Menettely : 2010/0135(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0182/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0182/2010

Keskustelut :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Äänestykset :

PV 16/06/2010 - 8.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0217

MIETINTÖ     *
PDF 171kWORD 75k
4. kesäkuuta 2010
PE 441.374v02-00 A7-0182/2010

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönotosta Virossa 1. tammikuuta 2011

(KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Edward Scicluna

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönotosta Virossa 1. tammikuuta 2011

(KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0239),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen Viron lähentymiskehityksen arvioinnista 2010 (KOM(2010)0238) sekä Euroopan keskuspankin (EKP) toukokuussa 2010 antaman lähentymisraportin,

–   ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman euroalueen laajentumisesta(1),

–   ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2008(2),

–   ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman euroaluetta ja julkista taloutta koskevasta vuotuisesta lausumasta 2009(3),

–   ottaa huomioon 18. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen(4) (päätöslauselma EMU@10),

–   ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman parlamentin kuulemisprosessin parantamisesta euroalueen laajentumisen yhteydessä(5),

–   ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2003 antamansa päätöslauselman EKP:n suosituksesta neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta(6),

–   ottaa huomioon neuvoston 21. maaliskuuta 2003 tekemän päätöksen 2003/223/EY Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta(7),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0131/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0182/2010),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 140 artiklassa määritellään kestävän lähentymisen korkean tason saavuttaminen viittaamalla siihen, missä määrin kukin jäsenvaltio on täyttänyt seuraavat arviointiperusteet: hintatason korkeatasoisen vakauden toteutuminen; kestävä julkistalouden tilanne, valuuttakurssimekanismissa määrättyjen tavanomaisten vaihteluvälien noudattaminen sekä jäsenvaltion saavuttaman lähentymisen ja jäsenvaltion Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssimekanismiin osallistumisen pysyvyys, sellaisena kuin se ilmenee pitkän aikavälin korkokantojen tasossa,

B.  ottaa huomioon, että Viro täyttää Maastrichtin kriteerit SEUT-sopimuksen 140 artiklan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitetyn lähentymisperusteita käsittelevän pöytäkirjan (N:o 13) mukaisesti,

C. ottaa huomioon, että esittelijä on vieraillut Virossa arvioidakseen maan valmiutta liittyä euroalueeseen,

D. toteaa komission ilmoittaneen, että Eurostat on tarkastanut tiiviissä yhteistyössä Viron tilastokeskuksen kanssa kaikkien Viron viranomaisten toimittamien asiaa koskevien tietojen paikkansapitävyyden;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  kannattaa euron käyttöönottamista Virossa 1. tammikuuta 2011;

3.  panee merkille, että komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) arvioidessa tilannetta monien muiden jäsenvaltioiden mahdollisuudet nimelliseen lähentymiseen olivat heikentyneet maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin sekä sosiaalisen kriisin seurauksena;

4.  toteaa, että Viro on täyttänyt kriteerit maan hallituksen ja kansalaisten määrätietoisten, vakuuttavien ja jatkuvien ponnistelujen ansiosta;

5.  on huolissaan eroista, jotka käyvät ilmi komission ja EKP:n lähentymisraporteista tarkasteltaessa hintatason vakauden kestävyyttä;

6.  panee merkille, että EKP:n vuoden 2010 lähentymisraportissa inflaatiotasoa koskevan lähentymiskriteerin täyttäminen katsotaan hyvin haasteelliseksi parhaillaan meneillään olevan talouden sopeutumisen päätyttyä;

7.  kehottaa Viron hallitusta jatkamaan varovaista finanssipolitiikkaansa sekä yleisemmin vakauteen tähtäävää politiikkaansa tulevaa makrotaloudellista epätasapainoa ja hintavakauden vaarantumista ajatellen;

8.  kehottaa jäsenvaltioita antamaan komissiolle luvan arvioida Maastrichtin kriteerien noudattamista tarkkojen, riippumattomien, ajankohtaisten, luotettavien ja korkealaatuisten tietojen pohjalta;

9.  pyytää komissiota simuloimaan euroalueen pelastuspaketin vaikutusta Viron talousarvioon, kun maa on liittynyt euroalueeseen ja siitä on tullut pelastusvarat takaavan ryhmän jäsen;

10. kehottaa komissiota ja EKP:tä ottamaan huomioon kaikki näkökohdat suosittaessaan lopullista vaihtokurssia Viron kruunulle;

11. kehottaa Viron viranomaisia nopeuttamaan käytännön valmisteluja sujuvan siirtymisen takaamiseksi; kehottaa Viron hallitusta varmistamaan, että euron käyttöönotolla ei peitellä hintojen nousua;

12. kehottaa komissiota ja EKP:tä raportoimaan parlamentille toimista, joita harkitaan matalasta korkotasosta seuraavan omaisuuserien inflaation minimoimiseksi;

13. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

14. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

15. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille, euroryhmälle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)

EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 249.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0090.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0072.

(4)

EUVL C 16 E, 22.1.2010, s. 8.

(5)

EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 251.

(6)

EUVL C 61 E, 10.3.2004, s. 374.

(7)

EUVL L 83, 1.4.2003, s. 66.


PERUSTELUT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 140 artiklan 1 kohdassa on määritelty kriteerit, jotka Viron on täytettävä euron käyttöönottamiseksi 1. tammikuuta 2011. Komission ja EKP:n antamien kertomusten sisällöstä määrätään SEUT-sopimuksen 140 artiklan 1 kohdassa ja perussopimuksiin liitetyssä lähentymisperusteita koskevassa pöytäkirjassa. Viro on tällä hetkellä jäsenvaltio, jota koskee poikkeus, eikä se kuulu euroalueeseen.

SEUT-sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto Euroopan parlamenttia kuultuaan ja keskusteltuaan asiasta kokoonpanossa, jonka muodostavat valtion- tai hallitusten päämiehet, päättää komission ja EKP:n kertomusten perusteella määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, mitkä niistä jäsenvaltioista, joita koskee poikkeus, täyttävät vaadittavat edellytykset SEUT-sopimuksen 140 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen arviointiperusteiden perusteella, ja kumoaa poikkeukset noiden jäsenvaltioiden osalta.

Komissio ehdotti 12. toukokuuta 2010, että Viro otetaan euroalueen jäseneksi 1. tammikuuta 2011.

Euroopan parlamentin on tutkittava lähentymiskertomus ja annettava siitä lausunto. Eräistä yksittäisiä kysymyksiä koskevista epäilyistä huolimatta esittelijä suosittaa poikkeuksen kumoamista 1. tammikuuta 2011 alkaen.

Esittelijä tarkastelee jäljempänä EY:n perustamissopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lähentymisperusteita, yksittäisten perusteiden noudattamista ja erityisesti sitä, onko kestävää lähentymistä tapahtunut.

1. Kansallisen lainsäädännön yhteensopivuus perustamissopimuksen 108 ja 109 artiklan sekä EKP:n perussäännön kanssa

Viron parlamentin 22. huhtikuuta 2010 hyväksymällä euron käyttöönottoa koskevalla lailla varmistettiin, että Viro täyttää kaikki euron käyttöönoton edellytykset perussopimusten sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön mukaisesti.

2. Hintatason korkeatasoisen vakauden toteutuminen

Huhtikuusta 2009 maaliskuuhun 2010 ulottuneen tarkastelujakson aikana Viron keskimääräinen 12 kuukauden YKHI-inflaatiovauhti oli -0,7 prosenttia, eli selvästi hintavakauskriteerin yhden prosentin viitearvoa hitaampi. Vaikka inflaatiovauhdin odotetaan kiihtyvän tulevina kuukausina, Viron kestävät tulokset hintavakauden osalta pysynevät ennallaan jatkuvaa valppautta ja varovaista politiikkaa koskevien suositusten noudattamisen ansiosta.

3. Kestävä julkistalouden tilanne

Virolla ei ole EU:n neuvoston päätöksellä todettua liiallista alijäämää. Tarkasteluvuonna 2009 BKT:hen suhteutettu julkisen talouden alijäämä oli 1,7 prosenttia eli selvästi alle viitearvon. BKT:hen suhteutettu julkisen talouden bruttovelka oli 7,2 prosenttia eli reilusti alle 60 prosentin viitearvon. Erinomainen tulos saavutettiin huolimatta maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä sekä sosiaalisesta kriisistä ja Viron oman nimellisarvoisen BKT:n 15 prosentin laskusta.

4. Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssimekanismissa (ERM II) määrättyjen tavanomaisten vaihteluvälien noudattaminen ainakin kahden vuoden ajan

Tarkastelujakson aikana Viron kruunu pysyi vakaana eikä poikennut ERM II:n eurokeskuskurssistaan, sillä Viron valuuttakurssipolitiikka on pysynyt muuttumattomana valuuttakatejärjestelmässä. Viro ei myöskään ole omasta aloitteestaan alentanut valuuttansa eurokeskuskurssia ERM II:ssa.

5. Lähentymisen kestävyys sellaisena kuin se ilmenee pitkän aikavälin korkokantojen tasossa

On mahdotonta määrittää vastaavaa suuretta, jota voitaisiin käyttää indikaattorina valtion pitkien joukkolainojen tuottojen asemesta, koska vähäisen valtionvelan ansiosta Viron finanssijärjestelmälle ominaista on kehittyneiden Viron kruunun määräisten pitkäaikaisten velkapaperien markkinoiden puuttuminen. Myönteinen talouskehitys ja vakuuttavat mahdollisuudet euron käyttöönottoon ovat hälventäneet huolia, joita aiheutti kehitys rahoitusmarkkinoilla tarkastelujakson aikana.

6. Taloudellinen yhdentyminen ja lähentyminen(121 artiklan 1 kohdan viimeinen alakohta)

Viron EU:n sisäinen kauppa on lähes kolme kertaa suurempaa kuin EU:n ulkopuolinen kauppavaihto. Unionin ulkopuolella Viro käy kauppaa Venäjän, Norjan ja Yhdysvaltojen kanssa. Talouden huippuvuosina kertynyt ulkoisen taseen epätasapaino korjaantui nopeasti, ja yhdistetty vaihto- ja pääomataseen alijäämä kääntyi huomattavaksi ylijäämäksi vuonna 2009.

Viron rahoitusala on pitkälti yhdentynyt Euroopan unionin talouteen laajemmin johtuen rajat ylittävistä omistusyhteyksistä, markkinasuuntausten yhdentymisestä ja euron asemasta maan sisäisissä rahoitustapahtumissa.

EU:n sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpanoa Virossa on tehostettu viime aikoina ja se ylittää nykyisin EU:n tavoitteet.

Kilpailukyvyn lujittaminen ja suuremman lisäarvon vientiin siirtyminen on suotavaa uusien markkinoiden valtaamiseksi ja talouden tasapainottumisen tukemiseksi.

7. Euroopan parlamentin kuuleminen

Vaikka Euroopan parlamentti antoi yhtenäisvaluutan käyttöönottoa koskevien neljän edellisen mietinnön kohtaaman vastustuksen johdosta päätöslauselman parlamentin kuulemisprosessin parantamisesta, lähentymiskertomusten julkaisemisen jälkeen esittelijälle mietinnön laatimiseen varattu aika (kaksi työpäivää) ei tarjonnut otollisia olosuhteita lähentymiskriteerien arvioimiseksi asianmukaisesti ja SEUT-sopimuksen 140 artiklassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen. Komissio ja EKP järjestivät kuukautta ennen lähentymiskertomusten julkaisua keskustelun, jonka tarkoituksena oli tiedottaa parlamentille edistyksestä. Aikataulu on kuitenkin edelleen ongelmallinen.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

2.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler

Päivitetty viimeksi: 7. kesäkuuta 2010Oikeudellinen huomautus