Διαδικασία : 2010/0036(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0243/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0243/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.12
CRE 11/05/2011 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/10/2011 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0219
P7_TA(2011)0441

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 234kWORD 289k
2 Σεπτεμβρίου 2010
PE 442.986v02-00 A7-0243/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Vital Moreira

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία : πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0054),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 207, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0042/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0243/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 a) Η Επιτροπή πρέπει να έχει εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εγκρίνει:

 

(α) κατάλληλα μέτρα οσάκις οι εισαγωγές γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων προκαλούν σοβαρή διατάραξη των αγορών της Ένωσης και των ρυθμιστικών μηχανισμών τους,

 

(β) τροποποιήσεις και προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες απαιτούνται λόγω τροποποιήσεων των κωδικών της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και των υποδιαιρέσεων TARIC, προσαρμογές που είναι αναγκαίες λόγω της σύναψης άλλων συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των χωρών και εδαφών όπου παραπέμπει το άρθρο 1.

Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικού έργου της, περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη θεσπίζει παραπομπή στο άρθρο 3, παρ. 4 και το άρθρο 7 του κανονισμού 1215/2009. Αμφότερα τα άρθρα προβαίνουν σε παραπομπή στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, οι διαδικασίες των οποίων θεσπίζονται στα άρθρα 7 α, 7 β, 7 γ και 7 δ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7 β) Ο παρών κανονισμός υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε χρονική στιγμή κατά την οποία δεν είχε ακόμη κινηθεί η αναθεώρηση των μέσων που αφορούν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 291, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 θα ευθυγραμμισθεί αυτόματα προς τις διατάξεις του κανονισμού για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2010)0083 - C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)).

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη θεσπίζει παραπομπή στην απαιτούμενη ευθυγράμμιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων μετά την έγκριση ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α) Το άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Στην περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 2 προβλέπει μέτρα αλλαγής ή διακοπής του ευεργετήματος προτιμησιακών καθεστώτων που εισάγονται με το άρθρο 1 του κανονισμού 1215/2009. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν ευρύ πεδίο, μπορούν να οδηγήσουν σε μερική αναστολή των προτιμησιακών καθεστώτων και ούτως η λήψη τους θα ήταν κάτι περισσότερο από απλή τροποποίηση της σχετικής βασικής πράξης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλες οι αιτήσεις εισαγωγής στο πλαίσιο αυτής της ποσόστωσης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του εδάφους εξαγωγής, στο οποίο βεβαιώνεται ότι τα εμπορεύματα είναι καταγωγής του συγκεκριμένου εδάφους, καθώς και ότι ανταποκρίνονται στον ορισμό του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού . Το εν λόγω πιστοποιητικό καταρτίζεται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)

Όλες οι αιτήσεις εισαγωγής στο πλαίσιο αυτής της ποσόστωσης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του εδάφους εξαγωγής, στο οποίο βεβαιώνεται ότι τα εμπορεύματα είναι καταγωγής του συγκεκριμένου εδάφους, καθώς και ότι ανταποκρίνονται στον ορισμό του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού . Το εν λόγω πιστοποιητικό καταρτίζεται από την Επιτροπή με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής στην οποία παραπέμπουν τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ο τροποποιητικός κανονισμός προτείνει να τροποποιηθεί το άρθρο 3(2) του κανονισμού 1215/2009. Αυτή η διάταξη προβλέπει να εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές των χωρών εξαγωγής πιστοποιητικό γνησιότητας στις περιπτώσεις αιτήσεων εισαγωγής εντός της ποσόστωσης. Η Επιτροπή "καταρτίζει το εν λόγω πιστοποιητικό". Ενώ ο κανονισμός δεν είναι πολύ σαφής, αυτό που κατανοεί ο εισηγητής είναι ότι η Επιτροπή προετοιμάζει κάποιου είδους πρότυπα για το πιστοποιητικό. Δεδομένου ότι το πρότυπο είναι περισσότερο εργαλείο υλοποίησης από ό,τι μέτρο γενικής εφαρμογής το οποίο θα "συμπληρώνει" ή "τροποποιεί" τη βασική πράξη, διατυπώνεται η σύσταση να θεωρηθούν ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009

Άρθρο 3 - παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 a) Στο άρθρο 3 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

4. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως του άρθρου 10, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των αγορών γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, εάν οι εισαγωγές γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων προκαλέσουν σοβαρή διατάραξη των αγορών της Ένωσης και των ρυθμιστικών μηχανισμών τους, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για να μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 7 α και με την επιφύλαξη των όρων θέτουν τα άρθρα 7 β, 7 γ και 7 δ.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3, παράγραφος 4 του κανονισμού 1215/2009 ισχύει για μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει η Επιτροπή εάν οι εισαγωγές γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων προκαλούν σοβαρή διατάραξη των αγορών της Ένωσης και των ρυθμιστικών μηχανισμών τους. Το άρθρο παρέχει πολύ ευρεία διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή και το μέτρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε "τροποποίηση" του κανονισμού 1215/2009 στην πράξη. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις αποτελούν το κατάλληλο μέτρο, καθόσον θα συνέκλιναν τα απαιτούμενα κριτήρια του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ (μέτρα "γενικής ισχύος" και "τροποποίηση" της βασικής πράξης)

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της δασμολογικής ποσόστωσης για προϊόντα "baby beef" θεσπίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 195, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ)

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της δασμολογικής ποσόστωσης για προϊόντα "baby beef" θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής στην οποία παραπέμπουν τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το "baby beef", το Παράρτημα II του τροποποιητικού κανονισμού προβλέπει ορισμό των "προϊόντων baby beef" και το άρθρο 3(2) του κυρίου κανονισμού ορίζει τους τελωνειακούς δασμούς που ισχύουν για τις εισαγωγές του και τον όγκο της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης. Επομένως η Επιτροπή παρέχει τα μέσα εφαρμογής / ομοιόμορφες συνθήκες για να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορθώς την ποσόστωση / τους τελωνειακούς δασμούς. Πρόθεση των λεπτομερών κανόνων είναι να παρέχουν σύστημα υλοποίησης, το οποίο η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 a) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 7

 

Ανάθεση εξουσιών

 

Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 7 α) και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 7 β), 7 γ) και 7 δ) για να εγκρίνει τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πλην εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 4, συγκεκριμένα:

 

(α) τροποποιήσεις και προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες απαιτούνται λόγω τροποποιήσεων των κωδικών της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και των υποδιαιρέσεων TARIC·

(β) προσαρμογές που είναι αναγκαίες μετά τη σύναψη των άλλων συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των χωρών και εδαφών όπου παραπέμπει το άρθρο 1.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 προβλέπει να εγκρίνει η Επιτροπή "τροποποιήσεις και προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες απαιτούνται λόγω τροποποιήσεων των κωδικών της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και των υποδιαιρέσεων TARIC" και "προσαρμογές που είναι αναγκαίες λόγω της σύναψης άλλων συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των χωρών και εδαφών όπου παραπέμπει το άρθρο 1". Ο εισηγητής υποθέτει ότι στην πράξη η διάταξη αυτή συνεπάγεται ότι η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα παραρτήματα καθώς και τα ίδια τα άρθρα του κανονισμού. Καθόσον το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων είναι να επέρχονται "τροποποιήσεις" στον βασικό κανονισμό, συγκεκριμένα στα παραρτήματά του, πρέπει να ισχύει ό,τι προβλέπεται για τις "πράξεις κατ' εξουσιοδότηση".

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009

Άρθρο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 β) Εγγράφεται νέο άρθρο 7 α

 

Άρθρο 7 α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 3(4) και 7 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της ως άνω περιόδου.

 

2. Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ' εξουσιοδότηση η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 7 β και 7 γ.

4. Οσάκις περιπτώσεις κατεπείγοντος το απαιτούν, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 δ.

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θεσπίζει τους κανόνες της άσκησης εξουσιοδότησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009

Άρθρο 7 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 γ) Εγγράφεται νέο άρθρο 7 β

 

Άρθρο 7 β

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η κατά το άρθρο 7 α εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο

 

2. Το όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν θα ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενημερώνει τον έτερο νομοθέτη και την Επιτροπή εντός εύλογου χρόνου πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης και τους λόγους για ανάκληση.

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται σαφώς στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θεσπίζει διαδικασία για την ανάκληση μιας εξουσιοδότησης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009

Άρθρο 7 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 δ) Εγγράφεται νέο άρθρο 7 γ

 

Άρθρο 7 γ

 

Αντίρρηση στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να εγείρουν αντίρρηση για κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

 

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

2. Εάν κατά τη λήξη της ανωτέρω περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει εγείρει αντίρρηση κατά της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

 

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότεροι ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις.

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρει αντίρρηση σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που εγείρει αντίρρηση εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θεσπίζει τους κανόνες για τη διατύπωση αντιρρήσεων σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009

Άρθρο 7 δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 ε) Εγγράφεται νέο άρθρο 7 δ

 

Άρθρο 7 δ

 

Διαδικασία κατεπείγοντος

 

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ χωρίς χρονοτριβή και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει εγερθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση πράξης κατ' εξουσιοδότηση που εγκρίνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να εγείρουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 δ, παράγραφος 1. Στην περίπτωση αυτή η πράξη παύει να ισχύει. Το θεσμικό όργανο που εγείρει αντιρρήσεις σε αυτή την κατ' εξουσιοδότηση πράξη εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται σε αυτή.

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θεσπίζει τους κανόνες για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει διαδικασίας κατεπείγοντος.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2000(1) η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε κατ' εξαίρεση, χωρίς περιορισμούς και με απαλλαγή από δασμούς πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλα σχεδόν τα προϊόντα καταγωγής των χωρών και εδαφών που επωφελούνται από τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Ο βασικός στόχος αυτών των μέτρων είναι να αναζωογονηθούν οι οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων μέσω προνομιακής πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ. Με τη σειρά της, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται ότι θα ενισχύσει την πολιτική σταθερότητα σε όλη την περιοχή. Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συμβουλίου τροποποιήθηκε σημαντικά πολλές φορές, κωδικοποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009(2).

Οι εν λόγω εμπορικές προτιμήσεις χορηγήθηκαν για περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και εφαρμόζονται επί του παρόντος στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο όπως ορίζεται στην απόφαση 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009. Τα προϊόντα καταγωγής Αλβανίας, Δημοκρατίας της Κροατίας, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ή Μαυροβουνίου εξακολουθούν να επωφελούνται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009, αν αυτό προβλέπεται, ή από μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 και τα οποία είναι πιο ευνοϊκά από τις εμπορικές παραχωρήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών.

Δεδομένου ότι οι ειδικές ενδιάμεσες συμφωνίες για το εμπόριο και τα θέματα που σχετίζονται με αυτό / συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ) προβλέπουν εμπορικές παραχωρήσεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και τη Σερβία για τα ίδια προϊόντα που προσδιορίζονται στις αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις, αυτές οι παραχωρήσεις πρέπει να αποσυρθούν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου. Αφορούν τις προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για προϊόντα «baby beef», ζάχαρη και προϊόντα ζάχαρης, ορισμένους οίνους καθώς και για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του στις 26 Νοεμβρίου 2009 Στρατηγική για τη Διεύρυνση 2009 όσον αφορά τις Χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Ισλανδία και την Τουρκία καλούσε την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αμβλύνει το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η κατάργηση των εμπορικών προτιμήσεων θα αφαιρέσει από τους δικαιούχους ένα αντικειμενικό οικονομικό πλεονέκτημα στο εμπόριό τους με την ΕΕ. Τούτο θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στη γενική οικονομική επίδοση των Δυτικών Βαλκανίων, με συνακόλουθο αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική τους διεργασία μεταρρύθμισης και μετάβασης. Επιπλέον, θα μπορούσε να τεθεί σοβαρά εν κινδύνω η οικονομική τους ανάκαμψη.

Για τον λόγο αυτό ο εισηγητής υποστηρίζει με σθένος την τροποποίηση ορισμένων στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 για να καταστεί δυνατή η επέκταση της ισχύος του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και να επέλθουν ορισμένες προσαρμογές ώστε να υπάρχει συνέπεια με την έναρξη ισχύος των διμερών συμφωνιών με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και τη Σερβία.

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις

Το άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του βασικού κανονισμού προβλέπει μέτρα αλλαγής ή διακοπής του ευεργετήματος προτιμησιακών καθεστώτων που εισάγονται με το άρθρο 1 του κανονισμού 1215/2009. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν ευρύ πεδίο, μπορούν να οδηγήσουν σε μερική αναστολή των προτιμησιακών καθεστώτων και ούτως η λήψη τους θα ήταν κάτι περισσότερο από απλή τροποποίηση της σχετικής βασικής πράξης. Στην αρχική εκδοχή της βασικής πράξεως το άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 2 προβλέπει ότι "το Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής". Είναι μία διάταξη ευρέος βεληνεκούς και είναι κατανοητή μόνον εντός του ιστορικού πλαισίου της χρονικής στιγμής διενέργειας των διαπραγματεύσεων και έγκρισης της βασικής πράξης. Ούτως έως την 1η Δεκεμβρίου 2009 επί τη βάσει του πρώην άρθρου 133 της ΣΕΚ το Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα χωρίς να καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαβούλευση. Από τη θέση της Συνθήκης της Λισσαβώνας εν ισχύι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δραστηριοποιούνται από κοινού σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για να εγκρίνουν μέτρα ορισμού του πλαισίου υλοποίησης της κοινής εμπορικής πολιτικής. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 2 πρέπει επομένως να ευθυγραμμισθεί προς τη νέα κατάσταση πραγμάτων.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 περιέχει στα άρθρα 3 και 7 ορισμένες εκτελεστικές εξουσίες οι οποίες βασίζονται στην απόφαση 1999/468/ΈΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Ο τροποποιητικός κανονισμός προτείνει να τροποποιηθεί το άρθρο 3(2) του κανονισμού 1215/2009. Αυτή η διάταξη προβλέπει να εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές των χωρών εξαγωγής πιστοποιητικό γνησιότητας στις περιπτώσεις αιτήσεων εισαγωγής εντός της ποσόστωσης. Η Επιτροπή "καταρτίζει το εν λόγω πιστοποιητικό". Ενώ ο κανονισμός δεν είναι πολύ σαφής, αυτό που κατανοεί ο εισηγητής είναι ότι η Επιτροπή προετοιμάζει κάποιου είδους πρότυπα για το πιστοποιητικό. Δεδομένου ότι το πρότυπο είναι περισσότερο εργαλείο υλοποίησης από ό,τι μέτρο γενικής εφαρμογής το οποίο θα "συμπληρώνει" ή "τροποποιεί" τη βασική πράξη, δεν ενδείκνυται να θεωρηθεί αυτό το μέτρο προς μία κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ αλλά να θεωρηθεί ως εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ.

Το άρθρο 3, παράγραφος 4 του κανονισμού 1215/2009 ισχύει για μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει η Επιτροπή εάν οι εισαγωγές γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων προκαλούν σοβαρή διατάραξη των αγορών της Ένωσης και των ρυθμιστικών μηχανισμών τους. Το άρθρο παρέχει πολύ ευρεία διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή και το μέτρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε "τροποποίηση" του κανονισμού 1215/2009 στην πράξη. Για παράδειγμα: Η Επιτροπή θα μπορούσε να μειώσει την ποσόστωση που θεσπίζεται στα προηγούμενα εδάφια του άρθρου 3. Επομένως οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις αποτελούν πλέον κατάλληλο μέτρο, καθόσον θα συνέκλιναν τα απαιτούμενα κριτήρια του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ (μέτρα "γενικής ισχύος" και "τροποποίηση" της βασικής πράξης).

Ο τροποποιητικός κανονισμός προτίθεται επίσης να τροποποιήσει το άρθρο 4. Όσον αφορά το "baby beef", το Παράρτημα II του τροποποιητικού κανονισμού προβλέπει ορισμό των "προϊόντων baby beef" και το άρθρο 3(2) του κυρίου κανονισμού ορίζει τους τελωνειακούς δασμούς που ισχύουν για τις εισαγωγές του και τον όγκο της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης. Επομένως η Επιτροπή παρέχει τα μέσα εφαρμογής / ομοιόμορφες συνθήκες για να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορθώς την ποσόστωση / τους τελωνειακούς δασμούς. Πρόθεση των λεπτομερών κανόνων είναι να παρέχουν σύστημα υλοποίησης, το οποίο η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

Το άρθρο 7 προβλέπει να θεσπίζει η Επιτροπή "τροποποιήσεις και προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες απαιτούνται λόγω τροποποιήσεων των κωδικών της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και των υποδιαιρέσεων TARIC" και "προσαρμογές που είναι αναγκαίες λόγω της σύναψης άλλων συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1. Στην πράξη ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτό συνεπάγεται ότι η Επιτροπή μπορεί να επιφέρει αλλαγές τόσο στα παραρτήματα όσο και στα ίδια τα άρθρα του κανονισμού. Επειδή αποτέλεσμα αυτών των μέτρων είναι "τροποποιήσεις" που επέρχονται στον βασικό κανονισμό, ιδιαιτέρως στα παραρτήματά του, πρέπει να εφαρμόζονται "πράξεις κατ' εξουσιοδότηση".

Για να θεσπίζονται κανόνες για την εκτέλεση, τον έλεγχο και την ανάκληση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων εγγράφονται τα άρθρα 7 α, 7 β, 7 γ και 7 δ.

(1)

              ΕΕ L 240, 23.9.2000, σ. 1.

(2)

              ΕΕ L 328, 15.12.2009, σ. 1.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.2.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

11.3.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

11.3.2010

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

17.3.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Vital Moreira

19.4.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.4.2010

1.6.2010

22.6.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer

Ημερομηνία κατάθεσης

2.9.2010

Τελευταία ενημέρωση: 9 Σεπτεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου