Procedūra : 2011/0301(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0150/2012

Pateikti tekstai :

A7-0150/2012

Debatai :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Balsavimas :

PV 05/07/2012 - 13.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     ***I
PDF 421kWORD 658k
2012 m. gegužės 2 d.
PE 485.863v02-00 A7-0150/2012

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse

(COM(2011) 0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Göran Färm

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse

(COM(2011) 0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0659),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 straipsnį ir 173 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0372/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7-0150/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) siekiant paremti strategijos „Europa 2020“ pavyzdines iniciatyvas bei sukurti pažangią, atnaujintą ir visiškai sujungtą infrastruktūrą, kuri padėtų baigti kurti vidaus rinką, per artimiausią dešimtmetį Europos transporto, energetikos, informacijos ir ryšių tinklams reikės milžiniškų investicijų. Apskaičiuota, kad TEN-T tinklui reikia maždaug 500 mlrd. EUR investicijų. Dėl leidimų išdavimo, reguliavimo ir finansavimo kliūčių ES svarbos energetikos infrastruktūros projektams rizikuojama negauti apie 100 mlrd. EUR investicijų, o dar 100 mlrd. skirs pats sektorius. Investicijų poreikis, norint įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės tikslą teikti sparčios interneto prieigos paslaugas visiems Europos piliečiams ir verslo įmonėms, siekia 181–273 mrld. EUR – numatoma, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų sudaryti 30–100 mlrd. EUR šios sumos;

(3) siekiant paremti strategijos „Europa 2020“ pavyzdines iniciatyvas bei sukurti pažangią, atnaujintą ir visiškai sujungtą infrastruktūrą, kuri padėtų baigti kurti vidaus rinką, per artimiausią dešimtmetį Europos transporto, energetikos, informacijos ir ryšių tinklams reikės milžiniškų investicijų. Apskaičiuota, kad TEN-T tinklui reikia maždaug 500 mlrd. EUR investicijų. Dėl leidimų išdavimo, reguliavimo ir finansavimo kliūčių ES svarbos energetikos infrastruktūros projektams rizikuojama negauti apie 100 mlrd. EUR investicijų, o dar 100 mlrd. skirs pats sektorius. Investicijų poreikis, norint įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės tikslą teikti sparčios interneto prieigos paslaugas visiems Europos piliečiams ir verslo įmonėms, siekia 181–273 mrld. EUR – numatoma, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų sudaryti 30–100 mlrd. EUR šios sumos. Tačiau turėtų būti užtikrinta, kad plėtojant ES finansuojamą transporto infrastruktūrą būtų atsižvelgiama į energijos vartojimo efektyvumo reikmes, triukšmo mažinimą jo susidarymo vietoje, biologinę įvairovę ir klimato kaitos problemas;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) taikant finansines priemones galima padidinti biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą ir pasiekti didelio dauginamojo poveikio privačiojo sektoriaus finansavimo pritraukimo ir investicijų apimties srityje. Numatomas strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos dauginamasis poveikis – 15–20;

(5) taikant pagal Finansinį reglamentą1 reguliuojamas finansines priemones kai kuriais atvejais galima padidinti biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą ir pasiekti didelio dauginamojo poveikio privačiojo sektoriaus finansavimo pritraukimo srityje, ypač atsižvelgiant į tai, kad sunku gauti kreditą ir į dabartinius viešųjų finansų suvaržymus. Pirmiausia Komisija turėtų užtikrinti, kad įgyvendinant bandomąjį strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos etapą būtų užtikrinta pridėtinė vertė didinant investicijų apimtį. Numatomas strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos dauginamasis poveikis – 15–20;

 

_________________

 

1 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) jei strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyva būtų sėkminga, Komisija, atsižvelgdama į strategijoje „Europa 2020“ nurodytą investicijų reikmių mastą ir į joje apibrėžtus tikslus per ateinantį dešimtmetį, turėtų užtikrinti, kad Sąjunga dėtų didesnes pastangas siekdama sukurti sverto poveikį ir pritraukti papildomą finansavimą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos tikslas yra dvejopas: pirma, padėti finansuoti pagal Europos politikos prioritetus įgyvendinamus projektus ir, antra, skatinti aktyvesnį privačiojo sektoriaus dalyvavimą teikiant ilgalaikį kapitalo rinkų finansavimą infrastruktūros projektams. Pagal šią iniciatyvą dalis ES biudžeto lėšų, laikantis Sąjungos biudžetinės drausmės ir pagal dabartinę daugiametę finansinę programą nustatytų viršutinių ribų, bus perskirstyta augimą skatinančioms sritims;

(7) strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomojo etapo tikslas yra dvejopas: pirma, padėti finansuoti pagal Europos politikos prioritetus įgyvendinamus projektus ir, antra, skatinti aktyvesnį privačiojo sektoriaus dalyvavimą teikiant ilgalaikį kapitalo rinkų finansavimą infrastruktūros projektams, ypač užtikrinant būtiną kredito vertės didinimą siekiant pritraukti kapitalo rinkos investuotojus. Pagal šią iniciatyvą dalis ES biudžeto lėšų, laikantis Sąjungos biudžetinės drausmės ir pagal dabartinę daugiametę finansinę programą nustatytų viršutinių ribų, bus perskirstyta augimą skatinančioms sritims, visų pirma transporto, energetikos ir telekomunikacijų infrastruktūros sritims;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) tai pirmoji finansinė priemonė, kuri bus naudinga kelių sektorių su panašiais finansavimo poreikiais infrastruktūros projektams, taigi duos didesnės naudos pagerės poveikis rinkai, administracinis veiksmingumas ir išteklių naudojimas. Tai bus nuosekli finansinė priemonė, skirta infrastruktūros plėtra suinteresuotiems subjektams, pvz., rėmėjams, valdžios institucijoms, statybos bendrovėms ir ūkinės veiklos vykdytojams;

(8) tai pirmoji finansinė priemonė, kuri bus naudinga kelių sektorių su panašiais finansavimo poreikiais infrastruktūros projektams, taigi duos didesnės naudos – dėl galimos transporto, energetikos ir IRT sektorių sąveikos pagerės poveikis rinkai, administracinis veiksmingumas ir išteklių naudojimas. Tai bus nuosekli finansinė priemonė, skirta infrastruktūros plėtra suinteresuotiems subjektams, pvz., rėmėjams, valdžios institucijoms, statybos bendrovėms ir ūkinės veiklos vykdytojams;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) taikant strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvą projektų bendrovės leistų obligacijas, o Sąjungos biudžetas kartu su finansų partnerio teikiamu finansavimu būtų naudojamas obligacijų kredito kokybei gerinti siekiant pritraukti skolos kapitalo rinkų investuotojus, pvz., pensijų fondus ir draudimo įmones;

(9) taikant strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvą projektų bendrovės leistų obligacijas, o Sąjungos biudžetas kartu su finansų partnerio teikiamu finansavimu būtų naudojamas obligacijų kredito kokybei gerinti siekiant pritraukti skolos kapitalo rinkų investuotojus, pvz., pensijų fondus, draudimo įmones ir kitas suinteresuotąsias šalis;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Sąjungos parama projektų obligacijoms būdingą riziką turėtų sumažinti tiek, kad kapitalo rinkų dalyviai noriai investuotų į didesnio masto infrastruktūros projektų obligacijas nei būtų įmanoma be Sąjungos paramos;

(10) Sąjungos parama, teikiama pagal šį reglamentą, projektų obligacijoms būdingą riziką turėtų sumažinti tiek, kad kapitalo rinkų dalyviai noriai investuotų į didesnio masto infrastruktūros projektų obligacijas nei būtų įmanoma be Sąjungos paramos;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) dėl sunkumų, susijusių su galimybėmis gauti ilgalaikį privatų ar viešąjį infrastruktūros projektų finansavimą, didėjančios transporto spūstys, trūkstamos energijos tinklų jungtys ir plačiajuosčio ryšio skvarbos lėtėjimas neturėtų trukdyti Europos ekonomikai atsigauti;

(11) dėl sunkumų, susijusių su galimybėmis gauti ilgalaikį privatų ar viešąjį infrastruktūros projektų finansavimą, mažėjantis transporto efektyvumas, trūkstamos energijos tinklų jungtys, pasenusios energetikos sistemos, energijos tiekimo trūkumas, plačiajuosčio ryšio skvarbos lėtėjimas ir netinkamas telekomunikacijų paslaugų teikimas neturėtų trukdyti Europos ekonomikai atsigauti;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) pakartotinis investicijų į infrastruktūrą programų vertinimas, atliekamas valstybėse narėse dėl nacionalinės ribojamosios fiskalinės politikos taikymo ir struktūrinių reformų, nepadės paspartinti investicijų į infrastruktūrą tempo. Be to, ilgalaikis bankų skolinimas infrastruktūros projektams tebėra nepakankamas ir brangus, todėl reikalingi alternatyvūs ir konkurencingi skolų finansavimo šaltiniai;

(12) pakartotinis investicijų į infrastruktūrą programų vertinimas, atliekamas valstybėse narėse dėl nacionalinės ribojamosios fiskalinės politikos taikymo ir struktūrinių reformų, nepadės paspartinti investicijų į infrastruktūrą tempo, kurio reikia norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ politikos tikslus, visų pirma perėjimo prie išteklius tausojančių ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos tikslą, siekiant tvaraus augimo, kaip nurodyta strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėje tausaus išteklių naudojimo iniciatyvoje. Be to, ilgalaikis bankų skolinimas infrastruktūros projektams tebėra nepakankamas ir brangus, todėl reikalingi alternatyvūs ir konkurencingi skolų finansavimo šaltiniai;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) todėl, siekiant apskritai išplėsti skolos kapitalo rinkų teikiamą finansavimą infrastruktūros srityje ir padidinti finansinių priemonių, kurios gali būti naudojamos transporto projektams finansuoti, įvairovę, strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti pradėtas įgyvendinti pagal dabartinę finansinę programą;

(14) todėl, siekiant nustatyti, ar ir kokiu mastu tokios rizikos pasidalijimo finansinės priemonės teikia papildomą naudą infrastruktūros finansavimo srityje, strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti pradėtas įgyvendinti pagal dabartinę finansinę programą;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomąjį etapą, Sprendimas Nr. 1639/2006/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007 turėtų būti iš dalies pakeisti. Šio bandomojo etapo tikslas – remti komercinį potencialą turinčius infrastruktūros projektus transporto, energetikos ir IRT sektoriuose, o po 2013 m. iniciatyva galės būti būt taikoma ir kituose sektoriuose;

(15) siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomąjį etapą, Sprendimas Nr. 1639/2006/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007 turėtų būti iš dalies pakeisti. Šio bandomojo etapo tikslas – remti akivaizdžią Europos pridėtinę vertę ir komercinį potencialą turinčius infrastruktūros projektus transporto, energetikos ir IRT sektoriuose, kurie, nepaisant jų komercinio potencialo, negauna pakankamo rinkos finansavimo;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) atsižvelgdama į didelę EIB patirtį, jo, kaip pagrindinio infrastruktūros projektų rėmėjo, statusą ir tai, kad EIB yra Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo įsteigta ES finansų institucija, Komisija turėtų EIB įtraukti į šio bandomojo etapo įgyvendinimą. Konkrečios bendradarbiavimo nuostatos ir sąlygos, įskaitant rizikos pasidalijimą ir EIB atlygį, turėtų būti nustatytos Komisijos ir EIB susitarimu;

(16) atsižvelgdama į didelę EIB patirtį, jo, kaip pagrindinio infrastruktūros projektų rėmėjo, statusą ir tai, kad EIB yra Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo įsteigta ES finansų institucija, Komisija turėtų EIB įtraukti į šio bandomojo etapo įgyvendinimą. Komisijos ir EIB susitarimu būtina nustatyti konkrečias bendradarbiavimo nuostatas ir sąlygas, įskaitant rizikos pasidalijimą ir EIB atlygį;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti pradėtas siekiant pasirengti siūlomos Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimui. Šiuo bandomuoju etapu bus sudarytos sąlygos taikyti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę įgyvendinamą rizikos pasidalijimo finansinę priemonę;

(17) strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomuoju etapu nedaroma poveikio sprendimui dėl Sąjungos daugiametės finansinės programos (DFP) po 2013 m. ir jis turėtų būti pradėtas ne vėliau kaip 2012 m. liepos 31 d. siekiant pasirengti siūlomos Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimui. Šiuo bandomuoju etapu, jeigu jis bus sėkmingas, ir remiantis tinkama analize ir nepriklausomu vertinimu, bus sudarytos sąlygos taikyti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę įgyvendinamą rizikos pasidalijimo finansinę priemonę;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) biudžeto lėšų EIB turėtų prašyti atsižvelgdamas į projektų, kuriuos jis laikytų tinkamais ir galimais įgyvendinti, rinkinį. Tokie prašymai turėtų būti pateikiami prieš 2013 m. gruodžio 31 d. Dėl didelių infrastruktūros projektų sudėtingumo faktinis patvirtinimas gali būti suteiktas vėliau, bet ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.;

(20) biudžeto lėšų EIB turėtų prašyti atsižvelgdamas į projektų, kuriuos jis ir Komisija laikytų tinkamais, atitinkančiais ilgalaikius Sąjungos politikos tikslus ir galimais įgyvendinti, rinkinį. Tokie prašymai turėtų būti pateikiami prieš 2013 m. gruodžio 31 d. Dėl didelių infrastruktūros projektų sudėtingumo faktinis patvirtinimas gali būti suteiktas vėliau, bet ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) reikėtų, kad Komisija atliktų nepriklausomą ir išsamų projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės bandomojo etapo vertinimą. Prireikus kartu su šiuo vertinimu turi būti pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su naujoviškomis finansinėmis priemonėmis, taikomomis pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b) kadangi 2012 m. kovo 1–2 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose nustatyta, kad susitarimas dėl strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomojo etapo turi būti pasiektas iki 2012 m. birželio mėn., Komisija turi nedelsdama pradėti įgyvendinti šį bandomąjį etapą;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

8 straipsnio 5 a ir 5 b dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. 8 straipsnyje įrašomos šios dalys:

 

„5a. Atliekamas visapusiškas nepriklausomas 31 straipsnio 2a–2db dalyse nurodytos projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės bandomojo etapo vertinimas, kuris aprėpia, inter alia, jos pridėtinę vertę, įskaitant poveikį projekto finansiniam perspektyvumui, papildomumą, palyginti su kitomis Sąjungos ar valstybių narių priemonėmis ir su bet kuriuo kitu ilgalaikiu skolų finansavimu, taip pat pasiektą dauginamąjį poveikį. Į vertinimą įtraukiamos bendros pastabos apie rinkos pokyčius, įskaitant iškraipomojo poveikio atsiradimą ar jo koregavimą, jei toks poveikis daromas, ir susijusios rizikos vertinimas, įskaitant su projektu susijusią ir partneriui kylančią riziką. Vertinime taip pat atsižvelgiama į tai, ar didžiausia grąžos norma būtų tinkama privačiojo sektoriaus investuotojų viešųjų projektų finansavimui, ir pateikiamas išlaidų palyginimas su alternatyviomis projektų finansavimo priemonėmis, įskaitant banko paskolas ir kapitalą.

 

5b. Be to, remdamasi šiuo vertinimu, Komisija įvertina būsimuosius veiksmus, kurių ketinama imtis siekiant padidinti Sąjungos išlaidų veiksmingumą ir su prioritetiniais projektais susijusių investicijų apimtį. Pastarajame vertinime analizuojama, inter alia, kaip projektų obligacijų priemonė galėtų būti dar patrauklesnė didesniam ilgalaikių investuotojų, įskaitant viešojo sektoriaus investuotojus, skaičiui.“

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taip pat Sąjunga gali EIB suteikti finansinį įnašą, skirtą atidėjiniams ir kapitalo paskirstymui paskoloms ar garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių taikant 2a–2d dalyse nurodytą projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę suteikia EIB.

Taip pat Sąjunga bandomuoju etapu 2012 ir 2013 m. gali EIB suteikti finansinį įnašą, skirtą atidėjiniams ir kapitalo paskirstymui paskoloms ar garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių taikant 2a–2db dalyse nurodytą projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę suteikia EIB.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Įterpiami 2a–2d punktai:

b) Įterpiami 2a–2db punktai:

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemonė – tai kredito vertės didinimas, atitinkantis šiuos kriterijus:

2a. Projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemonė – tai bendra Komisijos ir EIB priemonė, kurią taikant užtikrinamas kredito vertės didinimas, atitinkantis šiuos kriterijus:

a) tai yra EIB teikiama paskola ar garantija, skirta IRT ir plačiajuosčio ryšio projektams finansuoti;

a) tai yra EIB teikiama paskola ar garantija, įskaitant paramą įnašu iš Sąjungos biudžeto, skirta IRT ir plačiajuosčio ryšio Europos bendro intereso projektams finansuoti, papildanti valstybių narių arba privačių investuotojų finansavimą siekiant spręsti nepalankios investicijoms padėties atvejus, kai projektai negauna pakankamo rinkos finansavimo;

b) apima projekto skolos tvarkymo riziką ir mažina obligacijų turėtojų kredito riziką;

b) apima projekto skolos tvarkymo riziką ir mažina obligacijų turėtojų kredito riziką;

c) taikoma tik tiems projektams, kurių finansinis perspektyvumas grindžiamas projekto pajamomis.

c) taikoma tik tiems projektams, kurių finansinis perspektyvumas grindžiamas projekto pajamomis.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 b dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b. Sąjungos rizika, susijusi su projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas, griežtai apribojama projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei numatyta Sąjungos įnašo suma, o Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką prisiima EIB.

2b. Sąjungos rizika, susijusi su projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas, jokiu būdu neviršija projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei numatytos Sąjungos įnašo sumos. Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką visada prisiima EIB.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 c dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2c. Projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, išsamios nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB delegavimo susitarime.

2c. Projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, išsamios nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB delegavimo susitarime. Komisija apie tokio susitarimo pagrindinius elementus nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

 

EIB atliekamas rizikos vertinimas užtikrinamas laikantis EIB kredito rizikos politikos gairių ir tinkamai atsižvelgiama į EIB atrankos kriterijus socialinėje aplinkos apsaugos ir klimato srityse.

 

Projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės pagrindinės nuostatos, sąlygos ir procedūros nustatytos šio sprendimo priede.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 d a ir 2 d b dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2da. Be atskaitomybės reikalavimų, išdėstytų 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 49 punkte, vykdymo ir nepažeisdama jokių kitų reguliavimo atskaitomybės reikalavimų, Komisija bandomuoju etapu kas šešis mėnesius pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą. Šioje ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės rezultatus ir rekomendacijos, skirtos jos veiksmingumui didinti.

 

2db. Remdamasi šio sprendimo 8 straipsnio 5a dalyje nurodytu vertinimu, Komisija siūlo tinkamus reguliavimo pokyčius, taip pat susijusius su teisėkūra, ypač jei atsižvelgiant į prognozes įsisavinimas rinkoje nepatenkinamas arba jei atsiranda pakankamų alternatyvių ilgalaikio skolų finansavimo šaltinių.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

2 straipsnio 14 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14. projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemonė – tai bendro intereso projektams taikomas kredito vertės didinimas. Projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemonė apima projekto skolos tvarkymo riziką ir mažina obligacijų turėtojų kredito riziką. Ji taikoma tik tiems projektams, kurių finansinis perspektyvumas grindžiamas projekto pajamomis.

14. projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemonė – tai bendra Komisijos ir EIB priemonė, kurią taikant bendro intereso projektams, turintiems Europos pridėtinę vertę, užtikrinamas kredito vertės didinimas, papildanti valstybių narių arba privačių investuotojų finansavimą siekiant spręsti nepalankios investicijoms padėties atvejus, kai projektai negauna pakankamo rinkos finansavimo; Projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemonė apima projekto skolos tvarkymo riziką ir mažina obligacijų turėtojų kredito riziką. Ji taikoma tik tiems projektams, kurių finansinis perspektyvumas grindžiamas projekto pajamomis.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

2 straipsnio 15 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15. kredito vertės didinimas – tai EIB paskolos ar EIB garantijos naudojimas siekiant pagerinti projekto skolos kredito kokybę.

15. kredito vertės didinimas – tai EIB paskolos ar EIB garantijos, įskaitant paramą įnašu iš Sąjungos biudžeto, naudojimas siekiant pagerinti projekto skolos kredito kokybę.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

6 straipsnio 1 dalies d punkto paskutinis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2012 ir 2013 m. projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei transporto sektoriuje gali būti perkelta iki 200 mln. EUR.

2012 ir 2013 m. projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei transporto sektoriuje bandomuoju etapu gali būti perkelta iki 200 mln. EUR.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

6 straipsnio 1 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) finansinis įnašas Europos investicijų bankui, skirtas atidėjiniams ir kapitalo paskirstymui paskoloms ar garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę suteikia EIB TEN-T ir TEN-E srityse. Sąjungos rizika, susijusi su projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas, griežtai apribojama projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei numatyta Sąjungos įnašo suma, o Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką prisiima EIB. Projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, išsamios nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB delegavimo susitarime. 2012 ir 2013 m. 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei įgyvendinti gali būti perkelta iki 210 mln. EUR – iki 200 mln. EUR transporto projektams ir iki 10 mln. EUR energetikos projektams – atitinkamai iš TEN-T (LGTT) ir TEN-E biudžeto eilučių. Taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę visos investavimo laikotarpiu gautos įplaukos gali būti vėl panaudotos naujoms paskoloms ir garantijoms finansuoti.

g) bandomuoju etapu 2012 ir 2013 m. – finansinis įnašas Europos investicijų bankui, skirtas atidėjiniams ir kapitalo paskirstymui paskoloms ar garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę suteikia EIB TEN-T ir TEN-E srityse. Sąjungos rizika, susijusi su projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas, jokiu būdu neviršija projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei numatytos Sąjungos įnašo sumos ir ji negali trukti ilgiau negu obligacijų galiojimo laikotarpis. Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką visada prisiima EIB. Projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, išsamios nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB delegavimo susitarime. Komisija apie tokio susitarimo pagrindinius elementus nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą. EIB atliekamas rizikos vertinimas užtikrinamas laikantis EIB kredito rizikos politikos gairių ir tinkamai atsižvelgiama į EIB atrankos kriterijus socialinėje aplinkos apsaugos ir klimato srityse.

 

2012 ir 2013 m. 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei įgyvendinti gali būti perkelta iki 210 mln. EUR – iki 200 mln. EUR transporto projektams ir iki 10 mln. EUR energetikos projektams – atitinkamai iš TEN-T (LGTT) ir TEN-E biudžeto eilučių. Be atskaitomybės reikalavimų, išdėstytų 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 49 punkte, vykdymo ir nepažeisdama jokių kitų reguliavimo atskaitomybės reikalavimų, Komisija bandomuoju etapu kas šešis mėnesius pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą. Šioje ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės rezultatus ir rekomendacijos, skirtos jos veiksmingumui didinti.

 

Remdamasi šio reglamento 16 straipsnio 2a dalyje nurodytu vertinimu, Komisija siūlo tinkamus reguliavimo pokyčius, taip pat susijusius su teisėkūra, ypač jei atsižvelgiant į prognozes įsisavinimas rinkoje nepatenkinamas arba jei atsiranda pakankamų alternatyvių ilgalaikio skolų finansavimo šaltinių.

 

Palūkanos ir kitos įplaukos, kurios kaip naudos gavėjų sumokėti komisiniai iki 2013 m. gruodžio 31 d. gaunamos taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę, gali būti vėl panaudotos naujoms paskoloms ir garantijoms finansuoti. Po 2014 m. sausio 1 d., jeigu projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės galiojimas nepratęsiamas, kad ši priemonė galiotų kitos finansinės programos laikotarpiu, visos likusios lėšos grąžinamos į Sąjungos bendrojo biudžeto pajamų dalį.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

16 straipsnio 2 a ir 2 b dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) 16 straipsnyje įrašomos šios dalys:

 

„2a. Atliekamas visapusiškas nepriklausomas 6 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytos projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės bandomojo etapo vertinimas, kuris aprėpia, inter alia, jos pridėtinę vertę, įskaitant poveikį projekto finansiniam perspektyvumui, papildomumą, palyginti su kitomis Sąjungos ar valstybių narių priemonėmis ir su bet kuriuo kitu ilgalaikiu skolų finansavimu, taip pat pasiektą dauginamąjį poveikį. Į vertinimą įtraukiamos bendros pastabos apie rinkos pokyčius, įskaitant iškraipomojo poveikio atsiradimą ar jo koregavimą, jei toks poveikis daromas, ir susijusios rizikos vertinimas, įskaitant su projektu susijusią ir partneriui kylančią riziką. Vertinime taip pat atsižvelgiama į tai, ar didžiausia grąžos norma būtų tinkama privačiojo sektoriaus investuotojų viešųjų projektų finansavimui, ir pateikiamas išlaidų palyginimas su alternatyviomis projektų finansavimo priemonėmis, įskaitant banko paskolas ir kapitalą.

 

2b. Be to, remdamasi šiuo vertinimu, Komisija įvertina būsimuosius veiksmus, kurių ketinama imtis siekiant padidinti Sąjungos išlaidų veiksmingumą ir su prioritetiniais projektais susijusių investicijų apimtį. Pastarajame vertinime analizuojama, inter alia, kaip projektų obligacijų priemonė galėtų būti dar patrauklesnė didesniam ilgalaikių investuotojų, įskaitant viešojo sektoriaus investuotojus, skaičiui.“

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

17 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) Į 17 straipsnio 1 dalį įtraukiama ši pastraipa:

 

„Iki 2013 m. birželio 30 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, į kurią būtų įtrauktas atrinktų projektų, kuriuos ketinama finansuoti pagal 6 straipsnio 1 dalies g punkto nuostatas, sąrašas ir nurodyta įmoka, finansavimo institucijos ir susiję investuotojai. Komisija į šią ataskaitą įtraukia geros praktikos vadovą ir investuotojų, kuriuos galimai domina naujoviškos finansinės priemonės, sąrašą.“

Pagrindimas

Norint įvardyti galimus Europos infrastruktūros tinklų priemonės pakeitimus, būtina tiksli bandomojo projektų obligacijų etapo metu gauta informacija. Komisija turėtų informuoti Parlamentą apie tai, kokie investuotojai dalyvauja ir kaip gali būti patobulinti pasirinkti projektai.

(1)

OL C 0, 0000 0 0 , p. 0.

(2)

OL C 0, 0000 0 0, p. 0.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas: kam reikalingas projektų obligacijų bandomasis etapas?

Šiuolaikiška veiksminga infrastruktūra labai svarbi norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ išdėstytus pažangaus, tvaraus ir įtraukaus augimo tikslus ir baigiant formuoti vidaus rinką sumažinti nedarbą. Remiantis apskaičiavimais, 2010–2020 m. transporto, energetikos, taip pat informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros srityje Europai reikalingos 1,5 trilijono EUR dydžio investicijos. Pagrindinę dalį šių daugeliu atveju pelningų investicijų turėtų skirti privačiojo sektoriaus atstovai, o viešasis sektorius Europoje atliks lemiamą vaidmenį siekiant pirmiau minėtų tikslų.

Šiuo tikslu ES Komisija pasiūlė į kitą finansinę programą įtraukti Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP), kad būtų pagreitintas infrastruktūros vystymasis transporto, energetikos ir IRT tinklų srityse ir ypatingas dėmesys būtų skirtas strateginiams tarpvalstybiniams aspektams.

Be nuosavybės priemonių ir dotacijų EITP aprėpia projektų obligacijas – naują finansinę priemonę, skirtą mobilizuoti daugiau privačiojo sektoriaus lėšų. Kad projektų obligacijas būtų galima visapusiškai naudoti nuo 2014 m., Komisija siūlo 2012–2013 m. įgyvendinti bandomąjį etapą, kurio pagrindiniai tikslai būtų šie:

– išbandyti finansų rinkų palankumą ir sužinoti, kaip vertinama ši iniciatyva, kadangi prireikia laiko, kol naujos priemonės įtraukiamos į privačiojo sektoriaus sprendimus dėl investicijų;

– praktiškai išbandyti projektų obligacijų veikimą ir optimizavimą siekiant patobulinti iniciatyvą.

Remiantis pasiūlymu, pagal kurį iš dalies keičiamos dabartinės EITP ir transeuropinių tinklų (TEN) taisyklės, papildoma ir atnaujinama šiuo metu taikoma TEN transporto projektams skirta paskolų garantijų priemonė (angl. Guarantee instrument for TEN-Transport projects, LGTT). Ji atnaujinta taip, kad galėtų būti taikoma ne tik transporto, bet ir kituose, pvz., energetikos ir IRT projektų, sektoriuose, ir kartu išplėsta taip, kad aprėptų ne tik eismo, bet visą riziką, dėl kurios projekto įgyvendinimo laikotarpiu gali būti susidurta su įplaukų stygiumi. Priemonės laiko horizontas – 3–7 metai – išplėstas ir gali siekti iki 30 metų. Be to, taikant naująją priemonę sprendžiamas klausimas, susijęs su kai kuriais investicijų pritraukimo trūkumais, kurio nebuvo įmanoma išspręsti naudojant paskolų garantijų priemonę (LGTT). Prieš krizę inicijuota paskolų garantijų priemonė (LGTT) nėra nei sukurta atsižvelgiant į dabartinį ekonominį klimatą, nei jam pritaikyta.

Europos Parlamentas yra ne kartą primygtinai raginęs sukurti šią naują priemonę, ypač savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje dėl investicijų į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai(1), savo 2011 m. vasario 17 d. rezoliucijoje dėl strategijos „Europa 2020“(2), taip pat savo naujausioje 2012 m. vasario 2 d. rezoliucijoje dėl 2012 m. sausio 30 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo(3) ir savo 2012 m. vasario 15 d. rezoliucijoje dėl dalyvavimo rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą(4).

Pagaliau Europos Vadovų Taryba savo 2012 m. kovo 1–2 d. vykusio susitikimo išvadose pažymėjo, kad bandomuoju etapu turi būti siekiama šio plataus užmojo tikslo: „Atsižvelgiant į tai, kad būtina skatinti pagrindinių infrastruktūros projektų privatųjį finansavimą, turėtų būti paspartintas darbas, susijęs su strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomuoju etapu, kad susitarimas būtų pasiektas iki 2012 m. birželio mėn.“.

Pagrindiniai techniniai faktai: kaip veikia projektų obligacijos?

Projektų obligacijos yra privačių projektų bendrovių leidžiamos skolos priemonės, užtikrinamos ES/EIB lėšomis – dėl to obligacijos saugesnės ir patrauklesnės kapitalo rinkų investuotojams, paprastai neinvestuojantiems į tokią infrastruktūrą, kaip, pvz., pensijų fondai. Taikant šias priemones mažinama investuotojų prisiimama rizika ir todėl turėtų būti skatinama skirti privačių lėšų prioritetinėms infrastruktūrų investicijoms, kurioms būtini lėšų srautai blokuojami dėl numanomos neaiškios rizikos. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į tai, kad dėl krizės ir naujų reguliavimo reikalavimų suvaržytas bankų finansavimas.

Apibendrinant, obligacijos veikia taip:

Naudojant ES įnašais remiamą EIB priemonę, kaip subordinuotąją skolą arba garantiją(5), infrastruktūros projektų privačios pirmaeilės skolos (obligacijų) kredito reitingas bus padidintas iki siektino A- laipsnio, kurio pakanka norint, kad obligacijos būtų patrauklesnės kapitalo rinkoms. Subordinuotasis didesnio prioriteto segmentas, neviršijantis 20 proc. visos projekto skolos(6), bus finansuojamas (paskola) arba nefinansuojamas (garantija).

Projektų obligacijos turėtų būti laikomos viena iš daugybės finansinių priemonių ir jos gali būti derinamos su kitomis viešojo ir privačiojo sektoriaus priemonėmis, pradedant viešosiomis (Europos ir nacionalinėmis) subsidijomis, paskolomis (bankai, obligacijos), garantijomis, nuosavu kapitalu ir t. t. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad projektų obligacijos gali būti naudojamos tik projektams, kurie, kaip tikimasi, gali užtikrinti pakankamai įplaukų. Jos nepakeis tradicinių subsidijų, tad skirstant pastarąsias daugiau dėmesio turėtų būti skirta tiems projektams, kuriems jos labiausiai reikalingos. Projektų obligacijos yra dabartinio finansavimo priedas ir jas taikant neturėtų būti iškraipoma konkurencija vidaus rinkoje. Be to, jomis neturėtų būti pakeistas nei dabartinis privačiojo sektoriaus finansavimas, nei bet kurie kiti nacionaliniai ar ES viešojo sektoriaus veiksmai.

Pasiūlymo poveikis biudžetui

Bandomuoju etapu Komisija siūlo skirti iš ES biudžeto 230 mln. EUR sumą, kurią būtų galima gauti perskirsčius pagal esamas programas numatytas lėšas. Iš 500 mln. EUR, kurie 2012–2013 m. buvo numatyti paskolų garantijų priemonei (LGTT), iki 200 mln. EUR bus perskirta projektų obligacijoms transporto srityje paremti. Kitos ES paramos, pvz., subsidijų, skyrimui joks poveikis daromas nebus. Siekiant įtraukti investicijas energetikai ir IRT, 10 ir 20 mln. EUR taip pat perskirta atitinkamai iš TEN-E ir EITP biudžeto eilučių.

 

 

2012 m. biudžetas

2012

2013

2014

Iš viso

06 03 03 – Finansinė parama bendros svarbos TEN-T projektams (iš LGTT biudžeto lėšų)

CA

1.275

100

100

 

200

PA

714

40

60

100

200

32 03 02 – Finansinė parama bendros svarbos TEN-E projektams

CA

21

 

10

 

10

PA

12

 

10

 

10

09 03 01 – Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa – IRT politikos rėmimo programa

CA

133

 

20

 

20

PA

109

 

20

 

20

IŠ VISO asignavimųMOVE GD, ENER GD ir INFSO GD

CA

 

100

130

 

230

PA

 

40

90

100

230

230 mln. EUR – nedidelė suma, palyginti su infrastruktūros reikmėmis, tačiau užtikrinus tikėtiną dauginamąjį poveikį (iki 15–20) gali būti mobilizuotos iki 4,6 mlrd. EUR sieksiančios investicijos.

ES paramą sudarys paskolos ir (arba) garantijos, kurios bus panaudotos padengti bet kokio pobūdžio įplaukų stygiui, pvz., jei naudojimas mažesnis nei buvo numatyta, jei vėluojama su statybomis ir t. t. Jei dėl pradinio įplaukų stygiaus turės būti mobilizuota ES parama, ji taps subordinuotąja skola, kuri vis tiek turės būti sumokėta po pirmaeilės skolos, tačiau prieš nuosavą kapitalą, o tai reikštų, kad bet kokius galutinius nuostolius ES biudžetas patirtų tik tuo atveju, jei projektas žlugtų.

Pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto išsamiai paaiškinta, kad pavojus ES biudžetui griežtai apribotas, t. y. netaikomi jokie neapibrėžtieji įsipareigojimai ir maksimalus ES įnašas neviršys 230 mln. EUR sumos. Kai tai susiję su įplaukomis, generuojamomis taikant priemonę, remiantis Komisijos pasiūlymu numatyta, kad galima grąža turėtų būti iš naujo investuota į priemonę, siekiant užtikrinti kuo didesnį skaičių remiamų projektų. Pranešėjas pritaria šiam siūlymui.

Keletas susirūpinimą keliančių klausimų

Biudžeto valdymo institucijos nuomone, labai svarbu rasti tinkamą Komisijai deleguotų įgaliojimų ir EIB veiksmų ir atskaitomybės reikalavimų bei atskaitingumo pusiausvyrą. Pranešėjas mano, kad pasiūlytas procedūras būtina kiek patikslinti, tačiau bandomuoju etapu jas taikyti tinkama, kadangi:

– projektų atranka ir taip ribojama atsižvelgiant į įvairius įpareigojančius kriterijus, kurių siūlydamas projektus turės paisyti EIB (tai ES ekonominės politikos tikslai, pagrindiniuose teisės aktuose dėl transeuropinių tinklų (TEN) ir Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos išdėstyti kriterijai, ES politikos gairės, EIB taikomi standartiniai tinkamumo ir aplinkos apsaugos kriterijai, kredito rizikos politika ir t. t.);

– tvirtinimas Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos ir TEN projektų pagrindu vykdomas pagal tą pačią procedūrą, kuri taikoma skiriant įprastas subsidijas, t. y. dalyvaujant komitetams (žr. pagrindinio teisės akto dėl TEN 15 straipsnio 2 dalį ir pagrindinio teisės akto dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos 46 straipsnį);

– priemonė galios mažiau negu 2 metus ir pagal ją turėtų būti finansuojamas tik nedidelis skaičius projektų.

Tolesnės diskusijos šiuo klausimu gali būti paliktos įtraukti į pasiūlymą dėl EITP, o Komisija ir EIB kol kas gali tobulinti iniciatyvos projektą. Be to, atsižvelgiant į laiką, kuris būtinas, kad visi projektai, kuriuos tikimasi įgyvendinti, pereitų finansinio pasirengimo etapą ir būtų pradėti vykdyti, reikės palaukti, kol galės būti atliktas tinkamas iniciatyvos vertinimas.

Atsižvelgiant į kintančią ekonominę ir finansinę aplinką, neturėtų būti nustatyta pernelyg daug papildomų kriterijų ir įgyvendinimo procedūrų, kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas šiai naujai rinkai vystytis. Vis dėlto kalbant apie atskaitomybę ir atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu persvarstomas Finansinis reglamentas greičiausiai neįsigalios iki bandomojo etapo pradžios, pranešėjas yra įsitikinęs, kad siūlomos nuostatos turėtų būti suderintos siekiant užtikrinti pakankamą atskaitomybę ir tinkamą teisės aktų leidėjo stebėseną. Todėl jis siūlo konkrečius pakeitimus, pagal kuriuos siekiama užtikrinti dažnesnę (kas 6 mėnesius) ir išsamią atskaitomybę.

Nors svarbu, kad būtų užtikrinta tinkama atskaitomybė ir kad prieš parengiant EITP būtų padarytos pakankamai pagrįstos išvados, pranešėjas pabrėžia, jog pagrindinis šio bandomojo etapo tikslas – išbandyti rinkų palankumą šios naujos iniciatyvos atžvilgiu. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir atsižvelgdamas į tai, kad bandomasis etapas jau apribotas iki 18 mėnesių, pranešėjas nemano, kad bandomajam etapui reikalinga vadinamoji pasitraukimo strategija, kadangi susitarimas dėl bandomojo etapo ir jo įgyvendinimas jokiu būdu neturėtų sutrikdyti artėjančių derybų dėl EIPT.

Tvarkaraštis ir artėjančios derybos

Pranešėjas remia Europos Vadovų Tarybos siekį susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą – vėliausiai iki birželio – ir atsižvelgdamas į tai siūlo imtis šių veiksmų:

Pranešimo projekto pristatymas

kovo 29 d.

Galutinis pakeitimų pateikimo terminas

balandžio 3 d.

Balsavimas BUDG komitete

balandžio 25 d.

Derybų laikotarpis

balandžio 25 d.–gegužės 24 d.

Balsavimas BUDG komitete dėl politinio susitarimo

gegužės 31 d. (bus patvirtinta vėliau)

Balsavimas plenariniame posėdyje

liepos mėn.

(1)

P7_TA(2011)0266.

(2)

P7_TA(2011)0068.

(3)

P7_TA(2012)0023.

(4)

P7_TA(2012)0048.

(5)

T. y. sumokėtą po pirmaeilės skolos ir prieš nuosavą kapitalą.

(6)

Specialiosios paskirties įmonės (SPĮ) sukūrimas obligacijoms leisti ir sutartims dėl kitokio pobūdžio skolų sudaryti, kuri naudotųsi ES/EIB garantijomis ir gautų nuosavą kapitalą.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (27.3.2012)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse

(COM(2011) 0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Nuomonės referentas: Werner Langen

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant labiau įtraukti privatųjį sektorių finansuojant infrastruktūros priemones transporto, energetikos bei IRT ir plačiajuosčio ryšio srityse, strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos įgyvendinimas bus pradėtas 2012–2013 m. bandomuoju etapu. Šiuo metu ES šalys infrastruktūros investicijoms skiria 0,5–2 proc. BVP(1). Ateityje pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę siekiama įtraukti privačius investuotojus. Strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyva papildys dabartinius finansavimo šaltinius.

Bendrosios pastabos

Projektų obligacijų finansavimas 2012–2013 m. bandomuoju laikotarpiu bus užtikrintas ir apribotas perskirsčius esamas biudžeto eilutes – 06 03 03 Transeuropinis transporto tinklas (iki 200 mln. EUR), 32 03 02 Transeuropinis energetikos tinklas (iki 10 mln. EUR TEN-E projektams) ir 09 03 01 Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa (iki 20 mln. EUR IRT ir plačiajuosčio ryšio projektams).

EIB atrinks nuo 5 iki 14 skirtingų projektų, remdamasis transeuropinio tinklo bei Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos gairėmis. Atrenkant projektus reikėtų vengti rinkos iškraipymų ir tariamo subsidijavimo. Bandomojo etapo tikslas – ištirti rinką ir įvertinti įgyvendinimą. Todėl pirminės EIB ataskaitos Komisijai ir Europos Parlamentui dėl įgytos įgyvendinimo patirties ir projektų obligacijų pripažinimo rinkoje yra tokios svarbios. EIB prievolė teikti ataskaitas Komisijai numatyta pagal tarpinstitucinį susitarimą. Komisija šias metines ataskaitas privalo perduoti Tarybai ir Europos Parlamentui. Finansinių išteklių, kurių didžiausia suma – 230 mln. EUR, panaudojimas gali sudaryti palankias sąlygas siekiant įgyvendinti infrastruktūros priemones ir turėti dauginamąjį poveikį – apytiksliai 15–20 EUR kiekvienam investuotam eurui iš ES biudžeto.

Vis dėlto EIB turi užtikrinti, kad finansavimas iš tikrųjų būtų skiriamas tik tiems projektams, kuriems tikrai reikia paramos. Taigi būtina atrinkti projektus, kurie patys savaime nėra perspektyvūs komerciniu požiūriu ir kuriems būtinas finansavimas, kad juos apskritai būtų galima įgyvendinti. Todėl galima kritiškai vertinti tai, kad bandomuoju laikotarpiu bendras finansavimas naudojant projektų obligacijas numatytas tik užbaigtiems projektams, kuriems reikalingas papildomas finansavimas, arba projektams, kurių darbus ketinama pradėti vykdyti, nes didelė dalis finansinių išteklių tokiems projektams suplanuota dar prieš įsigaliojant projektų obligacijų iniciatyvai.

Projektų obligacijų veikimo principas pateikiamas šioje schemoje:

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Sąjungos parama projektų obligacijoms būdingą riziką turėtų sumažinti tiek, kad kapitalo rinkų dalyviai noriai investuotų į didesnio masto infrastruktūros projektų obligacijas nei būtų įmanoma be Sąjungos paramos;

(10) Sąjungos parama projektų obligacijoms būdingą riziką turėtų sumažinti tiek, kad kapitalo rinkų dalyviai noriai investuotų į didesnio masto infrastruktūros projektų obligacijas nei būtų įmanoma be Sąjungos paramos. Be to, projektų obligacijas reikėtų naudoti ir inovacijų bei parodomiesiems projektams;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) dėl sunkumų, susijusių su galimybėmis gauti ilgalaikį privatų ar viešąjį infrastruktūros projektų finansavimą, didėjančios transporto spūstys, trūkstamos energijos tinklų jungtys ir plačiajuosčio ryšio skvarbos lėtėjimas neturėtų trukdyti Europos ekonomikai atsigauti;

(11) dėl sunkumų, susijusių su galimybėmis gauti ilgalaikį privatų ar viešąjį infrastruktūros projektų finansavimą, didėjančios transporto spūstys, trūkstamos energijos tinklų jungtys, pasenusios energetikos sistemos, energijos tiekimo trūkumas ir plačiajuosčio ryšio skvarbos lėtėjimas, netinkamas telekomunikacijų paslaugų teikimas neturėtų trukdyti Europos ekonomikai atsigauti. Pagal strategijos „Europa 2020“ partnerystės susitarimą įgyvendinamoje projektų obligacijų iniciatyvoje numatoma aiški tinkamumo sistema, kuriai taikoma sustiprinta demokratinė priežiūra, kaip tinkamas būdas siekti parengti tvarių ir anticiklinių investicijų programas, kurios atitiktų ES socialinius, klimato kaitos ir aplinkos apsaugos tikslus, kartu būdamos labai svarbios siekiant ilgalaikiams projektams pritraukti privataus kapitalo;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) pakartotinis investicijų į infrastruktūrą programų vertinimas, atliekamas valstybėse narėse dėl nacionalinės ribojamosios fiskalinės politikos taikymo ir struktūrinių reformų, nepadės paspartinti investicijų į infrastruktūrą tempo. Be to, ilgalaikis bankų skolinimas infrastruktūros projektams tebėra nepakankamas ir brangus, todėl reikalingi alternatyvūs ir konkurencingi skolų finansavimo šaltiniai;

(12) pakartotinis investicijų į infrastruktūrą programų vertinimas, atliekamas valstybėse narėse dėl nacionalinės ribojamosios fiskalinės politikos taikymo ir struktūrinių reformų, nepadės paspartinti investicijų į infrastruktūrą tempo, kurio reikia norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ politikos tikslus, visų pirma perėjimo prie išteklius tausojančių ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos tikslą, siekiant tvaraus augimo, kaip nurodyta strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėje tausaus išteklių naudojimo iniciatyvoje. Be to, ilgalaikis bankų skolinimas infrastruktūros projektams tebėra nepakankamas ir brangus, todėl reikalingi alternatyvūs ir konkurencingi skolų finansavimo šaltiniai;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) todėl, siekiant apskritai išplėsti skolos kapitalo rinkų teikiamą finansavimą infrastruktūros srityje ir padidinti finansinių priemonių, kurios gali būti naudojamos transporto projektams finansuoti, įvairovę, strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti pradėtas įgyvendinti pagal dabartinę finansinę programą;

(14) todėl, siekiant nustatyti, ar ir kokiu mastu tokios rizikos pasidalijimo finansinės priemonės teikia papildomą naudą infrastruktūros finansavimo srityje, strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti pradėtas įgyvendinti pagal dabartinę finansinę programą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) vis dėlto reikia turėti mintyje, kad projekto vertybiniai popieriai gali tik papildyti esamus finansavimo modelius, bet negali jų visiškai pakeisti;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomąjį etapą, Sprendimas Nr. 1639/2006/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007 turėtų būti iš dalies pakeisti. Šio bandomojo etapo tikslas – remti komercinį potencialą turinčius infrastruktūros projektus transporto, energetikos ir IRT sektoriuose, o po 2013 m. iniciatyva galės būti būt taikoma ir kituose sektoriuose;

(15) siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomąjį etapą, Sprendimas Nr. 1639/2006/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007 turėtų būti iš dalies pakeisti. Šio bandomojo etapo tikslas – remti komercinį potencialą turinčius infrastruktūros projektus transporto, energetikos ir IRT sektoriuose;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) atsižvelgdama į didelę EIB patirtį, jo, kaip pagrindinio infrastruktūros projektų rėmėjo, statusą ir tai, kad EIB yra Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo įsteigta ES finansų institucija, Komisija turėtų EIB įtraukti į šio bandomojo etapo įgyvendinimą. Konkrečios bendradarbiavimo nuostatos ir sąlygos, įskaitant rizikos pasidalijimą ir EIB atlygį, turėtų būti nustatytos Komisijos ir EIB susitarimu;

(16) atsižvelgdama į didelę EIB patirtį, jo, kaip pagrindinio infrastruktūros projektų rėmėjo, statusą ir tai, kad EIB yra Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo įsteigta ES finansų institucija, Komisija turėtų EIB įtraukti į šio bandomojo etapo įgyvendinimą. Be to, EIB reikėtų vis labiau naudotis įgyvendinant inovacijų projektus. Konkrečios bendradarbiavimo nuostatos ir sąlygos, įskaitant rizikos pasidalijimą ir EIB atlygį, turėtų būti nustatytos Komisijos ir EIB susitarimu ir paskolų garantijų priemonės taikymo taisyklėmis, nustatytomis 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 680/2007, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse, 6 straipsnio 1 dalies d punkte ir priede1. Komisija apie tokio susitarimo tekstą turėtų nedelsdama informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą;

 

____________

 

1 OL L 162, 2007 6 22, p. 1.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti pradėtas siekiant pasirengti siūlomos Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimui. Šiuo bandomuoju etapu bus sudarytos sąlygos taikyti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę įgyvendinamą rizikos pasidalijimo finansinę priemonę;

(17) strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomuoju etapu nedaroma poveikio sprendimui dėl Sąjungos daugiametės finansinės programos (DFP) po 2013 m. ir ypač Komisijos pasiūlymui sukurti Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). Taigi turėtų būti pradėtas bandomasis etapas siekiant patikrinti, ar taikant šią rizikos pasidalijimo finansinę priemonę gali būti sukurta pridėtinė vertė, kuri turi būti pasiekta remiantis pasiūlyta Europos infrastruktūros tinklų priemone. Sprendimas dėl strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos tolesnio įgyvendinimo pasibaigus bandomajam etapui bus priimtas tik tada, kai bus atliktas nepriklausomas bandomojo etapo vertinimas. Komisija turėtų suteikti galimybę nutraukti iniciatyvą, jei numatomas įsisavinimas rinkoje yra nepatenkinamas arba kai atsiranda pakankamai alternatyvių ilgalaikių skolos finansavimo šaltinių.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Paramos paraiškų teikimas, visų projektų atranka ir įgyvendinimas grindžiami Sąjungos teise, visų pirma valstybės pagalbą reglamentuojančia teise, be to, vengiama sukelti ar padidinti rinkos iškraipymus;

(18) paramos paraiškų teikimas, visų projektų atranka ir įgyvendinimas visiems projektams turėtų būti vykdomi vienodomis sąlygomis ir grindžiami Sąjungos teise, visų pirma valstybės pagalbą reglamentuojančia teise, be to, vengiama sukelti ar padidinti rinkos iškraipymus;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) biudžeto lėšų EIB turėtų prašyti atsižvelgdamas į projektų, kuriuos jis laikytų tinkamais ir galimais įgyvendinti, rinkinį. Tokie prašymai turėtų būti pateikiami prieš 2013 m. gruodžio 31 d. Dėl didelių infrastruktūros projektų sudėtingumo faktinis patvirtinimas gali būti suteiktas vėliau, bet ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.;

(20) biudžeto lėšų EIB turėtų prašyti atsižvelgdamas į projektų, kuriuos jis laikytų tinkamais, atitinkančiais ilgalaikius Sąjungos politikos tikslus ir galimais įgyvendinti, rinkinį. Tokie prašymai turėtų būti pateikiami prieš 2013 m. gruodžio 31 d. Dėl didelių infrastruktūros projektų sudėtingumo faktinis patvirtinimas gali būti suteiktas vėliau, bet ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taip pat Sąjunga gali EIB suteikti finansinį įnašą, skirtą atidėjiniams ir kapitalo paskirstymui paskoloms ar garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių taikant 2a–2d dalyse nurodytą projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę suteikia EIB.

Taip pat Sąjunga gali 2012–2013 m. bandomojo etapo metu EIB suteikti finansinį įnašą, skirtą atidėjiniams ir kapitalo paskirstymui paskoloms ar garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių taikant 2a–2d dalyse nurodytą projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę suteikia EIB.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. tai yra EIB teikiama paskola ar garantija, skirta IRT ir plačiajuosčio ryšio projektams finansuoti;

2a. tai yra EIB teikiama paskola ar garantija, skirta IRT ir plačiajuosčio ryšio Europos bendro intereso projektams finansuoti;

Pagrindimas

Vadovaujantis subsidiarumo principu, tai turėtų būti taikoma tik bendro intereso projektams

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 a dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ca) naudojama investicijoms, kurios negauna pakankamo rinkos finansavimo, remti;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 a dalies c b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

cb) papildo valstybių narių arba privačių investuotojų finansavimą;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 a dalies c c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

cc) neiškreipia konkurencijos vidaus rinkoje;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 a dalies c d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

cd) naudojama tik projektams, kuriais Sąjungai sukuriama pridėtinė vertė, tai reiškia, kad projektai turi būti įgyvendinami Europos lygmeniu, kai tai pagrindžiama projekto įgyvendinimo apimtimi ir poveikiu ir kai projekto tikslai gali būti lengviau pasiekti Sąjungos, o ne nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 b dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b. Sąjungos rizika, susijusi su projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas, griežtai apribojama projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei numatyta Sąjungos įnašo suma, o Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką prisiima EIB.

2b. Sąjungos rizika, susijusi su projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas, griežtai apribojama projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei numatyta Sąjungos įnašo suma, o Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką prisiima EIB. Tiksli taisyklių apibrėžtis nustatoma atsižvelgiant į paskolų garantijų priemonės taikymo taisykles, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 680/2007 6 straipsnio 1 dalies d punkte ir priede.

 

Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie susitarimo, nurodyto pirmoje pastraipoje, tekstą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 c dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2c. Išsamios projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB delegavimo susitarime.

2c. Išsamios projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB delegavimo susitarime ir apie jas pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai. EIB, atsižvelgdamas į bankininkystės direktyvas, užtikrina rizikos vertinimą.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 d a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2da (nauja) Komisija, bendradarbiaudama su EIB, Europos Parlamentui pateikia metines ataskaitas, kuriose 2d dalyje nurodytų sumų panaudojimas susiskirstytas pagal projektus. Ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės taikymo rezultatus ir rekomendacijos dėl jos veiksmingumo didinimo. Bandomojo etapo pabaigoje rengiamos tiesiogiai susijusių suinteresuotųjų šalių konsultacijos.

Pakeitimas                  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

2 straipsnio 14 punkto įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14. projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemonė – tai bendro intereso projektams taikomas kredito vertės didinimas. Projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemonė apima projekto skolos tvarkymo riziką ir mažina obligacijų turėtojų kredito riziką. Ji taikoma tik tiems projektams, kurių finansinis perspektyvumas grindžiamas projekto pajamomis.

14. projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemonė – tai bendro intereso projektams taikomas kredito vertės didinimas. Projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemonė apima projekto skolos tvarkymo riziką ir mažina obligacijų turėtojų kredito riziką. Ji taikoma tik:

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

2 straipsnio 14 punkto a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) tiems projektams, kurių finansinis įgyvendinamumas grindžiamas projekto pajamomis;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

2 straipsnio 14 punkto b papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) siekiant remti investicijas, kurios negauna pakankamo rinkos finansavimo;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

2 straipsnio 14 punkto c papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) kaip papildoma valstybių narių arba privačių investuotojų finansavimo priemonė;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

2 straipsnio 14 punkto d papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) neiškreipiant konkurencijos vidaus rinkoje;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

2 straipsnio 14 punkto e papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) projektams, kuriais Sąjungai sukuriama pridėtinė vertė, tai reiškia, kad projektai turi būti įgyvendinami Europos lygmeniu, tik kai tai pagrindžiama projekto įgyvendinimo apimtimi ir poveikiu ir kai projekto tikslai gali būti lengviau pasiekti Sąjungos, o ne nacionaliniu lygmeniu;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

2 straipsnio 15 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15. kredito vertės didinimas – tai EIB paskolos ar EIB garantijos naudojimas siekiant pagerinti projekto skolos kredito kokybę.

Išbraukta.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

6 straipsnio 1 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) finansinis įnašas Europos investicijų bankui, skirtas atidėjiniams ir kapitalo paskirstymui paskoloms ar garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę suteikia EIB TEN-T ir TEN-E srityse. Sąjungos rizika, susijusi su projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas, griežtai apribojama projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei numatyta Sąjungos įnašo suma, o Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką prisiima EIB. Projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, išsamios nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB delegavimo susitarime. 2012 ir 2013 m. 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei įgyvendinti gali būti perkelta iki 210 mln. EUR – iki 200 mln. EUR transporto projektams ir iki 10 mln. EUR energetikos projektams – atitinkamai iš TEN-T (LGTT) ir TEN-E biudžeto eilučių. Taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę visos investavimo laikotarpiu gautos įplaukos gali būti vėl panaudotos naujoms paskoloms ir garantijoms finansuoti.

g) finansinis įnašas Europos investicijų bankui, skirtas atidėjiniams ir kapitalo paskirstymui paskoloms ar garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę suteikia EIB TEN-T ir TEN-E srityse. Sąjungos rizika, susijusi su projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas, griežtai apribojama projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei numatyta Sąjungos įnašo suma, o Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką prisiima EIB. Projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, išsamios nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB delegavimo susitarime ir apie jas pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai. 2012 ir 2013 m. 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei įgyvendinti gali būti perkelta iki 210 mln. EUR – iki 200 mln. EUR transporto projektams ir iki 10 mln. EUR energetikos projektams – atitinkamai iš TEN-T (LGTT) ir TEN-E biudžeto eilučių.

 

Tiksli taisyklių apibrėžtis nustatoma atsižvelgiant į paskolų garantijų priemonės taikymo taisykles, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 680/2007 6 straipsnio 1 dalies d punkte ir priede. Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie šių taisyklių formuluotę.

 

Taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę visos investavimo laikotarpiu gautos įplaukos gali būti vėl panaudotos naujoms paskoloms ir garantijoms finansuoti.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

Komisija, laikydamasi 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 49 punkto nuostatų, kasmet praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie EIB pateiktas įgyvendinimo ataskaitas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimo Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamento (EB) Nr. 680/2007, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Werner Langen

14.12.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

28.2.2012

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

António Fernando Correia de Campos, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Alyn Smith, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău

(1)

EIB pranešimas Nr. 13/1 (2008).


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (28.3.2012)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse

(COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Nuomonės referentas: Antonio Cancian

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjunga niekada neišspręs augimo ir užimtumo problemos naudodama tik ES biudžeto išteklius.

Komisija ne kartą teisingai pabrėžė, kad gaivinant Europos ekonomiką svarbiausią vaidmenį turi atlikti infrastruktūra, ir ypatingą dėmesį atkreipė į būtinybę vystyti transeuropinius transporto tinklus (TEN-T), transeuropinius energetikos tinklus (TEN-E) ir telekomunikacijų infrastruktūrą. Kalbame apie maždaug 1 500 milijardų eurų dydžio investicijas į konkurencingą ir liberalizuotą Europos rinką – tai tikras Maršalo planas Europai.

M. Monti pranešime primenama, kad didžiausios Europos viešosios infrastruktūros, pvz., transeuropiniai tinklai, yra tarptautinės ir nedera su šiuo metu susiskaidžiusiomis nacionalinėmis sistemomis ir kad pernelyg užsitęsęs likvidžios obligacijų rinkos nebuvimas kenkia jų finansavimui, o ilgalaikiai investuotojai, pvz., pensijų fondai, susiduria su problema dėl obligacijų tiekimo, kuris atitiktų jų investicijų reikmes.

Pranešėjas teigiamai vertina strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos įgyvendinimo 2012–2013 m. bandomąjį etapą. Jis rekomenduoja kuo greičiau jį pradėti, kad būtų patenkintos neatidėliotinos su Europos infrastruktūromis susijusios reikmės. Jis taip pat ragina Komisiją apsvarstyti idėją numatyti iniciatyvai didesnį finansavimą galbūt skiriant lėšas, kurios nebuvo panaudotos pagal dabartinę TEN-T programą.

Pranešėjas neabejoja, kad ši iniciatyva labai teigiamai paveiks Europos ekonomiką, tačiau jis mano, kad, deja, šis poveikis bus ribotas ir aprėps tik projektus, kuriuos įgyvendinant ypatingas dėmesys bus skiriamas trumpalaikei ir vidutinės trukmės grąžai.

Todėl svarbiau inicijuoti infrastruktūroms skirtą naują Europos projektų obligacijų iniciatyvą, pagal kurią būtų numatyta tiesioginė Europos Sąjungos intervencija į infrastruktūros projektų kapitalą. Tai būtų tiesioginė Europos Sąjungos – vienos arba kartu su valstybėmis narėmis – intervencija į nuosavą infrastruktūros projektų kapitalą, kad būtų pagerintas infrastruktūros projektų, kuriuos įgyvendinant didžiausias dėmesys skiriamas investicijų grąžai, finansų tvarumas.

Šiems veiksmams vykdyti turimų ES biudžeto išteklių nepakanka. Sąjunga, leisdama Europos projektų obligacijas, turėtų kaupti lėšas tiesiai iš kapitalo rinkų. Pajamas, gautas už išleistas obligacijas, Sąjunga galėtų panaudoti akcinio kapitalo dalims projektų bendrovėse ar specialiosios paskirties įmonėse (SPĮ), kurios įgyvendina Europai svarbius projektus, įsigyti. Tokiu atveju Sąjunga atliktų ne tik bendro rėmėjo vaidmenį, kaip yra šiuo metu skirstant ES biudžeto subsidijas ar Europos investicijų banko teikiamas paskolas / garantijas. Tai būtų pastebimas ženklas viešo ir privataus sektoriaus investuotojams ir finansų rinkoms. ES, kaip investuotojo, dalyvavimas būtų garantija, kad projektai bus įvykdyti, ir turėtų svarbų skatinimo ir sverto poveikį. Tai būtina norint vystyti infrastruktūras, kurios šiuo metu skubiai reikalingos mūsų žemynui.

Tačiau itin svarbus lieka ir valstybių narių vaidmuo. ES turi raginti valstybes nares toliau pažangiai įgyvendinti daugybę svarbių reformų, pvz., supaprastinti biurokratines leidimų ir patvirtinimų išdavimo per aiškiai apibrėžtą laiką procedūras, numatyti paskatas specialios paskirties bendrovėms, pvz., iš dalies ar visiškai atsisakyti pajamų apmokestinimo tam tikru laikotarpiu siekiant pritraukti privataus kapitalo ir imtis veiksmų prieš pasyvų SPĮ domėjimąsi.

Jei Europa ketina likti konkurencinga svarbiausia pasaulinės arenos veikėja ir tarptautinės ekonomikos lyderė laikotarpiu po krizės, labai svarbu vystyti naujas šiuolaikines integruotas infrastruktūras. Vystant naujas infrastruktūras būtų sukurta aktyviam ir konkurencingam Europos privačiam sektoriui palanki aplinka, skatinamas augimas, kuriamos darbo vietos, į mūsų ekonomikos gaivinimą būtų įtrauktos ateities kartos ir taip išspręsta keletas itin svarbių problemų, su kuriomis šiandien susiduria mūsų žemynas.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) siekiant paremti strategijos „Europa 2020“ pavyzdines iniciatyvas bei sukurti pažangią, atnaujintą ir visiškai sujungtą infrastruktūrą, kuri padėtų baigti kurti vidaus rinką, per artimiausią dešimtmetį Europos transporto, energetikos, informacijos ir ryšių tinklams reikės milžiniškų investicijų. Apskaičiuota, kad TEN-T tinklui reikia maždaug 500 mlrd. EUR investicijų. Dėl leidimų išdavimo, reguliavimo ir finansavimo kliūčių ES svarbos energetikos infrastruktūros projektams rizikuojama negauti apie 100 mlrd. EUR investicijų, o dar 100 mlrd. skirs pats sektorius. Investicijų poreikis, norint įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės tikslą teikti sparčios interneto prieigos paslaugas visiems Europos piliečiams ir verslo įmonėms, siekia 181–273 mrld. EUR – numatoma, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų sudaryti 30–100 mlrd. EUR šios sumos;

(3) siekiant paremti strategijos „Europa 2020“ pavyzdines iniciatyvas bei sukurti pažangią, atnaujintą ir visiškai sujungtą infrastruktūrą, kuri padėtų baigti kurti vidaus rinką, per artimiausią dešimtmetį Europos transporto, energetikos, informacijos ir ryšių tinklams reikės milžiniškų investicijų. Apskaičiuota, kad TEN-T tinklui reikia maždaug 500 mlrd. EUR investicijų. Dėl leidimų išdavimo, reguliavimo ir finansavimo kliūčių ES svarbos energetikos infrastruktūros projektams rizikuojama negauti apie 100 mlrd. EUR investicijų, o dar 100 mlrd. EUR skirs pats sektorius. Investicijų poreikis, norint įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės tikslą teikti sparčios interneto prieigos paslaugas visiems Europos piliečiams ir verslo įmonėms, siekia 181–273 mlrd. EUR – numatoma, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų sudaryti 30–100 mlrd. EUR šios sumos; Tačiau turėtų būti užtikrinta, kad plėtojant ES finansuojamą transporto infrastruktūrą būtų atsižvelgta į energijos vartojimo efektyvumo reikmes, būtinybę mažinti šaltinio skleidžiamą triukšmą, biologinę įvairovę ir klimato kaitos problemas;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) būtina atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu patvirtinti siūlomą daugiametę finansinę programą (DFP), kadangi pagal ją nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė (įskaitant projektų obligacijų iniciatyvą) ir skiriamas tinkamas biudžetas;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos tikslas yra dvejopas: pirma, padėti finansuoti pagal Europos politikos prioritetus įgyvendinamus projektus ir, antra, skatinti aktyvesnį privačiojo sektoriaus dalyvavimą teikiant ilgalaikį kapitalo rinkų finansavimą infrastruktūros projektams. Pagal šią iniciatyvą dalis ES biudžeto lėšų, laikantis Sąjungos biudžetinės drausmės ir pagal dabartinę daugiametę finansinę programą nustatytų viršutinių ribų, bus perskirstyta augimą skatinančioms sritims;

(7) strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos tikslas yra dvejopas: pirma, padėti finansuoti pagal Europos politikos prioritetus įgyvendinamus projektus ir, antra, užtikrinti būtiną kredito vertės didinimą siekiant pritraukti kapitalo rinkos investuotojų, kurie dalyvautų teikiant ilgalaikį kapitalo rinkų finansavimą infrastruktūros projektams. Pagal šią iniciatyvą dalis ES biudžeto lėšų, laikantis Sąjungos biudžetinės drausmės ir pagal dabartinę daugiametę finansinę programą nustatytų viršutinių ribų, bus perskirstyta augimą skatinančioms sritims;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) taikant strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvą projektų bendrovės leistų obligacijas, o Sąjungos biudžetas kartu su finansų partnerio teikiamu finansavimu būtų naudojamas obligacijų kredito kokybei gerinti siekiant pritraukti skolos kapitalo rinkų investuotojus, pvz., pensijų fondus ir draudimo įmones;

(9) taikant strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvą projektų bendrovės leistų obligacijas, o Sąjungos biudžetas kartu su finansų partnerio teikiamu finansavimu būtų naudojamas obligacijų kredito kokybei gerinti siekiant pritraukti skolos kapitalo rinkų investuotojus, pvz., pensijų fondus, draudimo įmones ir kitas suinteresuotąsias šalis;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) dar vienas žingsnis į priekį, kuris turėtų būti atidžiai įvertintas ir apie kurį turėtų būti pranešta Europos Parlamentui ir Tarybai, yra vieša Sąjungos projektų obligacijų emisija, skirta finansuoti tvariems infrastruktūros projektams, teikiantiems Europai pridėtinę vertę (pvz., TEN-T, TEN-E ir kt.). Šiuo atveju projektų obligacijos išleidžiamos po preliminaraus etapo, per kurį paaiškėtų projekto detalės, kad būtų galima išsamiai atsižvelgti į šio projekto riziką ir naudą;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) todėl, siekiant apskritai išplėsti skolos kapitalo rinkų teikiamą finansavimą infrastruktūros srityje ir padidinti finansinių priemonių, kurios gali būti naudojamos transporto projektams finansuoti, įvairovę, strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti pradėtas įgyvendinti pagal dabartinę finansinę programą;

(14) todėl, siekiant apskritai išplėsti skolos kapitalo rinkų teikiamą finansavimą infrastruktūros srityje ir padidinti finansinių priemonių, kurios gali būti naudojamos transporto projektams finansuoti, įvairovę, strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti pradėtas įgyvendinti pagal dabartinę finansinę programą atsižvelgiant į tai, kad jo kaina turėtų be iškraipymų atspindėti transporto sąnaudas, kaip nurodyta 2011 m. baltojoje knygoje dėl transporto politikos;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) šiuo metu strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos detalės nėra visiškai aiškios. Siekiant išspręsti likusius galimų investuotojų ir susijusių išorės organizacijų iškeltus klausimus, turėtų būti kuo greičiau įgyvendintas bandomasis etapas;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomąjį etapą, Sprendimas Nr. 1639/2006/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007 turėtų būti iš dalies pakeisti. Šio bandomojo etapo tikslas – remti komercinį potencialą turinčius infrastruktūros projektus transporto, energetikos ir IRT sektoriuose, o po 2013 m. iniciatyva galės būti būt taikoma ir kituose sektoriuose;

(15) siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomąjį etapą, Sprendimas Nr. 1639/2006/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007 turėtų būti iš dalies pakeisti. Šio bandomojo etapo tikslas – remti akivaizdžią Europos pridėtinę vertę ir komercinį potencialą turinčius infrastruktūros projektus transporto, energetikos ir IRT sektoriuose, o po 2013 m. iniciatyva galės būti būt taikoma ir kituose sektoriuose;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti pradėtas siekiant pasirengti siūlomos Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimui. Šiuo bandomuoju etapu bus sudarytos sąlygos taikyti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę įgyvendinamą rizikos pasidalijimo finansinę priemonę;

(17) strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti pradėtas ne vėliau kaip 2012 m. liepos 31 d. siekiant pasirengti siūlomos Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimui. Šiuo bandomuoju etapu bus sudarytos sąlygos visapusiškai taikyti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę įgyvendinamą rizikos pasidalijimo finansinę priemonę;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) biudžeto lėšų EIB turėtų prašyti atsižvelgdamas į projektų, kuriuos jis laikytų tinkamais ir galimais įgyvendinti, rinkinį. Tokie prašymai turėtų būti pateikiami prieš 2013 m. gruodžio 31 d. Dėl didelių infrastruktūros projektų sudėtingumo faktinis patvirtinimas gali būti suteiktas vėliau, bet ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.;

(20) biudžeto lėšų EIB turėtų prašyti atsižvelgdamas į projektų, kuriuos jis laikytų tinkamais ir galimais įgyvendinti, rinkinį. Tokie prašymai turėtų būti pateikiami prieš 2013 m. gruodžio 31 d. Dėl didelių infrastruktūros projektų sudėtingumo faktinis patvirtinimas gali būti suteiktas vėliau, bet ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d.;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) kadangi 2012 m. kovo 1–2 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose nustatyta, kad susitarimas dėl strategijos „Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyvos bandomojo etapo turi būti pasiektas iki 2012 m. birželio mėn., Komisija turi nebedelsti ir pradėti įgyvendinti šį bandomąjį etapą;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Įterpiami 2a–2d punktai:

b) Įterpiami 2a–2da punktai:

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1639/2006/EB

31 straipsnio 2 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2da. Komisija kasmet pateikia Europos Parlamentui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip kiekvienam projektui panaudotos 2d dalyje nurodytos sumos. Ataskaitoje pateikiama informacija apie projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės rezultatus ir rekomendacijas dėl jos veiksmingumo didinimo.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

6 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) įterpiamas g punktas:

b) įterpiami g–ga punktai:

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

6 straipsnio 1 dalies g a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) Komisija kasmet pateikia Europos Parlamentui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip kiekvienam projektui panaudotos 1 dalies g punkte nurodytos sumos. Ataskaitoje pateikiama informacija apie projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės rezultatus ir rekomendacijas dėl jos veiksmingumo didinimo.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

6 straipsnio 1 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) finansinis įnašas Europos investicijų bankui, skirtas atidėjiniams ir kapitalo paskirstymui paskoloms ar garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę suteikia EIB TEN-T ir TEN-E srityse. Sąjungos rizika, susijusi su projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas, griežtai apribojama projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei numatyta Sąjungos įnašo suma, o Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką prisiima EIB. Projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, išsamios nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB delegavimo susitarime. 2012 ir 2013 m. 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei įgyvendinti gali būti perkelta iki 210 mln. EUR – iki 200 mln. EUR transporto projektams ir iki 10 mln. EUR energetikos projektams – atitinkamai iš TEN-T (LGTT) ir TEN-E biudžeto eilučių. Taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę visos investavimo laikotarpiu gautos įplaukos gali būti vėl panaudotos naujoms paskoloms ir garantijoms finansuoti.“

g) finansinis įnašas Europos investicijų bankui, skirtas atidėjiniams ir kapitalo paskirstymui paskoloms ar garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę suteikia EIB TEN-T ir TEN-E srityse. Sąjungos rizika, susijusi su projektų obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti išlaidas, griežtai apribojama projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei numatyta Sąjungos įnašo suma, o Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką prisiima EIB. Projektų obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, išsamios nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB delegavimo susitarime, kuris pateikiamas Europos Parlamentui ir paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 2012 ir 2013 m. 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka projektų obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo priemonei įgyvendinti gali būti perkelta iki 210 mln. EUR – iki 200 mln. EUR transporto projektams ir iki 10 mln. EUR energetikos projektams – atitinkamai iš TEN-T (LGTT) ir TEN-E biudžeto eilučių. Taikant projektų obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo priemonę visos investavimo laikotarpiu gautos įplaukos gali būti vėl panaudotos naujoms paskoloms ir garantijoms finansuoti.“

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

17 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) Į 17 straipsnio 1 dalį įtraukiama ši pastraipa:

 

Iki 2013 m. birželio 30 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, į kurią būtų įtrauktas atrinktų projektų, kuriuos ketinama finansuoti pagal 6 straipsnio 1 dalies g punkto nuostatas, sąrašas ir nurodyta įmoka, finansavimo institucijos ir susiję investuotojai. Komisija į šią ataskaitą įtraukia geros praktikos vadovą ir investuotojų, kuriuos galimai domina naujoviškos finansinės priemonės, sąrašą.

Pagrindimas

Norint įvardyti galimus Europos infrastruktūros tinklų priemonės pakeitimus, būtina tiksli bandomojo projektų obligacijų etapo metu gauta informacija. Komisija turėtų informuoti Parlamentą apie tai, kokie investuotojai dalyvauja ir kaip gali būti patobulinti pasirinkti projektai.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 680/2007

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b) 19 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

Iki 2013 m. pabaigos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai įvairių pagal šį reglamentą numatytų finansinių priemonių įvertinimą ir nurodo, ar jos turi būti išsaugotos, ar sujungtos.

Pagrindimas

Komisija, atsižvelgdama į dabartinės finansinės programos laikotarpiu įgytą patirtį ir rinkos palankumą, turėtų informuoti Parlamentą, ar būtina supaprastinti teisės aktų sistemą, ar turėtų būti išsaugotos dabartinės priemonės.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimo Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamento (EB) Nr. 680/2007, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

17.11.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Antonio Cancian

21.11.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

28.2.2012

26.3.2012

 

 

Priėmimo data

27.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Spyros Danellis, Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimo Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamento (EB) Nr. 680/2007, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

19.10.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

17.11.2011

TRAN

17.11.2011

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Göran Färm

25.1.2012

 

 

 

Priėmimo data

25.4.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný

Pateikimo data

2.5.2012

Atnaujinta: 2012 m. birželio 22 d.Teisinis pranešimas