Menetlus : 2008/2055(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0110/2009

Esitatud tekstid :

A6-0110/2009

Arutelud :

PV 24/03/2009 - 10
CRE 24/03/2009 - 10

Hääletused :

PV 25/03/2009 - 3.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0174

RAPORT     
PDF 494kWORD 602k
26. veebruar 2009
PE 418.451v03-00 A6-0110/2009

2007.–2013. aasta finantsraamistiku vahekokkuvõte

(2008/2055(INI))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Reimer Böge

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 SELETUSKIRI
 väliskomisjoNI ARVAMUS
 arengukomisjoNI ARVAMUS
  eelarvekontrollikomisjoNI ARVAMUS
  tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoNI ARVAMUS
  regionaalarengukomisjonI ARVAMUS
 põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoI ARVAMUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

2007.–2013. aasta finantsraamistiku vahekokkuvõtte kohta

(2008/2055(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artikleid 268 ja 280;

–   võttes arvesse Lissaboni lepingu jätkuvat ratifitseerimisprotsessi;

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1);

–   võttes arvesse oma 8. juuni 2005. aasta resolutsiooni laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite kohta (2007–2013)(2);

–   võttes arvesse komisjoni 3. novembri 2008. aasta töödokumenti „Muutuv Euroopa vajab eelarvereformi” (SEK(2008)2739);

–   võttes arvesse komisjoni poolt 12. novembril 2008. aastal korraldatud konverentsi „Muutuv Euroopa vajab eelarvereformi”;

–   võttes arvesse oma 13. detsembri 2007. aasta(3) ja 18. detsembri 2008. aasta(4) resolutsiooni Euroopa Liidu 2008. aasta ja 2009. aasta üldeelarve projekti kohta (kõik jaod);

–   võttes arvesse oma 29. märtsi 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu omavahendite tuleviku kohta(5);

–   võttes arvesse oma 12. detsembri 2007. aasta resolutsiooni muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga(6);

–   võttes arvesse oma 4. detsembri 2008. aasta seisukohta ettepaneku suhtes võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades(7);

–   võttes arvesse oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitleva neljanda aruande kohta(8);

–   võttes arvesse oma 12. märtsi 2008. aasta resolutsiooni ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli” kohta(9);

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 15.–16. detsembri 2005. aasta, 21.–22. juuni 2007. aasta ning 11.–12. detsembri 2008. aasta kohtumiste järeldusi (SEK(2007)1188);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja väliskomisjoni, arengukomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A6-0110/2009),

A. arvestades, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon sõlmisid institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 17. mail 2006. aastal pärast pingelisi läbirääkimisi, mis põhinesid Euroopa Parlamendi 8. juuni 2005. aasta läbirääkimiste positsioonil – mis omakorda põhines vajaduste süvaanalüüsil, et määrata kindlaks poliitilised prioriteedid – ning 2005. aastal liikmesriikide vahel saavutatud kokkuleppel;

B.  arvestades, et 17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe sätestab, et komisjon annab 2009. aasta lõpuks kokkuleppe toimimise kohta aru, ning kutsub komisjoni üles viima läbi kõiki ELi kulutusi (sh ühist põllumajanduspoliitikat) ja vahendeid (sh Ühendkuningriigi tagasimakset) hõlmavat täielikku ja laiaulatuslikku läbivaatamist ning esitama selle kohta 2008.−2009. aastal aruande;

C. arvestades, et komisjon käivitas 2007. aasta septembris ulatusliku avaliku arutelu, mille raames laekus rohkem kui 300 kaastööd, ning korraldas 12. novembril 2008. aastal konverentsi „Muutuv Euroopa vajab eelarvereformi”, mis tähistas läbivaatamisprotsessi esimest sammu;

D. arvestades, et komisjon kavatseb esitada hiljemalt 2009. aasta sügisel teatise, mis visandab järgmise finantsraamistiku põhisuundumusi, ning peaks esitama aruande institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimise kohta (protsessi teine samm), kuid ettepanekud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta (kolmas samm) esitab järgmine komisjon 2010. aasta jooksul;

E.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu ratifitseerimisprotsess ei ole veel lõppenud;

F.  arvestades, et Lissaboni lepingu finantssätetes on sätestatud, et mitmeaastane finantsraamistik on Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel õiguslikult siduv ning selle kestus on vähemalt viis aastat;

G. arvestades, et Lissaboni lepingus on sätestatud Euroopa Liidu volituste laiendamine, mis võib kajastuda mitmes uues poliitikavaldkonnas, mille jaoks võib olla vaja sobivat õiguslikku alust ja rahastamist;

H. arvestades, et institutsioonid peaksid tagama, et järgmise finantsraamistiku ajakava võimaldab nii palju kui võimalik demokraatlikku legitiimsust ning komisjoni ja Euroopa Parlamendi volituste ühitamist, kaaludes praeguse mitmeaastase finantsraamistiku võimalikku pikendamist ja kohandamist kuni 2015.–2016. aastani;

I.   arvestades, et uue komisjoni ametissenimetamine ja seoses sellega toimuvad kuulamised peaksid andma äsjavalitud Euroopa Parlamendile võimaluse küsitleda ja hinnata uusi volinikke nende poliitiliste prioriteetide ja selleks vajaliku eelarve teemal;

J.   arvestades, et pooleliolevate õigusloomekavade vahehindamine 2010.–2011. aastal peaks andma olulise baasi pooleliolevate kavade ja tulevaste prioriteetide edaspidiseks hindamiseks ning seda tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta seoses praeguse finantsraamistiku võimaliku pikendamise ja kohandamisega kuni 2015.–2016. aasta lõpuni;

1.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament on andnud suure panuse 2007.–2013. aasta mitmeaastase finantsraamistiku loomisse ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelisse kokkuleppesse eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, võimaldades samal ajal ELi õigusloome järjepidevust suure hulga mitmeaastaste kavade käivitamise kaudu; arvab, et enamik parlamendi raporti soovitustest on endiselt asjakohased, sest need põhinevad alt-üles-lähenemisviisil, mis seob ülesanded ja lubadused vajalike eelarvevahenditega; on seoses sellega seisukohal, et mõned varasematel kogemustel põhinevad üldpõhimõtted ja suundumused võiks anda edasi parlamendi järgmisele koosseisule;

Kolmeastmeline lähenemisviis

2.  väljendab heameelt, et komisjon haaras initsiatiivi ulatusliku avaliku arutelu organiseerimisel, eesmärgiga leida uusi ideid ja suundumusi; tuletab siiski meelde, et institutsiooniliste õiguste raames on Euroopa Parlamendil õigus otsida muid lahendusi ja ideid konsultatsioonide ja kuulamiste põhjal, mis ta ise on kavandanud;

3.  on seisukohal, et viimase kahe aasta jooksul pärast 2007. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe jõustumist on tehtud mõningaid edusamme Euroopa Parlamendi poolt 2006. aasta mai resolutsioonis esitatud kolme samba osas: ühitada poliitilisi prioriteete ja rahalisi vajadusi, ajakohastada eelarve struktuuri ja parandada ELi eelarve täitmise kvaliteeti; märgib siiski, et arenguruumi veel on, nt tookord kokkulepitud kinnitava avalduse („déclaration d’assurance”) täitmise, eeskirjade lihtsustamise ning ettenähtud, kuid väga alakasutatud vahendite kasutamise osas;

4.  tuletab meelde oma teadlikkust asjaolust, et lõplikus kokkuleppes jäi rida puudujääke lahendamata – näiteks piirkondlike ja riikide haldusdeklaratsioonide kasutuselevõtmine; rõhutab, et esile kerkis vajadus ELi poliitiliste prioriteetide täiendava rahastamise järele – eelkõige puudutab see Galileod, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti ning toiduainete rahastamisvahendit – ning lahendus leiti 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe olemasolevate vahendite abil; märgib, et nõukogu ise pole suutnud ellu viia Euroopa Ülemkogu kokkulepet eraldada ELi eelarvest 5 000 000 000 eurot majanduse taastamise ja toetamise kava jaoks; usub, et praeguses mitmeaastases finantsraamistikus ja institutsioonidevahelises kokkuleppes on vaja täiendavaid kohandusi, mis põhinevad piisaval ja ambitsioonikal läbivaatamisel;

5.  juhib tähelepanu asjaolule, et vahet tuleks teha praeguses mitmeaastases finantsraamistikus teatavate programmide läbivaatamisel, mis põhineb õigusaktide vahehindamisel, mis toimub aastatel 2010–2011, rubriikide 4 ja 1a ebapiisavast rahastamisest tingitud probleemidel, uutel väljakutsetel, nagu energeetika ja kliimamuutus, kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus, võitlus organiseeritud piiriülese kuritegevusega, ÜVJP, ning teistel poliitikavaldkondadel, mis on seotud Lissaboni lepinguga antud uute volitustega, ning uue mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel; rõhutab, et praeguse mitmeaastase finantsraamistiku pikendamine muudab ambitsioonika vahekokkuvõtte veelgi olulisemaks eelduseks;

6.  rõhutab, et ühelt poolt Lissaboni lepingu ratifitseerimisega seotud olukord ja ebakindlus ning teiselt poolt Euroopa Parlamendi ametiaja lõpp, Euroopa Parlamendi valimiste tulemused ja uue komisjoni moodustamine praeguses majandusolukorras ei võimalda võtta kindlaid positsioone eesmärgiga teostada lähikuudel ambitsioonikas läbivaatamine; rõhutab siiski, et ambitsioonikas läbivaatamine peaks olema uue parlamendi ja komisjoni väga oluline prioriteet;

7.  on seetõttu seisukohal, et realistlik vahekokkuvõte peaks koosnema kolmest sammust:

a)   -  puudu- ja ülejääkide lahendamine iga-aastaste eelarvemenetluste käigus, võimaluse korral suurema paindlikkuse abil ning vajaduse korral omavahendite ülemmäära suhtes jäänud varu kasutamise abil;

      -  vahekokkuvõtte hindamine;

b)   -  valmistada ette praeguse mitmeaastase finantsraamistiku võimalik kohandamine ja pikendamine kuni 2015.–2016. aastani, et võimaldada sujuvat üleminekut viieaastasele finantsraamistikule, mis annab parlamendi ja komisjoni igale koosseisule vastava ametiaja jooksul poliitilise vastutuse iga mitmeaastase finantsraamistiku eest;

      -  võimalikud kohandused ja praeguste programmide pikendamine vastavalt õigusaktidele (2010–2011) kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku võimaliku pikendamisega, nagu parlament on juba korduvalt nõudnud;

c)   -  2016./2017. aastal algava järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamine; see on 2014. aastal valitava parlamendikoosseisu kohustus;

Üldpõhimõtted

8.  tuletab meelde, et omavahendite ülemmäär on 1,31% ELi kogurahvatulust kulukohustustena ja 1,24% ELi kogurahvatulust maksetena; tuletab samuti meelde, et igal aastal jäävad finantsraamistiku kehtestatud ülemmääraga võrreldes olulised varud, eelkõige maksete puhul (2007. aastal 8 300 000 000 eurot, 2008. aastal 13 000 000 000 eurot, 2009. aastal 7 800 000 000 eurot); tuletab lisaks sellele meelde, et väga suur varu on ka mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära ja ELi omavahendite ülemmäära vahel(10) (2010. aastal 36 600 000 000 eurot, 2011. aastal 44 200 000 000 eurot, 2012. aastal 45 000 000 000 eurot ja 2013. aastal 50 600 000 000 eurot)(11);

9.  kinnitab oma 2007. aasta märtsi seisukohta, milles rõhutas, et „poliitiline seos tulude reformimise ja kulude läbivaatamise vahel on möödapääsmatu ja täiesti põhjendatud”; usub, et need kaks protsessi peaksid toimuma paralleelselt eesmärgiga teostada ELi rahastamise ja kulutuste süsteemi üldine ja terviklik reform hiljemalt 2016.–2017. aastal algava mitmeaastase finantsraamistiku ajaks, mis tähendab, et ettevalmistustööd, sh ratifitseerimine, on selleks ajaks tehtud; nõuab, et kaalutaks sellist süsteemi, mille puhul liikmesriikide eelised ja koormus oleksid üldiselt sobivamal tasemel;

10. on seisukohal, et praegune majanduskriis ei tohi mõjutada ELi vahendite üldist mahtu, isegi kui liikmesriikide kogurahvatulu ei jätka pidevat tõusu; on seepärast veendunud, et ELi kulutused peaksid olema suunatud poliitikavaldkondadele, mis annavad selget Euroopa lisandväärtust, lähtudes täielikult subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja solidaarsuse põhimõtetest; tuletab meelde, et kriisi ajal mõõdetakse seda lisandväärtust eelkõige Euroopa rahvaste solidaarsuse aluspõhimõtte seisukohast;

11. rõhutab, et tulevate aastate prioriteediks peaks jääma usaldusväärne finantsjuhtimine ja parem liikmesriikide ja komisjoni poolne haldus ning poliitiliste prioriteetide ja rahaliste vajaduste ühitamine; rõhutab, et selle eesmärgi poole tuleks püüelda positiivsete ja negatiivsete prioriteetide eelneva tuvastamise, mitte enesele kehtestatud ülemmäärade abil, on seepärast veendunud, et mitmeaastane finantsraamistik peaks olema paindlikum; rõhutab, et ELi ees seisvad probleemid (toidu-, energeetika- ja finantssektori kriis) on oma raskusastmelt sellised, mida ajaloos on harva nähtud; on seisukohal, et tõeliselt euroopalik vastus neile kriisidele nõuab rahvusvahelisi õiguslikke ja eelarvelisi meetmeid;

12. usub, et kuna liidu poliitilised prioriteedid arenevad pidevalt üleilmastumise, demograafiliste muutuste, tehnoloogia arengu ning kindlate, mitmesuguste energiavarustuse allikate tagamise vajaduse ja kliimamuutuse tõttu, on ELi kulutuste ümberhindamine ja optimeerimine ELi tegevuse parima lisandväärtuse ja tulemuslikkuse saavutamiseks ülioluline;

13. on veendunud, et liidu toimimiseks on vaja tingimata suurendada paindlikkust rubriikide sees ja nende vahel, mitte ainult selleks, et EL saaks vastu võtta uusi väljakutseid, vaid ka selleks, et hõlbustada otsustusprotsessi institutsioonides; ootab, et komisjon haaraks oma tulevastes ettepanekutes, mis põhinevad 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe deklaratsioonil nr 1, selles küsimuses initsiatiivi;

14. tuletab meelde, et institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 21 on sätestatud, et finantsraamistikku võidakse „ettenägemata asjaoludel muuta komisjoni ettepaneku põhjal, pidades seejuures kinni omavahendite ülemmäärast”; kritiseerib taas kord sellisele muutmisele korduvalt vastu seisnud nõukogu ebaratsionaalset käitumist;

15. kordab oma soovi näha ELi poliitika ja eelkõige ühtekuuluvuspoliitika rakendamises liikmesriikide ja komisjoni poolt konkreetseid ja kiireid edusamme; eeldab, et komisjoni ja nõukogu poolt liikmesriikide nimel 2008. aasta novembris võetud ühine kohustus lihtsustab menetlusi (eelkõige heitkogustega kauplemise süsteemi), et kiirendada makseid, ning avaldab positiivset mõju tulevastele eelarvetele; on valmis võtma poliitilisi ja haldusmeetmeid, kui olukord peaks jääma muutumatuks; arvab, et menetluste lihtsustamine peab olema prioriteet ka teistes valdkondades, nagu teadus- ja uuendustegevus ning VKEde poliitika;

16. märgib, et erilist tähelepanu tuleks pöörata ELi kulude tõhusale haldamisele; märgib lisaks, et eriti oluline on vahendite jaotamine objektiivsete kriteeriumide ning nende tulemuslikkuse pideva hindamise alusel; leiab, et seoses sellega tuleks edendada tugevat ja tõhusat avaliku ja erasektori partnerlust;

17. peab kahetsusväärseks, et arutelu ELi eelarve rahastamise süsteemi uuendamise üle on edenenud visalt, sest majanduskriisi tõttu on uuendamise vajadus senisest veel pakilisem; peab eriti kahetsusväärseks, et ei kasutatud võimalust luua kasvuhoonegaaside heitkoguste õiguste enampakkumise süsteemi, et alustada põhjalikku poliitilist arutelu ELi otsuste loodud uute avalike vahendite eraldamise üle; nõuab tungivalt selle arutelu käivitamist finantsraamistiku järgmise vahekokkuvõtte raames;

18. märgib, et liikmesriigid on oma eelarvetes suurt osa liidu eesmärke arvesse võtnud; rõhutab, et iga liikmesriik peaks nii kasutatud assigneeringud dokumenteerima ja avaldama, et oleks lihtsam mõõta iga liikmesriigi jõupingutusi ning hinnata summasid, mis tuleb eraldada ELi eelarvest valdkondades, kus liikmesriikide pingutusi on vaja ergutada või täiendada;

Konkreetsed tähelepanekud

19. kavatseb leida sobiva rahastamise uutele või täiendavatele poliitikavaldkondadele, mis võivad kaasneda Lissaboni lepingu võimaliku jõustumisega (nt energia- ja kosmosepoliitika ja teadusuuringud rubriigis 1a, õiguskoostöö rubriigis 3a, noored, sport, teabe- ja kommunikatsioonipoliitika, rahvatervis rubriigis 3b, humanitaarabi ja Euroopa Liidu välisteenistus rubriigis 4);

20. tuletab meelde, et rubriigid 1a, 3 ja 4 on juba praeguses mitmeaastases finantsraamistikus alarahastatud; rõhutab, et täiendavad poliitikavaldkonnad ei tohiks muuta praeguse mitmeaastase finantsraamistiku põhikategooriate vahelist tasakaalu ega seada ohtu praegusi prioriteete; rõhutab samuti, et kui mõned liikmesriigid nõuavad jätkuvalt „1% lähenemisviisi”, ei ole uute prioriteetide rahastamiseks muud alternatiivi, kui võtta vahendeid ka kahe peamise poliitikavaldkonna arvelt rubriikidest 1b ja 2;

21. on seisukohal, et lühikese tähtajaga läbivaatamise raames tuleks anda liidule vahendid tema poliitiliste ambitsioonide täitmiseks energiavarustuse kindluse ja kliimamuutuse vastu võitlemise valdkonnas, sõltumatult Lissaboni lepingu jõustumisest; on valmis uurima võimalust luua sel eesmärgil erifond; rõhutab, et see peab olema ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku põhiprioriteet, eelistatavalt kliimamuutuste vastase poliitika rahastamist käsitleva üldise kokkuleppe kaudu; kaalub pikas perspektiivis uue rubriigi loomist, mis hõlmaks kõiki eelarve seisukohast olulisi meetmeid kliimamuutuse vastu võitlemise valdkonnas;

22. rõhutab sellega seoses vajadust poliitika sidususe järele ning osutab vajadusele hinnata kliimamuutuse seisukohast kõiki olulisemaid programme, sh põllumajanduse, ühtekuuluvuse, transpordi- ja energiavõrkude ning arenguprogramme;

23. kordab, et on valmis alustama nõukoguga läbirääkimisi komisjoni ettepanekute üle rahastada energeetika- ja võrguprojekte (lairibaühendus) ELi taastamiskava raames;

24. rõhutab, et on vaja püüelda eesmärgi poole suurendada teadusuuringute ja uuendustegevuse kulutusi 2010. aastaks 3%ni ELi kogurahvatulust; rõhutab, et teadusuuringud, teadusuuringute infrastruktuur, tehnoloogia areng ja uuendustegevus on Lissaboni strateegias kesksel kohal ning võtmetähtsusega majanduskasvu, töökohtade loomise, säästva arengu ja ELi konkurentsivõime seisukohast;

25. rõhutab hariduse, kultuuri ja noorteprogrammide potentsiaali tuua Euroopa kodanikele lähemale ning edendada kultuurilist mitmekesisust ja vastastikust mõistmist, samuti rolli, mida haridus mängib Lissaboni eesmärkide saavutamises ning oskuste sobitamises uute väljakutsete ja võimalustega, mida finants- ja majanduskriis ning kliimamuutus tekitavad;

26. tuletab meelde, et rubriik 4 „EL kui ülemaailmne partner” on krooniliselt alarahastatud; palub komisjonil teha ettepanekud pikaajalise rahastamise kohta aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks, rahvusvahelisest kliimamuutuse kokkuleppest tulenevate kohustuste jaoks sõltumatult arenguabist, konfliktide vältimiseks ning inimõiguste ja põhivabaduste edendamiseks, usaldusväärse naabruspoliitika jaoks ning ÜVJP/EJKP jaoks (kui kehtib asjakohane täitmisele heakskiidu andmise menetlus), et vältida korduvaid ja lõputuid arutelusid nõukogus iga-aastase eelarvemenetluse käigus;

27. tuletab meelde liikmesriikide poolt 2005. aastal võetud kohustust, et ametlik arenguabi moodustaks 2015. aastaks 0,7% ELi kogurahvatulust; usub, et ELi eelarveline toetus võib motiveerida liikmesriike seda eesmärki täitma; kordab oma soovi integreerida Euroopa Arengufond üldeelarvesse, et suurendada läbipaistvust selle otsustusmenetlustega, mida parlament jälgib ja kontrollib;

28. palub 2009. aastal valitud parlamendi koosseisul läbipaistvuse huvides viia praegu eelarveväliselt tegutsevad fondid eelarve struktuuri;

o

o        o

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

ELT C 124 E, 25.5.2006, lk 373.

(3)

ELT C 323 E, 18.12.2008, lk 454.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0622.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0098.

(6)

ELT C 323 E, 18.12.2008, lk 263.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0576.

(8)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0068.

(9)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0093.

(10)

1,24% omavahendite ülemmäär vs mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäär EL-27 2009. aasta hinnangulise kogurahvatulu põhjal.

(11)

Nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsus 2000/597/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42).


SELETUSKIRI

Töödokument 2007.–2013. aasta mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise kohta: esmased tähelepanekud

1.        Hetkeseis

Volitused mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamiseks

1.        Eelarve läbivaatamine tuleneb 2005. aasta detsembris toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldustest ning institutsioonidevahelisest kokkuleppest eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (IIA), millega luuakse uus finantsraamistik.

17. mai 2006. aasta IIA 1. deklaratsioon

Komisjon koostab institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 7 kohaselt 2009. aasta lõpuks institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimise kohta aruande, lisades sellele vajadusel asjakohased ettepanekud.

17. mai 2006. aasta IIA 3. deklaratsioon          

1. Komisjonil on vastavalt Euroopa Ülemkogu järeldustele palutud teostada täielik ja laiaulatuslik läbivaatamine, mis hõlmaks kõiki ELi kulude (k.a ühine põllumajanduspoliitika) ja vahenditega (k.a Ühendkuningriigi tagasimakse) seotud küsimusi ning koostada 2008.–2009. aastal aruanne. Läbivaatamisega peaks kaasnema hinnang institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimisele. Euroopa Parlament kaasatakse kõikidesse läbivaatamise etappidesse, lähtudes järgmistest sätetest:

– komisjoni teostatavale läbivaatamisele järgnevas uurimisetapis tagatakse, et Euroopa Parlamendiga toimuvad asjakohased arutelud, mis põhinevad tavapärasel institutsioonidevahelisel poliitilisel dialoogil, ja et Euroopa Parlamendi seisukohti võetakse nõuetekohaselt arvesse;

– vastavalt oma 2005. aasta detsembris toimunud kohtumise järeldustele saab Euroopa Ülemkogu teha otsuseid kõikides läbivaatamisega seotud küsimustes. Euroopa Parlament kaasatakse vastavalt asjaomastele menetlustele kõikidesse ametlikesse järelmeetmetesse, arvestades täielikult tema olemasolevaid õigusi.

2. Komisjon kohustub võtma läbivaatamise tulemuste esitamisele eelneva konsulteerimise ja arupidamise raames arvesse põhjalikku arvamustevahetust, mille ta teostab Euroopa Parlamendiga olukorra analüüsimiseks. Komisjon on teadlik ka tema kavatsusest kutsuda omavahendite süsteemi läbivaatamiseks kokku Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide parlamente ühendav konverents. Komisjon arvestab selliste konverentside tulemusi kui panust sellesse konsulteerimisprotsessi. Ollakse ühel meelel, et komisjon esitab ettepanekud omal vastutusel.

     2007. aasta eelarve teise lugemise resolutsioonis(1) Euroopa Parlament:

14.         kinnitab, et laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite (2007–2013) ajutise komisjoni ette valmistatud poliitiline analüüs ning Euroopa Parlamendi 8. juunil 2005 vastu võetud asjakohane resolutsioon jäävad institutsioonidevahelise kokkuleppe läbivaatamise ja võimaliku muutmise aluseks.

2.        Läbivaatamise ulatuse ja sisu määratlemiseks tuleks eristada:

– lühikese tähtajaga IIA läbivaatamist (seda käsitleb IIA 1. deklaratsioon), mille eesmärk on anda hinnang mitmeaastase finantsraamistiku toimimisele, millele komisjon lisab vajadusel asjakohased ettepanekud;

– keskmise/pika tähtajaga läbivaatamist, mis valmistavad ette rahastamist pärast 2013. aastat (seda käsitleb IIA 3. deklaratsioon) ja mis vastavad Euroopa Ülemkogu järeldustes mainitud „põhjaliku ja laiaulatusliku läbivaatamise klauslile”. See peaks käsitlema rahastamismehhanismi st omavahendite ja kulude, sealhulgas ühine põllumajanduspoliitika (kaasrahastamine), Ühendkuningriigi tagasimakse ja lepingu läbivaatamise tõenäolised tagajärjed, reformimist.

3.        15. jaanuaril 2007 väljastas komisjon oma volitustele vastava esialgse sammuna (1. etapp) „presidendi teatise siseturu läbivaatamise, sotsiaalvaldkonna hindamise ning eelarve läbivaatamise kohta”(2). Selles dokumendis annab komisjon ülevaate läbivaatamise etappidest ja ajakavast. Seda dokumenti „ei tuleks mingil juhul pidada uue mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistuseks ning see dokument ei tohiks olla ka selle koostamise aluseks”. „Konsultatsioonide eesmärk on ärgitada ideid”. Konsultatsioonid hõlmavad Euroopa Parlamenti, nõukogu ja liikmesriike, kuid ka ELi poliitika sidusrühmi, kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi peamisi osalejaid ning kodanikuühiskonda.

4.        Pärast seda, kui tähtaeg oli nihkunud juunist septembrisse, on komisjonil kavas võtta vastav valdkonda käsitlev dokument vastu 12. septembril. Seda tehes avab komisjon konsultatsiooniprotsessi omal vastutusel (2. etapp). Tõstatatakse problemaatilisi küsimusi, kuid dokument on sihilikult jäetud „avatuks”. Kolmas etapp on Valge Raamatu esitlemine (2008. aasta lõpp või 2009. aasta esimene poolaasta), mis saab aluseks järgmise finantsraamistiku osas tehtavatele ettepanekutele. Ilmselt valmistatakse Valge Raamat ette 2008. aasta aprillis-mais toimuva ajurünnaku seminariga, milles palutakse osaleda ka Euroopa Parlamendil.

5.        Euroopa Parlament on loonud ajutise komisjoni, mis võttis oma lõppraporti vastu 8. juunil 2005 – õigel ajal, et kujundada Euroopa Parlamendi seisukoht enne 2005. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumist, mis ei suutnud lõpuks küsimust lahendada. Euroopa Ülemkogus lükati otsuse tegemine edasi 2005. aasta detsembrini. Pärast pea kahte aastat intensiivseid läbirääkimisi jõuti 17. mail 2006. aastal mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) ja IIA osas lõpuks kokkuleppele.

6.        IIA sõlmimist käsitlevas resolutsioonis tuletab Euroopa Parlament meelde, „et kokkulepe, mille kolm institutsiooni 4. aprillil 2006. aastal sõlmisid, oli ainus võimalik kompromiss, mille Euroopa Parlament võis läbirääkimistel mitmeaastase eelarve üle saavutada” kuid tunnistab, et „hulk puudujääke on jäänud läbirääkimiste käigus seni lahendamata” ning "on seisukohal, et nende puudujääkidega tuleks tegelda ajavahemiku 2008–2009 läbivaatamise käigus ning võimaluse korral iga-aastaste eelarvemenetluste käigus”.

7.        Raportöör soovib meelde tuletada, et ajavahemiku 2007–2013 peamiste prioriteetide osas Euroopa Parlamendi seisukohta kujundava ajutise komisjoni sügavutiminev töö peaks seetõttu olema näide saavutatud edusammudest ning olema samuti vajalike hindamiste aluseks, nagu on Euroopa Parlament oma erinevates resolutsioonides rõhutanud. Raportöör tuletab samuti meelde, et tema läbirääkimistel antud hinnangu kohaselt oli ELi vastutusaladega seotud vajaduste katmiseks täiendavalt vaja vähemalt pea 12 miljardit eurot. Euroopa Parlament rõhutas samuti vajadust kvalitatiivsete reformide järele.

8.        Raportöör märgib, et liikmesriikides ja institutsioonides esineb teatavaid kõhklusi nii seoses läbivaatamise ajastatuse kui ka ulatusega. Seepärast on raportööril kavandatud arengute osas teatavaid kahtlusi:

– kas komisjoni kehtestatud ajakava vastab üldisele poliitilisele tahtele?

– kas ei oleks mõistlik võtta arvesse, et üldine olukord jääb muutlikuks ja et praegused prioriteedid võivad muutuda?

– kas on mõistlik käivitada poliitiline arutelu ambitsioonika protsessi üle, mille peavad otsustama uued osalejad (uus Euroopa Parlament, uus komisjon)?

– kas olemasolev olukord on soodne ja piisavalt küps, et avada arutelu praeguste peamiste poliitikavaldkondade üle (ühine põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, teadusuuringud) aastale 2013 järgneva aja kohta?

2.        Järgmised sammud

Täielik ajakava

9.        Pärast kahte ebakindlat aastat taaskäivitati 2007. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel arutelu Euroopa Liidu institutsioonilise tuleviku üle. 27 liikmesriiki leppisid kokku valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumises, mis valmistaks ette põhiseaduse eelnõust tuleneva reformilepingu. Kui ratifitseerimismenetlused lähevad kavakohaselt, saaks reformileping jõustuda 2009. aasta keskpaigaks, enam-vähem samaaegselt Euroopa Parlamendi valimistega. Kui reformilepingu ratifitseerimisprotsessis peaks olema tagasilööke, ei ole Euroopa projekti ja eelarve jaoks tagajärgi võimalik ette näha.

10.      Raportöör on seisukohal, et läbivaatamisprotsess peaks arvestama selle uue olukorraga. Kui Euroopa Ülemkogu järeldustes ette nähtud ajakava järgitakse, peaks uue põhiseaduse lepingu jõustumine, uue Euroopa Parlamendi valimine 2009. aasta juunis ning uue komisjoni ametissenimetamine toimuma 2009. aasta teises pooles. Sellega seoses võiksid läbivaatamise üle peetavad institutsioonidevahelised arutelud viibida, et vältida segadusest tekkida võivat riski.

 

Aeg

 

 

Tegevus

Jaanuar – juuni 2007

 

Komisjon esitleb tegevuskava

September 2007

Komisjon avaldab valdkonda käsitleva dokumendi

Juuli – detsember 2008

 

Komisjoni ja põllumajanduse „olukorra kontroll” Konsultatsioonietapp

Jaanuar – juuni 2009

Euroopa Parlamendi valimised

 

Ajurünnaku seminar

Komisjon esitleb oma Valget Raamatut

2009. aasta keskpaik

 

Reformilepingu jõustumine?

Juuli – detsember 2009

Uue komisjoni ametissenimetamine

Volinikukandidaatide kuulamised

Jaanuar – juuni 2010

Komisjon võtab vastu ametlikud ettepanekud?

11.      Lisaks reformilepingule, mis saab lähikuudel olema liikmesriikide ja institutsioonide peamine prioriteet, mõjutavad läbivaatamist ka muud sise- ja välispoliitilised tegurid nagu ühise põllumajanduspoliitika reformi „clause de rendez-vous” ning 2008. aasta ühtekuuluvuspoliitika raport, energiapaketi ettevalmistamine, finantsmääruse läbivaatamine, Euroopa Parlamendi valimised, uue komisjoni koosseisu ametissenimetamine ning mitmepoolsed kokkulepped nagu WTO läbirääkimiste järgmised voorud.

Kolme samba lähenemisviis

12.      Raportöör on seisukohal, et läbivaatamine peaks toetuma kolmele sambale:

– muude küsimuste lahendamine, mida ei ole võimalik piisavalt tõhusalt lahendada praeguse mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel;

– uute programmide vahehindamise hinnang vastavalt õigusaktides sätestatule ja kokku lepitud reformide analüüs;

– järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2013. aastale järgnev aeg)

ettevalmistamine.

13.      Raportöör märgib, et pea kõik mitmeaastase finantsraamistikuga (2007–2013) seotud uue põlvkonna programmid on nüüd vastu võetud, kuigi mitmed neist on viibinud õigusaktide vastuvõtmisest tingitud probleemide tõttu. Ainult mõned (Galileo, Fiscalis, põhiõiguste ja õigusasjade raamprogramm) on siiani vastu võtmata (vt tabelit lisas 2).

14.      Seoses muude küsimustega märgib raportöör, et juba praeguse mitmeaastase finantsraamistiku esimesel aastal on rubriigis 1 A ja 4 märgata puudujääke, millele tuleb leida lahendus juba 2008. aasta menetlusel. Euroopa Tehnoloogiainstituudi ja Galileo piisavaks rahastamiseks on sel perioodil rubriigis 1 A vaja 2,7 miljardit eurot lisaraha. Sarnane olukord valitseb ka rubriigis 4. Kuigi Euroopa Parlamendi delegatsioonil õnnestus läbirääkimistel suurendada rubriigi 4 vahendeid 1 miljardi euro võrra, on ÜVJP ikkagi pidevalt alarahastatud. Rubriigi 3 B suhtes võib ilmneda muid vajadusi. Tuleks meenutada, et 4. aprilli 2006. aasta kolmepoolsetel läbirääkimistel küsis ja sai Euroopa Parlamendi delegatsioon lisaks Euroopa Ülemkogu otsustatud summadele täiendavalt 4 miljardit eurot.

15.      Seoses uute programmide hindamisega nähakse õigusaktides ette, et 2007. aastal alustatud programmide vahehindamised peaksid toimuma 2010. aasta paiku. Esimene analüüs tuleks teha juba Euroopa Parlamendi valimiste paiku. Raportöör on seisukohal, et sellega seoses tuleks teha ELi rahaliste vahendite põhjalik analüüs kooskõlas Euroopa Parlamendi nõudega vahendite paremaks rakendamiseks ja kvalitatiivseks parandamiseks. Nende hindamiste alusel, millele Euroopa Parlament peaks eelarvepädeva ja õigusloomealase institutsioonina aktiivselt kaasa aitama, võib tekkida vajadus kohandada rahastamispakette, sealhulgas õigusloomealast paindlikkust kasutades (kuni 5% programmide rahastamispaketist ja vajadusel suurem paindlikkus rubriigi sees ja rubriikide vahel).

16.      Lisaks hõlmab eelarvedistsipliini käsitlev IIA mitmeid uusi läbirääkimistel Euroopa Parlamendi toetatud rahastamisvahendeid. Nende rahastamisvahendite (Euroopa Liidu Solidaarsusfond, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond, hädaabireserv, paindlikkusinstrumendid, Euroopa Investeerimispangaga koostöö rahastamisvahendid) toimimine ja lisandväärtus peaksid samuti olema kajastatud selles vahehindamises.

17.      Seoses kolmanda sambaga ehk järgmise finantsraamistiku ettevalmistamisega on raportöör seisukohal, et äärmiselt oluline on püüda ajakavas vältida viimati aset leidnud ja Euroopa Parlamendi teravat kriitikat pälvinud olukorra kordumist, kus seati kahtluse alla selle Prodi paketi „legitiimsus”, mille valmistas ette lahkuv komisjon ja kiitis heaks Barroso komisjon, ilma et oleks kohandanud prioriteete pärast Euroopa Parlamendi valimisi.

18.      Kui valitsustevaheline konverents kinnitab põhiseaduse finantssätted, peaks mitmeaastane finantsraamistik olema „vähemalt viis aastat” lepingu osaks. Seepärast tuleks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks tehtavaid ettepanekuid kasutada uue komisjoni ning uue valitud Euroopa Parlamendi tööprogrammina, pidades silmas 2009. aasta novembris peetavaid kuulamisi. See võimalus tähendaks praeguse mitmeaastase finantsraamistiku pikendamist ning võimalik, et teatud mitmeaastaste programmide kohandamisi, mis põhinevad piisaval ja ambitsioonikal läbivaatamisel ning vajalikel kohandamistel kuni 2015. aastani, ning võimaldaks tulevikus tagada Euroopa Parlamendi ja komisjoni volituste paralleelset toimimist.

19.      IIA deklaratsioonis kirjeldatud läbivaatamine hõlmab nii EL kulusid kui tulusid. Tulude poolel on viimastel kuudel saavutatud Euroopa Parlamendi algatusel edu. Lamassoure'i raportis(3) tehakse pärast praeguse süsteemi mittetoimimise täheldamist ettepanek kaheetapiliseks lähenemisviisiks, mis on koondatud ühte otsusesse – esimeses etapis tuleb tunnistada vajadust läbipaistva ja õiglase süsteemi järele ning teises etapis määratleda uued võimalused ELi omavahendite jaoks. Võimalused määratakse ja kavandatakse teises etapis. Konverents riikide parlamentidega, mis peetakse eesistujariigi Portugali algatusel 4.–5. novembril, on võimalus algatada mõttevahetus uue omavahenditesüsteemi juurutamise üle, järgides asutamislepingute põhimõtteid.

20.      Kooskõlas Lamassoure’i raportiga, milles sätestatakse, et „Euroopa Parlament on veendunud, et poliitiline seos tulude reformimise ja kulude läbivaatamise vahel on möödapääsmatu ja täiesti põhjendatud”, on raportöör seisukohal, et need kaks protsessi peaksid toimima paralleelselt, eesmärgiga ühendada hiljemalt 2015. aastaks ELi rahastamise ja kulude uue süsteemi üldine ja ühtne reformimine, mis tähendaks, et enne seda tuleks lõpetada ettevalmistustööd.

Järeldused

21.      Enne kui komisjon algatab ametlikult läbivaatamisprotsessi, peab raportöör vajalikuks arutada parlamendikomisjonis teatud põhimõttelisi küsimusi. Selle töödokumendiga sooviks raportöör saada teada parlamendikomisjoni arvamust tema järgmiste teemadega seotud ettepanekute kohta:

-          kolme samba lähenemisviis või muud võimalikud alternatiivid

-          läbivaatamise ajastamine

-          osalejad: millisel etapil peaks milline Euroopa Parlamendi koosseis ja milline komisjoni koosseis olema kaasatud?

-          ulatus: kas enne tuleks algatada ambitsioonikas läbivaatamine või kohandamised ja hindamine? Kas läbivaatamine peaks hõlmama ainult kulusid või ka vahendeid? Kas läbivaatamine peaks olema piiratud ainult üldiste tähelepanekutega, omama poliitilist sisu või jätma kvantitatiivsed otsused järgmisele komisjoni koosseisule?

Annex 1

Outcome of the trilogue 04-04-06 (€ million in 2004 prices)

Proposals for increase(above Council)

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment

  2.100

Trans-European Networks (TENs)

500

Life Long Learning (Erasmus Mundus - Leonardo)

800

7th Research framework programme

300

Competitiveness and innovation (CIP)

400

Social Policy Agenda (Progress)

100

Reserve for future actions

100

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment

  300

Structural Funds (Territorial co-operation)

300

Heading 2 - Preservation and management of natural resources

100

Reserve for future actions (Life + and Natura 2000)

100

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice

 

Reserve for future actions

 

Sub-Heading 3b – Citizenship (Youth, Culture, Health and Consumers)

  500

Health & consumer protection

 

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

 

Media

 

Reserve for future actions

 

Heading 4 - The EU as a global partner

  1.000

Instrument for pre-accession (IPA)

 

European Neighbourhood & Partnership Instrument (ENPI)

200

Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCEC)

 

CFSP

800

TOTAL

4.000

Simulation 21 March

(€ million in 2004 prices)

Rapporteur's proposal (on Council)

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment

 

TEN (transport & energy) (1)

1.000

Life Long Learning (Erasmus Mundus + Leonardo)

1.750

7th Research framework programme (2)

1.000

CIP - Competitiveness and innovation (3)

800

Progress (social policy agenda)

200

Unallocated margin

500

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment

 

Structural Funds

1.000

Heading 2 - Preservation and management of natural resources

Unallocated margin

500

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice

 

Margin

500

Sub-Heading 3b - Citizenship

 

Health & consumer protection

1.000

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

500

Media

120

Unallocated margin

500

Heading 4 - The EU as a global partner

 

IPA - Instrument for pre-accession (b)

1.000

ENPI - European Neighbourhood & Partnership Instrument

1.547

DCEC - Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument

244

Heading 5 - Administration

 

Heading 6 - Compensations

 

 

 

GRAND TOTAL

12.161

 

 

(1) of which 500 contribution to EIB co-financing

(2) of which 1.000 contribution to EIB co-financing

(3) of which 1.000 contribution to EIB co-financing

Annex 2

Multiannual Financial Framework 2007-2013

State of play of financial statements of Commission proposals and overall envelopes (in mio. EUR, current prices)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Procedure/Remarks

SUB-HEADING 1A - Competitiveness for growth and employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN (TRANSPORT AND ENERGY)

853

972

1.051

1.084

1.264

1.379

1.564

8.168

 

COM(2004) 475 final

BUDG, Mauro

Initial Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council determining the general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-european transport and energy networks and amending Council Regulation (EC) n° 2236/95

915

1.788

2.352

2.885

3.555

4.252

4.943

20.690

COD/2004/0154Procedure ended, publication in OJ pending

COM(2006) 245 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

853

972

1.051

1.084

1.264

1.379

1.565

8.168

 

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

8.168

 

SPATIAL INFRASTRUCTURE (GALILEO)

100

152

201

251

152

151

 

1.006

 

COM(2004) 477 final ITRE, Barsi-Pataki

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radio navigation (Galileo)

500

200

150

100

50

 

 

1.000

COD/2004/0156

COM(2004)0477/2

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

100

151

201

251

151

151

 

1.005

1st reading by Council pending

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

No common position

MARCO POLO II

56

60

62

64

67

70

73

452

 

COM(2004) 478 final

Initial Proposal for a Regulation of the EP and of the Council establishing the second “Marco Polo” programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport

30

50

100

130

130

150

150

740

COD/2004/0157Procedure ended

TRAN, Rack

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

*2004 figures,

L 328 24.11.2006

Final legislative act : Regulation 1692/2006/EC establishing the second ‘Marco Polo’ programme and repealing Regulation 1382/2003/EC

 

 

 

 

 

 

 

400*

Shall be subject to technicaladjustment

NUCLEAR DECOMMISSIONING

244

248

253

180

183

187

192

1.487

 

COM(2004) 624 final

ITRE, Harms

Proposal on the nuclear power plant of Ignalina in Lithuania and on the nuclear power plant of Bohunice V1 in Slovakia

142

145

147

150

154

156

159

1.052

CNS/2004/0221Procedure ended, publication in OJ pending

COM(2004)0624/2

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

170

172

176

180

183

187

192

1.260

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFELONG LEARNING

904

996

1.060

1.104

1.137

1.195

1.231

7.627

 

COM(2004) 474 final

CULT, Pack

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing an integrated action programme in the field of lifelong learning

1.220

1.387

1.617

1.859

2.176

2.505

2.856

13.620

COD/2004/0153Procedure ended and published in OJ

COM(2006) 236 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

845

900

964

1.005

1.037

1.093

1.126

6.970

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Decision 1720/2006/EC of the EP and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

6.970

PROGRESS (SOCIAL POLICY AGENDA)

83

93

100

108

113

120

128

744

 

COM(2004) 488 finalEMPL, Jöns

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS

83

85

87

90

92

192

 

629

COD/2004/0158Procedure ended and published in the OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

83

96

104

110

114

117

120

743

L 315 15.11.2006

Final legislative act : Decision No 1672/2006/EC of the EP and of the Council of 24/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

657

7th RESARCH FRAMEWORK PROGRAMME

5.486

6.075

6.722

7.550

8.599

9.572

10.578

54.581

 

COM(2005) 119 final

Building the Europe of knowledge - Proposal for a decision concerning the seventh framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) and

 

 

 

 

 

 

 

 

COD/2005/0043Procedure ended and published in OJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITRE, Buzek

Proposal for a decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (EURATOM) for nuclear research and training activities (2007 to 2011)

6.120

7.720

9.340

11.000

12.680

14.400

16.200

77.460

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

5.486

6.075

6.721

7.550

8.600

8.926

9.914

53.272

 

L 412 30.12.2006

Final legislative act : Decision No 1982/2006/EC of the EP and of the Council of 18/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

50.521

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0185

COM(2005) 440 final/2

Specific Programme “Cooperation” implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publication in

 

3.671

3.762

3.903

4.291

4.837

5.513

6.316

32.292

OJ pending

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

32.413

 

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2005) 439 final/2

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0184

 

225

233

241

249

258

267

277

1.751

Procedure ended and

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/975/EC

 

 

 

 

 

 

 

1.751

published in OJ

COM(2005) 441 final/2

Specific programme: “Ideas” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0186

 

300

550

810

1.137

1.335

1.624

1.704

7.460

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

(COM(2005) 444 final/2)

 

 

 

 

 

 

 

7.510

in OJ

COM(2005) 442 final/2

Specific programme “People” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0187

 

454

494

526

561

778

934

979

4.727

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/973/EC of 19/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

4.750

in OJ

COM(2005) 443 final/2

Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0188

 

432

540

639

694

760

588

639

4.291

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/0974/EC

 

 

 

 

 

 

 

4.097

 

COM(2005) 444 final/2

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme (2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0189

 

96

100

103

107

111

 

 

517

Procedure ended and published in

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/977/Euratom

 

 

 

 

 

 

 

517

OJ

COM(2005) 445 final/2

Specific Programme implementing the seventh Framework Programme (2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0190

 

308

396

499

510

521

 

 

2.234

Procedure ended, publication

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

2.234

in OJ pending

COM(2005) 118 final

Communication from the Commission: Building the ERA of knowledge for growth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2004) 353 final

Communication from the Commission on Science and technology, the key to Europe’s future – guidelines for future European Union Policy to support research

 

 

 

 

 

 

 

 

INI/2004/2150Procedure ended, publication in OJ pending

ITRE, Locatelli

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION

432

455

486

527

566

602

648

3.716

 

COM(2005) 121 final

Proposal for a Decision establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013)

413

454

553

601

677

727

788

4.213

COD/2005/0050

ITRE, Chatzimarkakis

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended,published in OJ

L 310 09.11.2006

Final legislative act : Decision 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

3.621

CUSTOMS 2012, FISCALIS & EMCS

68

69

72

78

84

90

94

555

 

COM(2005) 111 final

Communication from the Commission on Community programmes Customs 2013 and Fiscalis 2013

 

69

78

85

87

88

90

498

New proposal announced by the Commission splitting between Customs and Fiscalis

ECON, Martin

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2006) 201IMCO, Fourtou

New Commission's proposal : CUSTOMS 2013

 

 

 

 

 

 

 

324

COD/2006/0075 : Procedure ended, publication in OJ pending

COM(2006) 202

ECON, Martin

New Commission's proposal : FISCALIS 2007

 

 

 

 

 

 

 

168

COD/2006/0076 :1st reading by Council pending

SUB-HEADING 1B - Cohesion for growth and employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURAL FUNDS AND COHESION FUND

45.487

46.889

48.428

49.394

50.627

52.401

54.188

347.414

 

COM(2004) 492 final

 

46.169

51.056

52.863

54.083

55.325

58.361

58.361

376.218

AVC/2004/0163

REGI, Hatzidakis

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched

L 210 31.07.2006

Final legislative act : Regulation 1083/2006/EC of the EP and of the Council, repealing Reg. 1260/1999/EC

 

 

 

 

 

 

 

308.041

in OJ

HEADING 2 - Preservation and management of natural resources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURE: DIRECT AIDS AND MARKET SUPPORT (before transfer to rural development)

45.760

46.217

46.680

47.146

47.616

48.093

48.574

330.086

 

 

p.m. CAP (Brussels ceiling + BG/RO)

46.163

47.273

47.866

48.463

49.065

49.803

50.544

339.177

CNS/2006/0083

COM(2006) 241 final

AGRI, Lutz

Proposal for a Council regulation laying down rules for voluntary modulation of direct payments provided for in Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, and amending Regulation (EC) No 1290/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 095 05.04.2007

Final legislative act : Council Regulation (EC) No 378/2007, amending Regulation (EC) No 1290/2005

50.027

 

 

 

 

 

 

 

RURAL DEVELOPMENT (before transfer from market expenditure)

11.366

11.308

11.245

11.211

11.162

11.111

11.058

78.461

 

COM(2004) 490 final

Proposal for a Council Regulation on support for rural development by the EAFRD

11.759

12.235

12.700

12.825

12.952

13.077

13.205

88.753

CNS/2004/0161

AGRI, Schierhuber

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 277 21.10.2005

Final legislative act : Regulation 1698/2005 of the Council on support for rural development by the EAFRD

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2004) 489 final

Proposal for a Council Regulation on the financing of the common agricultural policy

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2004/0164

AGRI, Schierhuber

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 209 11.08.2005

Final legislative act : Council Regulation 1290/2005/EC on the financing of the common agricultural policy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN FISHERIES FUND

913

941

970

991

1.015

1.038

1.062

6.931

 

COM(2004) 497 final

Proposal for a Council Regulation - European Fisheries Fund

655

678

701

713

726

745

745

4.963

CNS/2004/0169

PECH, Casa

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 223 15.08.06

Final legislative act :Council Regulation 1198/2006/EC on the European Fisheries Fund

 

 

 

 

 

 

 

3.849

 

COM(2005) 117 final

PECH, Stihler

Proposal for a Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea

375

375

375

375

375

750

 

2.625

CNS/2005/0045

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 160 14.06.2006

Final legislative act : Council Regulation 861/2006/EC

 

 

 

 

 

 

 

2.671

LIFE+

241

261

282

300

319

340

363

2.105

 

COM(2004) 621 final

Proposal concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE +)

245

268

292

313

334

357

381

2.190

COD/2004/0218

ENVI, Isler-Beguin

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

240

259

281

299

318

340

362

2.098

Procedure ended, publiched in OJ

L 149 09.06.2007

Final legislative act : Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

2.143

COM(2004) 431 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Financing Natura 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

INI/2004/2164

ENVI, Auken

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publication in OJ

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

pending

SUB-HEADING 3A - Freedom, security and justice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITY AND THE MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS

292

371

449

496

610

786

1.018

4.022

 

COM(2005) 123 final

LIBE, Kudrycka

Communication from the Commission establishing a framework programme on Solidarity and the Management of Migration Flows for the period 2007-2013

82

98

98

110

110

130

 

628

Procedure ended and published in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 144 06.06.2007

L 168 28.06.2007

Final legislative act : Decision No 573/2007/EC of the EP and of the Council of 23/05/07 establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013

Council Decision 2007/435/EC of 25/06/07 establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007 to 2013

 

 

 

 

 

 

 

676825

COD/2005/0049 COD/2005/0047COD/2005/0046 CNS/2005/0048

FUNDAMENTAL RIGHTS AN D JUSTICE

71

75

78

77

78

81

83

542

 

COM(2005) 122 final LIBE, Segelström

Communication from the Commission establishing for the period 2007-2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice

71

75

78

77

78

81

83

543

COD/2005/0040 2nd reading by Council pendingCOD/2005/0037B EP decision at 2nd reading pending

CNS/2005/0039 CNS/2005/0038

Procedure ended and published in OJ

FEMM, Gröner

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 110 27.04.2007

L 058 24.02.2007

Final legislative act : Council Decision 2007/252/JHA of 19/04/07 establishing the specific programme ‘Fundamental rights and citizenship’

Council Decision 2007/126/JHA of 12/02/07 establishing the Specific Programme ‘Criminal Justice’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fight against violence (DaphneIII)" (COM(2006) 230 final)

2

3

3

 

 

 

 

125

COD/2005/0037A Procedure ended

SECURITY AND SAFEGUARDING LIBERTIES

58

67

91

107

133

142

147

745

 

COM(2005) 124 final

Communication from the Commission establishing a framework programme on "Security and Safeguarding Liberties" for the period 2007-2013

58

67

91

107

133

142

147

745

 

LIBE, La Russa

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 058 24.02.2007

Final legislative act : Council Decision 2007/124/EC, Euratom of 12/02/07 establishing the Specific Programme ‘Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks’

Council Decision 2007/126/JHA of 12/0207 establishing the Specific Programme ‘Prevention of and Fight against Crime’

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0034CNS/2005/0035

Procedure ended and published in OJ

SUB-HEADING 3B - Citizenship

 

 

 

 

 

HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

147

178

198

204

209

215

221

1.371

 

COM(2005) 115 final

ENVI, TrakatellisIMCO, Thyssen

Communication from the Commission on Healthier, safer, more confident citizens: a Health and Consumer Protection strategy; and

85

106

124

153

203

257

275

1.203

COD/2005/0042B Procedure ended and published in the OJ

COD/2005/0042A

2nd reading by Council pending

 

Proposal for a Decision establishing a Programme for Community action in the field of Health and Consumer protection 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 404 30.12.2006

Final legislative act: Decision No 1926/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a programme of Community action in the field of consumer policy (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN CULTURE AND CITIZENSHIP

190

202

213

217

222

226

231

1.501

 

COM(2004) 471 final

CULT, Gröner

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council creating the “Youth in action” programme for the period 2007-2013

 

111

126

128

131

133

141

145

915

COD/2004/0152

COM(2006) 228 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

120

123

125

126

128

130

133

885

Procedure ended and published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act: Decision No 1714/2006/EC of the EP and of the Council of 15/11/2006

 

 

 

 

 

 

 

885

 

COM(2005) 116 final

Proposal for a Decision establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship

21

28

30

35

38

40

43

235

COD/2004/004

CULT, Takkula

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended and published in OJ

L 378 27.12.2006

Final legislative act: Decision No 1904/2006/EC of the EP and of the Council of 12/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

215

 

COM(2004) 469 final

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2007 programme (2007-2013)

45

47

51

57

62

69

77

408

COD/2004/0150

CULT, Graca Moura

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended and published in OJ

L 372 27.12.2006

Final legislative act : Decision 1855/2006/EC of the EP and of the Council establishing the Culture Programme

 

 

 

 

 

 

 

400

 

MEDIA

86

103

107

110

114

116

118

754

 

COM(2004) 470 final

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007)

105

112

133

150

171

184

200

1.055

COD/2004/0151

CULT, Heironimi

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Decision No 1718/2006/EC of the EP and of the Council of 15/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

755

RAPID RESPONSE & PREP. INSTRUMENT FOR MAJOR EMERGENCIES

16

18

19

19

20

20

20

132

 

COM(2005) 113 final

Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies

 

16

25

25

25

25

27

30

173

CNS/2005/0052

ENVI, Papadimoulis

Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 071 10.03.2007

Final legislative act : Council Decision 2007/162/EC, Euratom of 5/03/2007 establishing a Civil Protection Financial Instrument

 

 

 

 

 

 

 

134

 

HEADING 4 - The EU as a global partner

 

 

 

 

 

INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION

1.266

1.396

1.494

1.635

1.798

1.945

2.032

11.565

 

COM(2004) 627 final

Proposal for a Council Regulation establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)

1.486

1.699

1.806

2.059

2.389

2.543

2.671

14.653

CNS/2004/0222

AFET, Szent-Ivanyi

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 210 31.07.2006

Final legislative act : Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17/07/2006 establishing an IPA

 

 

 

 

 

 

 

11.468

 

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD & PARTNERSHIP INSTRUMENT (ENPI)

1.475

1.515

1.586

1.655

1.757

1.921

2.055

11.967

 

COM(2004) 628 final

AFET, Szymanski L 310 09.11.2006

Proposal for a Regulation on a European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)

1.433

1.569

1.877

2.083

2.322

2.642

3.003

14.929

COD/2004/0219

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

1.475

1.515

1.587

1.655

1.757

1.922

2.056

11.967

Procedure ended, published in OJ

Final legislative act : Regulation (EC) No 1638/2006 of the EP and of the Council of 24/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

11.181

 

DEVELOPMENT COOPERATION & ECONOMIC COOPERATION INSTRUMENT (DCEC)

2.122

2.230

2.336

2.440

2.516

2.631

2.777

17.053

 

COM(2004) 629 final

DEVE, Mitchell

Proposal for a Regulation establishing a financial instrument for development co-operation and for economic co-operation (DCECI)

2.462

6.011

6.426

6.897

7.206

7.471

7.756

44.229

COD/2004/0220 and CNS/2006/0807 Procedure ended, published in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

2.149

2.230

2.336

2.440

2.516

2.619

2.763

17.053

L 378 27.12.2006

L 405 30.12.2006

Final legislative act : Regulation (EC) No 1905/2006 of the EP and of the Council of 18/12/2006 establishing a financing instrument for development cooperation

Council Regulation (EC) No 1934/2006 of 21/12/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 

 

 

 

 

 

 

17.069

INSTRUMENT FOR STABILITY

246

290

373

409

459

504

598

2.879

 

COM(2004) 630 final

Proposal establishing an instrument for stability 1

345

460

524

665

743

822

896

4.455

COD/2004/0223

AFET, Beer

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Regulation (EC) No 1717/2006 of the EP and of the Council of 15/11/2006

 

 

 

 

 

 

 

524

 

Töödokument mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtte hetkeolukorra ja väljavaadete kohta

1.  Esimeeste konverents otsustas 6. märtsi 2008. aasta koosolekul volitada eelarvekomisjoni koostama algatusraportit finantsraamistiku (2007-2013) vahekokkuvõtte kohta. Kuus komisjoni (AFET, DEVE, CONT, ITRE, REGI ja AGRI) väljendasid soovi esitada arvamus.

2.  Raportöör esitab algatusraportit silmas pidades teise töödokumendi, mis sisaldab vahekokkuvõtet käsitlevaid võimalikke lahendusi ning praegust poliitilist ja institutsioonilist konteksti arvestavaid ajakohastatud kaalutlusi.

1. Praeguseks saavutatud tulemused

3.  Kolm aastat on möödunud sellest, kui Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembri kohtumise järeldustes kutsuti komisjoni üles viima läbi kõiki ELi kulutusi (sealhulgas ühist põllumajanduspoliitikat) ja vahendeid (sealhulgas Ühendkuningriigi tagasimakset) hõlmavat täielikku ja laiaulatuslikku läbivaatamist ning esitama selle kohta 2008.−2009. aastal aruannet.

4.  17. mai institutsioonidevahelisele kokkuleppele lisatud kaks deklaratsiooni (deklaratsioon nr 1 hinnangu andmise kohta institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimisele ja deklaratsioon nr 3 finantsraamistiku läbivaatamise kohta) kajastavad neid järeldusi ja näevad ette Euroopa Parlamendi kaasamist. Läbivaatamine koosneb seega kolmest osast ja selle ajakava on järgmine:

2008-2009

Komisjoni ettepanekud

2009. aasta lõpp

Hinnangu andmine institutsioonidevahelisele kokkuleppele

2010-2011

Õigusaktide vahehindamine

5.  17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta ning mitmeaastane finantsraamistik (2007–2013) on olnud jõus peaaegu kolm aastat. Selle aja jooksul ilmnes vajadus rea oluliste paranduste järele ning 2008. ja 2009. aasta menetluste raames on leitud lahendus, mis tugineb Euroopa Parlamendi 2006. aasta mai resolutsioonis(4) esitatud kolmele sambale, mille eemärk on:

–       ühildada poliitilisi prioriteete ja rahalisi vajadusi;

–       kaasajastada eelarve struktuuri;

–       parandada ELi eelarve täitmise kvaliteeti.

6.  Euroopa Parlament rõhutas institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist käsitlevas resolutsioonis, et kokkulepe, mille kolm institutsiooni 4. aprillil 2006. aastal sõlmisid, oli ainus võimalik kompromiss, mille Euroopa Parlament võis läbirääkimistel saavutada, ning tunnistas, et ta on teadlik, et hulk puudujääke on jäänud läbirääkimiste käigus seni lahendamata, kuid ta on seisukohal, et nende puudujääkidega tuleks tegelda ajavahemiku 2008–2009 läbivaatamise käigus ning võimaluse korral iga-aastaste eelarvemenetluste käigus.

7.  Raportöör esitas 2007. aasta septembris töödokumendi(5), milles ta arvas, et läbivaatamine peaks hõlmama kolme sammast:

- muude küsimuste lahendamine, mida ei ole võimalik piisavalt tõhusalt lahendada praeguse mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel;

- uute programmide vahehindamise hinnang vastavalt õigusaktides sätestatule ja kokku lepitud reformide analüüs;

- järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2013. aastale järgnev aeg) ettevalmistamine.

8.  Lisaks kaaluti ka ettepanekut teha kuni 2015. aastani vajalikke kohandamisi, mis põhinevad „piisaval ja ambitsioonikal läbivaatamisel”. See võimalus tähendaks praeguse mitmeaastase finantsraamistiku pikendamist kuni selle ajani, et raamistiku järkjärguline rakendamine toimuks vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni volitustele.

9.  Lisaks esitas raportöör mitmel korral, eriti 12. novembri konverentsil, läbivaatamise määratluse, rõhutades, et vahet tuleb teha praeguse mitmeaastase finantsraamistiku teatud programmide läbivaatamisel (sh täitmise kvaliteedi parandamise menetlused) ning 2013. aastale järgnevat perioodi hõlmava järgmise finantsraamistiku ettevalmistamisel.

10.  2006. aastal tuvastatud puudujäägid ilmnesid juba mitmeaastase finantsraamistiku teisel aastal (2007/B'2008) pärast seda, kui liikmesriigid nõustusid järgima Euroopa Parlamendi pakutud lahendust, mille komisjon heaks kiitis ja mis näeb ette asjakohase ühendusepoolse rahastamise Galileo ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) jaoks (rubriigi 1a raames). Kolmandal aastal otsustati rubriigi 4 pideva alarahastamise tõttu suurendada hädaabireservi, et EL saaks rahastada maailmaturul järsult tõusnud toiduainete hindadega seotud toiduainete rahastamisvahendit.

11.  Komisjon võttis 26. novembril 2008 vastu ettepaneku, mis näeb ette rubriigi 1a ülemmäära suurendamist 5 miljardi euro võrra ja mis on osa 30 miljardi euro suurusest ELi taastamiskavast, mille eesmärk on võidelda majandus- ja finantskriisiga ELi tasandil.

12.  Kolme institutsiooni vahel 2006. aasta mais kokku lepitud finantsraamistikule lisati 2009. aasta alguses kokku 2,96 miljardit eurot.

Aeg

Tegevus

Summa (miljardit eurot)

2007

Galileo + EIT

1,6 läbivaatamine

0,6 paindlikkus

2008

Toiduainete rahastamisvahend

0,42 paindlikkus

0,34 hädaabireservi suurendamine

Lisaraha kokku

2,96

13.  Finants- ja majanduskriis mõjutab liikmesriikide rahvamajanduse kogutoodangut (RKT), mis järgmistel aastatel väheneb. Kuna RKT moodustab peamise osa omavahenditest (65%), võib ELi eelarve surve alla sattuda, kui majandusprognoosid on vastuolus institutsioonidevahelise kokkuleppe(6) punktis 16 ette nähtud 2% suuruse deflaatori kohaldamisega.

14.  Mitmeaastane finantsraamistik (2007–2013) on võimaldanud käivitada protsessi, mis hõlmab suure osa ELi õigusaktide algatamist või uuendamist. Õigusaktides nähakse ette programmide vahehindamised. Mõned vahehindamised algasid 2007. aastal ja mõned lükati edasi. See tähendab, et kasulikku hindamist ei ole võimalik läbi viia enne 2010. aastat.

2. Institutsioonidega seotud viimase aja arengud

· Komisjoni algatused

15.  Komisjon korraldas 3. novembril 2008 konverentsi „Muutuv Euroopa vajab eelarvereformi”(7), mille avasid president Barroso, president Pöttering ja volinik Grybauskaite ning millel osales enam kui 600 registreeritud osavõtjat. Lisaks osales ümarlaudadel ka terve rida Euroopa Parlamendi liikmeid, nende seas ka eelarvekomisjoni esimees ja omavahendite küsimusega tegelev alaline raportöör. Konverents oli komisjoni kavandatud läbivaatamise esimene etapp. Komisjon oli käivitanud avaliku arutelu 2007. aasta septembris. 305 arutelul osalejat esitasid kokku 284 erinevat kaastööd:

94 kaastööd avalikust ja valitsussektorist, millest 26 liikmesriikidelt;

55 kaastööd VVOdelt;

41 kaastööd erinevatelt erasektori sidusrühmadelt ja tööturu osapooltelt;

38 kaastööd ülikoolidelt ja akadeemilistelt ekspertidelt;

35 kaastööd erinevatelt kodanikelt 13st liikmesriigist;

21 muud kaastööd (mida ei olnud võimalik liigitada).

16.  Oma 18. detsembri 2008. aasta kirjas president Pötteringile kirjutab komisjoni president järgmist:

„Konverents näitas, et selle probleemi tähtsust tunnustatakse laialdaselt, ja rajas aluse uutele ideedele ja uuele arengutendentside analüüsile. Koos avaliku arutelu käigus saadud panusega on see eelseisva töö jaoks oluline alus.”

17.  Avalikust arutelust tulenevad peamised järeldused on esitatud kokkuvõtlikult komisjoni dokumendis(8).

- Reageerimine muutuvatele vajadustele: paljud arutelus osalejad peavad ELi eelarvet pigem poliitilise kompromissi tulemuseks kui Euroopa eesmärke silmas pidavaks põhjendatud vahendite eraldamise otsuseks. ELi eelarve peaks juhinduma poliitilistest eesmärkidest ja tuginema ELi kulutuste lisandväärtuse põhjalikule analüüsile. Komisjon peaks tegema kindlaks, kus oleks võimalik piiratud rahalisi vahendeid kõige paremini kasutada.

- Vajadus paindlikumate rahastamisvahendite järele, mis võimaldavad teha uute algatuste toetuseks kiireid otsuseid, ehkki liigne paindlikkus võib ohustada mitmeaastase finantsraamistiku tasakaalustavat rolli.

- Õige tasakaal stabiilsuse ja paindlikkuse vahel mitmeaastases finantsraamistikus: esitati väiteid lühema ajavahemiku (5 aastat) poolt, et kohandada ELi eelarvet paremini muutuvate vajadustega.

- ELi kulutuste lisandväärtus, pidades silmas eeskätt vajadust tegeleda üleilmastumise valdava probleemiga järgmiste tegevuste abil: Euroopa üldise konkurentsivõime parandamine, energiavarustuse tagamine, teadmistel ja teenustel põhineva majanduse arendamine, demograafilise suundumusega kohanemine tasakaalustatud rändepoliitika abil, julgeolekuohtudega tegelemine ning sotsiaalse mudeli säilitamine.

- Juhtpõhimõte peab olema Euroopa lisandväärtus, mis tugineb subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele.

- Eelistused näitavad suurt toetust ümberorienteerumisele, kuna paljudes kaastöödes toetati põllumajanduskulutuste (peamiselt esimene sammas) kärpimist ja kulutuste suurendamist teadusuuringutele, tehnoloogiale, innovatsioonile ja energiale. Tugevalt toetatakse ka ühtekuuluvust, ehkki arvamused selle kohta, kuidas seda reformima peaks, lähevad lahku, ning rõhutatakse piirkondlike erinevuste vähendamise vajadust.

- Seoses omavahenditega märgiti kaastöödes vajadust reformi järele, et süsteem oleks õiglane, tõhus, lihtne, läbipaistev, võrdne ja jätkusuutlik. Ehkki ära märgiti ka alternatiivsed mudelid, paistab kõige soositum valik olevat RKT-l põhinevad omavahendid, millele lisandub olemasolevate korrigeerimiste kaotamine.

18.  Komisjon esitab teises etapis peamised suundumused, mille kohaselt järgmine finantsraamistik kavandatakse, võttes muu hulgas arvesse konverentsi tulemusi.

19.  Ehkki ajakava ei ole veel kinnitatud, võivad need ettepanekud olla komisjoni selle koosseisu viimased ja need võidakse esitada 2009. aasta sügisel, mis on kooskõlas institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud ajakavaga. Järeltegevus jääks siis komisjoni ja parlamendi uute koosseisude ülesandeks.

20.  Ehkki paljud liikmesriigid andsid arutelusse oma panuse ulatuslike ja üksikasjalike ettepanekute näol, on liikmesriikide tegevuskavad kuni 2009. aasta teise pooleni tõenäoliselt hõivatud institutsiooniliste muutustega, mis on seotud Lissaboni lepingu ratifitseerimisega, Euroopa Parlamendi valimistega, komisjoni uue koosseisu ametisse nimetamisega ja mõnedes liikmesriikides toimuvate kohalike valimistega.

21.  Samas osutavad hiljuti liidu peamistes ajalehtedes avaldatud artiklid nii eesistujariik Tšehhi kui ka Rootsi ühisele soovile tegeleda ELi eelarve läbivaatamisega kogu 2009. aasta jooksul eesmärgiga, mis vajab veel selgitamist.

· Lissaboni lepingu mõju

22.  Euroopa Ülemkogu 2008. aasta detsembri kohtumise järelduste punktide 1–4 kohaselt peaks Iirimaa referendum toimuma enne praeguse komisjoni koosseisu ametiaja lõppu. Sellisel juhul võib Lissaboni leping jõustuda 2010. aasta alguses.

23.  Uue lepinguga antakse Euroopa Liidule rida uusi pädevusi, sealhulgas uus eelarvemenetlus, mille tagajärjed võivad kajastuda uutes poliitikates/programmides, mida tuleb uute õiguslike aluste tõttu piisavalt rahastada. See puudutab peamiselt rubriike 1a (kosmosepoliitika ja teadusuuringud, noored, sport, rahvatervis), 3b (õigusalane koostöö) ja 4 (humanitaarabi, Euroopa Liidu välisteenistus). On juba ilmnenud, et kahele nimetatud rubriigile (1a ja 4) praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames eraldatud vahendid on olnud ebapiisavad.

3. Järeldused ja valikud

24.  Raportöör arvab, et kindlusetus, mis on seotud praeguse poliitilise, majandusliku ja institutsioonilise olukorraga, mida iseloomustavad

- Euroopa Parlamendi valimised;

- komisjoni uue koosseisu nimetamine;

- Iirimaa uue referendumi ettevalmistamisetapp ja ratifitseerimise tulemused;

- uue lepingu võimalik jõustumine ja ratifitseerimise läbikukkumise tagajärjed eelarvele;

- majandus- ja finantskriisi poliitiline mõju ning selle võimalikud tagajärjed ELi eelarve jaoks igaaastase või mitmeaastase rahastamise seisukohast vaadatuna,

on peamine probleem, mis ei luba algatusraporti esitamise ajal võtta ambitsioonikat läbivaatamist taotlevat üksikasjalikku seisukohta.

25.  Sellele vaatamata arvab raportöör, et Euroopa Parlamendi praegune koosseis on andnud tohutu panuse eeskätt poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjoni tööga, aga ka sellele järgnenud iga-aastaste eelarvemenetluste ja õigusloomealase tööga. Seetõttu peaks algatusraport rõhutama seniseid saavutusi ja juhtima tähelepanu veel olemasolevatele puudustele, mis oleks parlamendi praeguse koosseisu pärand uuele koosseisule.

· Võimalikud valikud algatusraporti jaoks

Esimene võimalus

26.  Raportis võiks

- käsitleda ennetavalt Lissaboni lepingu mõju ELi poliitikale, sh kvantitatiivsetele aspektidele, ning määrata kindlaks vajadus ambitsioonika läbivaatamise järele praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames;

- teha poliitilised järeldused eelarve läbivaatamist käsitlevast konverentsist ja sillutada teed tulevastele komisjoni ettepanekutele, pakkudes võimalusi probleemide lahendamiseks praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames ja pärast seda;

- esitada eelnevate kogemuste põhjal poliitiline nägemus sellest, milline võiks olla järgmine mitmeaastane finantsraamistik.

Teine võimalus

27.  Raportis võiks

- märkida ära praegune poliitiline ja institutsiooniline olukord;

- võtta seisukoht, et ettepanekute esitamine praeguses etapis võiks avaldada ebasoodsat mõju;

- jätta komisjoni ettepanekute läbivaatamine Euroopa Parlamendi uue koosseisu ülesandeks.

Kolmas võimalus

28.  Raportis võiks kasutada kolmeetapilist lähenemist.

Esimene etapp:

- tuletada meelde, et praegune mitmeaastane finantsraamistik ei olnud nii ambitsioonikas kui Euroopa Parlament oleks soovinud;

- tuletada meelde, et praegune mitmeaastane finantsraamistik on pakkunud järjepidevust ELi õigusaktidele, mille vahehindamine toimub alles hiljem (2010–2011);

- rõhutada, et institutsioonidevahelise kokkuleppe deklaratsioonis nr 3 ette nähtud läbivaatamine on pidev protsess, sest kokkulepe sisaldab mitmeaastase finantsraamistiku kohandamiseks vajalikke sätteid (paindlikkus, läbivaatamine, vahendite suurendamine) ning neid vahendeid on vajaduse korral alati kasutatud (Galileo, toiduainete rahastamisvahend, taastamiskava ?);

- osutada peamistele põhimõtetele, mida parlamendi uus koosseis võiks oma töö alusena kasutada:

- vältida arvukate erinevate nõudmiste esitamist (nn jõulupuu-lähenemine);

- koondada kulutused mõnele peamisele valdkonnale ületamata praeguseid ülemmäärasid;

- kohaldada Euroopa lisandväärtuse kriteeriumit kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega;

- suurendada toimevõimet, eriti rubriikide sisest ja nende vahelist paindlikkust. Üks võimalus võiks olla kasutada institutsioonidevahelise kokkuleppe deklaratsioonis nr 1 (vt allpool) sisalduvaid võimalusi pakkuda suuremat paindlikkust eriti suure poliitilise tähtsusega prioriteetide (energia, lairibaühendus) rahastamisel. Ühtlasi annaks see Euroopa Parlamendile võimaluse olla algataja rollis ja ennetada komisjoni järgmisi ettepanekuid.

„Komisjon koostab institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 7 kohaselt 2009. aasta lõpuks institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimise kohta aruande, lisades sellele vajadusel asjakohased ettepanekud.”

Teine etapp:

- Lissaboni lepingu ratifitseerimise korral esitada ettepanekud kohandusteks, mis on seotud lepingus sätestatud väljakutsete ja uue poliitikaga.

Kolmas etapp:

- valmistada ette järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevad läbirääkimised (parlamendi uue koosseisu ülesanne), võttes arvesse kehtiva asutamislepingu raamistikku ning õigusloomekavade vahehindamiste tulemusi.

(1)

P6_TA-PROV(2006)0570

(2)

SEK(2007)42/2-05-1772

(3)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0210

(4)

P6_TA(2006)0210, Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (lõige 1).

(5)

PE 392.301_V.03.00.

(6)

(7)

Konverentsi materjal on kättesaadav komisjoni veebisaidil http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm.

(8)

SEK(2008) 2739.


väliskomisjoNI ARVAMUS (24.2.2009)

eelarvekomisjonile

finantsraamistiku 2007–2013 vahekokkuvõtte kohta

(2008/2055(INI))

Arvamuse koostaja: Michael Gahler

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab eelarvekomisjoni kolmeetapilist lähenemisviisi vahekokkuvõttele ja rõhutab, et rubriigi 4 pideva alarahastamise probleemi tuleb praeguse mitmeaastase finantsraamistiku vajalike kohanduste raames käsitleda prioriteetse küsimusena, sealhulgas nähes ette piisavad vahendid ELi välisteenistuse jaoks;

2. tuletab meelde, et komisjon on lubanud esitada vahekokkuvõtte raames hinnangu rubriigi 4 olukorra kohta, ning nõuab tungivalt, et komisjon pakuks kõnealuse hinnangu põhjal praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames lühiajalisi lahendusi ning uue mitmeaastase finantsraamistiku jaoks võimalusi, mis tugevdaksid rubriigi 4 rahalist olukorda ja aitaksid kaotada selle pideva alarahastamise probleemi, võimaldades seeläbi Euroopa Liidul täita oma välistegevusega seotud kohustusi;

3. rõhutab eriti – arvestades rubriigist 4 rahastatavate meetmete olemust – vajadust luua paindlikkuse mehhanism, mis võimaldaks ELil reageerida ettenägematutele olukordadele, vähendamata välistegevuse valdkonnas teostatava poliitika ja programmide rahastamist ning samal ajal eelarvepädevate institutsioonide õigusi täielikult austades;

4. rõhutab oma kavatsust keskenduda vajadusele leida rubriigi 4 jaoks lühi- ja pikaajalisi lahendusi komisjoni uue koosseisu ametissenimetamise ja kinnitamise kontekstis;

5. kiidab heaks Euroopa naabruspoliitika täiendava süvendamise idapartnerluse ja Vahemere Liidu suunas; juhib siiski tähelepanu tungivale vajadusele tagada Euroopa naabruse ja partnerluse instrumendile piisavad vahendid, et need kaks raamistikku oleksid osalevate partnerite jaoks toimivad ja usaldusväärsed; kordab, et selles kontekstis on kaalul kogu Euroopa kontinendi stabiilsus, julgeolek ja heaolu;

6. juhib tähelepanu ELi ees seisvatele probleemidele energiavarustuse kindluse valdkonnas ja nõuab tungivalt, et komisjon näeks ette piisavad vahendid, mille abil EL saaks vähendada oma haavatavust selles küsimuses;

7. juhib tähelepanu vajadusele kaotada lõhe, mis valitseb ühelt poolt arengukoostöö rahastamisvahendi praeguse arenguabile ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele koondamise ning teiselt poolt vajaduse vahel toetada koostööd kolmandate riikidega ka väljaspool ametliku arenguabi konteksti; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama kehtivate õigusaktide muutmiseks asjaomaseid ettepanekuid ning nägema järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ette ametliku arenguabi väliselt arengumaadega tehtava koostöö pidev ja nõuetekohane rahastamine;

8. rõhutab, pidades silmas uue mitmeaastase finantsraamistiku koostamist, et igasugune kulutuste jätkusuutlik läbivaatamine peab olema tihedalt seotud tulude uuendamisega, et anda Euroopa Liidule vajalikud vahendid oma rolli täitmiseks ja eesseisvate probleemidega toimetulekuks; on seisukohal, et järgmine finantsraamistik peaks järgima komisjoni ja Euroopa Parlamendi koosseisude ametiaegu, mis tugevdaks raamistiku demokraatlikku legitiimsust; rõhutab lisaks oma seisukohta, et kõik rahalised vahendid välistegevuse jaoks, eelkõige Euroopa Arengufond ja ATHENA mehhanism, tuleks integreerida ELi eelarvesse.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.2.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Klaus Hänsch, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Pierre Pribetich, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Geoffrey Van Orden, Andrzej Wielowieyski, Zbigniew Zaleski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Andrew Duff, Glyn Ford, Christoph Konrad, Jean Spautz


arengukomisjoNI ARVAMUS (18.2.2009)

eelarvekomisjonile

finantsraamistiku 2007–2013 vahekokkuvõtte kohta

(2008/2055(INI))

Arvamuse koostaja: Thijs Berman

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et praegu kehtiva finantsperspektiivi kuluarvestamise mudelid näitavad märkimisväärseid erinevusi mitmeaastase finantsraamistiku erinevate rubriikide assigneeringute kasutamisel: mõne rubriigi (nt rubriigi 2) vahendid on suuresti alakasutatud, samas on teiste rubriikide (nt rubriigi 4) varud täielikult ammendatud; on seisukohal, et selline olukord näitab ilmekalt suurema paindlikkuse vajadust rubriikidevaheliste ümberpaigutamiste tegemisel;

2.  juhib erilist tähelepanu ebakindlale finantsolukorrale seoses rubriigiga 4, mis tuleneb uutest tekkivatest vajadustest, mida ei olnud mitmeaastase finantsraamistiku koostamisel võimalik ette näha, näiteks seoses Palestiina, Kosovo ja Gruusiaga; on seisukohal, et kõnealust probleemi on võimalik lahendada üksnes mitmeaastase finantsraamistiku põhjaliku läbivaatamisega, mille tulemusena suurendatakse rubriigi 4 ülemmäära perioodiks 2010–2013;

3.  märgib, et kuigi uusi vajadusi, mis tulenevad toiduainete hinnatõusust arengumaades, käsitleti praegu kehtiva finantsperspektiivi raames, oli see keeruline ja raske protsess, mida ei tuleks korrata; märgib ühtlasi, et on tõenäoline, et arengumaades tekivad uued, ettenägematud ja teravad vajadused, muu hulgas seoses segadusega maailma finantsturgudel, ning ülemaailmsest kliimamuutusest tulenevad humanitaarhädaolukorrad, mille mõju on kõige suurem madala sissetulekutasemega riikides;

4.  juhib tähelepanu, et demokraatliku kontrolli protsessis on ilmnenud vajadus uue rahastamisvahendi või olemasoleva vahendi muutmise järele koos täiendavate rahaliste vahenditega muu kui ametliku arenguabi rahastamiseks arengukoostöö rahastamisvahendiga hõlmatud riikides ning seda on võimalik saavutada asjakohaselt vaid rubriigi 4 ülemmäära suurendades.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.2.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Emilio Menéndez del Valle


eelarvekontrollikomisjoNI ARVAMUS (18.2.2009)

eelarvekomisjonile

2007.–2013. aasta finantsraamistiku vahekokkuvõtte kohta

(2008/2055(INI))

Arvamuse koostaja: Herbert Bösch

ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et komisjon kui Euroopa Liidu täidesaatev organ peab oma saavutustest aru andma; kutsub seetõttu komisjoni üles viima oma finantsauditid (seaduslikkus ja korrakohasus) ja tulemusauditid (kulude ja tulude vastavuse auditid) asjakohaselt tasakaalu;

2.  märgib, et „haldus koostöös liikmesriikidega“ tuleneb otseselt EÜ asutamislepingu artiklist 5 ja on tõelise „ELi valitsuse“ puudumise tagajärg; tuletab meelde, et praegune kord on tekitanud suure ohu, et puhtalt riiklikud huvid võivad saada määravamaks kui ELi ühishuvid; on seisukohal, et on vajalik kehtestada halduskoostööst tulenevaid ülesandeid täitvate riiklike asutuste akrediteerimine ELi tasandil;

3.  juhib tähelepanu korduvatele nõudmistele võtta kasutusele riikide haldusdeklaratsioonid kui vahend riikide vastutuse tugevdamiseks; avaldab kahetsust komisjoni ebapiisavate jõupingutuste pärast sellise vahendi kasutuselevõtmiseks positiivsete tingimuste loomisel; on seisukohal, et komisjoni suutmatus selles osas tegutseda on vastuolus komisjoni 12. septembri 2007. aasta teatises „Muutuv Euroopa vajab eelarvereformi“ (SEK(2007)1188, lk 5) nimetatud eesmärgiga, mille kohaselt tuleb eelarvet „hallata kõrgeimate standardite kohaselt“;

4.  on seisukohal, et kui ei saa kehtestada täit vastutust teatava poliitika eest, siis tuleb seda poliitikat muuta või see tühistada; on veendunud, et poliitilise otsuse lahutamatu osa peaks lisaks selle kavandamisele, eesmärkidele, investeeringute tasemele ja konkreetsele õigusaktile olema ka selle rakendamise eest täieliku vastutuse võtmine rakendamise eest vastutava organi poolt;

5.  väljendab rahulolu mõiste „lubatav veaoht“ kasutuselevõtmise üle Euroopa Kontrollikoja arvamuses nr 2/2004(1); kutsub komisjoni üles esitama eelarvepädevatele institutsioonidele erinevaid võimalusi, näidates ära kontrollimise maksumuse erinevate veamäärade korral; on seisukohal, et „lubatav veaoht“ peab olema erinev, olenevalt programmide iseloomust, keerukusest ja juhtimismeetoditest;

6.  on seisukohal, et kontrollikoda peaks hindama komisjoni kuluarvestuse kvaliteeti.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.2.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

9

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Nils Lundgren, Ashley Mote, Jan Mulder

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Valdis Dombrovskis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Roselyne Lefrançois

(1)

ELT C 107, 30.4.2004, lk 1.


tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoNI ARVAMUS (9.10.2008)

eelarvekomisjonile

finantsraamistiku 2007–2013 vahekokkuvõtte kohta

(2008/2055(INI))

Arvamuse koostaja: Paul Rübig

ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  peab väga tervitatavaks finantsraamistiku 2007–2013 vahekokkuvõtet ja komisjoni avalikku arutelu eelarvereformi üle; usub, et eelarve peab olema ELi poliitiliste eesmärkide tõhusa teostamise tagamise peamine vahend;

2.  on seisukohal, et piirkondade püsiva vastastikuse lähenemise üks vahenditest on ELi ühtekuuluvuspoliitika tõhus suunamine kõnealuste eesmärkide saavutamiseks, rõhutades vajadust ergutada neile eraldatud ühenduse vahendite tunduvalt kiiremat kasutamist;

3.  usub, et kuna liidu poliitilised prioriteedid arenevad pidevalt üleilmastumise, demograafiliste muutuste, tehnoloogia arengu ning kindlate ja mitmesuguste energiavarustuse allikate tagamise vajaduse tõttu, on ELi kulutuste ümberhindamine ja optimeerimine ELi tegevuse parima lisandväärtuse ja tulemuslikkuse saavutamiseks ülioluline;

4.  usub, et see vahekokkuvõte on äärmiselt oluline ELi eelarve jaoks, peegeldades paremini kodanike prioriteete, arvestades ELi ambitsiooni saavutada konkurentsivõimeline, teadmistepõhine ja tõhus globaalne majandus; on seisukohal, et see hõlmab teadus- ja uuendustegevuse, kliima- ja energiapoliitika, infrastruktuuri, hariduse ja koolituse jaoks ettenähtud vahendite märkimisväärset suurendamist;

5.  rõhutab, et ELi ees seisvad peamised energiaprobleemid ja kindel eesmärk vähendada heitgaase kogu maailmas tingivad vajaduse taskukohase, madala süsinikusisaldusega ja taastuvenergia tehnoloogia väljatöötamise järele; usub sellega seoses, et eelarve peaks pakkuma Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava eesmärkide saavutamiseks piisavaid rahalisi vahendeid; märgib, et nimetatud kava ei tohiks rahastada ühenduse teadusuuringute ja uuendustegevuse programmidele eraldatud vahendite ümberpaigutamise teel;

6.   kutsub komisjoni üles analüüsima, kuidas oleks võimalik kasutada uusi rahastamisvõimalusi, et kiirendada üleeuroopalist huvi pakkuvaid taastuvenergia projekte, pöörates erilist tähelepanu:

(i)   vajaliku võrkude infrastruktuuri loomisele, et arendada avameretuule ja mereenergia potentsiaali Põhjamerel ja Läänemerel;

(ii)  võrkudevaheliste ühenduste väljatöötamisele Vahemere piirkonna riikidega, et kasutada ELi lõunaosas ja naaberriikides täielikult ära tuuleenergia ja päikese soojusenergia potentsiaali;

(iii)  biomassil põhinevate kaugkütte ja jahutusvõrkude loomisele koos praeguse ulatusliku hoonestuse moderniseerimise programmiga;

7.   rõhutab, et energiatõhusus on energiapuuduse vastu võitlemise üks äärmiselt olulisi vahendeid ning kliimamuutusega võitlemisel kiirete tulemuste saavutamiseks kõige kulutasuvam viis, mille potentsiaal vähendada heitgaase keskpikas perspektiivis on kõige suurem; kutsub komisjoni kaaluma, mil moel oleks võimalik ELi eelarvevahenditest kõige paremini täiendada liikmesriikide meetmeid ja teisi energiatõhususega seotud poliitikavahendeid, ning nõuab täiendavate vahendite eraldamist tootmisele ja tarbijatele suunatud energiatõhususe algatustele; usub, et ehitussektori energiatõhusamaks muutmiseks on eelkõige vaja suuremaid investeeringuid;

8.  toonitab, et majanduskasvule ja töökohtade loomisele toetuva dünaamilise teadmistepõhise ELi majandusruumi jaoks on teadusuuringud ja uuendustegevus keskse tähtsusega; rõhutab, et rahaliste vahendite kättesaadavuse parandamine on eduka teadusuuringute ja uuendustegevuse poliitika eeltingimus; usub, et maailma muutumise tõttu on muutunud ka rahastamist vajavad valdkonnad; soovitab seetõttu tungivalt, et teadus- ja arendustegevuse rahastamisel keskendutaks tulevastele turuvõimalustele ja uutele ülemaailmsetele väljakutsetele nagu keskkonnatehnoloogia ja energia;

9.  usub, et kõrgeimal tasemel teadustegevus nõuab üha rohkem investeerimist teadusuuringute infrastruktuuri; on seisukohal, et seitsmenda raamprogrammi teadusuuringute infrastruktuuri jaoks ettenähtud eelarve ajavahemikuks 2007–2013 ei vasta Euroopa teadustegevuse vajadustele ega potentsiaalile; on seisukohal, et kõnealusest sektorist peab saama oluline prioriteet enne finantsraamistikku käsitlevat vahekokkuvõtet, mis peagi koostatakse;

10. tuletab meelde, et VKEd tekitavad enam kui poole ELi SKTst, moodustades 99% ELi äriühingutest, andes 2/3 ELi kõigist töökohtadest ning olles seega ELi majanduse kõige suurem sektor; rõhutab, et Lissaboni strateegia eesmärke on võimalik saavutada üksnes sihipärase ja hästi varustatud VKEde poliitikaga, mis käsitleb rahastamist, reguleerimist ja toetuse suurendamist ettevõtlusele ning VKEde osalemisele teadusuuringute, uuendustegevuse, tehnoloogia ja avalike hangete valdkonnas; peab kavandatavat väikeettevõtete õigusakti VKEde toetamise väga oluliseks vahendiks ning usub, et see vajab vahendite asjakohast suurenemist;

11. kutsub komisjoni üles hindama konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning teiste ettevõtlust ja uuendustegevust toetavate meetmete tõhusust ja lisandväärtust; usub, et on vaja jätkata toetuse ja vahendite eraldamist niisugustele programmidele, mis on VKEde edasimineku tagamiseks ELis peamine rahastamisvahend, ning kõnealuste programmide paremat integreerimist; rõhutab, et uuendustegevuse osas tuleks VKEsid julgustada tegema tihedat koostööd ülikoolide ja teaduskeskustega, et stimuleerida teadmiste vahetamist ja teadustegevuse kiiret kasutamist ettevõtluses;

12. rõhutab, et energiatõhusust ja kliimamuutust peetakse ELi peamisteks prioriteetideks, kuid see ei kajastu piisaval määral ja järjekindlalt ELi eelarves; on seisukohal, et sihtotstarbelise eelarverea või konkreetsete alamrubriikide loomine kliimamuutuse leevendamisse ja sellega kohanemisse investeerimise jaoks oleks üks võimalus olukorra parandamiseks, lisaks kliimamuutusega seotud eesmärkide olemasolevatesse programmidesse lisamisele;

13. rõhutab konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning JEREMIE algatuse olulisust turu puuduste kõrvaldamisel seoses VKEde rahastamisega ning kutsub suunama saadaolevad vahendid VKEde tegelike vajaduste rahuldamiseks, et edendada näiteks uusi vahefinantseerimise vahendeid; märgib, et VKEd kannatavad eriti tugevalt maksete hilinemise tõttu, seetõttu tuleb viivitamist vältida, leides tõhusa ja läbipaistva seirekava, mis tagaks maksete teostamise konkreetse perioodi jooksul;

14. märgib, et erilist tähelepanu tuleks pöörata ELi kulude tõhusale haldamisele; märgib lisaks, et eriti oluline on vahendite jaotamine objektiivsete kriteeriumide ning nende tulemuslikkuse pideva hindamise alusel; leiab, et seoses sellega tuleks edendada tugevat ja tõhusat avaliku ja erasektori partnerlust;

15. rõhutab, et rahaline toetus on vajalik eristatud üleeuroopaliste energiavõrkude arendamiseks, millel on oluline osa strateegilises energiapoliitikas ja üleeuroopalise e-teenuste arendamise jaoks, eriti andmekaitse seisukohast; usub kooskõlas ELi kliimamuutusega seotud eesmärkidega, et üleeuroopaliste energiavõrgustike rahastamisel tuleks keskenduda madala süsinikdioksiidiheitega infrastruktuurile, nagu näiteks intelligentsed energiavõrgud, et suurendada ELi elektri- ja gaasisüsteemide tõhusust, paindlikkust, ohutust, usaldusväärsust ja kvaliteeti;

16. rõhutab rahaliste vahendite eraldamise vajadust ELi reguleerivale asutusele, mis tegeleb tuumaohutuse ja -julgeoleku küsimustega ning kehtestab ühtsed eeskirjad, protsessid ja normid tuumamaterjalide käsitsemiseks ning nendega seotud õnnetuste puhul toimimiseks ning jälgib nende eeskirjade täitmist;

17. märgib, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi muudetakse oluliselt; rõhutab, et äriühingud, mida mõjutavad heitkogustega kauplemise süsteemi enampakkumised, tuleks kaasata otsusesse, kuidas kasutada enampakkumistest saadavat tulu;

18. märgib, et eelkõige teadus- ja arendustegevuse ning VKEde toetamise puhul võivad toetustega kombineeritud laenud osutuda kõige tõhusamaks ja tulemuslikumaks; usub, et eelarve läbivaatamisel tuleks kaaluda uuendusliku rahastamise meetodeid, et toetada majanduskasvu;

19. rõhutab, kui oluline on parandada ELi ja kolmandate riikide vahelist koordineerimist, eriti ülemaailmse partnerlussüsteemi loomiseks ning teadmiste vahetamise stimuleerimiseks strateegiliselt oluliste riikidega, et parandada ELi energiavarustamise kindlust; usub, et kõnealune eesmärk peaks kajastuma eelarves.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

7.10.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

35

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

José Javier Pomés Ruiz


regionaalarengukomisjonI ARVAMUS (27.1.2009)

eelarvekomisjonile

2007.–2013. aasta finantsraamistiku vahekokkuvõtte kohta

(2008/2055(INI))

Arvamuse koostaja: Rumiana Jeleva

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on endiselt Euroopa integratsiooniprotsessi keskne sammas ning etendab aktiivset rolli ebavõrdsuse ja arengulise mahajäämuse vähendamisel,

1.  on seisukohal, et ELi regionaalpoliitika on paljude aastate vältel Euroopa üldsusele oma ainulaadset Euroopa lisandväärtust näidanud, edendades tõhusalt majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust kogu ELis, aidates samal ajal kaasa Lissaboni strateegia kasvu ja töökohtade loomise eesmärkide ning Göteborgis kokku lepitud säästva arengu eesmärkide saavutamisele; on seega vastu kõikidele selle ühenduse poliitika taasriigistamise katsetele; kinnitab oma ammust seisukohta, et ühtekuuluvuspoliitika peaks hõlmama kogu ELi territooriumi ning et suurem osa kättesaadavatest rahalistest vahenditest peaks olema suunatud vähemarenenud piirkondade vajadustele;

2.  on seisukohal, et uue mitmeaastase finantsraamistiku piisavate rahaliste vahendite tagamine pärast 2013. aastat on asendamatu võimaldamaks ühtekuuluvuspoliitikal mitte ainult jätkata tavapäraste ülesannete edukat täitmist, vaid ühtlasi tegelda mitmete uute olulise piirkondliku mõjuga globaalsete väljakutsetega, näiteks kliimamuutus ja demograafilised muutused, rahvastikukadu, globaliseerumisega kohanemine, maapiirkondade taaselustamine, energiatõhusus ja linnadesse koondumine, nagu on täpsustatud komisjoni neljandas aruandes majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta (KOM(2007)0273); on seega seisukohal, et ELi SKTst mitte rohkem kui 0,35 % eraldamine selle poliitika rahastamiseks ei ole kaugeltki piisav;

3.   on seisukohal, et ELi ühtekuuluvuspoliitikale on vaja eraldada piisavalt vahendeid, et saavutada tegelik lähenemine ning võidelda piirkondlike ja piirkonnasisese erinevustega ning püsiva ebavõrdsusega tööhõive, transpordi infrastruktuuri, juurdepääsetavuse ja innovatsioonivõime valdkonnas ning samuti arenenumate ja ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade vahelise tehnoloogilise lõhega; rõhutab eriti ühtekuuluvuspoliitika rolli piirkondade, nagu mäed, saared, hõredalt asustatud ja piiriäärsed piirkonnad, alalise geograafilise ja struktuurilise ebasoodsa olukorra kompenseerimisel; on samuti seisukohal, et kindel ja korralikult rahastatav ühtekuuluvuspoliitika on peamine tingimus tulevaste laienemiste edukaks assimileerimiseks;

4.  rõhutab struktuurifondide rakendamise menetluste lihtsustamise vajadust eriti juhtimise ja kontrollisüsteemide puhul, võttes samal ajal meetmeid pettuste ja eeskirjade eiramise vastu ning tagades finantskontrollisüsteemide piisavuse; märgib, et süsteemi keerukus on teatud määral süüdi liikmesriikide poolses olemasolevate vahendite kehvas ärakasutamises; tervitab komisjoni hiljutisi ettepanekuid ELi ühtekuuluvuspoliitika finantskriisist tulenevaks läbivaatamiseks, mis hõlmab konkreetseid ettepanekuid asjakohaste menetluste lihtsustamiseks, ning ootab huviga 2009. aasta alguseks kavandatud komisjoni ettepanekute viimast paketti lihtsustamise meetmete kohta; on seisukohal, et need meetmed tuleks rakendada viivitamatult, ning et need peaksid tagama kohustuste ja pädevuste selge jaotuse ELi, liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike ametiasutuste vahel;

5.  märgib, et komisjon on esmakordselt asunud süstemaatiliselt hindama 2000.–2006. aasta tegevuskavade tõhusust; ootab suure huviga selle hindamise tulemusi, mis on tõsiseks katseks mõõta ühtekuuluvuspoliitika meetmete tõhusust; märgib siiski, et positiivsete mõjude, mida ühtekuuluvuspoliitika tegelikkuses on toonud, täielik hindamine käesolevas etapis on äärmiselt keeruline, kuna võetud meetmete täielik mõju on tajutav alles hiljem ja seda ei saa mõõta ainuüksi majanduslike näitajatega;

6.  rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikas ei tohi näha üksnes teiste valdkondlike poliitikate eesmärkide saavutamise vahendit, sest see on ühenduse täieõiguslik poliitika, mis pakub olulist lisandväärtust;

7. tunnistab, et praegune finantskriis on oluliselt muutnud majanduslikku ja rahalist olukorda paljudes liikmesriikides; märgib, et selle kriisi tagajärjel on riikide investeerimisprioriteedid muutunud ja seetõttu võidakse mitmeid tegevuskavasid kohandada; rõhutab tõsiasja, et liikmesriigid võivad ühtlasi silmitsi seista likviidsusprobleemidega, mis ei lase neil tagada riigi osamaksete tasumist struktuurimeetmete ja kavade rakendamiseks; nõuab tungivalt, et komisjon teeks tihedat koostööd liikmesriikidega ühises pingutuses Euroopa majanduse taaskäivitamiseks;

8. tervitab sellega seoses komisjoni ettepanekuid muuta olemasolevat 2007.–2013. aasta struktuurifondide õiguslikku raamistikku eesmärgiga lihtsustada süsteemi ning kiirendada ja hõlbustada liikmesriikidele tehtavaid makseid; peab ettepanekuid esimeseks oluliseks sammuks liikmesriikide abistamise suunas, selleks et võidelda praeguse majanduskriisi negatiivsete mõjude vastu; sellest tulenevalt tervitab komisjoni otsust pikendada programmiperioodi 2000–2006 tegevusprogrammide kontode sulgemise tähtaega;

9. rõhutab asjaolu, et ELi-poolse rahastamise ülim eesmärk on parandada liidu kodanike elukvaliteeti ja kutsub seega liikmesriike üles tagama ELi rahaliste vahendite optimaalse haldamise; eelöeldut silmas pidades tuletab meelde vajadust hea valitsemistava järele ning tähtsust võidelda pettuste, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, mis otseselt rikuvad ELi eelarve aluseks olevaid põhimõtteid; tervitab seepärast OLAFi sellealaseid jõupingutusi;

10. soovitab territoriaalse ühtekuuluvuse kontekstis Euroopa piirkondliku koostöö eesmärgi olulist tugevdamist nii poliitika kui rahaliste vahendite osas ning soovitab järgmiseks programmiperioodiks tagada lisarahastamine; tervitab komisjoni hiljutisi pingutusi piirkondliku koostöö tugevdamisel riikidevaheliste koostööstruktuuride loomise kaudu nende riikide jaoks, kes seisavad silmitsi samalaadsete probleemidega; võtab suure huviga teadmiseks Läänemere strateegia, mis näitab, et samalaadseid strateegiaid võib tulevikus kaaluda ka muude piirkondade, nagu Musta mere piirkonna või teist laadi piirkondade jaoks;

11. nõuab tungivalt, et komisjon teeks piirkondade jaoks, kus SKT ületab 75 % künnise, ettepaneku kõikehõlmava üleminekuabi süsteemi kohta ajavahemikuks pärast 2013. aastat; peab kõnealuste üleminekupiirkondadega eraldi tegelemist äärmiselt tähtsaks, kuna need piirkonnad on sel hetkel oma arengus endiselt üleminekuetapis ning peaksid seega saama kasu selgemini määratletud staatusest, läbipaistvatest eeskirjadest ja suuremast kindlusest seoses järgmisel programmiperioodil struktuurifondidest üleminekutoetuse saamisega; on seisukohal, et ühtekuuluvusfondist lahkuvate liikmesriikide jaoks tuleks samuti kehtestada üleminekukord, et ühtlustada saavutatud lähenemistasemed;

12. võtab huviga teadmiseks arutelu seoses järgmise finantsraamistiku kavandamisega praeguse seitsme aasta asemel viie aasta peale, nii et see langeks kokku Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi volitustega; on siiski teadlik suurtest raskustest rakendada mitmeaastaseid struktuurifondide programme sellise lühikese programmiperioodi jooksul; teeb seega ettepaneku kavandada ühtekuuluvuspoliitika kümne aasta peale koos õigus- ja tegevusraamistiku olulise läbivaatamisega pärast esimese viie aasta möödumist;

13. rõhutab Euroopa Investeerimispanga ja teiste institutsioonide rahastatud uute algatuste Jessica, Jaspers ja Jeremie positiivset mõju ning nõuab nende algatuste pikendamist järgmises finantsraamistikus;

14. tuletab meelde, et läbirääkimistel 2007.–2013. aasta struktuurifondide määruste üle esitas parlament mitteametliku kolmepoolse kõneluse kontekstis ettepaneku N+2 / N+3 reegli tõttu kaotsi minevate kasutamata vahendite ümberjaotamise kohta ühenduse ühtekuuluvuspoliitika eelarvele (eelarverida 1b) ja muudele tegevuskavadele, mille vahendid suuremas osas ära kasutatakse, luues ühenduse tulemusreservi kui edusammude tunnustamise mehhanismi; kahetseb sügavalt, et nõukogu tookord seda ettepanekut heaks ei kiitnud; palub komisjonil oma eelseisvas vahekokkuvõttes vastata parlamendi ettepanekule ning soovitab tal teha analüüsi selle rahastamisvahendi praktikas kohaldamise mõjude kohta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.1.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

44

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Domenico Antonio Basile, Madeleine Jouye de Grandmaison, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Richard Seeber


põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoI ARVAMUS (21.1.2009)

eelarvekomisjonile

finantsraamistiku 2007–2013 vahekokkuvõtte kohta

(2008/2055(INI))

Arvamuse koostaja: Esther De Lange

ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  rõhutab, et põllumajanduspoliitika on kõige suuremal määral ühenduse pädevusse kuuluv poliitika Euroopa Liidus, mistõttu põllumajandusega seotud kulud moodustavad arvestatava osa kogu ELi eelarvest, kuigi kulutused põllumajandusele on suhtelises arvestuses vähenenud;

2.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon on sunnitud avaldama arvamust finantsraamistiku 2007–2013 vahekokkuvõtte kohta, ilma et ta oleks saanud komisjoni teatise, mis võimaldaks saada täpse ülevaate praegusest finantsolukorrast ja esimestest prognoosidest;

3.  rõhutab, et ülemaailmse majandus- ja finantskriisi tingimustes ning olukorras, kus turul valitsevad pinged ja tooraine, sealhulgas põllumajandusliku tooraine hinnad on üha enam rahvusvaheliste spekulatsioonide objekt, on raske koostada finantsperspektiivi liidu põllumajanduse ja maaelu arengu jaoks, eriti mis puudutab turukorraldusmeetmeid;

4.  rõhutab, et avalikku arvamust eksitatakse avaldustega, milles juhitakse tähelepanu põllumajanduskulude suhteliselt suurele osakaalule liidu eelarves, sest põllumajandustoetused moodustavad liikmesriikide kogu SKPga võrreldes ainult kaduvväikese summa;

5.  tuletab meelde, et ühise põllumajanduspoliitika ülemmäärad on fikseeritud 2013. aastani ja põllumajanduseelarve paikapidavus 2013. aastani oli põhiline nõue 2003. aastal ühise põllumajanduspoliitika kaugeleulatuva reformi ning 2008. aastal sellele järgnenud „tervisekontrolli” heakskiitmisel enamiku liikmesriikide poolt, kuna pikaajaline planeerimine ja investeerimiskindlus on põllumajandussektoris olulise tähtsusega;

6.  rõhutab, et põllumajandustoodete hinnad on viimasel ajal tugevalt kõikunud ning eksinud on need, kes jõudsid viimastel aastatel kiiresti tõusvate toiduainehindade tõttu arvamusele, et põllumajandustoetused ei ole enam vajalikud ja ainuüksi toodangu müük suudab kindlustada talupidajatele stabiilse ja prognoositava sissetuleku;

7.  märgib, et seetõttu on uusi prioriteete praeguse finantsraamistiku raames võimalik rahastada vaid uute rahaliste vahenditega või prioriteetide läbivaatamisega olemasolevate programmide raames ja kulutuste tasemel; rõhutab sellest tulenevalt suuremat vajadust tagada eelarve esialgsete arvnäitajate eri kategooriate all piisavad varud, et jätta ruumi Euroopa Parlamendi prioriteetidele; peab kahetsusväärseks, et 2005. aasta eelarveläbirääkimistel eraldati teise samba meetmete jaoks liiga väike summa;

8.  peab kahetsusväärseks liikmesriikide poolt ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli” käigus kokku lepitud suurendatud ümbersuunamise määrasid ja nõuab, et komisjon eraldaks finantsraamistiku läbivaatamist arvestades rohkem täiendavaid vahendeid maapiirkondade arenguks, et oleks võimalik katta ühise põllumajanduspoliitika teise samba vajadusi;

9.  hoiatab siiski, et praegune varu põllumajanduseelarves on ajutine, kuna uute liikmesriikide järkjärguline integreerimine, põllumajandusturgude volatiilsus, looma- ja taimetervisega seotud ohud, viimased horisontaalsed ja valdkondlikud reformid ning teised ühise põllumajanduspoliitika raames vastu võetud meetmed teatavate elanikkonnarühmade toetuseks seavad eelarvele suuremaid nõudmisi, mille tulemusena on oodata kõnealuse varu kadumist käesoleva planeerimisperioodi lõpuks; rõhutab seetõttu, et praegust varu ei tuleks strukturaalselt kasutada;

10.  palub komisjonil Euroopa Parlamenti võimalikult kiiresti teavitada täiendavast rahastamisest, mida on komisjoni arvates vaja põllumajanduse valdkonnas, juhul kui Horvaatia liitub ELiga enne 2013. aastat;

11.  juhib tähelepanu, et ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid Lissaboni lepingu raames ei muutu: suurendada põllumajanduse tootlikkust, tagada põllumajanduses hõivatud rahvastikule rahuldav elatustase, stabiliseerida turge ning tagada toiduainetega varustamine ja toiduainete jõudmine tarbijateni mõistliku hinnaga; juhib samas tähelepanu sellele, et ühise põllumajanduspoliitika või ühenduse muude poliitikavaldkondade järjestikused reformid seavad põllumajanduse ette uusi ülesandeid seoses toodete kvaliteediga, keskkonnakaitsega, võitlusega kliima soojenemise vastu, tarbijate tervisega ja maakasutuse planeerimisega, mis toovad kaasa tootmisviiside muutumise ja võivad põhjustada tootlikkusse langust; rõhutab, et Euroopa Liidu säästva arengu strateegias seatud eesmärke tuleb arvestada ka ELi põllumajanduspoliitikas;

12.  juhib tähelepanu sellele, et selliste loodusressursside nagu pinnase, vee, õhu, kliima ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine säilib eesmärgina, nagu see püstitati Euroopa Ülemkogu kohtumisel Göteborgis (15. ja 16. juunil 2001);

13.  juhib tähelepanu sellele, et teised olulised ülemaailmses põllumajandustoodetega kauplemises osalejad on oma põllumajanduspoliitikat edasi arendanud (nt USA oma põllumajandusseaduse abil);

14.  on seisukohal, et ELi tugev ühine põllumajanduspoliitika – nii sisu kui ka rahastamise osas – on nende eesmärkide saavutamiseks ülimalt tähtis, kindlustades samal ajal võrdsed võimalused ja toiduahela läbipaistvuse ühisel siseturul, samuti maapiirkondade elujõulisuse; on lisaks seisukohal, et maapiirkondade tugevdamine ja maapiirkondades elukvaliteedi tõstmine peab olema esmatähtis, et tõkestada elanikkonna ümberasumist linnastutesse ja edasist linnastumist;

15.  rõhutab, et põllumajandustootmisel on väga suur lisaväärtus, kuna see annab toorainet töötlevale sektorile ning aitab seeläbi kaasa piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele ning ELi tasakaalustatud arengule; juhib tähelepanu, et seepärast tuleks toetused talupidajatele säilitada ja neid vajaduse korral suurendada, sest need on stiimul põllumajandustootmise suurendamiseks;

16.  on arvamusel, et ühise põllumajanduspoliitika edasiarendamiseks tuleb enne vajalike eelarvevahendite eraldamist kõigepealt määratleda poliitikameetmed ja nende konkreetsed eesmärgid 2013. aastale järgneva raamistiku jaoks;

17.  on kindlalt vastu igasugusele põllumajanduspoliitika riiklikule tasandile tagasi viimisele; on samas seisukohal, et vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele tuleb liikmesriikidele ja piirkondadele jätta piirkondliku põllumajanduspoliitika kujundamiseks tegevusvabadus ning anda liikmesriikidele ja piirkondadele võimalus arvestada oma tegevuses konkreetset olukorda; rõhutab, et põllumajanduspoliitika ühine olemus hoiab ära konkurentsi moonutamise siseturul ja säästab Euroopa maksumaksjate raha;

18. hoiatab esimese samba kaasrahastamise võimaliku kasutuselevõtuga kaasnevate ohtude eest, kuna tõenäoliselt ei suudeta tagada selle kohustuslikkust, kui üks liikmesriikide parlamentidest ei soovi heaks kiita vahendite eraldamist riiklikule kaasrahastamisele, mis põhjustaks märkimisväärset konkurentsi moonutamist ja ühise põllumajanduspoliitika de facto lammutamist, nagu on mainitud komisjoni 9. juuni 2008. aasta kirjas;

19. rõhutab, et ELi ühise põllumajanduspoliitika edu ja aktsepteeritavus sõltub ka bürokraatia vähendamisest ning reguleerivate haldussätete piiramisest vastuvõetava määrani.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.1.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

32

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Roselyne Lefrançois, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.2.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

40

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Roselyne Lefrançois, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2009Õigusalane teave