Menettely : 2009/2083(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0021/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0021/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/10/2009 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0026

MIETINTÖ     
PDF 141kWORD 85k
7. lokakuuta 2009
PE 428.033v02-00 A7-0021/2009

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

(KOM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Reimer Böge

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,
 PERUSTELUT
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

(KOM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0445 – C7-0122/2009),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 26 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(2),

–   ottaa huomioon solidaarisuusrahastosta 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julistuksen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A7-0021/2009),

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty ... päivänä syyskuuta 2009,

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 26 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(2),

ottavat huomioon komission ehdotuksen(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (jäljempänä 'rahasto') osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

(2)      Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa.

(3)      Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön.

(4)      Italia on esittänyt rahaston käyttöönottamiseksi hakemuksen, joka koskee maanjäristyksen aiheuttamaa katastrofia,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2009 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 493 771 159 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(3)

EUVL C […], […] , s. […].


PERUSTELUT

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamista Italian hyväksi 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 26 kohdan perusteella. Toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa. Tämä on vuoden 2009 kolmas ehdotus rahaston varojen käyttöön ottamiseksi. Vuonna 2009 Romanialle ja Ranskalle on jo osoitettu 121,2 miljoonaa euroa, joten käytettävissä on 878,8 miljoonaa euroa.

Komissio on tehnyt samaan aikaan tämän ehdotuksen kanssa alustavan lisätalousarvioesityksen (ALTE nro 9/2009, 28. elokuuta 2009) siirtääkseen vuoden 2009 talousarvioon vastaavat maksusitoumus- ja maksumäärärahat, kuten toimielinten sopimuksen 26 kohdassa edellytetään.

Esittelijä pitää myönteisenä, että komissio on ehdottanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamista ainoana ALTE:ssa nro 9/2009 käsiteltynä asiana, sillä tämä vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 17. heinäkuuta 2008 antamaa yhteistä julistusta.

Italia haki rahastosta tukea sen jälkeen, kun maanjäristys oli huhtikuussa 2009 vaatinut 300 ihmisen hengen ja aiheuttanut erittäin suuria vahinkoja Abruzzon alueella Italiassa.

Maanjäristyksen aiheuttamat välittömät vahingot ovat komission asiasta vastaavien yksiköiden arvion mukaan yhteensä 10,212 miljardia euroa. Katastrofi luokitellaan sen vuoksi "luonnonmullistukseksi", ja se kuuluu oikeusperustan pääasialliseen soveltamisalaan.

Todennettuaan, että hakemus täyttää neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 säädetyt tukikelpoisuusperusteet, komissio ehdotti, että Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta otetaan käyttöön yhteensä 493 771 159 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

Komissio ehdotti 31. toukokuuta 2009 käytettävissä olevien varojen perusteella (talousarvioennustevaroitus, 18. kesäkuuta 2009) 493 771 159 euron maksumäärärahojen uudelleen suuntaamista seuraavilta aloilta: 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen, 07 – Ympäristö, 08 – Tutkimus ja 11 – Meri- ja kalastusasiat.

Määrät – Solidaarisuusrahasto

Luku/

Momentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2009

Lisätalousarvio nro 9

Uusi määrä

Maksu-sitoumukset

Maksut

Maksu-sitoumukset

Maksut

Maksu-sitoumukset

Maksut

13 06

Solidaarisuusrahasto

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto – Jäsenvaltiot

3.2

121 162 542

121 162 542

493 771 159

493 771 159

614 933 701

614 933 701

 

Momentti 13 06 01

 

121 162 542

121 162 542

493 771 159

493 771 159

614 933 701

614 933 701

Esittämällä tämän ehdotuksen rahaston varojen käyttöön ottamiseksi komissio aloittaa yksinkertaistetun kolmikantamenettelyn 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti. Se pyrkii näin varmistamaan molempien budjettivallan käyttäjien hyväksynnän sekä tarpeelle käyttää rahaston varoja että pyydetylle määrälle.

Aluekehitysvaliokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaan valiokunta olisi otettava mukaan prosessiin rakentavan tuen ja panoksen antamiseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston täytäntöönpanoon.

Aluekehitysvaliokunta arvioi hakemukset ja ilmaisi rahaston varojen käyttöönotosta näkemyksensä, joka on ilmaistu tämän mietinnön liitteenä olevassa lausunnossa.

Esittelijä suosittelee, että tämän mietinnön liitteenä oleva komission päätösehdotus hyväksytään.


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

Alain Lamassoure

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Asia: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Italian hyväksi (KOM(2009)0445 lopullinen)

Arvoisa puheenjohtaja Lamassoure

Jotta voimme välttää tarpeettomat viivytykset hyväksyessämme tätä toimenpidettä, jonka budjettivaliokunta aikoo hyväksyä mahdollisimman pian, minulla on ilo ilmoittaa Teille, että aluekehitysvaliokunta ei vastusta sitä, että solidaarisuusrahastosta osoitetaan 493 771 159 euroa Italialle Euroopan komission ehdottamalla tavalla ja 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa ja asetuksessa N:o 2012/2002 esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

Kunnioittavasti

Danuta Hübner


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG14.9.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI14.9.2009

 

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Reimer Böge

 

Alkuperäinen esittelijä

 

Valiokuntakäsittely

2.9.2009

5.10.2009

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.10.2009

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Giovanni La Via, Derek Vaughan

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.10.2009

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2009Oikeudellinen huomautus