Procedūra : 2008/0106(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0377/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0377/2008

Debates :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Balsojumi :

PV 19/11/2008 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0552

ZIŅOJUMS     *
PDF 139kWORD 170k
2008. gada 9. oktobra
PE 407.830v02-00 A6-0377/2008

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2006/144/EK par Kopienas lauku attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm (2007.–2013. gada plānošanas laikposms)

(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Referents: Luis Manuel Capoulas Santos

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2006/144/EK par Kopienas lauku attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm (2007.–2013. gada plānošanas laikposms)

(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0306),

–   ņemot vērā EK līgumu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0239/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A6-0377/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

Pielikums – 2. punkts

Lēmums 2006/144/EK

Pielikums – 3. daļa – 3.4.a punkts – i apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) ieguldījumu atbalstu saskaņā ar 1. asi var novirzīt jo īpaši enerģiju, ūdeni un citām ražošanas taupīšanas mašīnām un iekārtām, kā arī atjaunojamās enerģijas ražošanai, ko izmanto lauksaimniecībā. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības pārtikas nozarē un mežsaimniecības nozarē palīdzēs izstrādāt novatoriskas un ilgtspējīgākas biodegvielas pārstrādes metodes.

i) ieguldījumu atbalstu saskaņā ar 1. asi var jo īpaši novirzīt mašīnām un iekārtām, kas ļauj ietaupīt enerģiju, ūdeni un citus ražošanas līdzekļus, kā arī atjaunojamās enerģijas ražošanai, ko izmanto lauksaimniecībā. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē palīdzēs izstrādāt novatoriskas un ilgtspējīgākas metodes fosilo energoresursu aizstāšanai un siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, tostarp otrās paaudzes agrodegvielas ražošanas metodes; vienlaikus ir jānodrošina, ka šādi netiks ierobežota pārtikas produktu ražošana un uzlabosies attiecīgo lauku saimniecību kopējā energopatēriņa bilance.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Lēmuma 2006/144/EK par Kopienas lauku attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm (2007.–2013. gada plānošanas laikposms) grozīšana

Atsauces

COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

16.6.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

19.6.2008

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

19.6.2008

REGI

19.6.2008

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

ENVI

25.6.2008

REGI

26.6.2008

 

 

Referents

       Iecelšanas datums

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Pieņemšanas datums

7.10.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

4

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Katerina Batzeli, Markus Pieper, Vladimír Železný

Aizstājējs (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Armando França

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 6. novembraJuridisks paziņojums