Procedūra : 2011/0243(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0034/2012

Pateikti tekstai :

A7-0034/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/05/2012 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0215

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 214kWORD 240k
2012 m. vasario 8 d.
PE 475.949v02-00 A7-0034/2012

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams (nauja redakcija)

(COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Dominique Riquet

((Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 1 PRIEDAS: TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams (nauja redakcija)

(COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0566),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0269/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 25 d. Teisės reikalų komiteto laišką Transporto ir turizmo komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0034/2012),

A. kadangi Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteiktas įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus, kad būtų galima pakeisti kai kurias nuorodas į atitinkamas MARPOL 73/78 taisykles ir MEPC rezoliucijas 111(50) bei 94(46), siekiant jas suderinti su TJO) priimtais šių taisyklių ir rezoliucijų pakeitimais, jei šie pakeitimai neišplečia šio reglamento taikymo srities.

(21) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl kai kurių nuorodų į atitinkamas MARPOL 73/78 taisykles ir MEPC rezoliucijas 111(50) bei 94(46), siekiant jas suderinti su TJO) priimtais šių taisyklių ir rezoliucijų pakeitimais, jei šie pakeitimai neišplečia šio reglamento taikymo srities. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Prieš priimdama deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų rengti tinkamas konsultacijas. Be to, suteikiant Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus svarbu užtikrinti, kad Komisija tinkamai informuotų Parlamentą ir pateiktų jam reikiamus dokumentus. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į naują standartinę formuluotę dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

- 1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

1. Įgaliojimai priimti 10 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytus deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

1. Įgaliojimai priimti 10 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [įsigaliojimo data]. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

 

2. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 10 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

 

3. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

4. Pagal 10 straipsnio pirmąją pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Pagrindimas

Įgaliojimų delegavimo Komisijai laikotarpis turėtų būti apribojamas penkerių metų laikotarpiu, kuris gali būti pratęsiamas, jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos, pvz., parengiamas pranešimas, ir jeigu Parlamentas ir Taryba tam neprieštarauja. Viso laikotarpio, per kurį galima pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo akto, trukmė turėtų būti keturi mėnesiai. Šis laikotarpis yra tikroviškesnis, kad Parlamentas ar Komisija galėtų laikytis procedūros, taikomos pareiškiant prieštaravimą. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į naują standartinę formuluotę dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 ir13 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

Išbraukta.

Delegavimo atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 10 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį informuoja kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti atšaukti, ir galimas tokio atšaukimo priežastis.

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau įsigaliojusių deleguotųjų aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

13 straipsnis

 

Prieštaravimas dėl deleguotųjų teisės aktų

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo datos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas vienam mėnesiui.

 

2. Jeigu iki to laikotarpio pabaigos nei Europos Parlamentas, nei Taryba neprieštaravo deleguotajam teisės aktui, jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Deleguotasis teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba prieštarauja dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.

 

Pagrindimas

Šiuo išbraukimu siekiama tekstą suderinti su nauja standartine formuluote dėl deleguotųjų aktų.

(1)

OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas:

Klausimas dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams yra labai svarbus. Naftos išsiliejimai, kuriuos sukelia naftos tanklaivių avarijos, kaip, pvz., „Erika“ 1999 m. ir „Prestige“, yra didelės ekologinės katastrofos ir tragedijos jūrų faunai ir florai.

Siekiant rūpintis aplinka ir mokytis iš praeities klaidų, šio reglamento tikslas yra dvigubo korpuso reikalavimų greitesniu įvedimu sumažinti atsitiktinės taršos angliavandeniliais pavojų Europos vandenyse. Viengubo korpuso laivuose krovinių cisternose nafta nuo jūros vandens yra atskirta tik dugno ir sienos korpuso lakštais. Jei šie korpuso lakštai būtų pažeisti laivui susidūrus su kitu laivu ar užplaukus ant seklumos, kiltų pavojus, kad krovinių cisternų turinys gali išsilieti į jūrą ir sukelti didelio masto taršą. Veiksmingas būdas išvengti šio pavojaus yra apgaubti krovinių cisternas antru vidaus korpuso lakštų sluoksniu, kuris būtų pakankamai toli nuo išorės korpuso. Tokiu dvigubo korpuso dizainu krovinių cisternos apsaugomos nuo avarijų ir sumažinama taršos rizika.

Komisijos pasiūlymas:

Komisijos siūlo nauja redakcija išdėstyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams.

Pirmiausia Komisija rengėsi pasiūlyti kodifikavimo procedūrą, kuria siekta tik įvairius aktus sujungti į naują reglamentą, nekeičiant jų esmės ir nedarant kitų pakeitimų, nei oficialiai būtini pakeitimai.

Tačiau vėliau įsigaliojo Lisabonos sutartis ir šiuo metu pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį teisės aktų leidėjui suteikiama galimybė Komisijai deleguoti įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatos.

Todėl vėliau Komisija vietoje kodifikacijos pasiūlė išdėstyti nauja redakcija, tam kad būtų galima įtraukti tam tikrus būtinus pakeitimus, kuriems būtų naudinga taikyti tokį įgaliojimų delegavimą.

Pasiūlymas poveikio Sąjungos biudžetui neturi.

Pranešėjo nuomonė:

Galima numanyti, kad įgaliojimų delegavimo Komisijai taikymo sritis pasiūlyme išdėstyti nauja redakcija yra per plati. Pranešėjas savo pranešimo projekte siekia apriboti Komisijai suteikiamų įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus laikotarpį ir nustatyti šių įgaliojimų pratęsimo sąlygas. Reikalavimu parengti pranešimą Parlamentui ir Tarybai bus suteiktas patikimas pagrindas, į kurį atsižvelgiant bus galima vertinti būsimuosius pasiūlymus.

Be to, prieštaravimų dėl deleguotųjų teisės aktų klausimu pranešėjas siekia laikotarpį, suteiktą Parlamentui ar Tarybai, prailginti iki dviejų mėnesių. Tokiu būdu būtinos procedūros vykdymui būtų suteikti keturi mėnesiai – šis laikotarpis yra tikroviškesnis, kad galima būtų laikytis prieštaravimo įgyvendinimui reikalingos procedūros.

Visais pranešėjo pakeitimais, pateiktais šiame pranešimo projekte, atsižvelgiama į naują standartinę formuluotę dėl deleguotųjų aktų.


1 PRIEDAS: TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2011)58410

Brianui SIMPSONUI

Transporto ir turizmo komiteto pirmininkui

ASP 12G205

Briuselis

Tema:         Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams (nauja redakcija)

                  (COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose išdėstytų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2011 m. lapkričio 22 d. posėdyje rekomenduoja atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 87 straipsniu (už balsavo 19 narių, susilaikiusiųjų nebuvo(1)).

Pagarbiai

Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

(1)

Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Luigi Berlinguer (pirmininko pavaduotojas), Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Philippe Boulland, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kurt Lechner, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Gabriel Mato Adrover, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2011 m. spalio 14 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams

2011 m. rugsėjo 23 d. COM(2011)05662011/0243(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2011 m. rugsėjo 29 d. susirinko į posėdį, kuriame buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Svarstydama(1) pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 417/2002 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams ir dėl Tarybos reglamento panaikinimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad:

1) dėl aiškinamojo memorandumo pažymėtina, kad siekiant parengti tokio tipo dokumentą visiškai laikantis atitinkamų Tarpinstituciniame susitarime nustatytų reikalavimų, dokumente turėtų būti nurodoma, kurios ankstesnio teisės akto nuostatos pasiūlyme liko nepakeistos, kaip numatyta minėto susitarimo 6 straipsnio a punkto iii papunktyje;

2) atsižvelgiant į esminį pakeitimą, siūlomą išdėstant reglamentą nauja redakcija, kuriuo Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį, 21 konstatuojamosios dalies, 10 straipsnio pirmos pastraipos ir 11, 12 bei 13 straipsnių formuluotes reikės suderinti su standartinių sąlygų, pridėtų prie Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendro susitarimo, formuluotėmis.

3) 10 straipsnio pirmoje pastraipoje žodžiai „iš dalies pakeisti“, kurie dabar taikomos redakcijos tekste yra Reglamento (EB) Nr. 417/2002 11 straipsnio pirmoje pastraipoje, turėjo būti įterpti po įžanginių žodžių „Komisija gali“. Šie žodžiai turėjo būti pažymėti taip, kaip paprastai žymimi esminiai išbraukimai, t. y. dvigubu perbraukimu ir pilka spalva.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė grupė bendru sutarimu nusprendė, kad, be pasiūlyme arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas                                   Juriskonsultas                        Generalinis direktorius

(1)

Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnis įvedimas viengubo korpuso naftos tanklaiviams (Nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.9.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

29.9.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

29.9.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

20.12.2011

 

 

 

Priėmimo data

6.2.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, Anna Rosbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ioan Enciu

Pateikimo data

8.2.2012

Atnaujinta: 2012 m. balandžio 4 d.Teisinis pranešimas