος για βασικούς τομείς και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των ασύρματων ευρυζωνικών και των δορυφορικών επικοινωνιών, των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών εκπομπών, των μεταφορών, του ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας, καθώς και επιστημονικές δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η διαστημική έρευνα. Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος παίζει επίσης ρόλο στην καθολική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδίως για πολίτες και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αραιοκατοικημένες ή σε απόμακρες περιοχές, όπως αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές. Τα μέτρα κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν επομένως συνέπειες οικονομικές, ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνικές.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Πρέπει να υιοθετηθεί μία ανανεωμένη οικονομική και κοινωνική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, την κατανομή και την χρήση του ραδιοφάσματος, ιδιαίτερα εστιασμένη στη διαμόρφωση της ρύθμισης για την εξασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας φάσματος, καλύτερο σχεδιασμό συχνοτήτων και διασφαλίσεις κατά της ζημιογόνου για τον ανταγωνισμό συμπεριφοράς και της λήψεως αντικοινωνικών μέτρων όσον αφορά τη χρήση του φάσματος.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σε ενωσιακή κλίμακα πρέπει να ενισχύσει την ενιαία αγορά για υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εξοπλισμό καθώς και άλλες πολιτικές της Ένωσης για τις οποίες απαιτείται χρήση ραδιοφάσματος, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για καινοτομία και συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την Ένωση, με παράλληλη διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του ραδιοφάσματος. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση χρειάζεται συνεπώς ένα πρόγραμμα πολιτικής που να καλύπτει την εσωτερική αγορά σε όλα τα ενωσιακά πεδία πολιτικής που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι μεταφορές και η ενέργεια.

(3) Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σε ενωσιακή κλίμακα πρέπει να ενισχύσει την ενιαία αγορά για υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εξοπλισμό καθώς και άλλες πολιτικές της Ένωσης για τις οποίες απαιτείται χρήση ραδιοφάσματος, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για καινοτομία και συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την Ένωση, με παράλληλη διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του ραδιοφάσματος. Η εναρμόνιση της χρήσης του φάσματος έχει επίσης ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, περιορίζοντας τόσο το κόστος της ανάπτυξης κινητών δικτύων όσο και το κόστος των κινητών συσκευών για τους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση χρειάζεται συνεπώς ένα πρόγραμμα πολιτικής που να καλύπτει την εσωτερική αγορά σε όλα τα ενωσιακά πεδία πολιτικής που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι μεταφορές και η ενέργεια. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ανησυχίες των σημερινών κατόχων δικαιωμάτων ραδιοφάσματος σχετικά με το τί μπορεί να δικαιούνται να καθυστερήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει ιδίως να υποστηρίζει τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, δεδομένου του τεράστιου δυναμικού των ασύρματων υπηρεσιών για την προώθηση της οικονομίας της πληροφορίας, την ανάπτυξη και αρωγή στους τομείς που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και το γεφύρωμα του ψηφιακού χάσματος. Είναι επίσης μια βασική δράση στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, που αποβλέπει να παράσχει ταχείες ευρυζωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες στη μελλοντική δικτυακή οικονομία της γνώσης, με το φιλόδοξο στόχο της καθολικής ευρυζωνικής κάλυψης με ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps για όλους τους Ευρωπαίους έως το 2020, επιτυγχάνοντας έτσι τα αειφορικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Αναμένεται επίσης ότι θα υποστηρίξει και θα προωθήσει άλλες τομεακές πολιτικές της Ένωσης, όπως περιβαλλοντική αειφορία, καθώς και οικονομική και κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Δεδομένης της σημασίας των ασύρματων εφαρμογών για την καινοτομία, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επίσης βασική πρωτοβουλία σε υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης για την καινοτομία.

(4) Το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει ιδίως να υποστηρίζει τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, δεδομένου του τεράστιου δυναμικού των ασύρματων υπηρεσιών για την προώθηση της οικονομίας της πληροφορίας, την ενθάρρυνση, ανάπτυξη και αρωγή στους τομείς που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, και το γεφύρωμα του ψηφιακού χάσματος. Είναι επίσης μια βασική δράση στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, που αποβλέπει να παράσχει ταχείες ευρυζωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες στη μελλοντική δικτυακή οικονομία της γνώσης, με το φιλόδοξο στόχο της καθολικής ευρυζωνικής κάλυψης με ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps για όλους τους Ευρωπαίους έως το 2020, επιτυγχάνοντας έτσι τα αειφορικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Ειδικότερα, προάγει την ανάπτυξη νέων αγορών και νέων υπηρεσιών για τις ΜΜΕ, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενθαρρύνει επίσης τον ανταγωνισμό και παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφελούνται από μεγαλύτερες επιλογές και καλύτερες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η διενέργεια διαδικασιών δημοσίων προμηθειών ηλεκτρονικά, πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αναμένεται επίσης ότι θα υποστηρίξει και θα προωθήσει άλλες τομεακές πολιτικές της Ένωσης, όπως περιβαλλοντική αειφορία, καθώς και οικονομική και κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες της Ένωσης, ιδίως για τους ανάπηρους και τους πολίτες που ζουν σε απόμακρες περιοχές. Δεδομένης της σημασίας των ασύρματων εφαρμογών για την καινοτομία, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επίσης βασική πρωτοβουλία σε υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης για την καινοτομία.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εφαρμογής. Η μεν διαχείριση του ραδιοφάσματος παραμένει σε μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα, πρέπει όμως να ασκείται σε συμμόρφωση με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την εκτέλεση ενωσιακών πολιτικών.

(5) Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εφαρμογής. Η μεν διαχείριση του ραδιοφάσματος παραμένει σε μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα, πρέπει όμως να ασκείται σε συμμόρφωση με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την εκτέλεση ενωσιακών πολιτικών. Ειδικές εθνικές διευθετήσεις για τη χρήση ραδιοφάσματος πρέπει να αποφευχθούν, ώστε να εμποδίζονται αρνητικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, μολονότι οι αποφάσεις για την ανάθεση δικαιωμάτων χρήσης θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και να προβαίνουν σε συνεκτίμηση των υφισταμένων εθνικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η εμπορία δικαιωμάτων ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ζώνες των οποίων το ενωσιακό δίκαιο έχει ήδη καθιερώσει την ευέλικτη χρήση πρέπει αμέσως να καταστούν εμπορεύσιμες σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο αυτών των εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, καθώς και κοινά μέτρα για την αποφυγή συσσώρευσης του ραδιοφάσματος που ενδέχεται να δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης εκχωρημένου ραδιοφάσματος, θα διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

(8) Η εμπορία δικαιωμάτων ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ζώνες των οποίων το ενωσιακό δίκαιο έχει ήδη καθιερώσει την ευέλικτη χρήση πρέπει αμέσως να καταστούν εμπορεύσιμες σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο αυτών των εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, τα κοινά μέτρα για την αποφυγή συσσώρευσης του ραδιοφάσματος που ενδέχεται να δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης εκχωρημένου ραδιοφάσματος και οι κοινές προδιαγραφές για την άρση αυτών των δικαιωμάτων βάσει αδείας, θα διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, της επιλογής των καταναλωτών και της πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες περιοχές, όπου η εγκατάσταση ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη. Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για την τροποποίηση υφισταμένων δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων εξαγορών δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την αποδοτική χρήση όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία "GSM").

(9) Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, της επιλογής των καταναλωτών και της πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες περιοχές, όπου η εγκατάσταση ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη. Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι συνθήκες ανάθεσης πρέπει να διαμορφωθούν κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο ισότιμος ανταγωνισμός σε ό,τι αφορά την κάλυψη και να μην εμποδίζεται η είσοδος νέων φορέων στην αγορά. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις εις βάρος των νέων τεχνολογιών μόνον επειδή αυτές θα είναι διαθέσιμες στην αγορά αργότερα. Η περιορισμένη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για την τροποποίηση υφισταμένων δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων εξαγορών δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την αποδοτική χρήση όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία "GSM").

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, και επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 2007/344/ΕΚ της Επιτροπής για την εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ είναι απαραίτητη στην Ένωση η λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με μιαν αποτελεσματική μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ των 300 MHz και των 3 GHz. Αυτό θα συνέβαλε στον εντοπισμό ανεπαρκών τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον εμπορικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και ευκαιρίες μερισμού, καθώς και στην αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

(10) Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, και επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 2007/344/ΕΚ της Επιτροπής για την εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ είναι απαραίτητη στην Ένωση η λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με μιαν αποτελεσματική μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ των 300 MHz και των 6 GHz. Αυτό θα συνέβαλε στον εντοπισμό ανεπαρκών τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον εμπορικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και ευκαιρίες μερισμού, καθώς και στην αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Για να συμπληρωθεί αυτό, ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει και έκθεση των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη προκειμένου να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε επίπεδο ΕΕ για την εναρμόνιση και τη χρήση των ειδικών ζωνών συχνότητας.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών όρων της απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 2009, για τερματισμό των αναλογικών εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

(13) Η ζώνη των 800 MHz είναι η βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών όρων της απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 2015, για τερματισμό των αναλογικών εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι κατ 'αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών τοπικών συνθηκών η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει συγκεκριμένες παρεκκλίσεις έως το 2015, ανταποκρινόμενη σε δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα από τα κράτη μέλη. Μακροπρόθεσμα, πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσθετου ραδιοφάσματος στη ζώνη UHF, βάσει του καταλόγου υπάρχουσας χρήσης του ραδιοφάσματος και των δυνατών μελλοντικών αναγκών για ραδιοφάσμα στην Ένωση, ανάλογα με τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς στόχους, την εμπειρία και την έλλειψη ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, κατάλληλες για κάλυψη. Επιπροσθέτως έχει ιδιαίτερη σημασία μια ταχεία και σύμφωνη με τις αρχές του ανταγωνισμού υλοποίηση της οδηγίας ‘GSM’.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ευρυζωνικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, αποτρέποντας στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και κατακερματισμό της αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε συντονισμένη δράση των κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα μπορούσαν να οριστούν ορισμένες διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι αδειοδότησης. Στους όρους θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις κάλυψης, μέγεθος φασματικού τμήματος, το χρονοδιάγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων, πρόσβαση σε φορείς εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων (MVNO), καθώς και η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εμπορίας του ραδιοφάσματος για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι κατανεμημένες σε ασύρματες επικοινωνίες, και των οποίων τα δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

(14) Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ευρυζωνικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, αποτρέποντας στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και κατακερματισμό της αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε συντονισμένη δράση των κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα μπορούσαν να οριστούν ορισμένες διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι αδειοδότησης. Στους όρους θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων, η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να αποσύρονται ή να μεταβιβάζονται τα δικαιώματα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εμπορίας του ραδιοφάσματος για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι κατανεμημένες σε ασύρματες επικοινωνίες, και των οποίων τα δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί δυνάμει της παρούσας απόφασης, καθώς και σχετικά με σχεδιαζόμενες μελλοντικές δράσεις.

(24) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε τακτικά διαστήματα σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί δυνάμει της παρούσας απόφασης, καθώς και σχετικά με σχεδιαζόμενες μελλοντικές δράσεις.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25a) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε να μην θίγεται η προστασία την οποία παρέχει στους οικονομικούς παράγοντες της αγοράς η οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών1.

 

_______

1 ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ. 37.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Η απόφαση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη διαδικασία ανάλυσης της αγοράς της οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών1.

 

__________________________

1 ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ. 37.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το ισχύον δίκαιο της ΕΕ και τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο τα οποία ευρίσκονται σε συμφωνία με το κοινοτικό δίκαιο και υπηρετούν στόχους γενικού συμφέροντος, και ειδικότερα στόχους σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου και την πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα καθώς και το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των συχνοτήτων·

α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος για ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των συχνοτήτων όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και ως προς όλες τις πτυχές, για επίτευξη υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας και για εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες η οποία να υπερβαίνει τις επί του παρόντος γεωγραφικές διαφορές, με παράλληλη διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του ραδιοφάσματος· τούτο επιτυγχάνεται με παράλληλη εξασφάλιση ανταγωνισμού επί ίσοις όροις και χωρίς την επιβολή διακρίσεων και με διασφάλιση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα·

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) εφαρμογή του λιγότερο επαχθούς συστήματος αδειοδότησης που είναι δυνατό, κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος·

γ) εφαρμογή του πλέον κατάλληλου και χωρίς την επιβολή διακρίσεων συστήματος αδειοδότησης που είναι το ολιγότερο επαχθές δυνατό, για να μεγιστοποιείται η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος·

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ιδίως με τη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

δ) εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ιδίως με τη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού καθώς και αποδοτικού συντονισμού της εναρμόνισης των συχνοτήτων και της τυποποίησής τους.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για στήριξη πολιτικών στόχων της Ένωσης·

α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για στήριξη πολιτικών στόχων της Ένωσης, συγκεκριμένα με την απόδοση προτεραιότητας στον τομέα της διάθεσης ευρυζωνικότητας κυρίως μέσω αποτελεσματικής υλοποίησης της οδηγίας 'GSM', επίσης για την προώθηση της ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο σε περιοχές που επί του παρόντος δεν εξυπηρετούνται από ευρυζωνικές συνδέσεις· τούτο πρέπει να επιτευχθεί με παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη σημαντικούς στόχους γενικού συμφέροντος, όπως είναι η πολιτιστική πολυμορφία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τα συμφέροντα των διαφόρων χρηστών του ραδιοφάσματος·

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω εκ των προτέρων πρόληψης, ή εκ των υστέρων αποκατάστασης, της υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού·

δ) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω της εκ των προτέρων πρόληψης ή εκ των υστέρων αποκατάστασης της υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους οικονομικούς φορείς, η οποία έχει αποτέλεσμα να σημειώνεται σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού, δια της απόσυρσης δικαιωμάτων σε συχνότητες ή άλλων μέτρων·

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζα) να καθοριστούν οι περιοχές του ραδιοφάσματος οι οποίες πρέπει να ανοίξουν για χρήση χωρίς δικαιώματα που εκχωρούνται βάσει αδείας και/ή κρατούνται για επιστημονική έρευνα·

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα μέτρα αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), όπως η δυνατότητα σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, κατά το δυνατό και έπειτα από διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 11, για άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε συνεχή τμήματα του ραδιοφάσματος εύρους τουλάχιστον 10 MHz.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα μέτρα αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)·

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για την εκπόνηση και εναρμόνιση προτύπων για ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακά τερματικά, καθώς και για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δίκτυα που κατά περίπτωση βασίζονται σε εντολές τυποποίησης της Επιτροπής προς τους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης.

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για την εκπόνηση και εναρμόνιση προτύπων για ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακά τερματικά, καθώς και για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δίκτυα που κατά περίπτωση βασίζονται σε εντολές τυποποίησης της Επιτροπής προς τους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης. Ειδική προσοχή δίδεται επίσης σε πρότυπα για εξοπλισμό που είναι προς χρήση από άτομα με αναπηρία, χωρίς ωστόσο να αφαιρείται από αυτά τα άτομα το δικαίωμα να χρησιμοποιούν μη τυποποιημένο εξοπλισμό, εάν το προτιμάνε. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει ο αποτελεσματικός συντονισμός της εναρμόνισης και της τυποποίησης, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς περιορισμούς συσκευές που εξαρτώνται από το ραδιοφάσμα και σε όλη την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος ως δημόσιου αγαθού.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6a. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται μαζί με το έγκαιρο και ενισχυτικό του ανταγωνισμού άνοιγμα της ζώνης των 900-MHz, σύμφωνα με την τροποποιημένη οδηγία ‘GSM’. Αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν χωρίς να εισάγονται διακρίσεις και χωρίς να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό προς όφελος των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν ήδη κυρίαρχη θέση στην αγορά.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1, και ιδίως για να διασφαλιστεί ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε συσσώρευση, μεταφορά ή τροποποίηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα, με την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού:

2. Για να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1, και ιδίως για να διασφαλιστεί ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε συσσώρευση, μεταφορά ή τροποποίηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό της κατανομής φάσματος, εξετάζουν εμπεριστατωμένα εάν η σχεδιαζόμενη κατανομή φάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κατανομές φάσματος στους ανταγωνιζόμενους φορείς κινητών υπηρεσιών εντός της επικράτειάς τους, είναι πιθανόν να συρρικνώσει ή να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό εντός των σχετικών αγορών κινητών υπηρεσιών. Όπου η σχεδιαζόμενη κατανομή φάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κατανομές φάσματος, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε συρρίκνωση ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την εν λόγω συρρίκνωση ή τη στρέβλωση θεσπίζοντας τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα, με την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού:

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

aa) Τα κράτη μέλη μπορούν να προβούν σε ενέργειες για μια πιο ομοιόμορφη κατανομή ραδιοφάσματος μεταξύ των οικονομικών παραγόντων είτε προορίζοντας μέρος του φάσματος για τους νεοεισερχόμενους σε μια ζώνη ή ομάδα ζωνών με παρόμοια χαρακτηριστικά είτε προορίζοντας μέρος του φάσματος για χρήση χωρίς άδεια στις ζώνες αυτές·

Τροπολογία  31

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής αποφεύγουν καθυστερήσεις και διακρίσεις και προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

Τροπολογία  32

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Όταν τα κράτη μέλη επιθυμούν να εγκρίνουν οιοδήποτε από τα μέτρα στα οποία παραπέμπει η παράγραφος 2, το πράττουν επιβάλλοντας προϋποθέσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας για την αδειοδότηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες επιβολής ή τροποποίησης αυτών των προϋποθέσεων επί των δικαιωμάτων χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων που καθορίζονται στην οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών1.

 

__________

1 ΕΕ L 337, 18.12.09, σ. 37.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η ευθυγράμμιση του κειμένου αυτού με το αντίστοιχο του κανονιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες. Συγκεκριμένα, δεν είναι σαφές εάν η απόφαση αυτή (άρθρο 5, παρ. 2) προτείνει νέες αρμοδιότητες για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή εάν τα διορθωτικά μέτρα και οι διασφαλίσεις πηγάζουν από την υφιστάμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν πρέπει να είναι σε θέση να παρακάμπτουν τη διαδικασία ανασκόπησης της αγοράς (περιλαμβανομένου του άρθρου 7, οδηγία πλαίσιο) και να επιβάλλουν υποχρεώσεις πρόσβασης εκεί όπου πρωτύτερα δεν μπορούσαν να το πράξουν.

Τροπολογία  33

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για νέες εφαρμογές.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2010/267/ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση της ζώνης UHF (ήτοι του ραδιοφάσματος μεταξύ 300 ΜΗz και 3GHz) και αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για νέες εφαρμογές. Συγκεκριμένα θα εξετασθεί μακροπρόθεσμα το ενδεχόμενο ενός δεύτερου ψηφιακού μερίσματος.

Τροπολογία  34

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE).

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε αραιοκατοικημένες περιοχές· προς τούτο, εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE).

Τροπολογία  35

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και κανονιστικά μέτρα για να αποφεύγουν τις βλαβερές παρεμβολές μεταξύ υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και χρηστών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τύπου PMSE. Τα κράτη μέλη διαθέτουν εγκαίρως επαρκείς πόρους, με σκοπό να καλύψουν τις δαπάνες μετάβασης που συνδέονται με την ελευθέρωση της ζώνης των 800 MHz και τα μέτρα προστασίας κατά των παρεμβολών.

Τροπολογία  36

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση πρόσθετων ζωνών ραδιοφάσματος για παροχή εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης που θα καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον απομακρυσμένων περιοχών με ευρυζωνική προσφορά που παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση σε συγκρίσιμη τιμή με επίγειες προσφορές.

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεχή διάθεση ραδιοφάσματος για παροχή εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης που θα καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον απομακρυσμένων περιοχών με ευρυζωνική προσφορά που παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση.

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας απόφασης να πρέπει να εξασφαλίζει η Επιτροπή τη διάθεση εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης "με προσφορά που παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση σε συγκρίσιμη τιμή με επίγειες προσφορές" και ότι το ραδιοφάσμα ζώνης S, που αδειοδοτήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2009, πληροί τις απαιτήσεις για εναρμονισμένες δορυφορικές υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης.

Τροπολογία  37

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Για να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων οπτικοακουστικών μέσων και άλλων υπηρεσιών προς τους ευρωπαίους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή εξασφαλίζουν επαρκή διαθεσιμότητα ραδιοφάσματος για την προσφορά δορυφορικών και επίγειων υπηρεσιών του είδους αυτού.

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις επίγειες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που αναγκαιούν επαρκές ραδιοφάσμα για την εκπλήρωση στόχων γενικού ενδιαφέροντος και οι δορυφόροι χρειάζονται επίσης επαρκές ραδιοφάσμα για να συνεχίσουν να πρωτοπορούν και να αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες που προωθούν προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, όπως υπηρεσίες HDTV ή 3DTV. Είναι σημαντική μία συνολική προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος προάγοντας όλες τις τεχνολογίες ώστε να υπάρξουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε πολίτες και επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, συμβολή στην πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά.

Τροπολογία  38

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εφόσον απαιτηθεί, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος υπό εναρμονισμένους όρους ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια ασφάλεια και προστασία, πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών.

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος υπό εναρμονισμένους όρους ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια ασφάλεια και προστασία, πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών.

Τροπολογία  39

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή προσπαθούν να εξεύρουν μια ελάχιστη δέσμη εναρμονισμένων κεντρικών ζωνών για τους χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) στην Ένωση, με βάση τους στόχους της Ένωσης για βελτίωση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και την πρόσβαση στον πολιτισμό. Αυτές οι εναρμονισμένες ζώνες λειτουργούν σε συχνότητες 1GHz ή υψηλότερες.

Αιτιολόγηση

Οι μουσικοί καλλιτέχνες και τα μουσικά συγκροτήματα που πραγματοποιούν περιοδεία αντιμετωπίζουν επί του παρόντος προβλήματα επειδή τα ασύρματα μικρόφωνα που χρησιμοποιούν κάθε φορά ενδέχεται να λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες, όχι μόνο όταν αυτοί μεταβαίνουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο αλλά και όταν περιοδεύουν από τη μία πόλη ή περιοχή σε άλλη. Οι υπηρεσίες PMSE δεν απαιτούν εκτενείς περιοχές κάλυψης και συνεπώς οι συχνότητες άνω του 1GHz θα ήταν ιδανικές.

Τροπολογία  40

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του ραδιοφάσματος για τον προσδιορισμό ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και άλλες ασύρματες τεχνολογίες επικοινωνιών στο "Διαδίκτυο των αντικειμένων" (IOT) και εργάζονται προς μία τυποποίησης της κατανομής ραδιοφάσματος για επικοινωνίες στο Διαδίκτυο των αντικειμένων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  41

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και των πιθανών μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη ζώνη συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 3 GHz.

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και των πιθανών μελλοντικών αναγκών εναρμονισμένου ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως αρχικό βήμα, αυτή η απογραφή περιλαμβάνει συχνότητες στη ζώνη συχνοτήτων από τα 300 MHz έως 6 GHz. Η απογραφή αυτή επίσης περιλαμβάνει καταγραφή των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη με σκοπό την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την εναρμόνιση και τη χρήση ειδικών ζωνών συχνοτήτων.

Τροπολογία  42

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών τεχνολογιών και εφαρμογών, αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος. Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες για ραδιοφάσμα βάσει των απαιτήσεων των καταναλωτών και των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και της δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των αναγκών.

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση βάσει σαφώς ορισθέντων και διαφανών κριτηρίων εξέτασης και μεθόδων της τεχνικής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών τεχνολογιών και εφαρμογών, αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος. Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες για ραδιοφάσμα βάσει των απαιτήσεων των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και της δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των αναγκών.

Τροπολογία  43

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Όποτε είναι δυνατόν, η Επιτροπή περιλαμβάνει επίσης στην απογραφή στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 1 πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος από τρίτες χώρες-εταίρους που συνορεύουν με κράτος μέλος οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν άμεση ή έμμεση συνέπεια στη χρήση του ραδιοφάσματος εντός της Ένωσης.

Τροπολογία  44

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Ένωση παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, πολιτική και τεχνική υποστήριξη προς τα κράτη μέλη κατά τις διμερείς διαπραγματεύσεις τους με μη ενωσιακές γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων υποψήφιων και υπό ένταξη χωρών, με σκοπό την επίλυση ζητημάτων συντονισμού του ραδιοφάσματος που εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος. Η Ένωση υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες τρίτων χωρών για υλοποίηση διαχείρισης του ραδιοφάσματος συμβατής με την ενωσιακή, προκειμένου να διασφαλίζονται οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική του ραδιοφάσματος.

4. Η Ένωση βοηθεί τα κράτη μέλη παρέχοντας πολιτική και τεχνική υποστήριξη κατά τις διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις τους με μη ενωσιακές γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων υποψήφιων και υπό ένταξη χωρών, με σκοπό την επίλυση ζητημάτων συντονισμού του ραδιοφάσματος που εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος. Η Ένωση υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες τρίτων χωρών για υλοποίηση διαχείρισης του ραδιοφάσματος συμβατής με την ενωσιακή, προκειμένου να διασφαλίζονται οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική του ραδιοφάσματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πολιτική για το ραδιοφάσμα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

23.9.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Eija-Riitta Korhola

13.10.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Ashley Fox, Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Amalia Sartori, Συλβάνα Ράπτη, Антония Първанова

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Gahler


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (15.3.2011)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα

(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

Συντάκτρια: Petra Kammerevert

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.  Μέσω της παρούσας πρότασης απόφασης η Επιτροπή παρουσιάζει ένα πρώτο πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που διέπει τον στρατηγικό προγραμματισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος εντός της ΕΕ, το πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα (RSPP).

2.  Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του αριθμού των συχνοτήτων που διατίθενται για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες ώστε να υλοποιηθεί ο αναφερόμενος στόχος στην ψηφιακή ατζέντα, δηλαδή ότι, έως το 2020, όλοι οι πολίτες της Ένωσης θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 30 Mbit/s.

3.  Το ραδιοφάσμα αποτελεί δημόσιο αγαθό και είναι ένας εξαιρετικά σπάνιος πόρος. Είναι ζωτικής σπουδαιότητας για την επίτευξη ευρέος φάσματος κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών στόχων. Με την αναθεώρηση του τομέα των τηλεπικοινωνιών το 2009, υποχρεώθηκε η Επιτροπή να λάβει εξίσου και δεόντως υπόψη όλες αυτές τις πτυχές στο πλαίσιο της διαχείρισης του φάσματος. Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο πακέτο τηλεπικοινωνιών αποτελούν ως εκ τούτου υποχρεωτικά τη βάση για το RSPP. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το RSPP θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως με αυτό το νομικό πλαίσιο και να τηρεί τις βασικές αρχές που έχουν καθοριστεί σε αυτό.

4.  Ειδικότερα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι:

α)  το RSPP πρέπει να παρέχει στην επίγεια ψηφιακή ραδιοφωνία και στην υβριδική τηλεόραση δυνατότητες ανάπτυξης κατά τρόπο επωφελή. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προγραμμάτων που λαμβάνονται ελεύθερα μέσω ενός dvb-t ή dvb-t2-προτύπου εξελίχθηκε στην Ευρώπη σε έναν απαραίτητο πυλώνα για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Οι επίγειες εκπομπές αποτελούν επιπλέον το μοναδικό μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικό σύστημα που διατίθεται σε όλους τους χρήστες σε ισότιμη βάση. Πρέπει να διασφαλιστεί η απροβλημάτιστη συνύπαρξη της κινητής τηλεφωνίας και της ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων και κυρίως εκεί όπου οι δέκτες μπορούν να συνυπάρχουν σε μικρή απόσταση με διαφορετικά πρότυπα. Προς το παρόν η επίγεια ραδιοφωνία εξακολουθεί να αποτελεί τη μόνη οικονομικά αποδεκτή μέθοδο μετάδοσης για φορητά και κινητά συστήματα και, ως εκ τούτου, μια βιώσιμη μέθοδο για το ψηφιακό ραδιόφωνο και την ψηφιακή τηλεόραση.

β)  οι διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούντα αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται τακτική αξιολόγηση της χρήσης των συχνοτήτων. Το εν λόγω έργο εμπίπτει, σύμφωνα με το πακέτο τηλεπικοινωνιών, στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να εξασφαλίζεται απλώς ο συντονισμός.

γ)  τυχόν βλάβες και παρεμβολές λόγω της νέας κατανομής των συχνοτήτων θα πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν περισσότερο.

δ)  μέτρα αντιστάθμισης για επενδύσεις στους τομείς συχνοτήτων που χρησιμοποιούντο προηγουμένως (π. για dvb-t) ή επενδύσεις, που είναι απαραίτητες λόγω της νέας κατανομής του ραδιοφάσματος (π.χ. στον τομέα των υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων), πρέπει να προβλέπονται υποχρεωτικά.

5.  Οι ραδιοσυχνότητες εξυπηρετούν διάφορους τομείς δημοσίων συμφερόντων στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό υφίσταται πληθώρα εθνικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι αμφίβολο εάν η ΕΕ μπορεί να εξισορροπήσει τα εν λόγω συμφέροντα και τις ιδιαιτερότητες αυτές εξίσου καλά και στον ίδιο βαθμό όπως τα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό (και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 1 της οδηγίας πλαισίου) απορρίπτεται η καθιέρωση ενός εκ των άνω συστήματος προγραμματισμού και διαχείρισης των συχνοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, εκφράζονται ιδιαίτερες επιφυλάξεις ως προς την ανάθεση αρμοδιότητας στην Επιτροπή για διεξαγωγή διεθνών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, θεωρείται σκόπιμο να διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονιστικό και συμπληρωματικό ρόλο στηρίζοντας τα κράτη μέλη.

6.  Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται βεβιασμένες αποφάσεις για την ανάθεση συχνοτήτων και θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω κατάλληλων μέτρων ότι οι νέες ανατιθέμενες συχνότητες θα εφαρμόζουν, με βάση έγκυρα επιστημονικά πορίσματα, πρότυπα μετάδοσης που εξασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσίας με το χαμηλότερο κόστος διανομής. Ήδη τώρα, έχει, λ.χ., αποδειχθεί ότι το πρότυπο LTE δεν είναι αποτελεσματικότερο από ότι το πρότυπο dvb-t2.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία καθορίζονται οι πολιτικοί προσανατολισμοί και στόχοι για τον στρατηγικό προγραμματισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για την καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ και την οδηγία 2002/21/ΕΚ, καθώς και την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Επίσης, δεν θίγει μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου και την οπτικοακουστική πολιτική και το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

1. Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 20091 προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία καθορίζονται οι πολιτικοί προσανατολισμοί και στόχοι για τον στρατηγικό προγραμματισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για την καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, έχοντας αντιληφθεί ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος παρεμβολών στη γενική λήψη των οπτικοακουστικών εκπομπών - είτε αναλογικών είτε όχι -, παρόμοιες πολιτικές και η αγορά στην οποία παραπέμπουν πρέπει να εξασφαλίζουν σοβαρή προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και κατάλληλη ενημέρωση του κοινού για τις επερχόμενες αλλαγές.

 

1 ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ. 37.

Τροπολογία   2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το ραδιοφάσμα είναι καίριος πόρος για βασικούς τομείς και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των ασύρματων ευρυζωνικών και των δορυφορικών επικοινωνιών, των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών εκπομπών, των μεταφορών, του ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας, καθώς και επιστημονικές δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η διαστημική έρευνα. Τα μέτρα κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν επομένως συνέπειες οικονομικές, ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνικές.

2. Το ραδιοφάσμα αποτελεί δημόσιο αγαθό ύψιστης κοινωνικής πολιτιστικής και οικονομικής αξίας. Είναι καίριος πόρος για βασικούς τομείς και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των ασύρματων ευρυζωνικών και των δορυφορικών επικοινωνιών, των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών εκπομπών, των μεταφορών, του ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, τα ακουστικά βοηθήματα, τα ασύρματα μικρόφωνα, και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας, τη διευκόλυνση των σχέσεων πολίτη - κράτους μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και επιστημονικές δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η διαστημική έρευνα. Τα μέτρα κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν επομένως συνέπειες οικονομικές, ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνικές.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σε ενωσιακή κλίμακα πρέπει να ενισχύσει την ενιαία αγορά για υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εξοπλισμό καθώς και άλλες πολιτικές της Ένωσης για τις οποίες απαιτείται χρήση ραδιοφάσματος, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για καινοτομία και συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την Ένωση, με παράλληλη διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του ραδιοφάσματος. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση χρειάζεται συνεπώς ένα πρόγραμμα πολιτικής που να καλύπτει την εσωτερική αγορά σε όλα τα ενωσιακά πεδία πολιτικής που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι μεταφορές και η ενέργεια.

3. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σε ενωσιακή κλίμακα πρέπει να ενισχύσει την ενιαία αγορά για υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εξοπλισμό καθώς και άλλες πολιτικές της Ένωσης για τις οποίες απαιτείται χρήση ραδιοφάσματος, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για καινοτομία και συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την Ένωση, με παράλληλη διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του ραδιοφάσματος. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση χρειάζεται συνεπώς ένα πρόγραμμα πολιτικής που να καλύπτει την εσωτερική αγορά σε όλα τα ενωσιακά πεδία πολιτικής που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι μεταφορές, ο πολιτισμός και η ενέργεια.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εφαρμογής. Η μεν διαχείριση του ραδιοφάσματος παραμένει σε μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα, πρέπει όμως να ασκείται σε συμμόρφωση με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την εκτέλεση ενωσιακών πολιτικών.

5. Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές και τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εφαρμογής. Η διαχείριση του ραδιοφάσματος είναι εθνική αρμοδιότητα και πρέπει να ασκείται σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία της ΕΕ παρέχοντας τη δυνατότητα να εγκριθούν μέτρα ώστε να ακολουθηθεί μια ενωσιακή πολιτική ραδιοφάσματος. Σύμφωνα με το άρθρο 8α, εδάφιο 1 της οδηγίας πλαισίου, τα κράτη μέλη απαιτείται να συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή σε σχέση με τον στρατηγικό προγραμματισμό, το συντονισμό και τον εναρμονισμό της χρήσης του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία   5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση για το ραδιοφάσμα) και την τεχνική εμπειρογνωσία της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (CEPT), ώστε οι ενωσιακές πολιτικές που βασίζονται στο ραδιοφάσμα και έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μπορούν να εφαρμοστούν με τεχνικά μέτρα εφαρμογής, επισημαίνοντας ότι τέτοια μέτρα μπορούν να λαμβάνονται εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την υλοποίηση ήδη υφιστάμενων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση για το ραδιοφάσμα) και την τεχνική εμπειρογνωσία της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (CEPT). Οι ενωσιακές πολιτικές που βασίζονται στο ραδιοφάσμα και έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να εφαρμοστούν με τεχνικές διατάξεις εφαρμογής. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να βασίζονται στις πολιτικές κατευθύνσεις και στους στόχους της πολιτικής της ΕΕ για το ραδιοφάσμα που προβλέπει το άρθρο 8α της οδηγίας πλαισίου.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Η εμπορία δικαιωμάτων ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ζώνες των οποίων το ενωσιακό δίκαιο έχει ήδη καθιερώσει την ευέλικτη χρήση πρέπει αμέσως να καταστούν εμπορεύσιμες σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο αυτών των εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, καθώς και κοινά μέτρα για την αποφυγή συσσώρευσης του ραδιοφάσματος που ενδέχεται να δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης εκχωρημένου ραδιοφάσματος, θα διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

8. Η εμπορία δικαιωμάτων ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική μεγέθυνση. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο αυτών των εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, καθώς και κοινά μέτρα για την αποφυγή συσσώρευσης του ραδιοφάσματος που ενδέχεται να δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης εκχωρημένου ραδιοφάσματος, θα διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, της επιλογής των καταναλωτών και της πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες περιοχές, όπου η εγκατάσταση ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη. Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για την τροποποίηση υφισταμένων δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων εξαγορών δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την αποδοτική χρήση όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) και άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία "GSM").

9. Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό μέσο για την τόνωση του ανταγωνισμού, της επιλογής των καταναλωτών και της πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες περιοχές, όπου η εγκατάσταση ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη. Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για την τροποποίηση υφισταμένων δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων εξαγορών δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την αποδοτική χρήση όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο, τον περιορισμό του εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2009/140/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2009 και το άρθρο 1, παράγραφος 2 της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (η οδηγία "GSM") όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2009/114/ΕΚ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 .

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10. Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, και επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 2007/344/ΕΚ της Επιτροπής για την εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ είναι απαραίτητη στην Ένωση η λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με μιαν αποτελεσματική μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ των 300 MHz και των 3 GHz. Αυτό θα συνέβαλε στον εντοπισμό ανεπαρκών τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον εμπορικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και ευκαιρίες μερισμού, καθώς και στην αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

10. Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, και επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 2007/344/ΕΚ της Επιτροπής για την εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος εντός της Κοινότητας απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ είναι απαραίτητη στην Ένωση η λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με μιαν αποτελεσματική μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ των 300 MHz και των 3 GHz. Αυτό θα συνέβαλε στον εντοπισμό ανεπαρκών τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και ευκαιρίες μερισμού, καθώς και στην αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Αιτιολόγηση

Απαιτούνται διευκρινίσεις. Το ραδιοφάσμα χρησιμοποιείται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον μη εμπορικό τομέα.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. Τα εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους νόμιμα καθοριζομένους όρους μερισμού. Στα ευρωπαϊκά πρότυπα για μη ραδιοκυματικό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δίκτυα πρέπει επίσης να αποφεύγονται παρενοχλήσεις στη χρήση του ραδιοφάσματος. Ο σωρευτικός αντίκτυπος από τον αυξανόμενο όγκο και την πυκνότητα των ασύρματων συσκευών και εφαρμογών, σε συνδυασμό με την ποικιλία της χρήσης του φάσματος, δυσχεραίνουν τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την διαχείριση των παρεμβολών. Αυτά πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν εκ νέου μαζί με τα χαρακτηριστικά των δεκτών και με περισσότερο εξελιγμένους μηχανισμούς αποφυγής παρεμβολών.

11. Τα εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών και τις μελλοντικές εναρμονίσεις των ηλεκτρονικών δικτύων και των ασύρματων συσκευών είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και πρέπει να διασφαλίζουν την συνύπαρξη των υφιστάμενων και των νέων συσκευών. Στα ευρωπαϊκά πρότυπα για μη ραδιοκυματικό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δίκτυα πρέπει επίσης να αποφεύγονται παρενοχλήσεις στη χρήση του ραδιοφάσματος. Ο σωρευτικός αντίκτυπος από τον αυξανόμενο όγκο και την πυκνότητα των ασύρματων συσκευών και εφαρμογών, σε συνδυασμό με την ποικιλία της χρήσης του φάσματος, δυσχεραίνουν τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την διαχείριση των παρεμβολών. Αυτά πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν εκ νέου μαζί με τα χαρακτηριστικά των δεκτών - όπως αυξημένη αξιοπιστία των δεκτών και κατάλληλα επίπεδα ισχύος των συσκευών που εκπέμπουν - καθώς και με περισσότερο εξελιγμένους μηχανισμούς αποφυγής παρεμβολών.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε διάφορα κράτη μέλη εγκαθίστανται νέα ευρυζωνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας LTE (Long Term Evolution). Τα εν λόγω δίκτυα χρησιμοποιούν τη ζώνη συχνοτήτων 790 - 862 MHz. Στη ζώνη αυτή χρησιμοποιείται επί του παρόντος ένα τμήμα των ασύρματων μικροφώνων, που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές. Τούτο μπορεί επίσης να αφορά, υπό ορισμένες συνθήκες, συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σχολεία, θέατρα, συνδιασκέψεις ή από άλλους εμπορικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες. Η απαραίτητη τεχνική μετατροπή των συστημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω σημαντικής οικονομικής δαπάνης και στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να διευκρινίζεται ποιος φέρει την ευθύνη.

Τροπολογία   11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13. Η ζώνη των 800 MHz είναι η βέλτιστη για την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών όρων της απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 2009, για τερματισμό των αναλογικών εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι κατ' αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπλέον ραδιοφάσματος κάτω από τα 790 MHz, ανάλογα με την εμπειρία και την έλλειψη ραδιοφάσματος σε άλλες ζώνες, κατάλληλες για κάλυψη. Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα πρέπει να συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

13. Η ζώνη των 800 MHz μπορεί να χρησιμοποιείται, λ.χ., για την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών όρων της απόφασης 2010/267/EΕ, καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 2012, για τερματισμό των αναλογικών εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2015 να είναι κατ' αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες εκτάσεις, τα δικαιώματα θα συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15. Ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετο φάσμα από άλλους τομείς, όπως οι μεταφορές (για συστήματα ασφάλειας, πληροφοριών και διαχείρισης) η Ε&Α, η πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η ηλ-υγεία και η ηλ-ένταξη. Η βελτιστοποίηση της συνέργειας μεταξύ πολιτικής ραδιοφάσματος και δραστηριοτήτων Ε&Α και η εκπόνηση μελετών ραδιοσυμβατότητας μεταξύ διαφορετικών χρηστών του ραδιοφάσματος αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την καινοτομία. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών του κανονισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως με την παροχή εγκαταστάσεων δοκιμών για την επαλήθευση μοντέλων παρεμβολής που σχετίζονται με τη νομοθεσία της Ένωσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου επιβάλλουν την εξέταση των αναγκών σε ραδιοφάσμα των έργων που μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό ή επενδυτικό δυναμικό, ιδίως για τις ΜΜΕ, π.χ. ευφυής ραδιοεξοπλισμός ή ηλ-υγεία. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία έναντι βλαβερών παρεμβολών, για τη στήριξη της Ε&Α και επιστημονικών δραστηριοτήτων.

15. Ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετο φάσμα από άλλους τομείς, όπως οι μεταφορές (για συστήματα ασφάλειας, πληροφοριών και διαχείρισης) η Ε&Α, η πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η ηλ-υγεία, η ηλ-ένταξη και ο πολιτισμός. Η βελτιστοποίηση της συνέργειας μεταξύ πολιτικής ραδιοφάσματος και δραστηριοτήτων Ε&Α και η εκπόνηση μελετών ραδιοσυμβατότητας μεταξύ διαφορετικών χρηστών του ραδιοφάσματος αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την καινοτομία. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών του κανονισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως με την παροχή εγκαταστάσεων δοκιμών για την επαλήθευση μοντέλων παρεμβολής που σχετίζονται με τη νομοθεσία της Ένωσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου επιβάλλουν την εξέταση των αναγκών σε ραδιοφάσμα των έργων που μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό ή επενδυτικό δυναμικό, ιδίως για τις ΜΜΕ, π.χ. ευφυής ραδιοεξοπλισμός ή ηλ-υγεία. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία έναντι βλαβερών παρεμβολών, για τη στήριξη της Ε&Α και επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, η επέκταση του ραδιοφάσματος από τους προαναφερθέντες τομείς θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσα ενημέρωσης του κοινού για την πρόσθετη χρήση του φάσματος, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα που θα επιτρέπουν στους πολίτες να επεκτείνουν τις εν λόγω δημόσιες πρωτοβουλίες και θα δημιουργούν πραγματική ικανότητα για την κινητοποίηση της κοινωνίας.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

19. Ο κανονισμός για το ραδιοφάσμα έχει ισχυρή διασυνοριακή ή διεθνή διάσταση, λόγω των χαρακτηριστικών διάδοσης, του διεθνούς χαρακτήρα των αγορών που εξαρτώνται από ραδιοεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και της ανάγκης αποφυγής βλαβερών παρεμβολών μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, η αναφορά σε διεθνείς συμφωνίες στις οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν διεθνείς υποχρεώσεις που εμποδίζουν ή περιορίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους απέναντι στην Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει, σύμφωνα με τη νομολογία, να καταβάλουν κάθε απαραίτητη προσπάθεια ώστε, σε διεθνείς οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με το συντονισμό του ραδιοφάσματος, να καταστεί δυνατή η κατάλληλη εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Επιπλέον, όταν διακυβεύεται η πολιτική ή η αρμοδιότητα της Ένωσης, πρέπει η Ένωση να καθοδηγεί πολιτικά την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων και να αναλαμβάνει ρόλο σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, αντίστοιχα με το μέγεθος ευθύνης της για θέματα ραδιοφάσματος βάσει του ενωσιακού δικαίου.

19. Ο κανονισμός για το ραδιοφάσμα έχει ισχυρή διασυνοριακή ή διεθνή διάσταση, λόγω των χαρακτηριστικών διάδοσης, του διεθνούς χαρακτήρα των αγορών που εξαρτώνται από ραδιοεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και της ανάγκης αποφυγής βλαβερών παρεμβολών μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, η αναφορά σε διεθνείς συμφωνίες στις οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν διεθνείς υποχρεώσεις που εμποδίζουν ή περιορίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους απέναντι στην Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει, σύμφωνα με την νομολογία και σε συνεργασία με την Επιτροπή, να εξετάζουν τι ρυθμίσεις απαιτούνται ούτως ώστε, σε διεθνείς οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με το συντονισμό του ραδιοφάσματος να καταστεί δυνατή η κατάλληλη εκπροσώπηση των κοινών συμφερόντων της Ένωσης και πώς θα εφαρμοστούν εμπράκτως τα πορίσματα της εξέτασης χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

20. Εξελισσόμενη από την τρέχουσα πρακτική και με βάση τις αρχές που ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με τις διαδικασίες που επιβάλλεται να τηρηθούν κατά την παγκόσμια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 1992, και εφόσον οι παγκόσμιες διασκέψεις ραδιοεπικοινωνιών (WRC) και άλλες πολυμερείς διαπραγματεύσεις θίγουν αρχές και θέματα πολιτικής με σημαντική ενωσιακή διάσταση, η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει νέες διαδικασίες για την προάσπιση των συμφερόντων της σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις, επιπλέον του μακροπρόθεσμου στόχου της να καταστεί μέλος της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών παράλληλα με τα κράτη μέλη· προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας πολιτικής ραδιοφάσματος (RSPG), μπορεί επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κοινούς στόχους πολιτικής, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/21/ΕΚ.

20. Η Επιτροπή, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, υποβάλλει πρόταση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο, σε παγκόσμιες διασκέψεις ραδιοεπικοινωνιών (WRC) και άλλες πολυμερείς διαπραγματεύσεις που θίγουν αρχές και θέματα πολιτικής με σημαντική ενωσιακή διάσταση, είναι δυνατό να εκπροσωπούνται καταλλήλως τα κοινά συμφέροντα της Ένωσης από τα όργανά της. Ταυτόχρονα, σε συμφωνία με το Συμβούλιο, θα πρέπει να εξετασθεί και ενδεχομένως να υλοποιηθεί η δυνατότητα να καταστεί η Ένωση μέλος της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, παράλληλα με τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

24. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί δυνάμει της παρούσας απόφασης, καθώς και σχετικά με σχεδιαζόμενες μελλοντικές δράσεις.

24. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί δυνάμει της παρούσας απόφασης, καθώς και σχετικά με σχεδιαζόμενες μελλοντικές δράσεις.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α) Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την προστασία που αναγνωρίζεται στους οικονομικούς παράγοντες της αγοράς από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών1.

 

---------------

1 ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ. 37.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Η παρούσα απόφαση, σε συμφωνία με ην οδηγία-πλαίσιο και τις οδηγίες 2002/20/ΕΚ και 2002/19/ΕΚ, όπως έχουν τροποποιηθεί από την οδηγία 2009/140/ΕΚ, την οδηγία 2002/22/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2009/136/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 67/2002/ΕΚ, θεσπίζει πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το ισχύον δίκαιο της ΕΕ και μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, τα οποία ευρίσκονται σε συμφωνία με το δίκαιο της ΕΕ και υπηρετούν τους στόχους του γενικού συμφέροντος, ειδικότερα στόχους σε σχέση με τις ρυθμίσεις για το περιεχόμενο και την πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη, κατά τη διαχείριση και τη χρήση του ραδιοφάσματος, ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και τάξης καθώς και άμυνας.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των συχνοτήτων·

α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των συχνοτήτων, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αξίας των συχνοτήτων στο σύνολό τους·

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) εφαρμογή τεχνολογικής ουδετερότητας και ουδετερότητας των υπηρεσιών στη χρήση ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και κατά το δυνατόν για άλλους τομείς και εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε να προάγεται η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, ιδίως με ενίσχυση της ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της καινοτομίας·

β) εφαρμογή τεχνολογικής ουδετερότητας και ουδετερότητας των υπηρεσιών στη χρήση ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2009/140/ΕΚ, και κατά το δυνατόν για άλλους τομείς και εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε να προάγεται η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, ιδίως με ενίσχυση της ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της καινοτομίας·

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) εφαρμογή του λιγότερο επαχθούς συστήματος αδειοδότησης που είναι δυνατό, κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος·

γ) εφαρμογή του πλέον κατάλληλου συστήματος αδειοδότησης που είναι δυνατό, κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος·

Τροπολογία   24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ιδίως με τη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

δ) εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ιδίως με τη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού, για την ενίσχυση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο στην τροποποιηθείσα μορφή της από την οδηγία 2009/140/ΕΚ, καθώς και της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για στήριξη πολιτικών στόχων της Ένωσης·

α) να διατεθεί έγκαιρα επαρκές και κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος για στήριξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των συχνοτήτων λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ανάπτυξη της ραδιοφωνίας·

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος·

β) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών, ανοίγματος του ραδιοφάσματος σε νέες υπηρεσίες, καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα που παρεκκλίνουν από την εν λόγω αρχή εάν τα εν λόγω μέτρα εξυπηρετούν στόχους που καθορίζονται στα στοιχεία α έως δ του άρθρου 9, παράγραφος 4 της οδηγίας πλαισίου·

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης χρήσης του ραδιοφάσματος, με την προτίμηση τεχνολογιών που χρησιμοποιούν μικρό τμήμα του φάσματος· συμπληρωματική χρήση τεχνολογιών, όπως, π.χ., Hotspots, Wifi κ.λπ., που δεν την ύπαρξη φάσματος.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) να προωθηθεί η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος με αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των γενικών αδειών και αύξηση της χρήσης αυτών των τύπων αδειών·

γ) να προωθηθεί η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος με αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των γενικών αδειών και αύξηση της χρήσης αυτών των τύπων αδειών, καθώς και βελτίωση της θέσης του καταναλωτή όσον αφορά τη συνύπαρξη παλαιών και νέων εφαρμογών·

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) να αποφευχθούν βλαβερές παρεμβολές ή διαταραχή από άλλες ραδιοκυματικές ή μη ραδιοκυματικές συσκευές διευκολύνοντας την εκπόνηση προτύπων που να επιτρέπουν ευέλικτη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, και αυξάνοντας την ατρωσία των δεκτών σε παρεμβολές, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις από τον αυξανόμενο αριθμό και την πυκνότητα των ραδιοφωνικών συσκευών και εφαρμογών·

στ) να αποφευχθούν βλαβερές παρεμβολές ή διαταραχή μεταξύ συσκευών διευκολύνοντας την εκπόνηση προτύπων που να επιτρέπουν ευέλικτη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, και αυξάνοντας την ατρωσία των δεκτών σε παρεμβολές ή κατάλληλες ρυθμίσεις ισχύος, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις από τον αυξανόμενο αριθμό και την πυκνότητα των ραδιοφωνικών συσκευών και εφαρμογών·

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα μέτρα αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), όπως η δυνατότητα σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, κατά το δυνατό και έπειτα από διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 11, για άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε συνεχή τμήματα του ραδιοφάσματος εύρους τουλάχιστον 10 MHz.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα μέτρα αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2009/140/ΕΚ, όπως η δυνατότητα σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, κατά το δυνατό και έπειτα από διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 11, για άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε συνεχή τμήματα του ραδιοφάσματος εύρους τουλάχιστον 10 MHz.

Τροπολογία  31

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τις επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος καθώς και τη συνύπαρξη μεταξύ νέων και υφιστάμενων υπηρεσιών και συσκευών προς όφελος των τελικών χρηστών και των καταναλωτών.

Τροπολογία  32

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανταγωνισμός

Κανονιστικές αρχές για τον ανταγωνισμό στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία  33

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν και προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και αποφεύγουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της.

διαγράφεται

Τροπολογία  34

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1, και ιδίως για να διασφαλιστεί ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε συσσώρευση, μεταφορά ή τροποποίηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα, με την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού:

2. Για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά, και σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 7, της οδηγίας-πλαισίου καθώς και το άρθρο 5, παράγραφος 6, της οδηγίας για την αδειοδότηση, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα, με την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού:

Τροπολογία  35

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(d) Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν τα ισχύοντα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διορθωθεί εκ των υστέρων η υπέρμετρη συσσώρευση συχνοτήτων του ραδιοφάσματος από ορισμένους οικονομικούς παράγοντες και η οποία βλάπτει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

(d) Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν τα ισχύοντα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας για την αδειοδότηση εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διορθωθεί εκ των υστέρων η υπέρμετρη συσσώρευση συχνοτήτων του ραδιοφάσματος από ορισμένους οικονομικούς παράγοντες και η οποία βλάπτει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία  36

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής αποφεύγουν καθυστερήσεις και προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, αποφεύγουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και λαμβάνουν υπόψη τη θέση των καταναλωτών σε σχέση με τη συνύπαρξη των εφαρμογών.

Τροπολογία  37

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη μέλη όπου λόγω εξαιρετικών εθνικών ή διεθνών περιστάσεων δεν είναι διαθέσιμη η ζώνη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις έως το 2015. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση του ραδιοφάσματος κάτω από 1GHz και αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί για νέες εφαρμογές.

3. Από τις 17 Ιουνίου 2015, τα κράτη μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Σε κράτη μέλη όπου η ψηφιακή μετατροπή έχει ήδη προχωρήσει με καλούς ρυθμούς ή έχει περατωθεί και όπου η μετάβαση των υποχρεωτικών υπηρεσιών μπορεί να τύχει έγκαιρης διαχείρισης, η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να διαθέτουν τη ζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Τροπολογία  38

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο, εξετάζουν τρόπους και, ενδεχομένως, λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE).

4. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξασφαλίζουν ότι η παροχή πρόσβασης σε ευρυζωνικό περιεχόμενο και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 790-862 MHz (800 MHz) ενθαρρύνεται σε αραιοκατοικημένες περιοχές, ιδίως μέσω υποχρεώσεων κάλυψης· προς τούτο εξασφαλίζουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές ραδιοφωνικές μεταδόσεις και ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα αντιστάθμισης για τους σημερινούς χρήστες για τις τρέχουσες και μελλοντικές δαπάνες μετάβασης. Τα κράτη μέλη εγγυώνται κατά τη νέα κατανομή της ζώνης 800 MHz τη χωρίς παρεμβολές χρήση των δεκτών από τους τελικούς χρήστες.

Τροπολογία  39

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, μεριμνούν για την εφαρμογή των τεχνικών και κανονιστικών μέτρων που είναι απαραίτητα για να αποφευχθούν παρεμβολές μεταξύ των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη συχνοτήτων των 800 MHz και τους χρήστες PMSE κάτω από τα 790 MHz.

Τροπολογία  40

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει κατά προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εμπορία, εντός της Ένωσης, των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος στις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 MHz (ζώνη των 800 MHz), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 - 3.8 GHz.

5. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει κατά προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 της οδηγίας πλαισίου, ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εμπορία, εντός της Ένωσης, των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος στις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 MHz (ζώνη των 800 MHz), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz και 3,4 - 3.8 GHz.

Τροπολογία  41

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση πρόσθετων ζωνών ραδιοφάσματος για παροχή εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης που θα καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον απομακρυσμένων περιοχών με ευρυζωνική προσφορά που παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση σε συγκρίσιμη τιμή με επίγειες προσφορές.

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεχή διάθεση ραδιοφάσματος για παροχή εναρμονισμένων δορυφορικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης που θα καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον απομακρυσμένων περιοχών με ευρυζωνική προσφορά που παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση.

Τροπολογία  42

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Προκειμένου να στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη καινοτόμων οπτικοακουστικών υπηρεσιών των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που προκύπτουν κυρίως από τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του ραδιοφάσματος και προστατεύουν τις απαραίτητες ραδιοσυχνότητες για την παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών των ΜΜΕ.

Τροπολογία  43

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εφόσον απαιτηθεί, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος υπό εναρμονισμένους όρους ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια ασφάλεια και προστασία, πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών.

3. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος υπό εναρμονισμένους όρους ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων διαλειτουργικών λύσεων για δημόσια ασφάλεια και προστασία, πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών. Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται για τη ραδιοφωνία δεν θίγονται στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία  44

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επανεξετάζουν τις ανάγκες σε ραδιοφάσμα και συνεργάζονται με την επιστημονική κοινότητα· προσδιορίζουν σειρά πρωτοβουλιών έρευνας και ανάπτυξης και καινοτόμες εφαρμογές που ενδέχεται να έχουν σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο ή/και επενδυτικό δυναμικό και προετοιμάζουν την κατανομή επαρκούς ραδιοφάσματος για τις εν λόγω εφαρμογές υπό εναρμονισμένους τεχνικούς όρους και με το λιγότερο επαχθές διοικητικό βάρος.

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επανεξετάζουν τις ανάγκες σε ραδιοφάσμα και συνεργάζονται με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα· προσδιορίζουν σειρά πρωτοβουλιών έρευνας και ανάπτυξης και καινοτόμες εφαρμογές που ενδέχεται να έχουν σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο ή/και επενδυτικό δυναμικό και προετοιμάζουν την κατανομή επαρκούς ραδιοφάσματος για τις εν λόγω εφαρμογές υπό εναρμονισμένους τεχνικούς όρους και με το λιγότερο επαχθές διοικητικό βάρος.

Τροπολογία  45

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απογραφή και παρακολούθηση των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και των αναδυόμενων αναγκών

Απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και των αναδυόμενων αναγκών

Τροπολογία  46

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος, πραγματοποιεί απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και των πιθανών μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη ζώνη συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 3 GHz.

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, στο πλαίσιο των εθνικών αρμοδιοτήτων τους, απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και των πιθανών μελλοντικών αναγκών ραδιοφάσματος στις εκάστοτε επικράτειές τους, ιδίως στη ζώνη συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 3 GHz. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη εξετάζουν την τεχνική απόδοση των συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για νέες υπηρεσίες.

Τροπολογία  47

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών τεχνολογιών και εφαρμογών, αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος. Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες για ραδιοφάσμα βάσει των απαιτήσεων των καταναλωτών και των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και της δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των αναγκών.

2. Η απογραφή που αναφέρεται στην παράγραφο (1) επιτρέπει την αξιολόγηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών τεχνολογιών και εφαρμογών, αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι, σε περίπτωση μη βέλτιστης χρήσης, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η χρήση. Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες για ραδιοφάσμα βάσει των απαιτήσεων των καταναλωτών και των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και της δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των αναγκών.

Τροπολογία  48

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με θέματα ραδιοφάσματος για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις αρχές των εσωτερικών και εξωτερικών αρμοδιότητες της Ένωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία  49

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διεθνείς κανονισμοί επιτρέπουν πλήρη χρήση των ζωνών συχνοτήτων για τους προβλεπόμενους σκοπούς βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και ότι διατίθεται επαρκής ποσότητα κατάλληλα προστατευόμενου ραδιοφάσματος για τομεακές πολιτικές της Ένωσης.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διεθνείς κανονισμοί επιτρέπουν πλήρη χρήση των ζωνών συχνοτήτων για τους προβλεπόμενους σκοπούς βάσει του εθνικού δικαίου και της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και ότι διατίθεται επαρκής ποσότητα κατάλληλα προστατευόμενου ραδιοφάσματος για τομεακές πολιτικές της Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

23.9.2010

 

 

 

Εισηγητής

Ημερομηνία ορισμού

Petra Kammerevert

19.10.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.12.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Piotr Borys, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Marietje Schaake, Timo Soini, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Iosif Matula, Γεώργιος Παπανικολάου, Hella Ranner, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.9.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

23.9.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

23.9.2010

ENVI

23.9.2010

IMCO

23.9.2010

REGI

23.9.2010

 

CULT

23.9.2010

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ECON

19.10.2010

ENVI

5.10.2010

REGI

27.9.2010

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Gunnar Hökmark

20.10.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.12.2010

28.2.2011

31.3.2011

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.4.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Άννυ Ποδηματά, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Νίκη Τζαβέλα, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Ilda Figueiredo, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Catherine Trautmann

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

Ημερομηνία κατάθεσης

15.4.2011

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαΐου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου