Menettely : 2008/0263(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0211/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0211/2010

Keskustelut :

PV 05/07/2010 - 16
CRE 05/07/2010 - 16

Äänestykset :

PV 06/07/2010 - 6.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0258

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 191kWORD 109k
28. kesäkuuta 2010
PE 441.309v05-00 A7-0211/2010

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista

(06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Anne E. Jensen

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista

(06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (06103/4/2010 – C7-0119/2010),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0887),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 71 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0512/2008),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kantansa ensimmäisessä käsittelyssä(1),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 13. toukokuuta 2009 antaman lausunnon(2),

–   on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja 72 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0211/2010),

1.  hyväksyy neuvoston kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, 23.4.2009, P6_TA(2009)0283.

(2)

EUVL C 277, 17.11.2009, s. 85.


PERUSTELUT

1.      Menettelyn taustaa ja huomioita

Joulukuun 16. päivänä 2008 komissio antoi Euroopan parlamentille (EP) ja neuvostolle ehdotuksen direktiiviksi tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista(1). Ehdotettu direktiivi muodostaa oikeudellisen kehyksen komission ehdotuksen oheen liitetyn älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamista Euroopassa koskevan toimintasuunnitelman(2) täytäntöönpanemiseksi.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa komission ehdotuksesta 13. huhtikuuta 2009(3). Vaikka alueiden komiteaa kuultiin, se päätti olla antamatta lausuntoa(4).

Euroopan parlamentti hyväksyi istunnossaan 23. huhtikuuta 2009 ensimmäisessä käsittelyssä lainsäädäntöpäätöslauselman komission ehdotuksen muuttamisesta(5).

Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi lausuntonsa komission ehdotuksesta 22. heinäkuuta 2009(6).

Heinäkuun 21. päivänä 2009 pitämässään kokouksessa liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) vahvisti kuudennen vaalikauden aikana hyväksytyn EP:n ensimmäisen käsittelyn tätä vaalikautta varten, ja esittelijälle annettiin tehtäväksi aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa sopimuksen aikaansaamiseksi varhaisessa vaiheessa toisessa käsittelyssä.

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan määräysten sekä yhteispäätösmenettelyyn sovellettavista käytännön menettelytavoista annetun yhteisen julistuksen(7) mukaisesti neuvosto ja EP ovat olleet useita kertoja epävirallisesti yhteydessä toisiinsa, jotta tästä asiasta päästäisiin varhaisessa vaiheessa yhteisymmärrykseen toisessa käsittelyssä. Tässä yhteydessä kummankin toimielimen vastuussa olevat elimet pääsivät sopimukseen(8), jonka Coreper vahvisti 9. joulukuuta 2009 ja 10. maaliskuuta 2010 sekä TRAN-valiokunta 16. joulukuuta 2009 ja 11. maaliskuuta 2010 päivätyillä puheenjohtajansa kirjeillä.

Neuvosto vahvisti 10. toukokuuta 2010 ensimmäisen käsittelyn kantansa tämän sopimuksen sisältävän Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 294 artiklassa määrättyä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

2.      Komission ehdotus: tavoite ja tärkeimmät osatekijät

Yleinen tavoite (soveltamisala) on luoda puitteet ITS:n koordinoidulle käyttöönotolle ja käytölle sekä tarvittavien eritelmien laatimiselle maantieliikenteen alalla, muiden liikennemuotojen rajapinnat mukaan luettuina.

Erityistavoitteena on lisätä järjestelmätason yhteentoimivuutta, varmistaa käytön saumattomuus, edistää palvelujen jatkuvuutta sekä luoda tehokas yhteistyömekanismi kaikille ITS:n parissa toimiville eri tahoille.

Jäsenvaltioita koskevilla velvoitteilla pyritään varmistamaan yhteentoimivien ITS-sovellusten ja -palvelujen koordinoitu käyttöönotto ja käyttö.

Yhteiset eritelmät, jotka komissio hyväksyy jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan komitean (Euroopan ITS-komitea) avustamana valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti, kattavat erityisesti seuraavat neljä painopistealuetta:

1.  tie-, liikenne- ja matkatietojen optimaalinen käyttö

2.  liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus eurooppalaisilla liikennekäytävillä ja kaupunkikokonaisuuksissa

3.  tieturvallisuuteen ja turvatoimiin liittyvät ITS-sovellukset

4.  ajoneuvon yhteydet tieinfrastruktuuriin.

Perustetaan Euroopan älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antava ryhmä, jonka jäseniksi kutsutaan alan toimijoiden edustajia.

Kansallisten elinten myöntämien tyyppihyväksyntien vastavuoroisen tunnustamisen ehdotetaan kattavan myös tieinfrastruktuuriin liittyvät laitteet ja ohjelmistot.

Ehdotetuilla tietosuojamääräyksillä varmistetaan yksityisyyden suoja ja tietoturva.

Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon avaintekijät kuten tehokkuus, kustannustehokkuus, maantieteellinen jatkuvuus ja yhteentoimivuus sekä kypsyysaste.

3.      Parlamentin ensimmäinen käsittely

Parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaan, joka hyväksyttiin hyvin suurella äänten enemmistöllä (529 puolesta, 42 vastaan ja 16 tyhjää) ensimmäisessä käsittelyssä, tehtiin 58 tarkistusta. Näissä tarkistuksissa EP pyrki ensisijaisesti tukemaan koordinoitua ja johdonmukaista ITS:n käyttöönottoa ja käyttöä sekä määrittelemään ITS-sovellusten ja -palveluiden soveltamista koskevat puitteet. Tärkeimmät muutokset koskevat seuraavia asioita:

Kohde ja soveltamisala: Parlamentti määritteli ITS:n johdonmukaista käyttöönottoa ja käyttöä koskevan tarpeen, ITS:n yhteentoimivuus mukaan luettuna (AM 6) ja sen, että direktiiviä sovelletaan kaikkiin matkustajia, ajoneuvoja ja niiden välistä vuorovaikutusta koskeviin ITS-järjestelmiin maantieliikenteen alalla, kaupunkiliikenne ja muiden liikennemuotojen rajapinnat mukaan luettuna (AM 7). Suojattomia tienkäyttäjiä (AM 10, 11 ja 59, 50, 55) ja liikenteen hallintaa ja liikkuvuuden hallintaa koskevat määräykset, multimodaalista yhteentoimivaa lipunmyyntiä koskeva määräys (AM 9) mukaan luettuna, hyväksyttiin soveltamisalan ja eritelmien mukaisesti.

Yhteisten eritelmien hyväksyminen rajoitettaisiin ehdotettuihin neljään painopistealueeseen, mutta komission mahdollisuus muuttaa eritelmien sisältyä komitologiamenettelyllä poistettiin (AM 19 ja 37). Yhteentoimivuutta ja vastuita koskevat eritelmät on tarvittaessa laadittava ja palveluntarjoajia koskevat velvoitteet on määriteltävä (AM 23 ja 24). Ennen eritelmien ja kohteiden sekä niiden täytäntöönpanoa koskevien määräaikojen hyväksymistä pyydettiin tekemään vaikutusten arviointi (AM 26 ja 43).

Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevien ITS-sovellusten ja -palvelujen vähimmäistaso otettiin käyttöön seuraavilla neljällä painopistealueella, jolla komissio määrittelisi eritelmät niiden pakollista käyttöönottoa ja käyttöä varten (AM 12, 20):

a)  EU:n laajuisten reaaliaikaisten liikenne- ja matkatietopalvelujen tarjonta;

b)  yleisten vähimmäisliikennetietopalvelujen vapaata tarjontaa koskevat tiedot ja menettelyt;

c)  eCall-hätäpuhelujärjestelmän yhdenmukaistettu käyttöönotto koko Euroopassa;

d)  asianmukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan turvalliset pysäköintialueet rekoille ja hyötyajoneuvoille sekä telemaattisesti ohjatut pysäköinti- ja varausjärjestelmät.

ITS:n käyttöönottoon liittyviin jäsenvaltiota koskeviin velvoitteisiin kuuluisi mahdollisuuksien mukaan yhteensopivuus aiempien järjestelmien kanssa, niitä sovellettaisiin kaikkiin liikennemuotoihin ja niiden välisiin rajapintoihin (AM 57) ja niillä vältettäisiin maantieteellisen hajanaisuuden ja epäjatkuvuuden syntyminen (AM 15) morfologisia erityispiirteitä (AM 18) koskevien erityismääräysten avulla.

Tietosuojan suhteen parlamentti pyrki varmistamaan yksityisyyden, anonyymien tietojen käytön, käyttötarkoituksen rajoittamisen ja ennakkosuostumuksen henkilötietojen käsittelylle (AM 32–36).

Tyyppihyväksynnän suhteen parlamentti otti käyttöön lukuisia tyyppihyväksyntää koskevia uusia määräyksiä, jotka kattavat ITS:n ohjelmistosovellukset ja yhteensopivuuden markkinoiden kanssa (AM 27–29), tekniset standardit ja määräykset (AM 30 ja 31).

4.      Neuvoston ensimmäisen käsittelyn arviointi ja kommentointi

Neuvosto kannattaa sopimusta, johon parlamentin ja neuvoston vastuulliset elimet pääsivät epävirallisten kolmikantakokousten yhteydessä käydyissä neuvotteluissa.

Neuvosto jätti hyväksymättä hyvin harvoja parlamentin tarkistuksia täysin, osittain tai periaatteessa (AM 2, 5, 16, 53, 12, 21, 57). Teksti kattaa alat, joista EP on osoittanut olevansa erittäin kiinnostunut, esim. soveltamisala, suojattomat tienkäyttäjät, ITS:n tärkeimpien alojen erittelyt, vastuut ja tietosuoja. Tekstiin otettiin joitakin uusia tekijöitä, kuten ei-sitovien toimenpiteiden hyväksyminen, ja toisia selkeytettiin, kuten standardien ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin käyttöönottoa koskevat määräykset.

Kohde ja soveltamisala: ITS:n johdonmukainen käyttöönotto ja käyttö sisältyvät 1 artiklan 1 kohtaan ja rajat ylittävä ulottuvuus on lisätty siihen. Suojattomien tienkäyttäjien määritelmä vahvistetaan (4 artikla) eritelmiä koskevin määräyksin liitteessä I (ensisijainen toiminta-alue III, 4,2) ja liitteen II (a) periaatteissa. Kaupunkiulottuvuus ja multimodaalinen yhteensopiva lipunmyynti katettaisiin vastaavasti ITS-arkkitehtuuriin ja liikenteen jatkuvuuteen liittyvillä eritelmillä (liite I).

Yhteisten eritelmien ja standardien hyväksyminen (2 artikla) vahvistetaan neljällä ensisijaisella alalla. Yhteentoimivuutta ja jatkuvuutta koskevista eritelmistä säädetään 6 artiklan 1 ja 3 kohdassa, mukaan lukien tarvittaessa eri sidosryhmiä koskevat toiminnalliset, tekniset, organisatoriset ja palveluja koskevat määräykset 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Vaikutusten arviointi ennen eritelmien hyväksymistä on välttämätöntä.

Käyttöönotto (5 artikla): Kun neuvosto hyväksyi parlamentin idean ensisijaisten toimien vahvistamisesta ITS:n ensisijaisten toiminta-alueiden sisällä, parlamentin ehdottamaa ITS:n pakollista tai automaattista käyttöönottoa ei pystytty hyväksymään pääosin sen tuntemattomista rahoitusvaikutuksista johtuen. Sen sijaan sovittiin, että laaditaan käyttöönottoa koskeva lainsäädäntöehdotus tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen (entinen yhteispäätösmenettely) mukaisesti kahdentoista kuukauden kuluttua eritelmien hyväksymisestä (6 artiklan 2 kohta).

ITS:n eritelmien hyväksymistä koskevat kuusi ensisijaista toimea (3 artikla) vastaavat neljää ensisijaista aluetta, jotka parlamentti halusi ITS:n vähimmäistasoksi ensimmäisestä käsittelystä. Komissio antoi lausunnon, jossa sitoudutaan eritelmien nopeaan hyväksymiseen tiukan aikataulun mukaisesti:

a)        EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoaminen (2014)

b)        EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoaminen (2013)

c)        datat ja menettelyt, joilla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot ilmaiseksi käyttäjille (2012)

d)        yhteentoimivan EU:n laajuisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) yhtenäinen tarjoaminen (2012)

e)        turvallisia pysäköintialueita koskevien tietopalvelujen tarjoaminen kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille (2012)

f)         turvallisia ja vaarattomia pysäköintialueita koskevien varauspalvelujen tarjoaminen kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille (2013).

Tietosuojan (10 artikla) suhteen teksti heijastelee täysin parlamentin tarkistusten sisältöä.

Vastuita (11 artikla) koskeva määräys otetaan käyttöön, jotta tuotteet katetaan EU:n lainsäädännön mukaisesti. Mitä tulee ITS-palveluihin, komissio antoi suuntaviivojen hyväksymistä koskevan lausunnon.

Komitologia / delegoidut säädökset: Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn viittaavat komitologiasäännökset korvataan delegoiduilla säädöksillä (SEUT-sopimuksen 290 artikla). Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä koskevan järjestelmän mukaisesti liitteessä I tarkoitetut eritelmät aloittaen ensisijaisiin toimiin sisältyvistä eritelmistä. Komissiolle siirretyn säädösvallan kesto on seitsemän vuotta.

5.      Suosituksen sisältö

Esittelijä haluaisi suositella neuvoston ensimmäisen käsittelyn hyväksymistä. Neuvoston tekstin sisältö heijastelee laajasti parlamentin ensimmäistä käsittelyä. Teksti on tulos tiukoista neuvotteluista, joita käytiin lokakuusta 2009 maaliskuuhun 2010 puheenjohtajavaltio Ruotsin ja Espanjan sekä Euroopan parlamentin neuvotteluryhmän välillä.

Esittelijä haluaisi korostaa seuraavaa:

–   ITS:ää koskevan vapaaehtoisuuteen perustuva lähestymistapa ei ollut toiminut, ja standardoinnin vähimmäistaso oli tarpeen, mikäli käyttäjien haluttiin pystyvän käyttämään ITS-järjestelmiä matkojen aikana.

–   Neuvoston asenne oli muuttunut dramaattisesti viime aikoina, koska jäsenvaltiot vastustivat aluksi säädöstä.

ITS-direktiivin hyväksyminen nopeuttaa maantieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen ITS-ratkaisujen täytäntöönpanoa, joka on ollut hidasta viime vuosina. Päinvastoin kuin hajanainen käyttöönotto, joka johtaa kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin ratkaisuihin, uusi ITS-direktiivi antaa EU:n puitteet ITS:n johdonmukaista käyttöönottoa varten.

Tämän vuoksi sopimus avaa tietä sille, että ITS-sovelluksia ja -palveluita koskevia viiveitä voidaan kuroa umpeen ja poistaa matkustamiseen liittyvää tehottomuutta tekemällä liikenteestä entistä tehokkaampaa, turvallisempaa ja varmempaa samalla kun edistetään puhtaamman liikenteen politiikan tavoitetta.

(1)

KOM(2008)0887 lopullinen – 2008/0263 (COD).

(2)

KOM(2008)0886 lopullinen/2.

(3)

EUVL C 277, 17.11.2009, s. 85.

(4)

Alueiden komitea. Lausunnon antamatta jättäminen 13.3.2009.

(5)

T6-0283/2009.

(6)

EUVL C 47, 25.2.2010, s. 6.

(7)

EUVL C 145, 30.6.2007, s. 5.

(8)

Coreper ja TRAN-valiokunta.


LIITE

Directive on ITS

Steps and informal meetings between the EP negotiating team (1)

and the Presidency of the Council

Date

Place

Meeting on ITS draft Directive

2009

23 April

Strasbourg

EP adopts its first reading

21 July

Brussels

TRAN Committee meeting: confirmation of the first reading and decision on the mandate to enter into negotiations

14 October

Brussels

The first technical informal trilogue/ SE Presidency*

3 November

Brussels

Second technical informal trilogue *

10 November

 

Brussels

 

TRAN Committee meeting: report back

Third technical informal trilogue *

19 November

Brussels

Fourth technical informal trilogue *

24 November

Strasbourg

First informal trilogue / SE Presidency**

1 December

Brussels

Second informal trilogue / SE Presidency**

2 December

Brussels

TRAN Committee meeting: report back

8 December

 

Brussels

 

Third informal trilogue / SE Presidency**

Agreement in substance of the Directive

16 December

Strasbourg

TRAN Coordinators meeting: report back

TRAN Chair letter confirming the agreement on the substance of the Directive without Comitology provisions and adaptation to Lisbon Treaty.

2010

3 March

Brussels

Fourth informal trilogue / ES Presidency*

Agreement on Comitology provisions: introduction of implementing acts and delegated acts

11 March

 

TRAN Chair letter to Coreper confirming the early second reading agreement

10 May

Brussels

Council adopts its first reading

(1) Rapporteur Ms A. E. Jensen, Shadow-rapporteurs: Mr D-L. Koch (EPP); Ms S-A. Ţicău (S&D); Ms F. Brepoels (Greens/EFA); Mr R. Czarnecki (ECR).

* Council represented by Chair of Working Party on Intermodal Questions and Networks.

** Council represented by Chair of COREPER I.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat

Viiteasiakirjat

06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

23.4.2009                     T6-0283/2009

Komission ehdotus

COM(2008)0887 - C6-0512/2008

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

20.5.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

20.5.2010

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Anne E. Jensen

12.5.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

21.6.2010

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Anne E. Jensen, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu

Päivitetty viimeksi: 29. kesäkuuta 2010Oikeudellinen huomautus