Διαδικασία : 2005/0254(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0273/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0273/2010

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 15
CRE 20/10/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.6
CRE 21/10/2010 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0383

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 303kWORD 386k
6 Οκτωβρίου 2010
PE 443.133v03-00 A7-0273/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

(COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Cristiana Muscardini

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

(COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0661),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 207, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0048/2010),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0273/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση της, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει εναρμονισμένες διατάξεις ή ενιαίες πρακτικές σχετικά με τη σήμανση της καταγωγής στην Ένωση, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις στον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Ήδη σήμερα πολλές εταιρείες στην ΕΕ χρησιμοποιούν οικειοθελώς σήματα καταγωγής.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η απουσία κοινοτικών κανόνων και οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων που ισχύουν στα κράτη μέλη, όσον αφορά την ένδειξη σε ορισμένα προϊόντα σχετικά με τη χώρα καταγωγής τους, έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου σε πολλούς κλάδους σημαντικό μέρος των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και που διανέμονται στην αγορά της Κοινότητας δεν φέρουν κανένα ή φέρουν αποπροσανατολιστικά στοιχεία σχετικά με τη χώρα καταγωγής τους.

(2) Η απουσία κοινοτικών κανόνων και οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων που ισχύουν στα κράτη μέλη, όσον αφορά την ένδειξη σε ορισμένα προϊόντα σχετικά με τη χώρα καταγωγής τους, έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου σε πολλούς κλάδους σημαντικό μέρος των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και που διανέμονται στην αγορά της Κοινότητας δεν φέρουν κανένα ή φέρουν αποπροσανατολιστικά στοιχεία σχετικά με τη χώρα καταγωγής τους. Οι διαφορές αυτές οδηγούν επίσης σε μια κατάσταση όπου η κυκλοφορία των εισαγωγών από τρίτες χώρες μετατοπίζεται σε ειδικά σημεία εσόδου στην ΕΕ που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της χώρας εξαγωγής.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Τα αποτελέσματα της γενικής διαβούλευσης της Επιτροπής με τους ενδιαφερόμενους φορείς (βιομηχανία, εισαγωγείς, ενώσεις καταναλωτών, συνδικάτα) όσον αφορά την πιθανή θέσπιση κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση της καταγωγής καταδεικνύουν ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αποδίδουν γενικά ιδιαίτερη σημασία στη σήμανση της καταγωγής όσον αφορά τη πληροφόρησή τους σχετικά με θέματα ασφάλειας και σχετικά με ζητήματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής φύσης·

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Οι ευρωπαίοι πολίτες αντιλαμβάνονται μια ευρωπαϊκή ρύθμιση του σήματος καταγωγής ως στενά συνδεόμενη με την προστασία της ασφάλειας και της υγείας τους.

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής δικαιούται πλήρη και σαφή ενημέρωση σχετικά με την προέλευση των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θεωρείται ότι μία συγκεκριμένη προέλευση συνδυαζόμενη με ειδικούς όρους προσφοράς συνιστά έναν αξιόπιστο και αναμφισβήτητο δείκτη κακής ποιότητας και ενδεχόμενης επικινδυνότητας για την ασφάλεια και την υγεία του αγοραστή.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 γ) Στην Ατζέντα της Λισαβόνας, η ίδια η ΕΕ καθόρισε το στόχο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, μεταξύ άλλων, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια οικονομία και η στρατηγική ΕΕ2020 πρόκειται να βασιστεί σε αυτή την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών, η ανταγωνιστικότητα μπορεί να έγκειται στο γεγονός ότι η παραγωγή τους στην ΕΕ συνδέεται με ένα καλό όνομα όσον αφορά την ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές παραγωγής.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 δ) Μια ευρωπαϊκή ρύθμιση του σήματος καταγωγής θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτρέποντας σε πολίτες και καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή παραγωγή χαρακτηρίζεται αναμφίβολα από υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας. Η βούληση και οι τάσεις μιας αγοράς που αναζητεί προϊόντα αριστείας και ποιότητα δεν μπορούν παρά να επηρεαστούν θετικά από τη σαφή σύνδεση του προϊόντος με τη χώρα καταγωγής του.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 α) Έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια που οφείλονται σε προϊόντα τα οποία είχαν εισαχθεί στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Μια σαφής ένδειξη της καταγωγής θα παρέχει στους πολίτες της ΕΕ περισσότερες πληροφορίες και μεγαλύτερο έλεγχο επί των επιλογών τους, προσφέροντας τους με τον τρόπο αυτό προστασία από την εν αγνοία τους αγορά προϊόντων αμφίβολης ενδεχομένως ποιότητας.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 β) Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών πρέπει να διενεργούν τους ελέγχους στα σύνορα και τις εξακριβώσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μέσω μιας ενιαίας εναρμονισμένης διαδικασίας, με στόχο τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου.

Αιτιολόγηση

Οι εξακριβώσεις και οι έλεγχοι στα σύνορα δεν πρέπει να συνιστούν υπέρμετρο διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 γ) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι αποτελεσματικός και επιβάλλει ελαφρές μόνο διοικητικές επιβαρύνσεις, ενώ παράλληλα παρέχει τη μέγιστη ευελιξία στις ευρωπαϊκές εταιρείες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα υφιστάμενα παγκοσμίως συστήματα σήμανσης της χώρας καταγωγής.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 α) Ένα σύστημα σήμανσης της καταγωγής θα επιτρέπει στους καταναλωτές να ταυτίζουν τα προϊόντα με τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και με τα πρότυπα ασφάλειας που συνδέονται με τη χώρα καταγωγής.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η εισαγωγή ενός σήματος καταγωγής μπορεί να συμβάλει ώστε η απαίτηση για κοινοτικές προδιαγραφές να λειτουργεί υπέρ της κοινοτικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα συμβάλει επίσης ώστε να αποφευχθεί η σπίλωση της φήμης της κοινοτικής βιομηχανίας από ανακριβείς ισχυρισμούς καταγωγής. Έτσι, η μεγαλύτερη διαφάνεια και οι πληροφορίες που απευθύνονται στον καταναλωτή σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων θα συμβάλουν στους στόχους της ατζέντας της Λισσαβόνας.

(7) Η εισαγωγή ενός σήματος καταγωγής μπορεί να συμβάλει ώστε η απαίτηση για κοινοτικές προδιαγραφές να λειτουργεί υπέρ της κοινοτικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που συχνά καταβάλλουν μια ειλικρινή προσπάθεια για την ποιότητα των προϊόντων τους και που επίσης διαφυλάσσουν παραδοσιακά και βιοτεχνικά επαγγέλματα και μεθόδους παραγωγής, αλλά που εκτίθενται επίσης έντονα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, όπου δεν υφίστανται κανόνες που κάνουν διάκριση μεταξύ μεθόδων παραγωγής. Θα συμβάλει επίσης ώστε να αποφευχθεί η σπίλωση της φήμης της κοινοτικής βιομηχανίας από ανακριβείς ισχυρισμούς καταγωγής. Έτσι, η μεγαλύτερη διαφάνεια και η πληροφόρηση του καταναλωτή σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων θα συμβάλουν στους στόχους της Ατζέντας της Λισσαβώνας και στους στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η ρύθμιση του σήματος καταγωγής θα αποτελέσει επίσης αποτελεσματική άμυνα κατά της παραποίησης/απομίμησης και του αθέμιτου ανταγωνισμού, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα1 (κανονισμός κατά της παραποίησης/απομίμησης) και παρέχοντας στην ευρωπαϊκή παραγωγή ένα περαιτέρω σημαντικό μέσο προστασίας και αναβάθμισης.

 

________

1 ΕΕ L 196, 2.8.2003, σ. 7.

Αιτιολόγηση

Η παραποίηση/απομίμηση είναι ένα φαινόμενο ουσιαστικής ζημίας στην οικονομία των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, για τις οποίες η ποιότητα και η αριστεία αποτελούν χαρακτηριστικές πτυχές. Η ένδειξη της προέλευσης του προϊόντος θα περιορίσει περαιτέρω τις επιζήμιες αυτές πρακτικές προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Βάσει των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας ΕΟΧ, είναι απαραίτητο να εξαιρεθούν τα προϊόντα καταγωγής στις εν λόγω χώρες από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(9) Βάσει των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκίας και των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας ΕΟΧ, είναι απαραίτητο να εξαιρεθούν τα προϊόντα καταγωγής από τις εν λόγω χώρες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για τον περιορισμό της επιβάρυνσης για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τη διοίκηση, η σήμανση της καταγωγής πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για εκείνους τους κλάδους για τους οποίους η Επιτροπή, βάσει προηγούμενης διαβούλευσης, έχει διαπιστώσει την ύπαρξη προστιθέμενης αξίας. Πρέπει να προβλεφθεί η εύκολη προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ανά κλάδο. Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί η εξαίρεση συγκεκριμένων προϊόντων για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους ή σε περιπτώσεις στις οποίες το σήμα καταγωγής, κατά τα άλλα, δεν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Αυτό μπορεί να ισχύει, ειδικότερα, στις περιπτώσεις στις οποίες η σήμανση καταγωγής μπορεί να είναι επιζήμια για τα οικεία προϊόντα, ή όσον αφορά ορισμένες πρώτες ύλες.

(11) Για τον περιορισμό της επιβάρυνσης για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τη διοίκηση, η σήμανση της καταγωγής πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για εκείνους τους κλάδους για τους οποίους η Επιτροπή, βάσει προηγούμενης διαβούλευσης, έχει διαπιστώσει την ύπαρξη προστιθέμενης αξίας. Πρέπει να προβλεφθεί η εξαίρεση συγκεκριμένων προϊόντων για τεχνικούς λόγους ή σε περιπτώσεις στις οποίες το σήμα καταγωγής, σε άλλη περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Αυτό μπορεί να ισχύει, ειδικότερα, στις περιπτώσεις στις οποίες η σήμανση καταγωγής μπορεί να είναι επιζήμια για τα οικεία προϊόντα, ή όσον αφορά ορισμένες πρώτες ύλες.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες και οι γενικές αρχές όσον αφορά τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης από την Επιτροπή των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της θα πρέπει να θεσπίζονται εκ των προτέρων με κανονισμό που εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Μέχρις ότου εγκριθεί αυτός ο νέος κανονισμός, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, με εξαίρεση την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, που δεν έχει εφαρμογή εδώ.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13 α) Πρέπει να δοθεί στηνε η δυνατότητα να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή η σήμανση της συσκευασίας αντί της σήμανσης των ιδίων των προϊόντων, ή τα προϊόντα που για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατόν ή δεν χρειάζεται να σημανθούν, καθώς και μέτρα για τη θέσπιση άλλων κανόνων που ενδέχεται να απαιτούνται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό ή προκειμένου να επικαιροποιείται το σχετικό παράρτημα στις περιπτώσεις που έχει μεταβληθεί η αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσο είναι αναγκαία η ένδειξη της καταγωγής όσον αφορά ένα συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα βιομηχανικά προϊόντα εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 και των τροφίμων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα έτοιμα καταναλωτικά προϊόντα εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 και των τροφίμων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα προϊόντα που απαιτούν σήμανση είναι εκείνα που περιέχονται στον κατάλογο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και εισάγονται από τρίτες χώρες, εξαιρουμένων των προϊόντων καταγωγής επικράτειας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Τουρκίας και των Συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας ΕΟΧ.

2. Τα έτοιμα καταναλωτικά προϊόντα που απαιτούν σήμανση είναι εκείνα που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή και περιέχονται στον κατάλογο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και εισάγονται από τρίτες χώρες, εξαιρουμένων των προϊόντων καταγωγής επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας και των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας ΕΟΧ.

Τα προϊόντα είναι δυνατόν να εξαιρούνται από τη σήμανση καταγωγής όταν για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους είναι αδύνατη η σήμανσή τους.

Τα έτοιμα καταναλωτικά προϊόντα είναι δυνατόν να εξαιρούνται από τη σήμανση καταγωγής όταν για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους είναι αδύνατη η σήμανσή τους.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός περιορίζονται στα έτοιμα καταναλωτικά προϊόντα. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να επεκταθεί από την Επιτροπή, υπό τον όρο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν την εν λόγω επέκταση.

 

 

 

 

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που εισαγόμενα προϊόντα είναι δυνατόν να απολαύουν ατέλειας εισαγωγικών δασμών βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83, και δεν υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις από τις οποίες να προκύπτει ότι τα προϊόντα αποτελούν μέρος εμπορικής κυκλοφορίας, τα εν λόγω προϊόντα είναι επίσης δυνατόν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Σε περίπτωση που εισαγόμενα προϊόντα είναι δυνατόν να απολαύουν ατέλειας εισαγωγικών δασμών βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/838, και δεν υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις από τις οποίες να προκύπτει ότι τα προϊόντα αποτελούν μέρος εμπορικής κυκλοφορίας, τα εν λόγω προϊόντα εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Περιορισμός των καταναλωτικών προϊόντων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1, παράγραφος 6, εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει πρόσθετα μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6(2), για τον καθορισμό των ειδικών κατηγοριών προϊόντων για τα οποία ισχύει η παράγραφος 6.

διαγράφεται

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα υφιστάμενα παγκοσμίως συστήματα σήμανσης της χώρας καταγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι ένας αποτελεσματικός κανονισμός που επιβάλλει ελαφρές διοικητικές επιβαρύνσεις και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η χώρα καταγωγής των προϊόντων επισημαίνεται στα εν λόγω προϊόντα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα συσκευάζονται, η σήμανση γίνεται ξεχωριστά, πάνω στη συσκευασία.

1. Η χώρα καταγωγής των προϊόντων επισημαίνεται στα εν λόγω προϊόντα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα συσκευάζονται, η σήμανση γίνεται επίσης ξεχωριστά, πάνω στη συσκευασία.

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει πρόσθετα μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6(2), για τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες γίνεται δεκτή η σήμανση στη συσκευασία αντί για τη σήμανση πάνω στα ίδια τα προϊόντα. Συγκεκριμένα, αυτό πρέπει να ισχύει σε περίπτωση που τα προϊόντα φτάνουν κανονικά στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη στη συνήθη συσκευασία τους.

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, μέτρα για τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες γίνεται δεκτή η σήμανση στη συσκευασία αντί για τη σήμανση πάνω στα ίδια τα προϊόντα. Συγκεκριμένα, αυτό πρέπει να ισχύει σε περίπτωση που τα προϊόντα φτάνουν κανονικά στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη στη συνήθη συσκευασία τους. Τα μέτρα αυτά και οι ενδεχόμενες αναθεωρήσεις τους εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6α.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι λέξεις «made-in» («κατασκευάστηκε») από κοινού με την ονομασία της χώρας καταγωγής θα δείχνουν την καταγωγή των προϊόντων. Η σήμανση είναι δυνατόν να γίνεται σε οιαδήποτε επίσημη γλώσσα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που είναι εύκολα κατανοητή από τους τελικούς πελάτες στο κράτος μέλος στο οποίο θα διατεθούν τα προϊόντα.

2. Οι λέξεις «made-in» («κατασκευάστηκε») από κοινού με την ονομασία της χώρας καταγωγής θα δείχνουν την καταγωγή των προϊόντων. Η σήμανση είναι δυνατόν να γίνεται σε οιαδήποτε επίσημη γλώσσα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που είναι εύκολα κατανοητή από τους τελικούς πελάτες στο κράτος μέλος στο οποίο θα διατεθούν τα προϊόντα ή στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας τις λέξεις “made-in” και την αγγλική ονομασία της χώρας καταγωγής.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η σήμανση δεν μπορεί να γίνεται με διαφορετικούς χαρακτήρες από το λατινικό αλφάβητο για τα προϊόντα που πωλούνται σε χώρες όπου η γλώσσα γράφεται σε αυτό το αλφάβητο.

Αιτιολόγηση

Μολονότι είναι αποδεκτό να διατυπώνεται το σήμα σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ένωσης, θα ήταν δύσκολη η κατανόησή του αν εχρησιμοποιούντο κυριλλικοί ή ελληνικοί χαρακτήρες εκτός των χωρών όπου χρησιμοποιούνται συνήθως οι χαρακτήρες αυτοί και θα είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει πρόσθετα μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6(2) και συγκεκριμένα με στόχο :

1. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει πρόσθετα μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6(2) και συγκεκριμένα με στόχο :

- Να καθορίσει τη λεπτομερή μορφή και τις διατυπώσεις της σήμανσης καταγωγής.

- Να καθορίσει τη λεπτομερή μορφή και τις διατυπώσεις της σήμανσης καταγωγής.

- Να καταρτίσει σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες κατάλογο με τις προϋποθέσεις που ορίζουν ρητά ότι τα προϊόντα είναι καταγωγής της χώρας που αναφέρεται στη σήμανση.

- Να καταρτίσει σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες κατάλογο με τις προϋποθέσεις που ορίζουν ρητά ότι τα προϊόντα είναι καταγωγής της χώρας που αναφέρεται στη σήμανση.

- Να καθορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες κοινά χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες υποδεικνύουν αλάνθαστα τη χώρα καταγωγής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

- Να καθορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες κοινά χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες υποδεικνύουν αλάνθαστα τη χώρα καταγωγής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

 

2. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να εγκρίνει μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση μέτρα με στόχο:

- Να καθορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα δεν είναι δυνατόν ή δεν χρειάζεται να σημανθούν για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους.

- Να καθορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα δεν είναι δυνατόν ή δεν χρειάζεται να σημανθούν για τεχνικούς λόγους.

- Να καθορίσει άλλους κανόνες που μπορεί να απαιτούνται όταν διαπιστώνεται ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

- Να καθορίσει άλλους κανόνες που μπορεί να απαιτούνται όταν διαπιστώνεται ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

- Να ενημερώσει το παράρτημα του παρόντος κανονισμού σε περιπτώσεις στις οποίες η αξιολόγηση έχει μεταβληθεί ως προς το εάν είναι απαραίτητη η σήμανση καταγωγής για ένα συγκεκριμένο κλάδο.

- Να ενημερώσει το παράρτημα του παρόντος κανονισμού σε περιπτώσεις στις οποίες η αξιολόγηση έχει μεταβληθεί ως προς το εάν είναι απαραίτητη η σήμανση καταγωγής για ένα συγκεκριμένο κλάδο.

 

Τα μέτρα αυτά και οι ενδεχόμενες αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6α.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή προτείνει κοινά ελάχιστα επίπεδα εφαρμοστέων κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει τα μέτρα μαζί με κοινά ελάχιστα επίπεδα κυρώσεων.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο εντός 9 μηνών μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού και κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση το συντομότερο δυνατόν.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, βάσει των κοινών ελάχιστων επιπέδων που προτείνονται από την Επιτροπή, τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο εντός 9 μηνών μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού και κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση το συντομότερο δυνατόν. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης μεταξύ των συστημάτων κυρώσεων στα διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου οι μεταξύ τους διαφορές να μην ωθούν τους εξαγωγείς τρίτων χωρών να προτιμούν ορισμένα σημεία εισόδου της Ένωσης αντί άλλων.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει τα μέτρα μαζί με κοινά ελάχιστα επίπεδα κυρώσεων. Μεγάλες αποκλίσεις κατά την εφαρμογή αυτής της ρήτρας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσουν τους εξαγωγείς των τρίτων χωρών να επιλέγουν το ευκολότερο σημείο εισόδου στην ΕΕ. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια κατάσταση στην οποία ο τελικός κανονισμός θα ήταν τόσο ισχυρός όσο και η χαμηλότερη επιβαλλόμενη κύρωση.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε περίπτωση στην οποία τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να απαιτήσουν από τον ιδιοκτήτη των προϊόντων ή από οιονδήποτε άλλο αρμόδιο για αυτά τη σήμανσή τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με δικά τους έξοδα.

4. Σε περίπτωση στην οποία τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να απαιτήσουν από τον ιδιοκτήτη των προϊόντων ή από οιονδήποτε άλλο αρμόδιο για αυτά τη σήμανσή τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με δικά τους έξοδα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή, το αργότερο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση το συντομότερο δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται και για τα μέτρα αυτά.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή σήμανσης καταγωγής, (εφεξής αποκαλούμενη «επιτροπή»).

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή σήμανσης καταγωγής, (εφεξής αποκαλούμενη «επιτροπή»). Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, των σχετικών επιχειρήσεων και ενώσεων.

Αιτιολόγηση

Διαφάνεια και δικαίωμα διαβούλευσης των σχετικών ενδιαφερομένων μερών.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

 

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρονται στα άρθρα 3και 4, παράγραφος 2, ανατίθενται στην Επιτροπή για τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2. Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ' εξουσιοδότηση η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 6β και 6γ.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6β

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν θα ανακαλέσει την εξουσιοδότηση αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήψη της τελικής απόφασης, προσδιορίζοντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους πιθανούς λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6γ

 

Διατύπωση αντιρρήσεων σε πράξεις κατ΄ εξουσιοδότηση

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2. Εάν κατά τη λήξη της ανωτέρω περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει εγείρει αντίρρηση κατά της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις.

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

 

Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εκπονεί μελέτη σχετικά με τις συνέπειές του.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σειρά -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Kεφάλαιο 30

Φαρμακευτικά προϊόντα

Αιτιολόγηση

Οι ιδιαίτερες επιπτώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων επιβάλλουν το σαφή καθορισμό της προέλευσής τους.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100

Προϊόντα κεραμευτικής

6904/ 6905 / 6907 / 6908 / 6911/ 6912/ 6913/ 691490100

Προϊόντα κεραμευτικής

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018 από μολυβδούχο κρύσταλλο.

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 22 10 / 7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018 από μολυβδούχο κρύσταλλο, χειροποίητα.

Αιτιολόγηση

Προστασία των προϊόντων βιοτεχνίας.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σειρά 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

 

 

7318

Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα, σειρά 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8201/ 8202/ 8203/ 8205/ 8207/ 8208/ 8209/ 8211/ 8212/ 8213/ 8214/ 8215

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων

 

9307

Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα, σειρά 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

 

 

8481

Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα, σειρά 9 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

83022000

Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα

 

87169090

Μέρη ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων και άλλων οχημάτων (μη μηχανοκίνητων) π.δ.κ.α.

 

84312000

Μέρη από μηχανές και συσκευές της κλάσης 8427, π.δ.κ.α.

 

40119200

Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από ελαστικό, καινούργια, των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανήματα (εκτός από εκείνα με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια)

 

40139000

Αεροθάλαμοι από καουτσούκ (εκτός από των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά, λεωφορεία, φορτηγά και ποδήλατα)

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα, σειρά 9 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9001 30 00

Φακοί επαφής·

 

9001 40 / 9001 40 20/ 9001 40 41/ 9001 40 49/ 9001 40 80

Φακοί για ματογυάλια από γυαλί

 

9001 50/ 9001 50 20/ 9001 50 41/ 9001 50 49/9001 50 80/ 9001 90 00

Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες

 

9003/ 9003 11 00/ 9003 19/ 9003 19 10/ 9003 19 30/9003 19 90/ 9003 90 00

Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους

 

9004/ 9004 10/ 9004 10 10/ 9004 10 91/ 9004 10 99/9004 90/ 9004 90 10/ 9004 90 90

Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι βασικοί εταίροι και οικονομικοί ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν ήδη προ πολλού στο έδαφός τους έναν κανόνα που επιβάλλει την ονομασία προέλευσης των προϊόντων μεταποίησης τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό. Ο κανόνας εξυπηρετεί το στόχο της παροχής στους καταναλωτές ορθής ενημέρωσης, που τους επιτρέπει να ασκούν το δικαίωμά τους της ελεύθερης επιλογής κατά τις αγορές τους.

Στην ίδια τη βάση της δημοκρατίας βρίσκεται η γνώση, και η γνώση είναι ελευθερία: η γνώση της προέλευσης ενός προϊόντος ισοδυναμεί επομένως με την εφαρμογή των δημοκρατικών κανόνων που πρέπει να εφαρμόζονται και στο εμπόριο, κάνοντας ό, τι είναι δυνατό για την εξασφάλιση της ελευθερίας της αγοράς, την καθιέρωση σαφών κανόνων κοινών και για τους παραγωγούς. Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά η ύπαρξη κανόνων είναι η εγγύηση για όλους ότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, να ανταγωνίζονται και επομένως να συνεχίσουν να παράγουν.

Στην παγκοσμιοποιημένη αγορά η μεταποίηση εξακολουθεί να έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες αλλά και στις αναπτυγμένες και βιομηχανικές χώρες και η μεταποίηση είναι ο πρώτος τομέας στον οποίο η απουσία κοινών κανόνων μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην απασχόληση και, γι’ αυτό, να επιβραδύνει ή να σταματήσει την ανάπτυξη. Εδώ και πολλά χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει με σαφήνεια τη βούλησή του να θέσει τον καταναλωτή και τα δικαιώματά του στο κέντρο του πολιτικού και εμπορικού σχεδιασμού και έχει επίσης εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη να τοποθετηθεί η ευρωπαϊκή επιχείρηση σε συνθήκες ισότητας με την επιχείρηση άλλων μεγάλων χωρών. Δεν μπορούν μόνοι οι τελωνειακοί φραγμοί να αποτελέσουν άμυνα έναντι των στρεβλώσεων της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, αλλά οι κανόνες είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν την παγκόσμια αγορά να επιτελέσει καλύτερα τη λειτουργία της, δηλαδή να καταστήσει περισσότερο ισχυρή και ομοιογενή την ανάπτυξη στον κόσμο.

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν, δηλαδή να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες και τους καταναλωτές άλλων μεγάλων χωρών. Μια από τις σημαντικότερες δημοκρατίες στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, διασφαλίζουν τη γνώση και, συνεπώς, το δικαίωμα να αγοράζουν οι πολίτες τους ενήμεροι από το 1930 για όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στην επικράτεια των ΗΠΑ, και το ίδιο ισχύει και σε άλλες σημαντικές δημοκρατίες, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, αλλά και σε χώρες όπου η έννοια της δημοκρατίας είναι διαφορετική από τη δική μας: η Σαουδική Αραβία, προστατεύει τους καταναλωτές της, απαιτώντας από όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο έδαφός της να φέρουν την ένδειξη της προέλευσής τους.

Ο κανονισμός αυτός σημαίνει για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα έχουν τελικά τα ίδια δικαιώματα που έχουν εκατομμύρια καταναλωτές στον κόσμο, έστω και για περιορισμένο αριθμό κατηγοριών προϊόντων, και, σε συνθήκες αντιτιθέμενων συμφερόντων, έχουμε καθήκον να προστατεύουμε τους καταναλωτές μας, ανεξάρτητα από τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων ή συγκεκριμένων ομάδων πίεσης.

Το 2005, μετά από μια σειρά μελετών, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση κανονισμού σχετικά με την ένδειξη της χώρας προέλευσης ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Για διάφορους λόγους, ορισμένοι από τους οποίους οφείλονται πιθανώς σε ανεπαρκή γνώση του μεγέθους του προβλήματος που επεδίωκε να λύσει ο κανονισμός, το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει ακόμη μια κοινή θέση. Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφραστεί όσον αφορά την ανάγκη να δοθεί στην Ευρώπη η δυνατότητα να εγκρίνει κανόνες που θα μπορούσαν επιτέλους να εξισώσουν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές μας με εκείνους των κυριότερων εμπορικών εταίρων μας. Υπενθυμίζουμε τη γραπτή δήλωση της παρελθούσας κοινοβουλευτικής περιόδου P6_TA (2007) 0599, την έκθεση σχετικά με τη διεθνοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του 2008 (INI/2008/2205), την έκθεση σχετικά με τις συνέπειες της απομίμησης/παραποίησης στο διεθνές εμπόριο (INI/2008/2133) και το ψήφισμα σχετικά με τον κανονισμό για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της σήμανσης καταγωγής ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, που εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2009 (B7-0145/2009).

Όπως είναι γνωστό, προκειμένου για τον τομέα του εμπορίου, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι στα κράτη μέλη, να νομοθετήσει και, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συναπόφαση με το Συμβούλιο, το δικαίωμα/καθήκον να ξεδιαλύνει και να λύσει το πλήθος των κόμβων και των προβλημάτων στον τομέα αυτό, το διεθνές εμπόριο, ζωτικής σημασίας για την οικονομία αλλά και για την ευρωπαϊκή πολιτική. Σε μια στιγμή όπως αυτή που ζούμε σήμερα, κατά την οποία έχει γίνει φανερό ότι απαιτείται αποκατάσταση της υπεροχής της πραγματικής οικονομίας έναντι της εικονικής οικονομίας, που προκάλεσε τόσες καταστροφές, καθίσταται για την Ένωση περισσότερο από ποτέ επείγων ένας σαφής κανονισμός σχετικά με την ονομασία προέλευσης των προϊόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προφανώς η Ένωση οφείλει να τηρεί τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο οποίος ακριβώς έχει δεχτεί ως θεμιτές τις ρυθμίσεις σχετικά με την ονομασία προέλευσης που ισχύουν στις άλλες χώρες, δηλαδή οι παραγωγοί των μη ευρωπαϊκών χωρών οφείλουν, προ πολλού, να επισημαίνουν στα προϊόντα τους μεταποίησης την προέλευση, εάν θέλουν να εξάγουν στον Καναδά, το Μεξικό, την Κίνα, τις ΗΠΑ, την Ινδία και την Ιαπωνία, και επομένως δεν υπάρχει κανένα κώλυμα να επισημαίνουν, με την ένδειξη της προέλευσης, και τα προϊόντα που εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κείμενο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2005, εξακολουθεί να είναι επίκαιρο, μολονότι προφανώς ξεπερασμένο από ορισμένες απόψεις. Για παράδειγμα, πρέπει να διαγραφούν τα τμήματα που αφορούν χώρες που έχουν καταστεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες ειδικές συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης, θα πρέπει να συζητηθεί αν θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένες εμπορικές περιοχές που διατηρούν προνομιακές σχέσεις με την Ένωση (π.χ. οι ευρωμεσογειακές χώρες).

Στην αιτιολογική έκθεση υποστηρίζεται ότι με την πάροδο του χρόνου μπορεί και άλλοι κλάδοι να ενδιαφερθούν να προσχωρήσουν στο σύστημα του σήματος καταγωγής και ως εκ τούτου η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να εισάγει ή να διαγράφει τομείς από τον κανονισμό. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να προηγείται συζήτηση και έγκριση του Κοινοβουλίου, διότι κάθε νέα προσθήκη ή διαγραφή έχει πολιτική, οικονομική και κοινωνική αξία, για την οποία το Κοινοβούλιο, με τη διαδικασία της συναπόφασης, έχει το δικαίωμα και το καθήκον να αποφαίνεται.

Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω και να καθοριστούν οι τρόποι με τους οποίους τα εθνικά κράτη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν κυρώσεις για τις παραβάσεις του κανονισμού. Όπως έχει το κείμενο, φαίνεται πάρα πολύ απομακρυσμένο από την ελάχιστη εναρμόνιση που θα πρέπει να υπάρχει στην επικράτεια της Ένωσης, με παράλληλο σεβασμό, εννοείται, της αυτονομίας και των αρμοδιοτήτων των εθνικών κρατών. Στο έδαφος της Ένωσης, της οποίας τα σύνορα είναι ανοιχτά, δεν μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς την τιμωρία της ίδιας αξιόποινης πράξης στο πλαίσιο του εμπορικού τομέα, ενός τομέα για τον οποίο η Ένωση έχει σχεδόν αποκλειστική αρμοδιότητα.

Από τον κατάλογο των προϊόντων μεταποίησης που περιλαμβάνονται στην πρόταση κανονισμού λείπουν προφανώς πολλά προϊόντα που μπορεί στο μέλλον, μετά την επαλήθευση της εύρυθμης λειτουργίας του κανονισμού, να ζητηθεί να προστεθούν στον κατάλογο. Πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οποιαδήποτε αλλαγή να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μελλοντικές συζητήσεις. Οπωσδήποτε, αυτό που χρειάζεται να κάμει σήμερα επειγόντως το Κοινοβούλιο, είναι να δώσει, μετά από τόσα χρόνια, μια συγκεκριμένη απάντηση στους πολίτες καταναλωτές:

καλύτερη ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι ασφάλεια και η ασφάλεια της ενημέρωσης είναι σημαντική για την απόκτηση βεβαιοτήτων από τους ευρωπαίους καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι το 2005, ενώ ετοιμαζόταν ο κατάλογος των κατηγοριών προϊόντων, υπήρξε τουλάχιστον μια παράλειψη η οποία είναι ανάγκη να διορθωθεί ως εγγύηση για την ασφάλεια. Πρόκειται για τα προϊόντα σύνδεσης, δηλαδή για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία, εφόσον ελεγχθούν κατάλληλα και εφοδιαστούν με σήμα προέλευσης, μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες εγγύηση από την ασφάλεια μιας γέφυρας έως την ασφάλεια μιας ηλεκτρικής συσκευής.

Η πρόληψη των ατυχημάτων κάθε είδους, η κατοχύρωση της ασφάλειας των πολιτών δεν έχουν προαιρετικό χαρακτήρα και η ονομασία προέλευσης για αυτά τα είδη προϊόντων μεταποίησης είναι θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί από την αρχή.

Για την εφαρμογή της ονομασίας προέλευσης, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες που ισχύουν ήδη σε χώρες εκτός της Ευρώπης όπου ο κανονισμός ήδη υπάρχει. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας για την αύξηση των εξαγωγών των αναπτυσσομένων χωρών, δεδομένου ότι είναι έντονη στους ευρωπαίους καταναλωτές η επιθυμία να βοηθήσουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· το σήμα προέλευσης παρέχει επομένως τη δυνατότητα υπεράσπισης, μεταξύ των άλλων, αυτών των μορφών βιοτεχνικών ή μικρών επιχειρήσεων που σήμερα συνθλίβονται από πολυεθνικές οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωση, μέσω της παραποίησης/απομίμησης των προϊόντων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ανέκαθεν προστατεύει τις διαφορές, για την υπεράσπιση του πολιτισμού και των παραδόσεων των επιμέρους χωρών, θεωρεί ότι ο κανονισμός για την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων είναι ένα εργαλείο σαφήνειας που τοποθετεί τους ευρωπαίους καταναλωτές στο ίδιο επίπεδο με τους καταναλωτές των εμπορικών εταίρων μας, αλλά και ένα μέσο για την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και των παραδοσιακών οικονομιών.

Οι ευρωπαίοι παραγωγοί δικαιολογημένα υποχρεώνονται να τηρούν διάφορους αυστηρές ρυθμίσεις για την παραγωγή των προϊόντων τους. Πρότυπα που εγγυώνται την ασφάλεια των καταναλωτών, το σεβασμό του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας. Τα πρότυπα αυτά αντιπροσωπεύουν μια τεράστια πρόοδο που έχει επιτύχει η Ένωση σε σύγκριση με άλλες χώρες, αλλά, ακριβώς γι 'αυτό το λόγο, είναι ανάγκη να γνωρίζουμε εάν τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται με χαρακτηριστικά ίδια με των δικών μας και, επομένως, η γνώση της προέλευσής τους εξασφαλίζει στον καταναλωτή τη γνώση που δικαιούται για να ασκήσει το δικαίωμά του της επιλογής. Το σήμα βοηθά επίσης στην καλύτερη εναρμόνιση των τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα της Ένωσης και καθιστά περισσότερο σαφή και διαφανή οιονδήποτε άλλο πιθανό έλεγχο πραγματοποιήσουν οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές στα προς πώληση εμπορεύματα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όνομα

Ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.3.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

21.4.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

17.6.2010

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης,

IMCO

13.7.2010

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Cristiana Muscardini

17.3.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.4.2010

22.6.2010

14.7.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.9.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Matteo Salvini, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτής (άρθρο 187, παρ. 2) παρών κατά την τελική ψηφοφορία

Franziska Keller, Francesco Enrico Speroni

Τελευταία ενημέρωση: 8 Οκτωβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου