Διαδικασία : 2008/0211(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0230/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0230/2010

Συζήτηση :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0308

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 158kWORD 88k
13 Ιουλίου 2010
PE 443.087v02-00 A7-0230/2010

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

(06106/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Elisabeth Jeggle

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

(06106/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06106/2010 – C7-0147/2010),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0543),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0391/2008),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 114, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις 13 Μαΐου 2009(2),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 70 και 72 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0230/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Εγκριθέντα κείμενα στις 5.5.2009, P7_TA2009/0343.

(2)

ΕΕ C 277 της 17.11.2009, σ. 51.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

Έγγραφα αναφοράς

06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

5.5.2009  T6-0343/2009

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2008)0543 - C6-0391/2008

Ημερομηνία αναγγελίας στη συνεδρίαση της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

17.6.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

17.6.2010

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Elisabeth Jeggle

21.7.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Christophe Béchu, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Γεώργιος Παπαστάμκος, Мария Неделчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Giovanni La Via, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cashman

Ημερομηνία κατάθεσης

13.7.2010

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου