Διαδικασία : 2008/0240(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0196/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0196/2010

Συζήτηση :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2010 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0431

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 629kWORD 950k
15 Ιουνίου 2010
PE 430.424v04-00 A7-0196/2010

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Jill Evans

(Αναδιατύπωση – άρθρο 87 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0809),

- έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0471/2008),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο: «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM)(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2009(1),

- έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 29ης Μαΐου 2010(2),

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α7-0196/2010),

1.   εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008, δίδεται, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα απόβλητα, απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη. Ως πρόληψη ορίζεται, μεταξύ άλλων, και η λήψη μέτρων για τη μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση της οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) πρέπει να διέπεται από την ιεράρχηση των μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων όπως καθορίστηκε το 2008 στην οδηγία πλαίσιο. Η πρόληψη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στη δεσμευτική ιεραρχία των μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων. Στην πρόληψη περιλαμβάνονται μέτρα για τη μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες. Η αναδιατύπωση της οδηγίας RoHS συνιστά ως εκ τούτου σημαντική ευκαιρία για τη μετατροπή αυτής της υποχρέωσης σε συγκεκριμένη δράση, πολλώ δε μάλλον όταν ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός εξακολουθεί να προξενεί διάφορα προβλήματα κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των αποβλήτων.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1988, σχετικά με ένα κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από το κάδμιο1, καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει αμελλητί την εκπόνηση ειδικών μέτρων για το εν λόγω πρόγραμμα. Επιβάλλεται επίσης να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία, και θα πρέπει να εφαρμόζεται συνολική στρατηγική που να περιορίζει ιδιαίτερα τη χρήση του καδμίου και να ενθαρρύνει την έρευνα για υποκατάστατα. Το ψήφισμα αυτό τονίζει ότι η χρήση του καδμίου θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλες και ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

 

1 ΕΕ C 30, 4.2.1988, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο ψήφισμα του Συμβουλίου του 1988 (4η αιτιολογική σκέψη της παρούσας οδηγίας RoHS) θα πρέπει να επανεγγραφεί στο κείμενο δεδομένου ότι αποτελεί αναφορά πολιτικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης από κάδμιο.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 1996 για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της κοινοτικής στρατηγικής διαχείρισης των αποβλήτων και το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου για την πολιτική στον τομέα των αποβλήτων1, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις οδηγιών για πολυάριθμες ροές αποβλήτων προτεραιότητας, στα οποία περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί στο ίδιο ψήφισμα το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν προτάσεις για τον περιορισμό της παρουσίας επικινδύνων ουσιών στα απόβλητα, όπως του χλωρίου, του υδραργύρου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC), του καδμίου και άλλων βαρέων μετάλλων.

 

1 ΕΕ C 362, 2.12.1996, σ. 241.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 1996 (4η αιτιολογική σκέψη της παρούσας οδηγίας RoHS) θα πρέπει να επανεγγραφεί στο κείμενο, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντική υπενθύμιση του γεγονότος ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει σαφώς τον περιορισμό του PVC ήδη από το 1996.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3δ) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ1, υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από έμμονους οργανικούς ρύπους δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω των διασυνοριακών επιπτώσεων αυτών των ρύπων, και ότι, κατά συνέπεια, είναι δυνατό να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, οι εκλύσεις έμμονων οργανικών ρύπων όπως οι διοξίνες και τα φουράνια που είναι ακούσια παραπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών πρέπει να εντοπίζονται και να περιορίζονται το ταχύτερο δυνατό με απώτερο σκοπό την τελική εξάλειψή τους, όπου τούτο είναι εφικτό. Η θερμική επεξεργασία ή η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ο οποίος περιέχει αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας ή PVC μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία διοξινών και φουρανίων.

 

1 ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 7.

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση της οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της ΕΕ για μείωση των συνολικών απελευθερώσεων στο περιβάλλον διοξινών και φουρανίων, με σκοπό τη συνεχή ελαχιστοποίησή τους και, όπου είναι εφικτό, την τελική εξάλειψή τους. Ο τελικός προορισμός μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) παραμένει αδιευκρίνιστος. Η αποτέφρωση υψηλής θερμοκρασίας εξακολουθεί να είναι η εξαίρεση. Η μη ανταποκρινόμενη στα πρότυπα επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) – στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες – κινδυνεύει για σημαντικές ποσότητες να καταστεί η πραγματικότητα. Οι εκπομπές διοξινών και φουρανίων μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω επιλογής υλικών στο στάδιο του σχεδιασμού.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3ε) Η μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή για τις επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό συνιστά εμφατικά τη σταδιακή κατάργηση των οργανικών ενώσεων βρωμίου και χλωρίου λόγω της δυνατότητάς τους να σχηματίζουν πολυβρωμιωμένες και πολυχλωριωμένες διοξίνες και φουράνια σε δραστηριότητες επεξεργασίας αποβλήτων, και έδωσε αυξημένη προτεραιότητα στη σταδιακή κατάργηση του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) σε σχέση με επιλεκτικές δυνατότητες διαχείρισης του κινδύνου για την εξασφάλιση μειωμένης απελευθέρωσης PVC, των προσθέτων του PVC και των επικίνδυνων προϊόντων της καύσης του. Συνιστά επίσης τη σήμανση του μεταλλικού βηρυλλίου και του οξειδίου του βηρυλλίου και την εθελοντική σταδιακή κατάργηση σε συνδυασμό με την εποπτεία της αγοράς διαφόρων άλλων ουσιών που εξετάστηκαν.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθούν οι συστάσεις του Öko-Institut και οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις, αντανακλώντας το γεγονός ότι οι προτάσεις ξεπερνούν τη σύσταση της συμπερίληψης ουσιών στο παράρτημα IV.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3στ) Επικρατεί επιστημονική αβεβαιότητα όσον αφορά την ασφάλεια των νανοϋλικών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ενώ ελλείπει διεθνώς συμπεφωνημένος ορισμός τους και διεθνώς συμπεφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δοκιμές. Η Επιστημονική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Ανακύπτοντες και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) ενέκρινε στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2005 γνωμοδότηση για τις νανοτεχνολογίες, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι "υπάρχουν σημαντικά κενά στις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση του κινδύνου" και ότι "οι υπάρχουσες τοξικολογικές και οικο-τοξικολογικές μέθοδοι ίσως είναι ανεπαρκείς για την εξέταση όλων των θεμάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τα νανοσωματίδια". Υπάρχουν όλο και περισσότερες επιστημονικές αποδείξεις ότι μερικοί νανοσωλήνες άνθρακα συμπεριφέρονται ίσως σαν ίνες αμιάντου και προκαλούν επομένως σημαντικές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία. Το αυτό ισχύει για τα νανοσωματίδια αργύρου που καταλήγουν ενδεχομένως στο περιβάλλον με σοβαρό αντίκτυπο για το έδαφος και τους υδρόβιους και χερσαίους οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Ερευνητικό σχέδιο του 2009 για τις αναδυόμενες νανοτεχνολογίες αποκάλυψε ότι υπάρχουν στην αγορά περίπου 807 προϊόντα που περιέχουν νανοϋλικά, μερικά εκ των οποίων είναι ΕΕΕ. Μεταξύ των νανοτοξικολόγων επικρατεί συναίνεση ότι υπάρχει πράγματι κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον και ότι επιβάλλονται επομένως προφυλακτικά μέτρα όσον αφορά τα νανοϋλικά. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία για το νέο άρθρο 4 (1) β, προτείνοντας τη σήμανση των νανοσωματιδίων αργύρου και των νανοσωλήνων άνθρακα.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι ουσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία έχουν ερευνηθεί και αξιολογηθεί επιστημονικά πολλές φορές και έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαφόρων μέτρων τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(6) Οι ουσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να ερευνηθούν και να αξιολογηθούν επιστημονικά πολλές φορές προτού θεσπιστούν περιορισμοί και προτού αποτελέσουν αντικείμενο διαφόρων μέτρων τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι ουσίες του παραρτήματος III πρέπει να έχουν ερευνηθεί και αξιολογηθεί επιστημονικά πολλές φορές προτού θεσπιστούν περιορισμοί.

Αιτιολόγηση

Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ουσιών του παραρτήματος III. Οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα III προβλέπεται να αξιολογηθούν, και η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνει προσεκτικά· αλλά οι εργασίες αυτές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία συνυπολογίζουν τις υφιστάμενες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις και βασίζονται σε αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για να επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν στην Κοινότητα αν δεν ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα πρέπει να επανεξετάζονται συνεχώς και, εφόσον είναι απαραίτητο, να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία συνυπολογίζουν τις υφιστάμενες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις και βασίζονται σε αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για να επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν στην Ένωση αν δεν ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα πρέπει να επανεξετάζονται συνεχώς και, εφόσον είναι απαραίτητο, να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα. Ειδικότερα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους κινδύνους που ενέχει για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον η χρήση ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με ιδιαίτερη προσοχή στο εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD), το φθαλικό δισαιθυλεξύλιο, τον φθαλικό βουτυλβενζυλεστέρα (BBP) και τον φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP).

Αιτιολόγηση

Ουσίες για τις οποίες έχουν εκφράσει ανησυχίες διάφοροι φορείς.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τη γενική κοινοτική νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως είναι η οδηγία 2008/[…]/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα.

(8) Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τη γενική ενωσιακή νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως είναι η οδηγία 2008/[…]/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)1.

 

1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί με σαφήνεια ότι η οδηγία RoHS συμπληρώνει τον Κανονισμό REACH. Η οδηγία RoHS και ο Κανονισμός REACH έχουν διαφορετικούς στόχους, πεδία εφαρμογής, χρονοδιαγράμματα και τρόπους προσέγγισης και ενημέρωσης. Η οδηγία RoHS δημιουργήθηκε για να αντιμετωπισθούν τα ειδικά προβλήματα μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ροής αποβλήτων, ενώ ο Κανονισμός REACH εξετάζει τις χημικές ουσίες σε γενικό επίπεδο χωρίς να εστιάζεται ειδικά στο πρόβλημα των αποβλήτων. Ο κανονισμός REACH έχει περιφερειακό χαρακτήρα και βρίσκεται ακόμα στα πρώτα του βήματα, ενώ η οδηγία RoHS στοχεύει ήδη σε παγκόσμιες προδιαγραφές. Πολλά προβλήματα ζωτικής σημασίας που έχουν σχέση με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οφείλονται στα πολυμερή τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του REACH. Η οδηγία RoHS θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω για να αντιμετωπίζει στη γένεσή τους τα ειδικά προβλήματα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεχνική ανάπτυξη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δίχως βαρέα μέταλλα, PBDE και PBB.

(11) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεχνική ανάπτυξη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δίχως βαρέα μέταλλα, επιβραδυντικά φλόγας οργανικών ενώσεων βρωμίου, επιβραδυντικά φλόγας οργανικών ενώσεων χλωρίου, PVC και τις επικίνδυνες πλαστικοποιητικές ουσίες του.

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία των ηλεκτρονικών έχει προοδεύσει πολύ σε ό,τι αφορά την παγκόσμια πρωτοβουλία της για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσεως επιβραδυντικών φλόγας οργανικών ενώσεων βρωμίου, επιβραδυντικών φλόγας οργανικών ενώσεων χλωρίου και PVC. Οι μεγαλύτερες εταιρίες ηλεκτρονικών έχουν ήδη εξαλείψει σταδιακά τη χρήση αυτών των ουσιών σε ορισμένα ή σε όλα τα προϊόντα τους (π.χ., το 50% όλων των νέων συσκευών κινητής τηλεφωνίας έχουν ήδη χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα). Σχεδόν όλες οι μεγαλύτερες εταιρίες ηλεκτρονικών έχουν δεσμευτεί να πράξουν αναλόγως για τα καταναλωτικά προϊόντα (π.χ., τα μερίδια αγοράς των χαμηλής περιεκτικότητας αλογόνων προσωπικών υπολογιστών θα είναι πάνω από το 40% κατά τα επόμενα 1-2 έτη). Ανάλογη δράση ανέλαβαν κατά το παρελθόν ορισμένοι κατασκευαστές ‘λευκών συσκευών’.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα τα επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης, πρέπει να εξετασθεί η απαγόρευση άλλων επικίνδυνων ουσιών και η υποκατάστασή τους με φιλικότερες προς το περιβάλλον εναλλακτικές ουσίες, οι οποίες να εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, αποδίδοντας προσοχή στη συνέπεια με άλλα κοινοτικά νομοθετήματα, ιδίως με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).. Πρέπει να συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα οι πιθανές επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

(12) Σε τακτά διαστήματα και αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα τα επιστημονικά στοιχεία, και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης, θα πρέπει να εξετασθεί η απαγόρευση άλλων επικίνδυνων ουσιών και η υποκατάστασή τους με φιλικότερες προς το περιβάλλον εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες οι οποίες να εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει τις αρνητικές επιπτώσεις άλλων επικίνδυνων ουσιών και τη σκοπιμότητα του να υποκαθίστανται, ιδίως στο τέλος του κύκλου ζωής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με σκοπό την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων για να ενισχύονται σε τακτική βάση οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Η εξέταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη εκτίμηση των επιπτώσεων και διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους. Η εξέταση πρέπει επίσης να αποδίδει προσοχή στη συνέπεια με άλλα ενωσιακά νομοθετήματα και να μεγιστοποιεί τις συνέργειες με το έργο που επιτελείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Πρέπει να συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα οι πιθανές επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Αιτιολόγηση

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Η ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Ένωσης, και η συμβολή των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων είναι ζωτική. Η οδηγία 2009/28/ΕΚ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που τροποποιεί και στη συνέχεια καταργεί τις οδηγίες 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ1, υπενθυμίζει ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των στόχων αυτών και της υπόλοιπης περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης. Επομένως, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εμποδίζει την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας που δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και είναι αειφόροι και οικονομικά βιώσιμες, όπως οι φωτοβολταϊκοί ηλιακοί επίπεδοι συλλέκτες, οι οποίοι πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τον αποκλεισμό των φωτοβολταϊκών ηλιακών επίπεδων συλλεκτών από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας συνιστούν και ανεξάρτητες μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων που ανέθεσε η Επιτροπή.

 

1 ΕΕ L 140, 05.06.2009, σ. 16.

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση της οδηγίας RoHS πρέπει να είναι συνεπής προς τους στόχους της ΕΕ που αφορούν την κλιματική αλλαγή και να επιτρέπουν την ανάπτυξη αειφόρων και οικονομικώς βιώσιμων μορφών ενέργειας. Πρέπει επομένως να επιτρέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ούτως ώστε να βοηθηθεί η ΕΕ στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων της που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Εξαιρέσεις από την απαίτηση υποκατάστασης πρέπει να επιτρέπονται εφόσον η υποκατάσταση είναι αδύνατη από επιστημονική και τεχνική σκοπιά, συνεκτιμώντας ειδικά την κατάσταση των ΜΜΕ, ή εφόσον οι αρνητικές περιβαλλοντικές, υγειονομικές ή κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της υποκατάστασης ενδέχεται να είναι σημαντικότερες των οφελών αυτής για την υγεία και το περιβάλλον ή των κοινωνικοοικονομικών οφελών ή εφόσον δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των υποκαταστάτων. Η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει επίσης να επιτυγχάνεται κατά τρόπο συμβατό με την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης (πιστότητας), σύμφωνα με τις οδηγίες 93/42/EΚ και 98/79/EΚ, η οποία μπορεί να απαιτεί την παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. Εάν ο εν λόγω κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποιήσει ότι δεν αποδεικνύεται η ασφάλεια του δυνητικού υποκατάστατου για την προβλεπόμενη χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro ή άλλα, το γεγονός αυτό θα θεωρείται σαφής αρνητική επίπτωση από κοινωνικοοικονομική άποψη ή για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης εξοπλισμού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, έστω και αν αυτή είναι προγενέστερη της πραγματικής υπαγωγής του εξοπλισμού αυτού στο πεδίο εφαρμογής.

(13) Εξαιρέσεις από την απαίτηση υποκατάστασης θα πρέπει να επιτρέπονται εφόσον η υποκατάσταση είναι αδύνατη από επιστημονική και τεχνική σκοπιά, συνεκτιμώντας ειδικά την κατάσταση των ΜΜΕ, ή εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία λόγω της υποκατάστασης ενδέχεται να είναι σημαντικότερες των οφελών αυτής για την υγεία και το περιβάλλον. Η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει επίσης να επιτυγχάνεται κατά τρόπο συμβατό με την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν θα αποφασίζεται η διάρκεια μίας εξαίρεσης. Πρέπει να είναι δυνατή η χορήγηση περιόδου χάριτος μετά την εκπνοή μιας εξαίρεσης εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εξασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας των υποκαταστάτων, μεταξύ άλλων λόγω περιορισμών στο πεδίο της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης (πιστότητας), σύμφωνα με τις οδηγίες 93/42/EΚ και 98/79/EΚ, η οποία μπορεί να απαιτεί την παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. Εάν ο εν λόγω κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποιήσει ότι δεν αποδεικνύεται η ασφάλεια του δυνητικού υποκατάστατου για την προβλεπόμενη χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro ή άλλα, το γεγονός αυτό θα θεωρείται σαφής αρνητική επίπτωση από κοινωνικοοικονομική άποψη ή για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης εξοπλισμού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, έστω και αν αυτή είναι προγενέστερη της πραγματικής υπαγωγής του εξοπλισμού αυτού στο πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση ορισμένων ειδικών υλικών ή κατασκευαστικών στοιχείων πρέπει να είναι περιορισμένης κλίμακας, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, δεδομένου ότι η χρήση τους στις συγκεκριμένες εφαρμογές θα πάψει να είναι αναπόφευκτη.

(14) Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση ορισμένων ειδικών υλικών ή κατασκευαστικών στοιχείων πρέπει να εγκρίνονται κατά περίπτωση και να είναι περιορισμένης κλίμακας και περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, δεδομένου ότι η χρήση τους στις συγκεκριμένες εφαρμογές θα πάψει να είναι αναπόφευκτη.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Η χρήση νανοϋλικών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να ενισχυθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας. Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση άλλων νανοϋλικών εκτός των νανοσωματιδίων αργύρου και νανοσωλήνων άνθρακα στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και με τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση αυτή. Για να μπορεί η Επιτροπή να αξιολογεί την ασφάλεια των νανοϋλικών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να κοινοποιούν τη χρήση νανοϋλικών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και να προσφέρουν όλα τα σχετικά δεδομένα που αφορούν την ασφάλειά τους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τις λαμβανόμενες πληροφορίες και θα υποβάλλει, εάν παρίσταται ανάγκη, νομοθετική πρόταση για την επαρκή διαχείριση κινδύνου. Οι παραγωγοί πρέπει να προβαίνουν σε σήμανση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμό που περιέχει νανοϋλικά στα οποία είναι δυνατόν να εκτεθούν οι καταναλωτές, ούτως ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν εν γνώσει τους.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

διαγράφεται

(Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με την αντικατάσταση της πρώην "κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο" από τη νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 20 ως έχει τροποποιηθεί καλύπτει τις απαραίτητες διατάξεις.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Συγκεκριμένα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προσαρμόζει τα παραρτήματα II, III, IV, V και VI στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και να θεσπίζει άλλα, αναγκαία εκτελεστικά μέτρα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2002/95/EΚ, πρέπει να θεσπιστούν με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται από το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(20) Προκειμένου να είναι δυνατή η προσαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και η θέσπιση άλλων, αναγκαίων μέτρων, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά την προσαρμογή των παραρτημάτων V, VI, VIα και VIβ, την έγκριση μορφοτύπου για τις αιτήσεις εξαίρεσης, τους λεπτομερείς κανόνες συμμόρφωσης με τις μέγιστες τιμές συγκέντρωσης, τη δειγματοληψία και την επιθεώρηση, τον ορισμό των νανοϋλικών, τα πρότυπα ανίχνευσης των νανοϋλικών, την εφαρμογή της σήμανσης των νανοϋλικών καθώς και τις προσαρμογές στο REACH.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α) Πρέπει να διενεργηθεί ενδελεχής ανάλυση της προστιθέμενης αξίας της οδηγίας RoHS στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με σκοπό τη  συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση  και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με σκοπό τη  συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος, και στην περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση  και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Αιτιολόγηση

Το αντικείμενο της πρότασης πρέπει να αντανακλά το περιεχόμενο των αιτιολογικών σκέψεων. Στην αιτιολογική σκέψη 4 αναφέρεται ότι: “Ακόμα και εάν τα ΑΗΗΕ συλλέγονταν χωριστά και υποβάλλονταν σε διεργασίες ανακύκλωσης, ο υδράργυρος, το κάδμιο, ο μόλυβδο, το εξασθενές χρώμιο, τα PBB και οι PBDE που περιέχουν θα αποτελούσαν πιθανώς κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον”. Στην αιτιολογική σκέψη 5 υπάρχει η ακόλουθη περίοδος:“… η υποκατάσταση των ουσιών αυτών … είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος να εξασφαλισθεί σημαντική μείωση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, οι οποίοι σχετίζονται με τις ουσίες αυτές, ώστε …”. Κατά συνέπεια, η σταδιακή κατάργηση επικίνδυνων ουσιών συμβάλλει, αυτή καθαυτή, στην προστασία του περιβάλλοντος όχι απλώς και μόνο μέσω της περιβαλλοντικώς αβλαβούς ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι, όπως εξειδικεύονται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, περιλαμβανομένων υλικών καλωδίωσης, αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων, που υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS πρέπει να εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των υλικών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένων και υλικών καλωδίωσης, αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων. Το παράρτημα II προξενεί σύγχυση: περιγράφεται ως “δεσμευτικός κατάλογος προϊόντων”, ενώ ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός αλλά δίνει ορισμένα μόνο παραδείγματα: “… συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται …”. Η διατύπωση αυτή δεν επιλύει το πρόβλημα της διαφορετικής ερμηνείας των κατηγοριών. Το παράρτημα II θα πρέπει να διαγραφεί και να ισχύσει αντ’ αυτού ο γενικός ορισμός του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι κατηγορίες στο παράρτημα I θα πρέπει να παραμείνουν και να συμπληρωθούν με μία νέα συνολικού περιεχομένου κατηγορία για να εξετάζονται όλοι οι περιορισμοί και τα χρονοδιαγράμματα για τις διαφορετικές κατηγορίες του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο της κατηγορίας 11 του παραρτήματος I την 1η Ιουλίου 2014.

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση του πεδίου της οδηγίας RoHS πέρα από τις 10 κατηγορίες που ισχύουν σήμερα απαιτεί ένα μεταβατικό στάδιο που θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να ζητήσουν εξαιρέσεις.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων  της κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία και για τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006,  καθώς και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία και για τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους1, καθώς και της ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.

 

____________

1 ΕΕ L 269, 21.10.2000, σ. 34.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξαιρεί ρητά τα οχήματα στο τέλος της ζωής τους και τα ηλεκτρονικά συστατικά τέτοιων οχημάτων από το πεδίο της οδηγίας RoHS. Τα οχήματα αυτά δεν θα περιληφθούν ποτέ στη ροή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Δεδομένου ότι διέπονται από άλλα νομοθετήματα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας των κρατών μελών και περιλαμβάνει τα όπλα, πυρομαχικά και πολεμικό υλικό που προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς·

α) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας των κρατών μελών και περιλαμβάνει τα όπλα, πυρομαχικά και πολεμικό υλικό που προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς·

β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού·

β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού·

γ) στον εξοπλισμό που δεν προορίζεται να διατεθεί στην αγορά ως ενιαία λειτουργική ή εμπορική μονάδα.

 

 

βα) στα μέσα μεταφοράς ανθρώπων ή εμπορευμάτων·

 

ββ) σε μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις, εκτός από τον εξοπλισμό παρακολούθησης και ελέγχου·

 

βγ) σε μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία, εκτός από τον εξοπλισμό παρακολούθησης και ελέγχου·

 

βδ) στην τεχνολογία παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ένα σύστημα που έχει σχεδιασθεί, συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί για μόνιμη λειτουργία σε καθορισμένο τόπο με σκοπό την παραγωγή ενέργειας για δημόσιες, εμπορικές και οικιακές εφαρμογές·

 

βε) στον εξοπλισμό που κατασκευάζεται στην Ένωση ή είναι εισαγόμενος και προορίζεται ειδικά για την έρευνα και την ανάπτυξη και ο οποίος δεν κυκλοφορεί στην αγορά προς πώληση στο ευρύ κοινό·

 

β στ) σε μη οδικά κινητά μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση·

 

βζ) σε εξοπλισμό που προορίζεται για αποστολή στο διάστημα.

 

Το αργότερο [...*], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση που εξετάζει την ανάγκη περαιτέρω αποκλεισμών εξοπλισμού της κατηγορίας 11 από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη συμβολή της ένταξης του εξοπλισμού αυτού στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας θα ήταν δυσανάλογα μικρή σε σχέση με το αντίστοιχο μακροπρόθεσμο κόστος. Εάν είναι σκόπιμο, η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Κατά παρέκκλιση από τον αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ορισμένων ειδών ΗΗΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικοί φορείς περιορίζουν σε όσο πιο χαμηλά επίπεδα είναι δυνατόν από τεχνική και πρακτική άποψη την έκθεση των καταναλωτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος σε ουσίες του Παραρτήματος IV χρησιμοποιούμενες στο πλαίσιο υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.

 

* να προστεθεί η ημερομηνία: δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που εξετάζει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Ενώ οι περί εξαιρέσεων διατάξεις μπορούν να εγκριθούν από τώρα, το πεδίο της νομοθεσίας θα πρέπει να επανεξετασθεί μετά τις δέουσες εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) "εξάρτηση": η ανάγκη ηλεκτρικού ρεύματος για την επιτέλεση μίας τουλάχιστον από τις βασικές λειτουργίες του εξοπλισμού·

Αιτιολόγηση

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) «Κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ΗΗΕ ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

β) «Κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ΗΗΕ ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ ή εμπορεύεται προϊόν τέτοιου είδους με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

Αιτιολόγηση

Αφού ο κανονισμός (ΕΚ) 765/2008 χρησιμεύει ως αναφορά για την αναδιατύπωση της τρέχουσας οδηγίας περί RoHS (περιορισμός επικίνδυνων ουσιών), οι ορισμοί θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους, για να αποφευχθούν η σύγχυση ή οι διαφορετικές ερμηνείες.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας·

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘οικονομικοί φορείς’ χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία μέσα στην οδηγία. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ο ίδιος ορισμός όπως αυτός που δίδεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζα) «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο που ορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία·

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘τεχνική προδιαγραφή’ χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία μέσα στην οδηγία. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ο ίδιος ορισμός όπως αυτός που δίδεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α) "ανάκληση": κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη·

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘ανάκληση’ χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία μέσα στην οδηγία. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ο ίδιος ορισμός όπως αυτός που δίδεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια β) "απόσυρση": κάθε μέτρο που έχει ως σκοπό να αποτρέψει την κυκλοφορία στην αγορά ενός προϊόντος που βρίσκεται στην αλυσίδα του εφοδιασμού·

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘απόσυρση’ χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία μέσα στην οδηγία. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ο ίδιος ορισμός όπως αυτός που δίδεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιβ) «Ομοιογενές υλικό»: υλικό ομοιογενούς σύστασης σε όλη τη μάζα του, το οποίο είναι αδύνατον να διαχωριστεί σε διαφορετικά υλικά με μηχανικά μέσα, υπό την έννοια ότι τα υλικά δεν είναι δυνατόν, κατ’ αρχήν, να αποχωριστούν με μηχανικές διεργασίες, όπως το ξεβίδωμα, η κοπή, η σύνθλιψη, το τρόχισμα και η λείανση.

(ιβ) «Ομοιογενές υλικό»:

- υλικό που αποτελείται από ένα μόνο υλικό σε όλη τη μάζα του· ή

 

- συνδυασμός πολλαπλών υλικών τα οποία είναι αδύνατον να διαχωριστούν σε διαφορετικά υλικά με μηχανικά μέσα, εξαιρουμένων των επιστρώσεων επιφανείας· ή

 

- επίστρωση επιφανείας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στα υλικά που αποτελούνται από ένα μόνο υλικό σε όλη τη μάζα τους και τα υλικά που αποτελούνται από πολλαπλά υλικά τα οποία είναι αδύνατον να διαχωριστούν σε διαφορετικά υλικά με μηχανικά μέσα. Η επίστρωση επιφανείας πρέπει να θεωρηθεί ως ομοιογενές υλικό.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ α) «καλώδια»: όλα τα καλώδια που περιέχει ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ) και όλα τα καλώδια που χρησιμεύουν στη σύνδεση ή την προέκταση της σύνδεσης του εξοπλισμού με το σχετικό δίκτυο·

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ β) "διαχωρισμός με μηχανικά μέσα": η κατ’ αρχήν δυνατότητα διαχωρισμού των υλικών με μηχανικές διεργασίες, όπως το ξεβίδωμα, η κοπή, η σύνθλιψη, το τρόχισμα και η λείανση·

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία για λόγους ασφάλειας δικαίου να έχουμε έναν ορισμό ως προς τη δειγματοληψία και τις δοκιμές. Για λόγους ασφάλειας δικαίου πρέπει να υπάρχει χωριστός ορισμός περί "διαχωρισμού με μηχανικά μέσα".

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ) «Βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου»: τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση.

ιστ) «Βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου»: τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση.

Αιτιολόγηση

Στην κοινοτική νομοθεσία γίνεται κατά κανόνα διάκριση μεταξύ της χρήσεως από το ευρύ κοινό, της χρήσεως από επαγγελματίες ή της χρήσεως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η διάκριση μεταξύ της χρήσεως από το ευρύ κοινό και της χρήσεως από επαγγελματίες διαφέρει από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Η διάκριση γίνεται ακόμη πιο ασαφής τη στιγμή που άτομα από το ευρύ κοινό μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα επαγγελματικής χρήσεως, ενώ οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιούν προϊόντα που διατίθενται ευρέως στο κοινό. Προς αποφυγή περαιτέρω σύγχυσης, ο ορισμός των βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στη “βιομηχανική χρήση”.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ α) «Αναλώσιμο»: κάθε μονάδα που περιέχει ένα ή περισσότερα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη, η οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία ενός ΗΗΕ και, αντιστρόφως, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τον ΗΗΕ·

(Αντικατάσταση τροπολογίας 26)

Αιτιολόγηση

Λόγω της αλληλεξάρτησης ΗΗΕ και αναλώσιμων, τα αναλώσιμα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στην οδηγία, πόσω μάλλον που συνήθως έχουν μικρότερο κύκλο ζωής και επομένως μετατρέπονται σε απόβλητα νωρίτερα από τον ΗΗΕ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιληφθεί σε αυτήν ένας ορισμός. Ο ορισμός αυτός περιορίζεται στις μονάδες που περιέχουν ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη. Θα έπρεπε λοιπόν να περιλαμβάνει π.χ. τα φυσίγγια μελάνης αλλά να αποκλείει τα CD, το εκτυπωτικό χαρτί, τη σκόνη πλυντηρίων πιάτων ή τα κοπτικά διάτρησης.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ β) "Νανοϋλικό": κάθε εμπροθέτως παραχθέν υλικό που έχει μία ή περισσότερες διαστάσεις της τάξης των 100 nm ή λιγότερο ή που συντίθεται από διακριτά λειτουργικά μέρη, είτε εσωτερικώς είτε στην επιφάνεια, πολλά εκ των οποίων έχουν μία ή περισσότερες διαστάσεις της τάξης των 100 nm ή λιγότερο, συμπεριλαμβανομένων των δομών, των συσσωματωμάτων ή των αθροιστικών συνόλων που μπορεί να έχουν μέγεθος μεγαλύτερο της τάξης των 100 nm αλλά διατηρούν ιδιότητες χαρακτηριστικές της νανοκλίμακας.

 

Οι χαρακτηριστικές της νανοκλίμακας ιδιότητες περιλαμβάνουν:

 

(i) εκείνες που σχετίζονται με τη μεγάλη ειδική επιφάνεια των υπό εξέταση υλικών, και/ή

 

(ii) ειδικές φυσικοχημικές ιδιότητες που διαφέρουν από εκείνες της μη νανομορφής του ίδιου υλικού·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθεί ένας ορισμός περί των νανο-υλικών. Ο συγκεκριμένος ορισμός είναι εκείνος που συμφωνήθηκε και από τα τρία όργανα στο πλαίσιο του κανονισμού για τις "νεοτροφές".

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους ορισμούς νανοϋλικών που έχουν δημοσιευθεί από διάφορους φορείς σε διεθνές επίπεδο και τις συνεχείς τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των νανοτεχνολογιών, η Επιτροπή τροποποιεί και προσαρμόζει το στοιχείο ιστ α) του παρόντος άρθρου στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς που συμφωνούνται στη συνέχεια σε διεθνές επίπεδο, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 18.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ γ) «Εξάρτημα»: κάθε μονάδα περιέχουσα ένα ή περισσότερα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη σχεδιασμένα προς χρήση με έναν ΗΗΕ, η οποία δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ΗΗΕ αλλά και δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τον ΗΗΕ·

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS θα πρέπει να περιλάβει επίσης και τα εξαρτήματα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιληφθεί σε αυτήν ένας ορισμός για τα εξαρτήματα. Ο ορισμός αυτός περιορίζεται στις μονάδες που περιέχουν ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη. Θα καλύπτει επομένως π.χ. τους χωριστούς φακούς ψηφιακών καμερών, αλλά όχι τη θήκη της κάμερας ή του φακού.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ δ) «Ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό μέρος»: κάθε μονάδα με δύο ή περισσότερα μολύβδινα ή μεταλλικά συνδετικά ελάσματα η οποία είναι τμήμα ηλεκτρικού κυκλώματος αλλά για την εκτέλεση μιας διακριτής λειτουργίας·

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι νεοεισαχθέντες ορισμοί του "αναλώσιμου" και του "εξαρτήματος" λέμε ότι περικλείουν ένα "ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό μέρος", πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό αυτών των μερών.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ ε) «Μέσο μεταφοράς»: μέσο χρησιμοποιούμενο για τη μεταφορά προσώπων ή φορτίων, όπως επιβατηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, τραμ, σιδηρόδρομοι, πλοία και αεροσκάφη·

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ στ) «Μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση»: ένας συγκεκριμένος συνδυασμός διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται και τοποθετούνται μονίμως σε έναν προκαθορισμένο τόπο. Δεν περιλαμβάνει ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία που μπορούν, κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής εγκατάστασης, να αντικαθίστανται περιοδικά και που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν χωρίς να αποτελούν μέρος της εγκατάστασης·

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ ζ) «Μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία»: συνδυασμός μηχανημάτων, εξοπλισμού και/ή κατασκευαστικών στοιχείων, που προορίζονται για να χρησιμοποιούνται μαζί στη βιομηχανία με σκοπό την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Τοποθετούνται από ειδικευμένο προσωπικό αρμόδιο μόνο για την εγκατάσταση και καθ’ όλο το διάστημα της χρήσης τους είναι τοποθετημένα σε μόνιμο χώρο. Δεν περιλαμβάνονται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία που μπορούν, κατά τη διάρκεια ζωής του σχετικού εργαλείου, να αντικαθίστανται περιοδικά και που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν χωρίς να αποτελούν μέρος αυτού του εργαλείου·

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ η) «Μη οδικά κινητά μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση»: εξοπλισμός όπως ορίζεται στην οδηγία 97/68/ΕΚ, ο οποίος διατίθεται μόνο για χρήση από επαγγελματίες·

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο ΗΗΕ  που διατίθεται στην αγορά , συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών για την επισκευή ή την επαναχρησιμοποίησή του,  δεν περιέχει τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών για την επισκευή ή την επαναχρησιμοποίησή του, των καλωδίων, των αναλώσιμων και εξαρτημάτων, και των στοιχείων αναβαθμονόμησης ή αναπροσαρμογής των λειτουργικών δυνατοτήτων ή αναβάθμισης της ικανότητας του, δεν περιέχει τις ουσίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ανταλλακτικά για την επισκευή ή την επαναχρησιμοποίηση:

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα καλώδια, αναλώσιμα, εξαρτήματα ή ανταλλακτικά για την επισκευή ή την επαναχρησιμοποίηση, ούτε σε στοιχεία αναβαθμονόμησης ή αναπροσαρμογής των λειτουργικών δυνατοτήτων ή αναβάθμισης της ικανότητας, των ακόλουθων:

α) ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006,

α) ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006,

β) ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014,

β) ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014,

γ) ιατροτεχνολογικών προϊόντων για διάγνωση in vitro που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016,

γ) ιατροτεχνολογικών προϊόντων για διάγνωση in vitro που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016,

δ) οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014,

δ) οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014,

ε) βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017,

ε) βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017,

στ) ΗΗΕ που έχει εξαιρεθεί και διατεθεί στην αγορά πριν από τη λήξη της ισχύος της εξαίρεσης αυτής.

 

στ) ΗΗΕ που έχει εξαιρεθεί και διατεθεί στην αγορά πριν από τη λήξη της ισχύος της εξαίρεσης αυτής, σε ό,τι αφορά τη σχετική εξαίρεση.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών ανακτηθέντων από ΗΗΕ που διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006 σε εξοπλισμό που διατέθηκε στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2016, υπό τον όρο ότι η επαναχρησιμοποίηση θα γίνεται στο πλαίσιο ελεγχόμενων διεπιχειρησιακών κλειστών συστημάτων επιστρεφόμενων υλικών και ότι η επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών γνωστοποιείται στον καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Για την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, η ΕΕ χρειάζεται να προωθήσει κι άλλο την επαναχρησιμοποίηση. Η πρόωρη διάθεση, καταστροφή ή υποκατάσταση ανταλλακτικών που λειτουργούν καλά και που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα απλώς επειδή ετέθησαν στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006 και δεν πληρούν τους περιορισμούς της οδηγίας RoHS θα προκαλούσε περιττή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Εάν δεν επιτραπεί αυτή η προσωρινή εξαίρεση, θα έχουμε απόρριψη ολόκληρων εξοπλισμών, μαζί και με μια πλειονότητα ανταλλακτικών που συμμορφώνονται προς την οδηγία RoHS. Εάν η επαναχρησιμοποίηση γίνεται στο πλαίσιο ενός κλειστού συστήματος επιστρεφόμενων υλικών, το τέλος του κύκλου ζωής αυτών των ανταλλακτικών θα υπόκειται στον κατάλληλο έλεγχο και διαχείριση.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το αργότερο το 2020, η Επιτροπή επανεξετάζει την εξαίρεση των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με προοπτική να προτείνει την υπαγωγή τους.

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το αργότερο το 2020, η Επιτροπή επανεξετάζει την εξαίρεση των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με προοπτική να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα καταλλήλων, ασφαλών και αξιόπιστων εναλλακτικών δυνατοτήτων βάσει επιστημονικών και τεχνολογικών γνωματεύσεων και να προτείνει την υπαγωγή τους.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει σύγκρουση με την ανάγκη διασφάλισης διαθέσιμων ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις εφαρμογές που απαριθμούνται στα παραρτήματα V και VI.

6. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις εφαρμογές που απαριθμούνται στα παραρτήματα V, VI και VIα.

(Διόρθωση αβλεψίας, αντικατάσταση τροπολογίας 33. Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 2 παράγραφος1 και 4 παράγραφος 1α, Παραρτήματα I και VIα)

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ενός ανοικτού πεδίου εφαρμογής απαιτεί χωριστό παράρτημα για τις εφαρμογές που εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4, παράγραφος 1, για τους ΗΗΕ οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται σήμερα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS δεδομένου ότι δεν υπάγονται σε καμία από τις 10 πρώτες κατηγορίες. Χρειάζεται να υπάρχει μια δυνατότητα εξαίρεσης από τον νέο περιορισμό που προτείνεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Εφόσον η χρήση των ουσιών, ιδίως εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, ενέχει μη αποδεκτό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του παραρτήματος IV επανεξετάζεται με μέθοδο που βασίζεται στη διαδικασία των άρθρων 69 έως 72 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

διαγράφεται

(Συνδέεται με την τροπολογία που επαναφέρει, με τροποποιημένη μορφή, το άρθρο 6 της οδηγίας RoHS)

Αιτιολόγηση

Η RoHS είναι οδηγία που αφορά ένα μόνο θέμα: τον περιορισμό της χρήσης των επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ. Δεν είναι αποδεκτό οι αποφάσεις επί των πλέον ουσιαστικών ζητημάτων της οδηγίας RoHS να λαμβάνονται σε επίπεδο επιτροπολογίας, πολλώ δε μάλλον όταν η μεθοδολογία στην επιτροπολογία δεν έχει ακόμη καθοριστεί επακριβώς και όταν επιπλέον ο νομοθέτης έχει αναθέσει σαφώς στην Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις αυτές στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 6). Εξάλλου, αυτή η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θα σήμαινε ότι κανένας νέος περιορισμός δεν πρόκειται να εγκριθεί σήμερα, κάτι το οποίο αντιστρατεύεται τις συστάσεις που περιέχονται στη μελέτη της Επιτροπής. Για να διατηρηθεί το πνεύμα της δυναμικής καθοδήγησης της οδηγίας RoHS, χρειάζεται να εγκριθούν ήδη από τώρα νέοι περιορισμοί και η εφαρμογή τους να μην αναβληθεί επ’ αόριστο.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο:

1. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 6α, θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα για την προσαρμογή των παραρτημάτων V, VI και VIα στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο:

α) όλες τις αναγκαίες  τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙ·

 

β) υπαγωγή  υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ΗΗΕ  στα παραρτήματα V και VI, εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) υπαγωγή υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ΗΗΕ για ειδικές εφαρμογές στα παραρτήματα V, VI και VIα, εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 είναι επιστημονικώς ή τεχνικώς ανέφικτη,

- η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 είναι τεχνικώς ανέφικτη,

 

- δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των υποκαταστάτων,

- δεν διασφαλίζεται η αξιοπιστία των υποκαταστάτων,

- οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών ή κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις ενδέχεται να είναι σημαντικότερες από τα οφέλη της για το περιβάλλον, την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών ή/και τα κοινωνικοοικονομικά της οφέλη·

- οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ενδέχεται να είναι σημαντικότερες από τα οφέλη της για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, τα οποία βασίζονται, κατά περίπτωση, σε αξιολόγηση κύκλου ζωής·

γ) διαγραφή υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ΗΗΕ από τα παραρτήματα V και VI εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις του στοιχείου β).

β) διαγραφή υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ΗΗΕ από τα παραρτήματα V και VI εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις του στοιχείου α).

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εγκρίνει τέτοιου είδους μέτρα με μεμονωμένη κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. Η Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο χρόνο σχετικά με τυχόν αιτήσεις ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 μήνες, το αργότερο, πριν από τη λήξη της ισχύος εξαιρέσεων.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) ισχύουν για περίοδο μέχρι τεσσάρων ετών, που αποφασίζεται κατά περίπτωση για τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11 του παραρτήματος Ι, και για περίοδο μέχρι οκτώ ετών για τον εξοπλισμό των κατηγοριών 8 και 9 του παραρτήματος Ι. Η περίοδος ισχύος αποφασίζεται κατά περίπτωση. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των εν λόγω μέτρων.

 

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που ορίζονται στο Παράρτημα XVI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 όταν αποφασίζει για τη διάρκεια μίας εξαίρεσης ή της ανανέωσης μιας εξαίρεσης.

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι για την εξασφάλιση επαρκούς διάθεσης υποκαταστάτων απαιτείται περισσότερος από τον χρόνο που μεσολαβεί έως την εφαρμογή της απαγόρευσης ή την εκπνοή της εξαίρεσης, ανάλογα με την περίπτωση, συνεκτιμωμένων των λόγων που οφείλονται στους περιορισμούς που απορρέουν από τυχόν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, χορηγεί περίοδο χάριτος μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης ή την εκπνοή της εξαίρεσης. Η διάρκεια της περιόδου χάριτος αποφασίζεται κατά περίπτωση και δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες από την εφαρμογή της απαγόρευσης ή την εκπνοή της εξαίρεσης.

 

Οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις στα παραρτήματα V, VI και VIα αναφέρουν την ημερομηνία της χορήγησης της εξαίρεσης, της ανανέωσής της, της εκπνοής της και της περιόδου χάριτος, κατά περίπτωση.

 

2α. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την διαγραφή εξαίρεσης από το άρθρο 4 παράγραφος 1 υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το παράρτημα VIβ. Η αίτηση για την ανανέωση εξαίρεσης αντανακλά την πλέον πρόσφατη κατάσταση.

 

2β. Η Επιτροπή:

 

α) βεβαιώνει γραπτώς την παραλαβή της αίτησης εντός 15 ημερών από την παραλαβή της. Στη βεβαίωση σημειώνεται η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης·

 

β) χορηγεί έναν αριθμό στην αίτηση, ο οποίος χρησιμοποιείται σε όλη την αλληλογραφία που αφορά την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση της επανεξέτασης·

 

γ) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα άλλα κράτη μέλη για την αίτηση και τους διαβιβάζει την αίτηση καθώς και κάθε συμπληρωματική πληροφορία που έχει υποβάλει ο αιτών·

 

δ) δημοσιοποιεί την περίληψη της αίτησης.

 

ε) διενεργεί ανεξάρτητη μελέτη σχετικά με την αιτιολόγηση της αίτησης.

 

2γ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο 18 μήνες πριν από την εφαρμογή της απαγόρευσης, ή πριν από την λήξη της εξαίρεσης, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Η Επιτροπή αποφασίζει το αργότερο έξι μήνες πριν από την εφαρμογή της απαγόρευσης, ή πριν από την εκπνοή της εξαίρεσης, ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν λάβει έγκαιρη απόφαση, η εξαίρεση ισχύει ή εξακολουθεί να ισχύει έως έξι μήνες μετά τη λήψη απόφασης της Επιτροπής.

3. Πριν από την τροποποίηση των παραρτημάτων, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διαβουλεύεται με τους παραγωγούς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσεις επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις ενώσεις εργαζομένων και καταναλωτών.

3. Πριν από την τροποποίηση των παραρτημάτων V, VI και VIα, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διαβουλεύεται με τους οικονομικούς φορείς, τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσεις επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις ενώσεις εργαζομένων και καταναλωτών. Οι παρατηρήσεις που δέχθηκε η Επιτροπή στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων δημοσιοποιούνται. Η Επιτροπή συντάσσει αναφορά με τις πληροφορίες που παρέλαβε και τη δημοσιοποιεί.

4. Για όσο χρόνο υλικά ή κατασκευαστικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα παραρτήματα V και VI της παρούσας οδηγίας βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, οι συγκεκριμένες εφαρμογές θεωρείται ότι εξαιρούνται και από τις απαιτήσεις αδειοδότησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006.

 

 

3α. Παρά την υπαγωγή υλικών και συστατικών στα παραρτήματα V, VI ή VIα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικοί φορείς μειώνουν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο από πρακτικής και τεχνικής απόψεως την έκθεση των καταναλωτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος χώρου στις ουσίες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα IV και περιέχονται στα υλικά και συστατικά των ΗΗΕ.

 

3β. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18, εγκρίνει εναρμονισμένο μορφότυπο για τις αιτήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2α.

 

3γ. Η Επιτροπή εγκρίνει διεξοδικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της παραγράφου 2α, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των ΜΜΕ.

 

3δ. Η Επιτροπή, με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18, τροποποιεί το παράρτημα VIβ προκειμένου να προσθέσει σε αυτό περαιτέρω στοιχεία.

 

3ε. Το αργότερο μέχρι την [...*], η Επιτροπή αποφασίζει, με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18, ποιες εξαιρέσεις που χορηγούνται στο παράρτημα V θα εφαρμοστούν επίσης και για τον εξοπλισμό των κατηγοριών 8 και 9. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απόφαση εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, οι εξαιρέσεις που χορηγούνται στο παράρτημα V ισχύουν και για τον εξοπλισμό αυτό.

 

* να προστεθεί η ημερομηνία: δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5a

 

Νανοϋλικά

 

1. Οι οικονομικοί φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή τη χρήση νανοϋλικών σε ΗΗΕ και παρέχουν όλα τα σχετικά στοιχεία όσον αφορά την ασφάλειά τους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

 

2. Το αργότερο μέχρι την [...*], λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή αξιολογεί την ασφάλεια, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, των νανοϋλικών σε ΗΗΕ, ιδίως κατά τη χρήση και επεξεργασία, και κοινοποιεί τα ευρήματά της σε έκθεση που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η έκθεση αυτή συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου των νανοϋλικών σε ΗΗΕ.

 

3. Οι οικονομικοί φορείς σημαίνουν τον ΗΗΕ που περιέχει νανοϋλικά τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε έκθεση τους καταναλωτές, το αργότερο μέχρι την [...**].

 

4. Η Επιτροπή καθορίζει πρότυπο για τον προσδιορισμό και την ανίχνευση των νανοϋλικών με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 18, το αργότερο μέχρι την [...***].

 

5. Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των απαιτήσεων σήμανσης της παραγράφου 3 με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 18, το αργότερο μέχρι την [...***].

 

* να προστεθεί η ημερομηνία: 36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

 

** να προστεθεί η ημερομηνία: 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

 

*** να προστεθεί η ημερομηνία: 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτελεστικά μέτρα

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για:

Το αργότερο μέχρι την [...*], η Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18, θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για:

- τις αιτήσεις εξαίρεσης, συμπεριλαμβανομένου μορφότυπου, και το είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται κατά την υποβολή των αιτήσεων αυτών και οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων και, εφόσον υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, το σχέδιο υποκατάστασης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

 

- την τήρηση των μέγιστων συγκεντρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2·

- την τήρηση των μέγιστων συγκεντρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, ορίζοντας μεταξύ άλλων έναν όγκο de minimis και ειδικούς κανόνες για τις επιστρώσεις επιφανείας·

 

- τη δειγματοληψία και την επιθεώρηση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

 

- εναρμονισμένο μορφότυπο δήλωσης υλικού για τα υλικά, κατασκευαστικά στοιχεία και μέρη ΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών στοιχείων όσον αφορά τη συγκέντρωση των ουσιών που ρυθμίζονται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας·

την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ασφάλειας του δικαίου για τους οικονομικούς φορείς μέχρι να εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής για την ανανέωση της ισχύος των εξαιρέσεων.

- την εφαρμογή των απαιτήσεων περί σήμανσης των νανοϋλικών του άρθρου 5α παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

 

 

* να προστεθεί η ημερομηνία: δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6a

 

Επανεξέταση

 

Πριν την […*], και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης και βάσει της εκτίμησης αντικτύπου, επανεξετάζει και τροποποιεί τον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών του παραρτήματος IV εφόσον θεωρηθεί ότι μία ουσία ή μία ομάδα παρόμοιων ουσιών που περιλαμβάνεται σε ΗΗΕ ή σε απόβλητα προερχόμενα από αυτά είναι επιβλαβής για την περιβαλλοντικά υγιή ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον κατά τη χρήση και επεξεργασία αποβλήτων ΗΗΕ.

 

Κατά την επανεξέταση αυτή, ερευνάται ιδιαιτέρως κατά πόσον αυτές οι ουσίες ή ομάδες ουσιών:

 

α) ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις δυνατότητες προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση του ΗΗΕ ή στις δυνατότητες ανακύκλωσης υλικών από ΑΗΗΕ·

 

β) ενδέχεται να προκαλέσουν ανεξέλεγκτη ή διάχυτη απελευθέρωση στο περιβάλλον των ουσιών είτε επικίνδυνων καταλοίπων ή προϊόντων μετασχηματισμού ή αποδόμησής τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ιδίως κατά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες μορφές επεξεργασίας υλικών από απόβλητα ΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων και αντενδεικνυόμενων εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες·

 

γ) ενδέχεται να προκαλέσουν απαράδεκτη έκθεση των εργαζομένων που απασχολούνται σε εργασίες συλλογής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή επεξεργασίας ΑΗΗΕ·

 

δ) ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές ποσότητες δευτερευόντων επικίνδυνων αποβλήτων κατά την προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλη επεξεργασία υλικών από ΑΗΗΕ·

 

ε) είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με ασφαλέστερα υποκατάστατα ή εναλλακτικές τεχνολογίες, μέσω αλλαγών του σχεδιασμού ή μέσω υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων που έχουν λιγότερο αρνητικό αντίκτυπο στην περιβαλλοντικά υγιή ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων ΗΗΕ ή λιγότερο αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

 

Κατά την επανεξέταση, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών στα οποία συμπεριλαμβάνονται οικονομικοί φορείς, φορείς ανακύκλωσης, φορείς επεξεργασίας, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενώσεις εργαζομένων και καταναλωτών. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη όλους τους σχετικούς φακέλους που έχουν υποβληθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Ουσιών βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 ή άλλης νομοθεσίας της ΕΕ. Λαμβάνει επίσης υπόψη τη δυνατότητα χορήγησης εξαιρέσεων για τις εφαρμογές για τις οποίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμα υποκατάστατα ή εναλλακτικές τεχνολογίες.

 

Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παραρτήματος IV, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, μέχρι τις ημερομηνίες αυτές και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 18.

 

Ένα κράτος μέλος ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει μια τέτοια πρόταση. Το αίτημα αυτό αιτιολογείται δεόντως βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή εξετάζει το αίτημα και εγκρίνει μέτρα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το αργότερο δώδεκα μήνες από την παραλαβή του αιτήματος, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 18.

 

* να προστεθεί η ημερομηνία: τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

 

** να προστεθεί η ημερομηνία: οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6β

 

Προσαρμογή στο REACH

 

Όταν, με βάση τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006, εγκρίνονται νέοι περιορισμοί για τη διάθεση στην αγορά ουσιών που χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ, τροποποιούνται αναλόγως και τα αντίστοιχα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία για τις ουσίες που εμπνέουν μεγάλη ανησυχία για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια, ή την ημερομηνία εφαρμογής του περιορισμού, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Η Επιτροπή εγκρίνει τέτοιου είδους μέτρα με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18.

(Αντικατάσταση της τροπολογίας 49 από τον εισηγητή. Σχετίζεται με την αντικατάσταση της πρώην "κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο" από τη νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να θεσπισθεί μηχανισμός με τον οποίο να μπορούν να μεταφερθούν στην οδηγία RoHS οι κατόπιν αδείας περιορισμοί ή σταδιακές απαγορεύσεις όπως εγκρίνονται στο πλαίσιο του REACH.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

 

(Η παρούσα τροπολογία θα απαιτήσει επακόλουθες αλλαγές σε ολόκληρο το άρθρο· οι παράγραφοι θα γίνουν στοιχεία αριθμημένα με γράμματα και η γραμματική δομή τους θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.)

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λάθους σύνταξης στην πρόταση της Επιτροπής. Μία οδηγία δεν μπορεί να εισάγει άμεσα υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς. Μπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα προβούν σε ορισμένες ενέργειες.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο και διεκπεραιώνουν τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής που καθορίζεται στην ενότητα Α της απόφασης αριθ. 768/2008/EΚ ή αναθέτουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής.

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο και διεκπεραιώνουν τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής που καθορίζεται στην ενότητα Α της απόφασης αριθ. 768/2008/EΚ ή αναθέτουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής, εκτός εάν προβλέπονται σε ειδική νομοθετική ρύθμιση μία τεχνική τεκμηρίωση και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου τουλάχιστον εξ ίσου αυστηρές όσο η διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα αυτή.

Εφόσον αποδειχθεί με την εν λόγω διαδικασία η συμμόρφωση του ΗΗΕ με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, οι κατασκευαστές συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και θέτουν τη σήμανση CE.

Εφόσον αποδειχθεί με τις εν λόγω διαδικασίες η συμμόρφωση του ΗΗΕ με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, οι κατασκευαστές συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και θέτουν τη σήμανση CE.

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου ήδη εφαρμόζεται παρεμφερής νομοθεσία (π.χ. για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό), και όταν αυτή η νομοθεσία περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα VII, θα πρέπει να γίνεται δεκτή η δήλωση συμμόρφωσης που εκδίδεται σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή έτσι ώστε να αποφεύγονται γραφειοκρατικές επικαλύψεις.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω της επικινδυνότητας ενός προϊόντος, οι κατασκευαστές διεξάγουν δοκιμές με δειγματοληψία στον ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, διατηρούν, εάν είναι αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες, τον μη συμμορφούμενο ΗΗΕ και τις ανακλήσεις προϊόντων και τηρούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

5. Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω της επικινδυνότητας ενός προϊόντος για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον ή την περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση και διάθεση, οι κατασκευαστές διεξάγουν δοκιμές με δειγματοληψία στον ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, διατηρούν, εάν είναι αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες, τον μη συμμορφούμενο ΗΗΕ και τις ανακλήσεις προϊόντων και τηρούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS έχει εγκριθεί για να αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ιδίως στο τέλος του κύκλου ζωής, που οφείλονται στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών ή υλικών σε ΗΗΕ. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη διατύπωση του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές αναγράφουν το όνομα, την κατατεθειμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα και μόνο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή.

7. Οι κατασκευαστές αναγράφουν το όνομα, την κατατεθειμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. Σε περίπτωση που ειδική εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζει ήδη τις απαιτήσεις αυτές, αντ’ αυτών εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας αυτής. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα και μόνο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή.

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου ήδη εφαρμόζεται παρεμφερής νομοθεσία (π.χ. για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό), εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας εκείνης.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία περί εναρμόνισης λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ΗΕΕ, να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, εφόσον ο ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία τον ΗΗΕ, παραθέτοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που ενδεχομένως έλαβαν.

8. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ΗΕΕ, να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία τον ΗΗΕ, παραθέτοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που ενδεχομένως έλαβαν.

Αιτιολόγηση

Αναφορά στη συμμόρφωση πρέπει να αποτελεί η παρούσα οδηγία, η οποία περιλαμβάνει διάφορες ανάλογες αναφορές στην κοινοτική νομοθεσία περί εναρμόνισης, και όχι μόνο η εν λόγω νομοθεσία. [Η παρατήρηση της διαγραφής λέξεως για τη διόρθωση συντακτικού λάθους της Επιτροπής (βλ. τροπ. 50) δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]. Μία οδηγία δεν μπορεί να εισάγει άμεσα υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς. Μπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα προβούν σε ορισμένες ενέργειες.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρμοδίων εθνικών αρχών, οι κατασκευαστές τους παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι από τον ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά.

9. Κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων εθνικών αρχών, οι κατασκευαστές τους παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές.

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών όσον αφορά προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές διέπονται ήδη από άλλες οδηγίες «νέας προσέγγισης» που ρυθμίζουν την ασφάλεια των προϊόντων.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

 

(Η παρούσα τροπολογία θα απαιτήσει επακόλουθες αλλαγές σε ολόκληρο το άρθρο· οι παράγραφοι θα γίνουν στοιχεία αριθμημένα με γράμματα και η γραμματική δομή τους θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.)

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με γραπτή εντολή.

1. Οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να διορίζουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με γραπτή εντολή.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή στη διατύπωση ως αποτέλεσμα του νέου εισαγωγικού μέρους (βλ. τροπ. 50).

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης EK και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών επί δεκαετία·

α) διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών επί δεκαετία μετά τη διάθεση του ΗΗΕ στην αγορά·

Αιτιολόγηση

Η ορθή διατύπωση είναι «μετά την διάθεση του ΗΗΕ στην αγορά». Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφέρεται πάντοτε στην «διάθεση στην αγορά» όταν αναφέρεται στην ημερομηνία έναρξης της χρονικής περιόδου για την οποία πρέπει να τηρείται η δήλωση συμμόρφωσης. Αυτό συμβαίνει επειδή η διάθεση στην αγορά σημαίνει την «πρώτη φορά κατά την οποία προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην κοινοτική αγορά» (άρθρο R1(2) της οδηγίας αριθ. 768/2008/EΚ) που, συνεπώς, είναι μια καθορισμένη ημερομηνία. Αντιθέτως, ένα προϊόν μπορεί να έχει διάφορες ημερομηνίες κυκλοφορίας στην αγορά και μια τέτοια αναφορά αντιβαίνει στην ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

 

(Η παρούσα τροπολογία θα απαιτήσει επακόλουθες αλλαγές σε ολόκληρο το άρθρο· οι παράγραφοι θα γίνουν στοιχεία αριθμημένα με γράμματα και η γραμματική δομή τους θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.)

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς αναγράφουν το όνομα, την κατατεθειμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ.

3. Αν δεν αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, οι εισαγωγείς αναγράφουν το όνομα, την κατατεθειμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. Σε περίπτωση που ειδική εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζει ήδη τις απαιτήσεις αυτές, αντ’ αυτών εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά του ονόματος του εισαγωγέα πέρα από την αναφορά του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου είναι περιττή και δημιουργεί περιττή διοικητική επιβάρυνση. Αυτό συμβαίνει ειδικότερα όταν το μοντέλο εισάγεται σε διάφορα τμήματα. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η περιττή διοικητική επιβάρυνση για τη βιομηχανία και η σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, όταν κρίνεται σκόπιμο σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει ο ΗΗΕ, οι εισαγωγείς διεξάγουν δοκιμές με δειγματοληψία στον ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, διατηρούν, εάν είναι αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες, τον μη συμμορφούμενο ΗΗΕ και τις αποσύρσεις ΗΗΕ και τηρούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

5. Όταν κρίνεται σκόπιμο, σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει ο ΗΗΕ για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον ή την περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση και διάθεση, οι εισαγωγείς διεξάγουν δοκιμές με δειγματοληψία στον ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, διατηρούν, εάν είναι αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες, τον μη συμμορφούμενο ΗΗΕ και τις αποσύρσεις ΗΗΕ και τηρούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS έχει εγκριθεί για να αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ιδίως στο τέλος του κύκλου ζωής, που οφείλονται στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών ή υλικών σε ΗΗΕ. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη διατύπωση του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν επί δεκαετία αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης EK στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και μεριμνούν ώστε ο τεχνικός φάκελος να μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν επί δεκαετία αφ’ ότου ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης EK στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και μεριμνούν ώστε ο τεχνικός φάκελος να μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

(Αντικαθιστά την τροπολογία 59)

Αιτιολόγηση

Το δεκαετές χρονοδιάγραμμα απαιτεί ένα σαφές σημείο αφετηρίας.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

 

(Η παρούσα τροπολογία θα απαιτήσει επακόλουθες αλλαγές σε ολόκληρο το άρθρο· οι παράγραφοι θα γίνουν στοιχεία αριθμημένα με γράμματα και η γραμματική δομή τους θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.)

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν οι διανομείς θέτουν ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή όσον αφορά τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

1. Όταν οι διανομείς θέτουν ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή όσον αφορά τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, ειδικότερα ότι ο ΗΗΕ φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να κυκλοφορήσει ο ΗΗΕ, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 6 και 7 και του άρθρου 9 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Σκόπιμο είναι να επισημανθούν οι ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο της υποχρέωσης περί δέουσας επιμέλειας των διανομέων.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Πριν θέσουν ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι ο ΗΗΕ φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να κυκλοφορήσει ο ΗΗΕ, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 9 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα συνεπαγόταν ότι κάθε διανομέας θα έπρεπε να ανοίγει την αρχική συσκευασία κάθε ΗΗΕ πριν τον διαθέσει στην αγορά. Αυτό είναι υπερβολικό. Αντ’ αυτού προτείνεται τα θέματα αυτά να επισημανθούν στο πλαίσιο της υποχρέωσης για «δέουσα επιμέλεια» που ορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 1. Αυτό διασφαλίζει ότι οι διανομείς είναι υπεύθυνοι ότι διαθέτουν στην αγορά μόνο προϊόντα που πληρούν τις διατάξεις αυτές, χωρίς να υποχρεούνται να ανοίγουν καθένα από αυτά.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και υπέχει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που απορρέουν από το άρθρο 7, εφόσον διαθέτει ΗΗΕ στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΗΗΕ που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που ενδέχεται να θίξει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και ότι υπέχει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που απορρέουν από το άρθρο 7, εφόσον διαθέτει ΗΗΕ στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΗΗΕ που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που ενδέχεται να θίξει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λάθους σύνταξης στην πρόταση της Επιτροπής (βλ. τροπ. 50). Μία οδηγία δεν μπορεί να εισάγει άμεσα υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς. Μπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα προβούν σε ορισμένες ενέργειες.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επί μία δεκαετία, εάν τους ζητηθεί, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν στις αρχές εποπτείας της αγοράς την ταυτότητα:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι επί μία δεκαετία οι οικονομικοί φορείς, εάν τους ζητηθεί, δηλώνουν στις αρχές εποπτείας της αγοράς την ταυτότητα:

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λάθους σύνταξης στην πρόταση της Επιτροπής (βλ. τροπ. 50). Μία οδηγία δεν μπορεί να εισάγει άμεσα υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς. Μπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα προβούν σε ορισμένες ενέργειες.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ βεβαιώνει ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις του άρθρου 4.

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ βεβαιώνει ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση πρέπει να αφορά ολόκληρη την οδηγία.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VII, περιλαμβάνει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο ίδιο παράρτημα και επικαιροποιείται.

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VII, περιλαμβάνει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο ίδιο παράρτημα και επικαιροποιείται, εκτός εάν ισχύει ειδική νομοθετική ρύθμιση η οποία απαιτεί δήλωση συμμόρφωσης που περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα VII. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτούνται στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου το προϊόν διατίθεται ή κυκλοφορεί από τον κατασκευαστή, εισαγωγέα ή διανομέα.

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου ήδη εφαρμόζεται παρεμφερής νομοθεσία (π.χ. για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό), και όταν αυτή η νομοθεσία περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα VII, θα πρέπει να γίνεται δεκτή αυτή η δήλωση συμμόρφωσης έτσι ώστε να αποφεύγονται γραφειοκρατικές επικαλύψεις. Η δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται μεταφρασμένη στις αντίστοιχες επίσημες γλώσσες του κάθε κράτους μέλους στου οποίου την αγορά διατίθεται ή κυκλοφορεί ο ΗΗΕ.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού, εφόσον ο οργανισμός αυτός παρεμβαίνει στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής.

διαγράφεται

Ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο είτε, υπό τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τελευταίου.

 

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λάθους στην πρόταση της Επιτροπής. Δεν υπάρχουν κοινοποιημένοι οργανισμοί στο πλαίσιο της οδηγίας RoHS.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη τεκμαίρουν ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει τη σήμανση CE συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επειδή οι καθορισμένες μέγιστες τιμές συγκέντρωσης (δηλ. όρια %) για την RoHS εφαρμόζονται σε επίπεδο «ομοιογενούς υλικού», ο έλεγχος συμμόρφωσης πρέπει να γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Σε επίπεδο τελικού προϊόντος, υπάρχει δυνατότητα δοκιμής του τελικού προϊόντος, αλλά δεν είναι δυνατόν το τελικό προϊόν να κατατμηθεί σε χιλιάδες ομοιογενών υλικών και να ελέγχεται το καθένα χωριστά. Με βάση την ισχύουσα RoHS δεν είναι πρακτικό οι κατασκευαστές τελικών προϊόντων να αναλαμβάνουν τους δικούς τους ελέγχους. Κατά συνέπεια, οι κατασκευαστές ελέγχουν την αλυσίδα εφοδιασμού και χρησιμοποιούν τεκμηρίωση για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει υποβληθεί σε δοκιμές και μετρήσεις σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά.

Τα υλικά, κατασκευαστικά στοιχεία ή μέρη του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έχουν αντεπεξέλθει επιτυχώς σε δοκιμές ή μετρήσεις ή έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά.

Αιτιολόγηση

Τα τελικά προϊόντα δεν μπορούν να «δοκιμαστούν» προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία, απλώς μπορούν να «αξιολογηθούν» με βάση συγκεκριμένα πρότυπα συμμόρφωσης.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16a

 

Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου προτύπου

 

Εφαρμόζεται ο ορισμός που περιέχεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατόν για ένα κράτος μέλος ή για την Επιτροπή να ασκούν επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου προτύπου. Η τροπολογία 66 αποτελούσε ακριβή αντιγραφή του άρθρου R9 του νέου νομοθετικού πλαισίου (NLF), το οποίο περιέχει διατάξεις για την επιτροπολογία. Λόγω της νέας Συνθήκης, οι διατάξεις για την επιτροπολογία δεν εφαρμόζονται πλέον στις νέες νομοθετικές πράξεις. Ωστόσο, η αναδιατύπωση της οδηγίας RoHS δεν μπορεί να ευθυγραμμίζει πράξεις άλλες από την ίδια την RoHS με τις διατάξεις της νέας Συνθήκης. Για να εισαχθεί η δυνατότητα επίσημης ένστασης κατά εναρμονισμένου προτύπου χωρίς να βλάπτεται η μελλοντική ευθυγράμμιση του NLF, πρέπει απλώς να υπάρξει παραπομπή στο σχετικό άρθρο.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιτροπή

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας 2006/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006,  περί των στερεών αποβλήτων.

1. Οι εξουσίες έγκρισης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 αποδίδονται στην Επιτροπή επ' αόριστον.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

2. Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

3. Οι εξουσίες έγκρισης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων αποδίδονται στην Επιτροπή υπό τους όρους που παρατίθενται στα άρθρα 18α και 18β.

(Συνδέεται με την αντικατάσταση της πρώην "κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο" από τη νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας κρίνεται σκόπιμο να εκχωρηθούν στην Επιτροπή εξουσίες έγκρισης κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεων επ’ αόριστον.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, γίνεται σεβαστή η ισόρροπη συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών μελών και όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων μερών, όπως της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και της βιοτεχνίας, ομάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και οργανώσεων των καταναλωτών. Τα μέρη αυτά συναντώνται στο πλαίσιο ενός φόρουμ διαβούλευσης. Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ.

Αιτιολόγηση

Για να περιοριστεί η ανασφάλεια δικαίου και οι οικονομικοί κίνδυνοι, ο μηχανισμός εξαιρέσεων πρέπει να καταστεί αποτελεσματικότερος, σαφέστερος και διαφανέστερος. Η διαβούλευση με τους εμπλεκομένους πρέπει να βελτιωθεί με την καθιέρωση σαφέστερων διαδικαστικών κανόνων. Κατά συνέπεια, πρέπει να συσταθεί ένα φόρουμ διαβούλευσης παρεμφερές με αυτό της οδηγίας 2009/125EΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό, ώστε να εξασφαλιστεί ένας μηχανισμός συνεχούς και οργανωμένης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18a

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η κατά το άρθρο 18 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Συνδέεται με την αντικατάσταση της πρώην "κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο" από τη νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί και η δυνατότητα ανάκλησης της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18β

 

Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

2. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που αναφέρεται εκεί.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην προβάλουν αντιρρήσεις, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

(Συνδέεται με την αντικατάσταση της πρώην "κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο" από τη νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Για τη διατύπωση αντιρρήσεων σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να περιληφθεί και η διαδικασία των δύο + δύο μηνών. Έτσι θα υπάρχει δυνατότητα σχετικά ταχείας έναρξης ισχύος πράξεων που δεν προκαλούν διχογνωμίες, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος για τις διαμφισβητούμενες περιπτώσεις.

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις [18 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις [18 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την […].

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την […*].

 

* να προστεθεί η ημερομηνία: 18 μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν διευκρίνισε πότε θα εφαρμοστούν οι διατάξεις επειδή ήθελε να αφήσει το θέμα αυτό στον νομοθέτη. Κατά την άποψή της, δεν είναι αναγκαίο να αναβληθεί η εφαρμογή των μέτρων πέρα από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Κατά συνέπεια, προτείνεται τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις 18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της οδηγίας.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύπτει η παρούσα οδηγία

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύπτει η παρούσα οδηγία

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές

1. Μεγάλες συσκευές

2. Μικρές οικιακές συσκευές

2. Μικρές συσκευές

3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών

3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών

4. Καταναλωτικά είδη

4. Καταναλωτικά είδη

5. Είδη φωτισμού

5. Είδη φωτισμού

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και αθλητισμού

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και αθλητισμού

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών

10. Αυτόματοι διανομείς

10. Αυτόματοι διανομείς

 

11. Λοιπά είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που δεν καλύπτονται από καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες

Αιτιολόγηση

Ο όρος «οικιακός» οδήγησε σε σύγχυση και, συνεπώς, πρέπει να απαλειφθεί. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί γιατί πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής τα μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία, δεδομένου ότι περιλαμβάνονται τα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική εμβέλεια των περιορισμών και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα που εφαρμόζονται στις διαφορετικές κατηγορίες του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πρέπει να διατηρηθεί ένας κατάλογος κατηγοριών ΗΗΕ ο οποίος όμως να συμπληρώνεται από μία κατηγορία που περιλαμβάνει όλους τους ΗΗΕ οι οποίοι δεν καλύπτονται από καμία από τις σημερινές κατηγορίες. Αυτό θα εξασφάλιζε ένα ανοικτό πεδίο εφαρμογής χωρίς να χάνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το παράρτημα διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους ΗΗΕ και όχι μόνο σε ορισμένες κατηγορίες. Το παράρτημα II προξενεί μεγάλη σύγχυση: θεωρείται “δεσμευτικός κατάλογος προϊόντων”, ενώ ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός αλλά δίνει ορισμένα μόνο παραδείγματα: “… συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται …”. Η διατύπωση αυτή δεν επιλύει το πρόβλημα της αποκλίνουσας ερμηνείας αυτών των κατηγοριών. Το παράρτημα II θα πρέπει να διαγραφεί και να ισχύσει αντ’ αυτού ο γενικός ορισμός του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 7

Ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 6α

1. Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD)

1. Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD) και όλα τα εντοπισμένα σημαντικά διαστερεοϊσομερή

2. Φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP)

2. Φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP)

3. Φθαλικό βενζυλοβουτύλιο (BBP)

3. Φθαλικό βενζυλοβουτύλιο (BBP)

4. Φθαλικό διβουτύλιο (DBP)

4. Φθαλικό διβουτύλιο (DBP)

 

5. Ενώσεις αρσενικού

 

6. Βηρύλλιο και οι ενώσεις του

 

7. Τριοξείδιο του αντιμονίου

 

8. Οξείδιο νικελίου (ΙΙΙ)

 

9. Δισφαινόλη Α

 

10. Οργανικές ενώσεις βρωμίου

 

11. Οργανικές ενώσεις χλωρίου

 

12. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

 

13. Δινιτροτολουόλιο

 

14. Διαμινο-διφαινυλομεθάνιο (MDA)

 

15. 5-tert-βουτυλο-2,4,6-τρινιτρο-m-ξυλόλιο (μοσχοξυλόλιο)

 

16. Αλκάνια, χλωρο (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας)

 

17. Αργιλοπυριτικές πυρίμαχες κεραμικές ίνες

 

18. Ανθρακένιο

 

19. Έλαιο ανθρακενίου

 

20. Έλαιο ανθρακενίου, πάστα ανθρακενίου

 

21. Έλαιο ανθρακενίου, πάστα ανθρακενίου, κλάσμα ανθρακενίου

 

22. Έλαιο ανθρακενίου, πάστα ανθρακενίου, ελαφρά αποστάγματα

 

23. Έλαιο ανθρακενίου, χαμηλής περιεκτικότητας σε ανθρακένιο

 

24. Δι (τριβουτυλ) οξείδιο (TBTO)

 

25. Διχλωριούχο κοβάλτιο

 

26. Πεντοξείδιο του αρσενικού

 

27. Δισουλφίδιο του αρσενικού

 

28. Φθαλικό διβουτύλιο

 

29. Χρωμικός μόλυβδος

 

30. Κόκκινος χρωμικός μόλυβδος θειικός μόλυβδος

 

31. Υδρογονοαρσενικός μόλυβδος

 

32. Κίτρινος θειοχρωμικός μόλυβδος

 

33. Πίσσα, λιθανθρακόπισσα, υψηλής θερμοκρασίας

 

34. Διχρωμικό νάτριο

 

35. Αρσενικικό τριαιθύλιο

 

36. Φωσφορικό τρις(2-χλωροαιθύλιο)

 

37. Πυρίμαχες κεραμικές ίνες αργιλοπυριτικού ζιρκόνιου

Αιτιολόγηση

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος ομοιογενούς υλικού

Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος ομοιογενούς υλικού

Μόλυβδος (0,1%)

Μόλυβδος (0,1%)

Υδράργυρος (0,1%)

Υδράργυρος (0,1%)

Κάδμιο (0,01%)

Κάδμιο (0,01%)

Εξασθενές χρώμιο (0,1%)

Εξασθενές χρώμιο (0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1%)

 

Nανοάργυρος (όριο ανίχνευσης)

 

Μακροί πολύτοιχοι νανοσωλήνες άνθρακα (όριο ανίχνευσης)

Αιτιολόγηση

Ο νανοάργυρος χρησιμοποιείται ήδη ως αντιμικροβιακό σε ΗΗΕ, ήτοι ως επίχρωση κινητών τηλεφώνων, ή ελευθερώνεται από πλυντήρια. Πέρα από το ότι οι χρήσεις αυτές είναι περιττές, ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι νανοσωλήνες άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ, παρότι έχει αποδειχθεί ότι έχουν ενίοτε ιδιότητες παρεμφερείς με του αμιάντου. Αξιόλογες αρχές όπως η Βασιλική Επιτροπή του ΗΒ για την Περιβαλλοντική Ρύπανση, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΗΒ για την Υγεία και την Ασφάλεια καθώς και ο Γερμανικός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχουν διατυπώσει ανησυχίες σχετικά με τα νανοϋλικά αυτά ή έχουν συστήσει ακόμη και κατάργηση της χρήσης τους.

Τροπολογία  89

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V – τίτλος και εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4 παράγραφος 1

Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4 παράγραφος 1 όσον αφορά τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10

 

Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, οι εφαρμογές στο παρόν παράρτημα λήγουν […*]

 

* να προστεθεί η ημερομηνία: 48 μήνες μετά την έναρξη ισχύος

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της πρόθεσης της Επιτροπής να μην ισχύει το παράρτημα V για τις κατηγορίες 8 και 9. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό σε συνδυασμό με το συμβιβαστικό κείμενο 2α σημείο 4α, το οποίο δημιουργεί μηχανισμό επανεξέτασης της εφαρμογής των εξαιρέσεων του παρόντος παραρτήματος για τις κατηγορίες 8 και 9, με κατ’ αρχήν εφαρμογή των εξαιρέσεων του παρόντος παραρτήματος στις κατηγορίες 8 και 9 εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός 18 μηνών.

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ή ανιχνεύει ιονίζουσες ακτινοβολίες

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ΕΧΕ, στη μελέτη που του είχε ζητήσει η Επιτροπή (2006-0383) κατέληγε ότι η συμπερίληψη του ιατρικού εξοπλισμού στο πεδίο αναφοράς ήταν δυνατή αλλά οι κατασκευαστές θα ζητούσαν ορισμένες εξαιρέσεις. Ο ΕΧΕ συνιστούσε επίσης να εξεταστεί η περίπτωση χορήγησης προσωρινής εξαίρεσης για τον μόλυβδο στις συγκολλητικές ουσίες όταν επρόκειτο να τροποποιηθεί η οδηγία RoHS. Στη νέα έκθεση του ΕΧΕ (2009-0394) οι κατασκευαστές ορισμένων πολύπλοκων ιατρικών μηχανημάτων διαπίστωσαν ότι αυτές δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με ικανοποιητική αξιοπιστία χωρίς μόλυβδο. Στην αναδιατύπωση αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Τροπολογία  91

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, οι εφαρμογές του παρόντος παραρτήματος λήγουν οκτώ έτη από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3.

Τροπολογία  92

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Μόλυβδος για θωράκιση από ιονίζουσα ακτινοβολία

5. Μόλυβδος για θωράκιση διοπτρών και διατάξεων ελέγχου σκέδασης και πλεγμάτων από ιονίζουσα ακτινοβολία

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία  93

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Μόλυβδος σε δοκίμια ακτίνων Χ

6. Μόλυβδος σε δοκίμια δεικτών ακτίνων Χ ιονίζουσας ακτινοβολίας

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία  94

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Πηγή ραδιενεργών ισοτόπων καδμίου για φορητά φασματόμετρα φθορισμού ακτίνων Χ, αισθητήρες, ανιχνευτές και ηλεκτρόδια (επιπλέον του σημείου 1)

8. Πηγή ραδιενεργών ισοτόπων καδμίου για φορητά φασματόμετρα φθορισμού ακτίνων Χ

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία  95

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – υπότιτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λοιπές εφαρμογές

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία  96

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10. Μόλυβδος και κάδμιο σε λυχνίες φασματοσκοπίας ατομικής προσρόφησης

10. Μόλυβδος και κάδμιο σε λυχνίες φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία  97

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. Κράματα μολύβδου ως υπεραγωγοί και αγωγοί θερμότητας στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI)

11. Κράματα μολύβδου ως υπεραγωγοί και αγωγοί θερμότητας στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) και στη μαγνητική εγκεφαλογραφία (ΜΕG)

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία  98

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα χρησιμοποιούμενα σε φορητούς απινιδωτές για επείγοντα περιστατικά

17. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα χρησιμοποιούμενα σε

 

- φορητούς απινιδωτές κλάσης II,

 

- συσκευές και φορητό εξοπλισμό υπερήχων κλάσης ΙΙ που τοποθετούνται σε ασθενείς και φορητό εξοπλισμό παρακολούθησης ασθενών

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία  99

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – σημεία 20α – 20κβ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20α. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα και σε απολήξεις και συνδέσμους κατασκευαστικών στοιχείων στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) και στη μαγνητική εγκεφαλογραφία (ΜΕG) τα οποία λειτουργούν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των -50◦C

 

20β. Μόλυβδος σε απολήξεις επιστρώσεων μη μαγνητικών κατασκευαστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) και στη μαγνητική εγκεφαλογραφία (ΜΕG) και σε συγκολλητικά κράματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αυτών των μη μαγνητικών κατασκευαστικών στοιχείων

 

20γ. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα και σε επιστρώσεις απολήξεων κατασκευαστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση πινάκων τυπωμένων κυκλωμάτων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνουν BGA, CSP, QFN και παρεμφερείς συσκευές και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για απεικόνιση, συμπεριλαμβανομένης της αξονικής τομογραφίας (CT), της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET), της τομογραφίας μονοφωτονικής εκπομπής (SPECT), της μαγνητικής εγκεφαλογραφίας (MEG), της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) και της μοριακής απεικόνισης, καθώς και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ακτινοβολία και σωματιδιακή θεραπεία

 

20δ. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση πινάκων τυπωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη ψηφιακών συστοιχιών ανιχνευτών ημιαγωγών, π.χ. τελλουρικός ψευδάργυρος-κάδμιο και συστοιχίες ψηφιακών ανιχνευτών ακτίνων Χ πεδίου pin-grid

 

20ε. Μόλυβδος και εξασθενές χρώμιο σε κατασκευαστικά στοιχεία που είναι ειδικά σχεδιασμένα για κλάδους της βιομηχανίας που βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας RoHS και χρησιμοποιούνται ως κατασκευαστικά στοιχεία σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 

20στ. Μόλυβδος ως ξηρό λιπαντικό σε κράματα χαλκού και αλουμινίου σε χώρους που εκτίθενται σε ιονίζουσα ακτινοβολία

 

20ζ. Μόλυβδος για στεγανή σφράγιση ενισχυτών εικόνας

 

20η. Εξασθενές χρώμιο σε in-situ αλκαλικούς διανομείς

 

20θ. Κάδμιο σε εξόδους φωσφόρου ενισχυτών εικόνας

 

20ι. Δείκτης οξικού μολύβδου για χρήση σε στερεοτακτικές κεφαλές πλαισίου στην αξονική τομογραφία (CT) και στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI)

 

20ια. Μόλυβδος και εξασθενές χρώμιο σε κατασκευαστικά στοιχεία χρησιμοποιημένων σωλήνων ακτίνων Χ που διετέθησαν στην αγορά της ΕΕ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και επαναχρησιμοποιήθηκαν σε νέους σωλήνες ακτίνων Χ από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

 

20ιβ. Υδράργυρος σε ευθύγραμμους λαμπτήρες φθορισμού ειδικών εφαρμογών

 

20ιγ. Μόλυβδος στο γυαλί καθοδικών λυχνιών, ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και λαμπτήρων φθορισμού

 

20ιδ. Μόλυβδος ως συστατικό κράματος χάλυβα με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35% κατά βάρος, κράματος αλουμινίου με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,4% κατά βάρος και κράματος χαλκού με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 4% κατά βάρος

 

20ιε.

 

- Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα  τύπου υψηλού σημείου τήξεως (δηλαδή κράματα μολύβδου με περιεκτικότητα σε μόλυβδο 85% ή περισσότερο κατά βάρος),

 

- μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα  για εξυπηρετητές (διακομιστές), συστήματα αποθήκευσης και συστήματα αποθήκευσης με συστοιχίες, εξοπλισμό υποδομής δικτύων για μεταγωγή, σηματοδοσία, διαβίβαση, καθώς και διαχείριση δικτύου για τηλεπικοινωνίες,

 

- μόλυβδος σε ηλεκτρονικά κεραμικά μέρη (π.χ. πιεζοηλεκτρονικές διατάξεις)

 

20ιστ. Κάδμιο και οι ενώσεις του σε ηλεκτρικές επαφές και επιμεταλλώσεις με κάδμιο, εκτός των εφαρμογών που έχουν απαγορευθεί δυνάμει της οδηγίας 91/338/ΕΟΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ

 

20ιζ. Μόλυβδος που χρησιμοποιείται σε συμμορφούμενα συστήματα συζευκτήρα ακροδεκτών

 

20ιη. Μόλυβδος και κάδμιο σε οπτικό γυαλί και γυαλί φίλτρων

 

20ιθ. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα αποτελούμενα από περισσότερα των δύο στοιχείων για σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών και του πακέτου των μικροεπεξεργαστών, με περιεκτικότητα σε μόλυβδο άνω του 80% και κάτω του 85% κατά βάρος

 

20κ. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα με σκοπό την ολοκλήρωση εκμεταλλεύσιμης ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ μήτρας και φορέα ημιαγωγού σε μονολιθικά (Flip Chip) ολοκληρωμένα κυκλώματα

 

20κα. Μόλυβδος σε φινιρίσματα κατασκευαστικών στοιχείων λεπτού (μικρού) βήματος 0,65 mm κατ’ ανώτατο όριο, πλην των συζευκτήρων, με πλαίσια NiFe-μολύβδου και μόλυβδος σε φινιρίσματα κατασκευαστικών στοιχείων λεπτού βήματος 0,65 mm κατ’ ανώτατο όριο, πλην των συζευκτήρων, με πλαίσια χαλκού-μολύβδου

 

20κβ. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για ετερογενή συγκόλληση σε μηχανικά κατεργασμένες δισκοειδείς και επίπεδες συστοιχίες διάτρητων κεραμικών πολυστρωματικών πυκνωτών

 

20κγ. Οξείδια μολύβδου σε στεγανωτικό υαλότριμμα για παράθυρα πηγών λέιζερ αργού και κρυπτού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία  100

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα VI α

 

Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4 παράγραφος 1, όσον αφορά την κατηγορία 11

 

Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, οι εφαρμογές στο παρόν παράρτημα λήγουν τέσσερα έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α.

Τροπολογία  101

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα VIβ

 

Αίτηση εξαίρεσης από το άρθρο 4 παράγραφος 1, ή για ανανέωση ή διαγραφή τέτοιας εξαίρεσης

 

Αίτηση μπορεί να υποβάλει ο κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή ή οποιοσδήποτε φορέας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

 

α) το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος,

 

β) πληροφορίες σχετικά με το υλικό ή το κατασκευαστικό στοιχείο και τις συγκεκριμένες χρήσεις της ουσίας που περιέχει το υλικό και το κατασκευαστικό στοιχείο για την οποία ζητείται εξαίρεση, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της·

 

γ) επαληθεύσιμη και πλήρως τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, επί τη βάσει των προϋποθέσεων που θεσπίζει το άρθρο 5·

 

δ) ανάλυση των πιθανών εναλλακτικών ουσιών, υλικών ή σχεδίων στη βάση του κύκλου ζωής, όπου περιλαμβάνονται, εφόσον είναι διαθέσιμες, πληροφορίες και μελέτες αξιολογήσεων από ομοτίμους σχετικά με την ανεξάρτητη έρευνα και οι δραστηριότητες ανάπτυξης του αιτούντος·

 

ε) ανάλυση της διαθεσιμότητας των εναλλακτικών δυνατοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο δ)·

 

στ) χρονοδιάγραμμα των προτεινόμενων ενεργειών του αιτούντος για να αναπτύξει, να ζητήσει την ανάπτυξη και/ή να εφαρμόσει τις ενδεχόμενες εναλλακτικές δυνατότητες που αναφέρονται στο στοιχείο δ·

 

ζ) ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να θεωρούνται ως βιομηχανική ιδιοκτησία, συνοδευόμενη από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση·

 

η) πρόταση για συγκεκριμένη και σαφή διατύπωση της εξαίρεσης·

 

θ) περίληψη της αίτησης.

Τροπολογία  102

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VΙI – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Κατά περίπτωση, μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή των προδιαγραφών με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

6. Κατά περίπτωση, μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ευθυγράμμιση σύμφωνα με τη θέσπιση ορισμού για την ‘τεχνική προδιαγραφή’.

Τροπολογία  103

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VΙI – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Κατά περίπτωση, ο κοινοποιημένος οργανισμός ... (όνομα, αριθμός) … διενέργησε … (περιγραφή της παρέμβασης) … και εξέδωσε το πιστοποιητικό: …

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λάθους στην πρόταση της Επιτροπής. Δεν υπάρχουν κοινοποιημένοι οργανισμοί για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

(1)

ΕΕ C 306, 16.12.2009, σ. 36–38

(2)

ΕΕ C 141, 29.5.2010, σ. 55–64


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρίες έχουν, σε εθελοντική βάση, προχωρήσει ένα βήμα μπροστά τη διαδικασία σταδιακής κατάργησης των οργανικών ενώσεων βρωμίου και χλωρίου, αλλά αυτό το μέτρο δεν επαρκεί για να επιλύσει τα προβλήματα στην αλυσίδα του εφοδιασμού. Πιστεύουμε, ότι μόνο η νομοθεσία μπορεί να οδηγήσει ολόκληρη την αλυσίδα του εφοδιασμού στο να καταργήσει τις οργανικές ενώσεις βρωμίου και χλωρίου και να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων χωρίς τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Με στόχο να συμμορφωθούμε προς την αρχή της προφύλαξης και να ανταποκριθούμε στην εταιρική κοινωνική ευθύνη μας, η Acer θα υποστηρίξει με πνεύμα ενεργητικότητας και πρωτοβουλίας την πρόταση RoHS 2.0 για την απαγόρευση όλων των οργανικών ενώσεων βρωμίου και χλωρίου.»

Η πρόοδος που σημείωσε η Acer όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος με την παραγωγή προϊόντων χωρίς αλογόνα(1)

1. Ιστορικό

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, υπολογίζεται ότι, μόνο στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗE), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά μεγάλες συσκευές οικιακής χρήσεως και εξοπλισμό ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται καθιστώντας τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων. Εκτιμάται ότι η δημιουργία αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα αυξηθεί σε 12,3 εκατομμύρια τόνων μέχρι το 2020.

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελούν μία περίπλοκη ροή αποβλήτων που περιλαμβάνει πολλές επικίνδυνες ουσίες. Οι ουσίες αυτές, ή τα προϊόντα μεταποίησής τους, μπορούν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και να προκαλέσουν βλάβες στη δημόσια υγεία, ιδίως εάν δεν έχουν υποστεί την προβλεπόμενη κατάλληλη επεξεργασία. Οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον αυξάνονται περαιτέρω από πρακτικές που εφαρμόζονται σε αναπτυσσόμενες χώρες και δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα της ανακύκλωσης/ανάκτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 174, παράγραφος 2 της Συνθήκης, η επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος γίνεται, κατά προτεραιότητα, στην πηγή. Η ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα θεσπίζει ως πρώτη προτεραιότητα την πρόληψη η οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, και ως λήψη μέτρων για τη μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.

Η οδηγία RoHS, ως έχει σήμερα, εγκρίθηκε το 2003, και θέτει ως στόχο, βασιζόμενη σε πρόταση που εκπονήθηκε το 2000, τη σταδιακή κατάργηση μίας πρώτης ομάδας επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν σε ΗΗΕ, και συγκεκριμένα ορισμένα βαρέα μέταλλα και δύο ομάδες βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας. Το αποτέλεσμα ήταν μία μείωση της διάθεσης και δυνητικής ελευθέρωσης στο περιβάλλον κατά τουλάχιστον 100.000 τόνους των ουσιών αυτών.

Η οδηγία RoHS κατέστη σημαντικό εργαλείο για τη θέσπιση ενός όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο προτύπου για τους κατασκευαστές. Δεν απέτρεψε τη συνέχεια της ανάπτυξης νέων προϊόντων αλλά, αντιθέτως, τα προϊόντα σχεδιάστηκαν εκ νέου για να συμμορφούνται προς τις απατήσεις της οδηγίας RoHS. Και πολλές εταιρίες προχωρούν ήδη παραπέρα προς τη σταδιακή κατάργηση της χρήσεως αλογονωμένων ενώσεων.

2. Κύρια θέματα

Η αναδιατύπωση της οδηγίας RoHS συνιστά σημαντική ευκαιρία για να γίνει ακόμη ένα βήμα στην πρόοδο αυτή. Ο εισηγητής θα εστιάσει την προσοχή σε διευκρινίσεις όσον αφορά τους νέους προτεινόμενους περιορισμούς δεδομένου ότι αυτοί αποτέλεσαν το ειδικό θέμα στη συζήτηση που διεξήχθη κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής στις 4 Νοεμβρίου 2009.

Τα άλλα κύρια θέματα, όπως

- το ανοικτό πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2),

- η διαφοροποίηση μεταξύ των νομοθετημάτων RoHS και REACH (αιτιολογική σκέψη8 και άρθρο 4, παράγραφος 7),

- τροποποιήσεις των κριτηρίων για τις εξαιρέσεις άρθρο 5, παράγραφος 1),

- κριτήρια για την απόφαση όσον αφορά τη διάρκεια μίας εξαίρεσης/περιόδου χάρητος (άρθρο 5, παράγραφος 2),

- συναπόφαση αντί για διαδικασία επιτροπoλογίας σε ό,τι αφορά μελλοντικούς περιορισμούς (άρθρο 6)

πρέπει να εξηγούνται επαρκώς στις αιτιολογήσεις των αντίστοιχων τροπολογιών.

Οι προτάσεις για ειδικές διατάξεις που αφορούν τα νανοϋλικά θα προστεθούν τον Ιανουάριο 2010 σε συνέχεια μίας νέας αξιολόγησης της κατάστασης.

3. Νέοι περιορισμοί

Το πρόβλημα των επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ, ιδίως σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων, δεν έχει ακόμη λυθεί με την οδηγία RoHS 1.0. Αυτό ήταν σαφές για τον νομοθέτη ήδη από το 2003. Το άρθρο 6 της οδηγίας RoHS υποχρεώνει ρητώς την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα υποκατάστασης άλλων επικίνδυνων ουσιών και υλικών που χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ και να υποβάλει προτάσεις για επέκταση του πεδίου του άρθρου 4, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

α) Ενδείξεις σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των αλογονούχων επιβραδυντικών φλόγας και PVC

Η Επιτροπή έχει μελετήσει άλλες επικίνδυνες ουσίες και υλικά. Ζήτησε από το Ινστιτούτο Öko-Institut να εξετάσει ουσίες που δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της οδηγίας RoHS, να επιλέξει υποψήφιες ουσίες για πιθανή συμπερίληψή τους στην ανωτέρω οδηγία, να αξιολογήσει πιθανές υποκατάστατες ουσίες και να προτείνει επιλογές όσον αφορά την πολιτική για κάθε υποψήφια ουσία(2). Το Ινστιτούτο Öko-Institut επανεξετάζει ήδη από το 2005 εξαιρέσεις από το άρθρο 4 της οδηγίας RoHS για την Επιτροπή – μπορεί ως εκ τούτου να θεωρηθεί αρχή αναφοράς όσον αφορά τους περιορισμούς της οδηγίας RoHS.

Αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας

Η μελέτη αναφέρει τα ακόλουθα:

"η ομάδα των οργανικών ενώσεων βρωμίου και χλωρίου έχουν εξετασθεί στην παρούσα μελέτη και οι συντάκτες της συνιστούν σε μεγάλο βαθμό τη σταδιακή κατάργησή τους από τους ΗΗΕ".

Οι κυριότεροι λόγοι έχουν ως εξής:

- η πιθανότητα δημιουργίας διοξινών και φουρανίων σε περίπτωση μη ελεγχόμενων πυρκαγιών (που προκύπτουν από ατυχήματα) και κατά τη διάρκεια συνδυασμένης καύσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή σε αποτεφρωτές που δεν λειτουργούν σωστά,

- η δημιουργία διοξινών και φουρανίων και άλλων επικίνδυνων προϊόντων καύσης μπορεί να αποφευχθεί μόνο με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών που αφορούν τη διάθεση των αποβλήτων.

Ωστόσο, προηγμένες τεχνολογίες δεν υφίστανται καν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, πολλώ δε μάλλον στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και όπου αυτές υφίστανται, δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τη χρήση τους όσον αφορά τις ροές αποβλήτων.

Επιπλέον λόγοι για τη σταδιακή κατάργησή τους μπορούν να βρεθούν στο αιτιολογικό υπόμνημα της προτάσεως της Επιτροπής σχετικά με τα AHHE και την οδηγία RoHS από την 13η Ιουνίου 2000(3):

"Αλογονωμένες ενώσεις που περιέχονται στα AHHE, και ιδίως οι βρωμιούχοι επιβραδυντές φλόγας, προκαλούν επίσης προβλήματα κατά την εξώθηση των πλαστικών, που αποτελεί τμήμα της ανακύκλωσης των πλαστικών. Λόγω του κινδύνου παραγωγής διοξινών και φουρανίων, οι φορείς ανακύκλωσης συνήθως δεν ανακυκλώνουν πλαστικά που έχουν υποστεί επεξεργασία για καθυστέρηση φλόγας από AHHE. Δεδομένου ότι δεν χαρακτηρίζονται δεόντως τα πλαστικά τα οποία περιέχουν επιβραδυντές φλόγας και δεδομένου ότι εξ ορισμού είναι δυσχερής η διάκριση μεταξύ πλαστικών επιβραδυντών φλόγας από τα συνήθη πλαστικά οι περισσότεροι από τους φορείς ανακύκλωσης δεν υποβάλλουν σε επεξεργασία κανένα από τα πλαστικά υλικά που προέρχονται από AHHE."

Η χρήση των αλογονούχων επιβραδυντικών φλόγας δημιουργεί άμεσο εμπόδιο στην ανακύκλωση των πλαστικών στο πλαίσιο της επεξεργασίας των AHHE.

Τα ανωτέρω προβλήματα δεν επιλύθηκαν με τη σταδιακή κατάργηση μόνο δύο ομάδων βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας (PBDE και PBB) μέχρι σήμερα.

PVC (Πολυβινυλοχλωρίδια)

Η μελέτη της Επιτροπής διατυπώνει την ακόλουθη σύσταση:

"Η σταδιακή κατάργηση του PVC θα έπρεπε... να τυγχάνει προτεραιότητας σε σχέση με επιλεκτικά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου ώστε να υπάρξει εγγύηση για μειωμένη ελευθέρωση PVC, των προσθέτων του PVC και των επικίνδυνων προϊόντων της καύσης του".

Τα προβλήματα των αποβλήτων PVC έχουν, σε γενικές γραμμές, τεκμηριωθεί επαρκώς από την Επιτροπή ήδη από το 2000 με βάση πέντε σχετικές μελέτες. Τα πορίσματα αναφέρονται με σαφή τρόπο στο αιτιολογικό υπόμνημα της προτάσεως της προτάσεως της Επιτροπής από το 2000:

Δέον να σημειωθεί ότι τα ΑΗΗΕ(4) περιέχουν σοβαρές ποσότητες PVC. Υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις που υποστηρίζουν την άποψη ότι το PVC δεν προσφέρεται για αποτέφρωση, ιδίως σε σχέση με την ποσότητα και τον επικίνδυνο χαρακτήρα των παραγόμενων καυσαερίων κατά την αποτέφρωση(5). Επιπλέον, οι απώλειες πλαστικοποιητών, και ειδικά των φθαλικών ενώσεων, κατά την υγειονομική ταφή του PVC αναγνωρίζεται ευρύτατα ότι ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον(6). Επιβάλλεται επίσης να σημειωθεί ότι ανακυκλώνονται σήμερα πολύ μικρές ποσότητες αποβλήτου PVC, ιδίως στα ΑΗΗΕ(7).

Δυστυχώς, τα στοιχεία για το PVC έφτασαν πολύ αργά για να συμπεριληφθούν στην οδηγία RoHS. Το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα!

β) Δράση από τους κατασκευαστές

Η βιομηχανία ηλεκτρονικών έχει καταλάβει ήδη από το 2003 τ α προβλήματα των αλογονούχων ουσιών εν τω συνόλω. Οι μεγαλύτερες εταιρίες ανέλαβαν μεμονωμένα δράση για τη μετατροπή της παραγωγής με ουσίες χαμηλής περιεκτικότητας αλογόνων (χωρίς αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας και PVC)(8). Σήμερα υπάρχει μία πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο για δράση προς αυτή την κατεύθυνση η οποία είναι ήδη πολύ προχωρημένη(9). Σύμφωνα με την οργάνωση Greenpeace, το μερίδιο της αγοράς για αυτά τα προϊόντα είναι ήδη της τάξεως του 50% στον τομέα των συσκευών κινητής τηλεφωνίας (Nokia, Sony Ericsson και Apple), και αναμένεται να ξεπεράσει το 40% στον τομέα των νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τα επόμενα 1-2 έτη (Acer και HP). Στην πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνεται ήδη η αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. κατασκευαστές πλαστικών συστατικών) η οποία με τη σειρά της περνάει στους κατασκευαστές ΗΗΕ άλλων κατηγοριών.

Εάν η βιομηχανία ηλεκτρονικών με τα ιδιαίτερα περίπλοκα προϊόντα της μπορεί να στραφεί σε προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας αλογόνου εντός των επόμενων ετών, τότε αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα για τον, μεταξύ των άλλων, ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των λευκών προϊόντων να πράξει το ίδιο. Ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι η Electrolux διαθέτει ήδη ψυγεία χωρίς PVC στην αγορά της Σουηδίας(10).

Όταν αυτή η δράση πραγματοποιείται στο στάδιο του σχεδιασμού, σύμφωνα με τη βιομηχανία, δεν προκαλεί επιπλέον κόστος. Αντιθέτως, η κοινωνία θα εξοικονομήσει σημαντικές δαπάνες από απόψεως βλάβης που μπορεί να προκληθεί στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για να υπάρξει όμως πραγματικά επιτυχία, οι οικονομικοί φορείς απαιτούν ασφάλεια δικαίου, και ο καλύτερος τρόπος για την ύπαρξή της είναι ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο.

Αποδεικτικά στοιχεία για τα υποκατάστατα

Αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα δεδομένα που διατίθενται δεν επιτρέπουν τη λήψη απόφασης για περαιτέρω περιορισμούς των αλογονούχων επιβραδυντικών φλόγας. Ταυτοχρόνως δηλώνει ότι διατίθενται "κάποιες" πληροφορίες σχετικά με τα υποκατάστατα και ότι "προσδιορίζεται ότι δεν εμφανίζουν μερικούς από τους κινδύνους (όπως είναι η ανθεκτικότητα, το βιοσυσσωρεύσιμο ή η τοξικότητα για τα χωρίς αλογόνα επιβραδυντικά φλόγας)"(11)

Με παρόμοιο τρόπο αμφιλεγόμενη ήταν η ουσία δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας (DecaBDE) επί πολλά έτη. Αφού είχε αγνοήσει το ότι ασφαλέστερα υποκατάστατα ήταν διαθέσιμα, η Επιτροπή αναγκάσθηκε να παραδεχθεί σε μελέτη το 2007 ότι "υπάρχουν πράγματι υποκατάστατα στην αγορά... και ότι δεδομένα από τη βιβλιογραφία υποδηλώνουν ότι οι δυνάμει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία τουλάχιστον κάποιων υποκαταστάτων μπορεί να είναι ελάχιστες"(12).

Κατά συνέπεια για την ουσία DecaBDE η Επιτροπή θεωρεί ότι "οι απομένουσες αβεβαιότητες σχετικά με την τοξικότητά του και την αποικοδόμησή του προς άλλες απαγορευμένες ουσίες, καθώς και η διαθεσιμότητα υποκαταστάτων στο εμπόριο αιτιολογούν τη διατήρηση της απαγόρευσης της ουσίας"(13).

Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί η ίδια ανάλυση πρέπει να οδηγεί σε απαγόρευση στη μία περίπτωση (DecaBDE) αλλά όχι σε άλλη παρόμοια περίπτωση (άλλα αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας).

PVC (Πολυβινυλοχλωρίδια)

Η Επιτροπή δεν αμφισβητεί τη διαθεσιμότητα ασφαλέστερων υποκαταστάτων για το PVC στην αξιολόγησή της για τις επιπτώσεις του, αλλά θίγει μόνο ζητήματα κόστους. Εάν οι εξωτερικές δαπάνες του PVC είχαν ενσωματωθεί, η χρήση του θα ήταν απαγορευτικά ακριβή. Το γεγονός ότι το PVC είναι φθηνό δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα κατά της αντικατάστασής του, όταν δημιουργεί σημαντικές εξωτερικές δαπάνες λόγω των πολλαπλά τεκμηριωμένων προβλημάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων του PVC.

3. Συμπεράσματα

Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Είναι καλύτερα να αντιμετωπίζουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην πηγή – όπως άλλωστε απαιτείται ως προτεραιότητα από τη Συνθήκη και όπως εφαρμόζεται στην οδηγία πλαίσιο περί αποβλήτων.

Ο εισηγητής προτείνει, ως εκ τούτου, βασιζόμενος στις

α) μελέτες της Επιτροπής σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, του PVC και των αλογονούχων επιβραδυντικών φλόγας,

β) δράσεις των οικονομικών φορέων, και

(γ) πληροφορίες για τα υποκατάστατα

τη σταδιακή κατάργηση των επιβραδυντικών φλόγας οργανικών ενώσεων βρωμίου και χλωρίου, καθώς και του PVC και των επικίνδυνων προσθέτων ουσιών του.

(1)

             http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm

Ο Όμιλος ACER περιλαμβάνει τέσσερις εμπορικές ονομασίες - Acer, Gateway, Packard Bell και eMachines. Κατατάσσεται ως η τρίτη μεγαλύτερη εταιρία σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις συνολικές αποστολές φορτίων ηλεκτρονικών υπολογιστών, και η δεύτερη για τις συνολικές αποστολές φορτίων φορητών υπολογιστών (notebooks). Το 2008, τα έσοδα ανήλθαν σε 16,65 δισεκατομμύρια δολαρίων ΗΠΑ.

(2)

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf

(3)

COM(2000)347 τελικό

(4)

Σύμφωνα με τον M. Rohr, Umwelt Wirschaftsforum, αριθ. 1, 1992, πάνω από το 20% του πλαστικού που χρησιμοποιείται σε ΗΗΕ είναι από PVC.

(5)

Περιβαλλοντικές πτυχές του PVC (Κοπεγχάγη 1996), Danish Environmental Protection Agency Position Paper of the Netherlands on PVC (Χάγη 1997), Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Η επιρροή του PVC στην ποσότητα και επικινδυνότητα των καταλοίπων καυσαερίων από την αποτέφρωση, Μελέτη για την ΓΔ ENV, Bertin Technologies, 2000.

(6)

Η συμπεριφορά του PVC στους χώρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων Μελέτη για την ΓΔ ENV, Argus σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Rotstock, 1999.

(7)

Prognos, Μελέτη για την ΓΔ XI, Μηχανική ανακύκλωση των αποβλήτων PVC, Ιανουάριος 2000.

(8)

http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up

(9)

http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-Free_Conversion.pdf

(10)

http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360

(11)

Αποτίμηση Αντίκτυπου του Περιορισμού Επικινδύνων Ουσιών από την Επιτροπή, αναδιατύπωση, SEC(2008)2930

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0592:EN:NOT

(12)

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf

(13)

Αποτίμηση του αντίκτυπου από τον περιορισμό επικινδύνων ουσιών από την Επιτροπή, αναδιατύπωση, SEC(2008)2930


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ref.: D(2009)61414

Κύριο Jo LEINEN

Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας

και Ασφάλειας των Τροφίμων

ASP 12G205

Βρυξέλλες

Θέμα:           Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση)

                    (COM(2008)809 - C7-0471/2008 - 2008/0240(COD

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, εξέτασε την ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 σχετικά με την αναδιατύπωση, όπως εισήχθη στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού αναφέρει ως εξής:

"Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία ουσιαστική τροποποίηση επιφέρει, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 150 και 151, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά με την τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την πρόταση αναδιατύπωσης"

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιέχει μια καθαρή κωδικοποίηση των εν ισχύι κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας.

Επιπλέον, σύμφωνα, με το άρθρο 87, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έκρινε ότι οι προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα που υποδεικνύει η γνωμοδότηση της προαναφερθείσας ομάδας εργασίας ήταν απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόταση τηρεί τους κανόνες αναδιατύπωσης.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Νοεμβρίου 2009, συνιστά στην επιτροπή σας ως αρμόδια επί της ουσίας, με 19 ψήφους υπέρ και καμία αποχή(1), να προχωρήσει στην εξέταση της ανωτέρω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner LEHNE

Συνημμένο : Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                     Βρυξέλλες, 26.03.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ                        ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                       ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                       ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση)

COM(2008) 809 τελικό της 3.12.2008 - 2008/0240 (COD)

Έχοντας υπόψη τη Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 16 Δεκεμβρίου 2008 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή(1), η συμβουλευτική ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, διαπίστωσε με κοινή συμφωνία τα εξής:

1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, ένα τέτοιο έγγραφο, για να συνταχθεί σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης προς τις σχετικές απαιτήσεις της διοργανικής συμφωνίας, όφειλε να αναφέρει τους λόγους για κάθε προτεινόμενη ουσιαστική τροποποίηση και να αποσαφηνίζει ποιες διατάξεις της προηγούμενης πράξης παραμένουν αμετάβλητες στη πρόταση, όπως προβλέπεται στα σημεία 6(α)(ii) και (iii) της εν λόγω συμφωνίας.

2) Στην αιτιολογική σκέψη 2, η αρχική διατύπωση της δεύτερης φράσης ("It therefore appears necessary to approximate the laws of the Member States in this field [...]" – «Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα αυτόν [...]») θα έπρεπε να αντικατασταθεί με μια προσαρμοσμένη διατύπωση, ως εξής: "It therefore appears necessary to lay down rules in this field [...]" («Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη η θέσπιση κανόνων στον τομέα αυτόν [...]»).

3) Τα ακόλουθα μέρη του κειμένου της πρότασης αναδιατύπωσης θα έπρεπε να προσδιορίζονται με χρησιμοποίηση της γκριζόχρωμης σκίασης που χρησιμοποιείται εν γένει για την επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών:

- στην αιτιολογική σκέψη 13, οι λέξεις "the human" («τον άνθρωπο») (που προσδιορίστηκαν με διπλή διαγράμμιση) και οι λέξεις "the health" («την υγεία»)·

- στο άρθρο 19, πρώτη φράση, η καταληκτική διατύπωση: "and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented" («και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους»)·

- ολόκληρη η διατύπωση της τρίτης φράσης του άρθρου 19.

4) Τα ακόλουθα μέρη του αναδιατυπωμένου κειμένου αντιστοιχούν σε μέρη του ισχύοντος κειμένου της οδηγίας 2002/95/EC, σε σχέση με την οποία προφανώς δεν προτείνεται καμία αλλαγή, και συνεπώς δεν θα έπρεπε να προσδιορίζονται με γκριζόχρωμη σκίαση:

- στο άρθρο 2§2, οι λέξεις "requirements of" («των απαιτήσεων»)·

- στο άρθρο 3(α), η λέξη "hereinafter" («εφεξής»)·

- στο άρθρο 4§1, η προτεινόμενη διαγραφή των λέξεων "from 1 July 2006" («από την 1η Ιουλίου 2006») και η προτεινόμενη αντικατάσταση της λέξης "put" με τη λέξη "placed".

5) Στο άρθρο 5§1(β) τρίτη περίπτωση, η στίξη πρέπει να συμπληρωθεί όσον αφορά το αρχικό μέρος "the negative environmental health consumer safety or socio-economic impacts".

6) Στο παράρτημα VIII μέρος A, η διατύπωση "referred to in Article 12" («αναφερόμενες στο άρθρο 12») πρέπει να προσαρμοστεί σε "referred to in Article 21" («αναφερόμενες στο άρθρο 21»), και η ένδειξη "p. 219" («σ. 219»), που εμφανίζεται σε σχέση με τη δημοσίευση της απόφασης 2005/717/ΕΚ της Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα, πρέπει να διορθωθεί σε "p. 48" («σ. 48»).

7) Στο παράρτημα VIII μέρος B, η διατύπωση "referred to in Article 13" («αναφερόμενες στο άρθρο 13») πρέπει να προσαρμοστεί σε "referred to in Article 21" («αναφερόμενες στο άρθρο 21»).

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης έδωσε τη δυνατότητα στη συμβουλευτική ομάδα εργασίας να καταλήξει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία άλλη τροποποίηση επί της ουσίας εκτός από εκείνες που προσδιορίζονται ως τέτοιες εκεί ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση του υπάρχοντος κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                                      C.-F.DURAND

Νομικός Σύμβουλος             Νομικός Σύμβουλος                        Γενικός Διευθυντής

(1)

Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και εργάστηκε με βάση τα αγγλικά, τα οποία αποτελούν εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας τού υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Περιορισμός της χρησιμοποίησης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές /Αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.12.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

19.10.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jill Evans

31.8.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.11.2009

1.12.2009

6.4.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Владко Тодоров Панайотов, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Manuel Fernandes, Judith A. Merkies, Rovana Plumb, Bart Staes, Thomas Ulmer, Kathleen Van Brempt

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Willy Meyer

Ημερομηνία κατάθεσης

15.6.2010

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου